Krantenbank Zeeland

HomeSearch

12.932 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 71

Daarbij behoort te worden gevoegd schoonhouden van gebouwen 800. waterverbruik en meterhuur 100. ... daarmede is door den genoemden bouwkundige een onderzoek in gesteld naar de beste wijze, om aan de klachten tegemoet te komen. Daarbij is gebleken, dat zich in den tuin van het huis Middelburg fundamenten be

| Middelburgsche Courant | pagina 29

f. de huur van het woonhuis te Middelburg op het oude kerkplein, ten gevolge der verhoogde huursom 80; ... h. een jaar huur van het tolhuis op den weg van Walzoorden naar Hulst bij Eustwat 15; opbrengst wegens verkoop van een gedeelte sloot langs den weg van Schoondijke naar IJzendijke 71,62§ storting

| Middelburgsche Courant | pagina 19

„Nadat de gemeenten in Znid-Beveland (behalve Fort Bath) zich verbonden hadden te zamen gedu rende 25 jaren van 1 Januari 1874 het 19e jaar is dus nu loopende jaarlijks 800 als af koopsom aan de ... da provinciale kas blijft vorderen. De subsidie aan de spoorboot-maatschappij te Middelburg, door de provincie toegelegd, heeft over de eerste tien jaar ƒ120.000 be dragen, voor de loopeade tien jaar

| Middelburgsche Courant | pagina 15

MIDDELBURG ... De eerste arbeid in de goede richting is begonnen, moge dit binnen afzienbaren tijd leiden tot de verdere stappen, omdat het hier eëri. zaak van groot belang voor de hygiëne voor Middelburg en veie

| Middelburgsche Courant | pagina 14

uitgegaan van de gedachte, dat de Société den stroom zou leveren zoowel voor Walcheren «(zonder Middelburg en .Vlissiugen als voor Noord-Beveland en geheel Zuid-Beveland Hij komt dan aan een bedrag van 32 ... nen betalen en dan nog den stroom te meten aan de laagspanuingszijde der transformatoren Hieruit zou volgen, dat een belangrijke subsidie, ruim f 90.000 per jaar, noodig zou zijn

| Middelburgsche Courant | pagina 14

Het was tijdens het beleg van Middelburg door Willem van Oranje. De Spanjaarden trachtten van Antwerpen uit de benarde stad te ontzetten. Door de Geu- zenschepen, op de Zeeuwsche wa teren zwervende ... , werd dit telkens belet. De Spanjaarden onder Be- auvoir probeerden zelfs voor de vijfde maal in November 1573 Middelburg te hulp te komen. Hij bezette eerst Reimerswaal met 600 man en 3 stukken geschut

| Middelburgsche Courant | pagina 14

8,00 Ber. ANP. 8,10 Gram. 9,00 Fragm. uit de operette „Les Saltimbanques" (opn.). 9,55 Gram. 10,00 Morgenw. 10,15 Gram. 10,30 Voor de vrouw. 10,35 Omroepork. 11,00 Weekoverz. 11,15 Omroepork. en ... . 5,00 AVRO-Weekkaleidoscoop. 5,30 AVRO-Amu- sements-ork. en solist. 6,30 Sporthalfuur. 7,00 Voor de kinderen. 7,05 Voor militai ren. 7,30 Engelsche les. 8,00 Ber. ANP., me- dedeelingen. 8,20 Concertgeb

| Middelburgsche Courant | pagina 13

Waar men thans voor de hengsten van vier-jaar en ouder principieel de voor waarde van opname in K stelt, daar is het gewenscht, dit principe in het vervolg ook op de drie-jarigen toe te passen. Hier ... nog enkele verdienstelijke hengsten, doch wij zagen er ook een paar bij, die wij tegen het volgend jaar alvast hebben af geschreven.

| Middelburgsche Courant | pagina 12

Reis- en verblijfkosten van den commistaris des konings, van de leden van gedeputeerde staten, van den griffier en van de ambtenaren en bedienden bij de provinciale griffie /800. ... Waizoorden en Hulst f 15,000, kosten van instandhouding van den stoombootdienst op de Wester-Scbelde 37,000, subsi die voor de stoombootmaatschappy te Middelburg ƒ12,000, totaal 89 317.

| Middelburgsche Courant | pagina 12

1.8810 HA. weiland, C. A. Geuze, f740; 0.4270 id., '.C. van Dalen, f 000; 3.8860 id., M. A. Bijl f 800; 1.4830 id., Jobs Potot f 600; ... Het lijkt een spel. Maar het is tegelij- kertijd iets zeer ernstigs, wat men bier heeft ondernomen. Sindjs jaar en dag hebben wjj reeds in Berlijn het gevoel dat de oude vriendelijke gewoonten zéér

| Middelburgsche Courant | pagina 12

De laatste ge'.uige E. M. K 1 a e m i n c k moeder van het meisje, verklaart dat haar dochter 18 jaar was, ongehuwd en moeder van één kind. ... Verdachte stond als getrouwd man van 28 tegenover eeo meisje van 18 jaar. Nadat verdachte 14 dagen in het huis van bewaring zat, kwam) het bericht, dut hij op zijn verklaring was teruggekomen Dit was

| Middelburgsche Courant | pagina 11

De heer Vader vraagt omtrent artikel 9 hoofdelijke stemming, omdat hij zijr.e stem die hij verleden jaar tegen dezen post heeft uitgebracht ook nu wenscht te handfiaven. Ztjn gevoelen omtrent den ... uitgebracht, is ge bleken dat het personen-verkeer aan dien steiger nog geen 1000 personen heeft bedragen. In het vorige jaar werd gezegd dat de kosten voor den steiger ongeveer 14,000 a f 15,000 zouden

| Middelburgsche Courant | pagina 11

Ilel gevolg was dal de scholieren naar buiteh sloven en dat de koningin der dieren insgelijks de straat opdrentelde, waar ze met haar klauw een venlje van zeven jaar neersloeg. Later werd hel dier ... Van een zonderling huwelijk bericht de N. R. C. Een geneesheer te Ballon (bij Baltimore) had een 'jaar geleden bij advertentie een echlgerioole gezocht en Aten van de brieven, die bij ontving stond

| Middelburgsche Courant | pagina 11

Sinds 1924 dus een stijging met 800.000 ... Naar aanleiding van de bij de behande ling der gemeentebegrooting voor dit jaar door de heeren De Meij c.s, ingedien de motie om burg. en weth, uit te noo- digen zoo spoedig mogelijk te komen met een

| Middelburgsche Courant | pagina 11

Met algemeene stemmen wordt hem eervol ontslag verleend tegen 4 April a.s, De borgtocht voor den nieuw te be noemen secr.-penningm. wordt rastge- steld op 800, nadat een voorste 1 van den heer ... Het voorstel der heeren Witte e n Bur kink geen schoolgeld te heffen van inko mens beneden 1000 inplaats van ƒ800, wordt met 9 tegen 2 stemmen verw orpen, na uitvoerige discussie.

| Middelburgsche Courant | pagina 11

Motordienst Middelburg-R'dam, wenscht zijn cliëntèle een gelukkig en voorspoedig jaar. ... Maar Goethe, die aldus een deel van zijn nachtrust offerde aan de modegril der nieuwjaarsrijmelarij, volgde daarme de een oud Duitsch gebruik. De jaar wisseling had al heel lang tot „dichten

| Middelburgsche Courant | pagina 11

worden met een algemeene col lecte. De stad Middelburg b.v, gaf 100. Alles te samen werd ontvangen 800 a 900 ponden Vlaams. ... Heden herdenkt de heer J. J. Brandt te Middelburg den dag, waarop hij 25 jaar ge leden als opziener der domeinen in Zeeland in 's Rijks dienst trad.

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Te Middelburg is aan een grootcr getal gevangenen dan vroeger cenig werk verschaft. Ook te Zierikzee kan de ge legenheid tot werken aan eenige gevangenen worden gegeven; de gesteldheid der lokalen te ... De voeding geschiedde volgens do voorschriften. De kos ten bedragen te Middelburg 12,731 cents, te Goes 33 cents, te Zierikzee 31,475 cents en in de afzonderlijke huizen van bewaring 35 cents voor

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Do Notaris II. R. STRUT E, te Middelburg, is voornemens op Donderdag 14 DIol 190*, des avonds uur, op de bovenzaal der Sociëteit »de Vekoenoegisg", aan de Oroote Markt al daar, publiek te ... b. Het aanleggen van 800 M1 Vil- voordsche- en 1450 M1 belon- glooiing.

| Middelburgsche Courant | pagina 10

.Veel nieuws is over het uitgeputte onder werp niet te berde gebracht. De socialisten verlangden verkorting van den diensttijd tot twee jaar voor de bereden wapens, tot één voor de overige recruton ... Stoom- on Ghemiscne WastcherH „Middelburg".

| Middelburgsche Courant | pagina 10

De levering van he t roggebrood en de aard appelen voor het 1ste halfjaar 1913 en van de overige artikelen voor het geheele jaar 1913. ... Inl hoofding.-dir. H. van Oordt, Middelburg, arr.-ing. Bongaerts, Goesing. Ringeis, Hans- weert.

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Middelburg, Lange Noordstraat G18, ... Iemand, oud 29/30 jaar, sluit een verzekering van f 10.000 en betaalt ge durende 30 jaar of tot zijn vroeger overlijden f 259.per jaar. Hiervoor wordt het kapitaal ad f 10.000 uitgekeerd bij zijn

| Middelburgsche Courant | pagina 10

MIDDELBURG ... breiden tol f 6.000.000 (gewone en f50.000 preferente aandedenTegelijkertijd werd aan do directie machtiging verleend tol uitgifte van do Co ai 7e serio gewone nand. len ten bedrage van (800.000.

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Zooals de laalste jaren gebruikelijk is, opent het N V B eompetitic-program voor Middelburg met een plaatselijke ont moeting en wel met Zeelnmlia M VVO., welke wedstrijd morgen op hel terrein aan den ... l il Warlena Fr schrijft men aan de Leeuw. Crl.: De vereeuiging De twa Doarpcn, hier verleden jaar opgericht en die zich de bescherming van de eenden lot doel slelt. heeft zeer veel succes ge had. Op

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Spr. ontraadt de desbetreffende voor waarde. Afbraak binnenshuis is steeds toegelaten. Dit jaar was de kermis op anderen datum door de feesten. Er is bij uitzondering toegestaan vóór 9 uur af te ... f 9001) tuinder opbrengst zal geven voor het a.s. jaar, meent spr., dat wij er wel toe kunnen overgaan.

| Middelburgsche Courant | pagina 10

De Kunstkring „Het Zuiden" had de voldoening, dat gisterenavond de Con certzaal tc Vlissingen bezet was door een talrijk publiek, waaronder een flink contingent uit Middelburg, dat met een extra ... merkwaardig dal de drie goede Ameri- k.iansche boeken waarvan dit jaar in ons land vertalingen verschenen ,\ve be doelen Babbit, De Sloof en dit: alle drie zich kenmerken door de afwezigheid van eer. verhaal

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Door C v d S., 34 jaar, autobusdienst- ondernemer te Goes is cassatie aange- teckend tegen het vonnis der Rechtbank te Middelburg van 28 Sept j.l., waarbij de verdachte, met bevestiging van liet ... G. A D., 29 jaar, drukkersknecht te iWissenkerke, wegens het niet vertoonen van een belastingkaart betreffende de •wegenbelastingwet te Kortgene op 7 April j.l

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Toen kwamen we veel verder We hebben de bezittingen, gezien, niet net gevolg', dat de afschrijving verhoogd werd tot 1 ton per jaar, waardoor het bedrag dal gekapitaliseerd moest word,en aan zienlijk ... winst der S. A. op stroomleveriug aan de provincie f23.000, de meeropbrengst stroomlevering aan Middelburg, Vlissin gen en de Schelde f27.000 totaal 1' 50.000 Zuivere winst in de naaste toekomst f 100.000.

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Firma J. A, TAK Co. te Middelburg ... Na discussie wordt hesloten met 5 egen 2 stemmen (wethouders) eenïge vercee'.en weiland openbaar te verpaeh- en voor den tijd van 7 jaar. De percee- en tuingrond zuilen tegen de bestaande •oerwaarden

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Eisch vernietiging van het vonnis ran den kantonrechter. 3 weken hechtenis en 1 jaar opzending naar een Rijkswerkin richting. ... J. J. V., 26 j., werkman Middel burg, was door den kantonrechter te Middelburg veroordeeld wegens openba re dronkenschap te Middelburg op 9 De cember 1928, tot 10 dagen hechtenis.

| Middelburgsche Courant | pagina 10

aan de hand van de onderwijswet, moeten we het ook' direct toestaan. Waarom die' f 800 dus eerst het volgend jaar te fourneeren. Spr. verbaiast 'zich over de houding van R. en W. in deze ... GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG