Krantenbank Zeeland

HomeSearch

253 resultaten gevonden

| Maas- en Scheldebode | pagina 11

binnen zes maanden na afloop, van het jaar waarop zij betrekking hebben zijn ingediend. Indien iemand dus verzuimd om zijn nota voor 30 Juni a.s. in te leveren, zal hij het desbetreffende bedrag nimmer ... Ds. A. Verhagen, predikant bij de Geref. Gem. te Middelburg, voor dien alhier, is be* roepen te Kalamazoo (Michigan Noord*Ame* rika).

| Maas- en Scheldebode | pagina 8

Vlissingen-Middelburg-Rotterdam (Raderboot.) ... Niet al te haastig lieve lezer, wij vragen niet veel van U, zelfs niet van uw geduld. Slechts dient zich ook tlians de UNIE-ALMA NAK voor het komende jaar weer bij u aan. Hij wil u meèdeelea, al wat

| Maas- en Scheldebode | pagina 8

(behalve Feestdagen)* Op Maandag en Dinsdag V. Middel, harnis 4.30 v.m. A. Vlaardingen 7.Of v.m.S A. Rotterdam 8.00 v.m. ... 'Specialist te Selzaete is onmisbaar in ieder huisgezin. Importeur SCHULTE EN THIEME Postbox 55, Middelburg,

| Maas- en Scheldebode | pagina 7

liet vreemdelingenverkeer op het eiland Wal cheren is van groote betéekenis. Dit eiland wordt druk bezocht door Engelschen, die vooral des Donderdags op de markt te Middelburg vrij sterk ... stadhuis. Aan den voorgevel prijken in denzelfden trant als aan het stadhuis van Middelburg, zeven beelden der voormalige heeren en vrouwen van Veere.

| Maas- en Scheldebode | pagina 7

Dit is vol- an een jaar et Rijksgeld en zeker van 300 aan vér- Iers nu in aan huur, gulden/ meer lent is door >rdt een toe- woning, de helft de ge- 0.000 op de Nu zal geval door letaald moe- z ... Dat nijpt temeer nu in d'eze dagen tevens de begrooting voor het volgend jaar moet worden vastgesteld. Daarbij is het al niet meer de vraag: „hoeveel zal er kunnen worden beschik baar gesteld maar

| Maas- en Scheldebode | pagina 6

De drie personen, bij het afleggen van getuigenis voor de rechtbank te Middelburg verdacht van meineed en daarna in hechtenis genomen, hebben volledig bekend. ... De gemeentebegrooting voor het jaar 1894 is in ontvangsten uitgaaf vastge steld op een gelijk bedrag van f 45.523,03. De Hoofddelijken omslag bedraagt 9000 gulden.

| Maas- en Scheldebode | pagina 6

gebleken geschiktheid na een half jaar verhoogd zal worden tot f 50, 's jaars. ... Alle mannelijke ingezetenen geboren in het jaar 1871, worden opgeroepen zich tusschen 15 en 31 Mei ter gemeente-secre tarie aan te melden, ten einde voor de schutterij te worden ingeschreven, dat

| Maas- en Scheldebode | pagina 6

Spijkenisse. Op Woendag, 15 Januari jl. had in de Ger. Kerk alhier de gewone jaarlijksche uitdeeling plaats der goederen, in het afgeloopen jaar vervaardigd door de ChrJongedochters vereeniging Dient ... jeugdige kinderen, in groote armoede ach terliet, mijn raad vragen in onderstaand geval. Haar oudste dochtertje, elf jaar oud, had de school verzuimd en wel bij herha ling om reden haar dochtertje eiken Maan

| Maas- en Scheldebode | pagina 6

Alle uurwerken 2 jaar schriftelijke garantie. ... St. Annaland. bij K. IOJKVINK, Manufac turer. Middelburg, bij C. v. d. BERGEN, Loten deb. Rotterdam, in SCHUSLER's Loten debiet Bo- tersloot 83 en SLOOTEN's Loten debiet, Nieuwe Veemarkt 82.

| Maas- en Scheldebode | pagina 6

Eigen fabrikaat Rijwielen met Westwoodvelgen, D vorken, goede Dunlop non slipping Banden groot luxe Kettingwiel en 1 jaar Bondsgaranti* f 50,Dito met nikkelen Velgen, of Freewheel en Rem f55,Prima le ... klasse Machine, desverkie- zend nikkelen Velgen, Freewheel met Rem of Terugtraprem f 65,1 jaar Bondsgarantie, ook op de Banden. Prima le klasse hoogfijne Machine, gemaakt van de beste stalen deelen, welke

| Maas- en Scheldebode | pagina 6

Een antirevolutionair m mocraat zijn, zoekende en steunende den arme, den hem helpende op alle terreii twintig jaar geleden, toen gaande in den schoolstrijd, derrechtennu hem tot ki de sociale ... Een meisje van vijf jaar, een lucifer en een droge heidepol, ziet daar de oorzaken van een boschbrand, zoo langdurig en zoo uitge breid als te Zuidlaren nog nooit is voorgekomen. Donderdag middag om

| Maas- en Scheldebode | pagina 6

En over eenige jaren, dan zal de kerkhof» dienaar plichtmatig twee maal in het jaar de kransen naar het graf dragen. Vraagt men waarom doet gij dat, dan zal hij zeggen dat weet ik niet, het staat ... Lexmond 800,—

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

Abonnementsprijs per driemaanden franco per post 50 Cent. Amerika bij vooruitbetaling f 3,50 per jaar. ... Drietal: Te Rotterdam, ds. ter.Haar Romeny, te Middelburg; Dr. van Veen, te Groningen, en ds. Schrijver, te Schiedam

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

dag 15 Febffri 1901. No. 800, ... •pen heeft Engeland noodig j 10 ►ren legioenen terug aan Albion oni& weinig nieuws. Nog altlJ [eI ne troepjes Boeren uit het noord« n. De grootste van de troepen, door tot het district Middelburg

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

jaar», ook T»m ... van firma J. VEROUDEN Co., Biel-haven 30 Rotter dam zijn de beste en tevens de goedkoopste. Wij le veren een nieuwe goode bii nenband voor f 1,50, verder f2,50 jaar en f3,50 1 jaar garantie, beste

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

Dulsterhof leer- Ier is geslaagd er Rijkskweek- Middelburg. ... Wordt mededeeiing gedaan van een inge komen adres van K. Kievit Jz. gewezen graf delver alhier daarbij verzoekende voor zijn 37 jarigen dienst een pensioentje of een jaar- lijksche toelage te mogen

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

niet heneden 14 jaar, b.g A, MOL Voorstraat Middelbar? is, 20261 ... Droge Kermis Middelburg heeft zp twee de droge kermis achter den rug. Slechts één proces-verbaal werd opgemaakt wegens overtreding van het fapwbod, en dat nog op versoek, om de geldigheid van de ver

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

Over het afgeloopen jaar kwamen in deze gemeente 4 gevallen van mond en klauw» zeer voor. Onder de menschen kwamen geen besmettelijke ziekten voor ... De door de Firma van As in 't vorige jaar aangekochte partijen uien, worden thans voor zoover ze nog goed zijn, verzonden.

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

-f Op de beurs van Donderdag werd voor de sjalotten de prijs van 4'/2- 5 cent per kilo geboden. Door deze lage prijs lijden de ver. bouwers dit jaar veel schade. ... ZUIDLAND. De Gemeenterekening over het jaar 1924, ligt vanaf 5 Aug gedurende

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

Naar Middelburg is overgebrach P. de N. 23 jaar, uit Koewacht, die verdacht wordt van mishandeling van den 24>jarigen P. te Stekene (Bdie aan de gevolgen is overleden. De aangehoudene ontkent. ... leeftijd niet boven 35 jaar. Salaris f 600,— f 800,— per jaar, benevens kost, inwo» ning, verval enz.

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

Het jaarvetslag van den secretaris maak te gewag van een uitbreding van het ie- dental tot meer dan 35.000 jongeren en meer dan 800 afdeelingen. ... Spr. herinnerde aan de actie, die in het afgeloopen jaar is gevoerd om het bonds- werk te intensiveeren, d.w.z. het te ver- hreeden en te verdiepen. Ruim 2600 leden werden gewonnen, zoodat hot

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

dui delijk het geroep van een vrouw had ge hoord ging de politie voort met dreggen met als resultaat, dat het lijk van een meisje werd opgehaald. Beide personen zijn ongeveer 20 jaar oud en uit Tilburg ... . Heijboer te Middelburg. Naar Indische Kerk. J. Tjebbes te Vrouwepolder Naar Nieuw-Dordrecht. W. san de Meene hulppred. te IJmuiden-Oost. Naar Huizinge (Gron.) H. L. Lieve te Vcendam.

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

Oosterland, namens het Prov. Kerkbestuur van Zeeland; Ds. M. van E-mpel van Middelburg, namens het classicaal bestuur van Middelburg en Ds. H. K. Que re van Domburg, door vertegenwoordigers van den kerkeraad ... Maar dat wil niet zeggen, dat de naaste Toekomst niet nog zorgen genoeg baart. Dit. jaar voor het eerst was ook voor liet derde kwartaal liet voor Indië noodige bedrag niet in zijn geheel aanwezig

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Oneenigheid tusschen Frankrijk en Engeland deed vóór een paar jaar de onderhandelingen afbre ken. Thans echter heeft Engeland, denkelijk om te verkrijgen, dat Frankrijk de nieuwe Hebriden ontruimt ... Door den schipper eener Arnemuidensche vischsloep is dicht onder den wal van Heijst opgevischt een kolossaal stuk been of hoorn, dat door visschers naar Middelburg is gevoerd en zich bevindt in het

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Middelburg-Rotterdam (RaderbonLw^^ ... 100 keurig nette naamkaartjes 100 daarbij passende enveloppen 1 Almanak voor liet jaar 1888 worden franco toegezonden, na ontvangst van een postwissel groot 1 of 21 blauwe post zegels, door A

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

NEDERLANDÏRS ontvangen bij bet aangaan van eene militaire dienstverbintenis van ZES jaar een handged van ... MILICIENS in 'erkelijken dienst ot met groot verlof kunnen voor den tijd van twee jaar gedetacheerd lorden naar Oost-lndiëpremie

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Middelburg, C. Oranje Lz, te Goes, L. C. Vos te Zierikzee, P. Oranje te lerseke, J. Geelhoed te Wis- senkerke, J. Burger te Wemeldinge, J. Wieland te Axel, J. P. S wennen te Vlissingen, R. Jansen te Zaamslag ... Franco thuis, vrij onderricht met 5 jaar garantie. Ook worden deze naaimachines op proef geleverd. Verkrijgbaar bij

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

van 1,20 met invuling: „Onbegrijpelijke aan bieding" adr-s Spuiweg 89 Dordrecht J. HAASBROEK Oude boekhandel. P. S. Ver leden jaar honderden teleur moeten stellen.- ïestel dus spoedig. Ik kan maar 500 ... 's Gravendeel, J. P. Hui- zerteRoon, A. Bodegom te Bolnes, A. B. van der Jagt te Barendiecbt, G. Wisse te Middelburg, C. Oranje Lz, te Goes, L. C. Vos te Zierikzee, P. Oranje te Ierseke, J. Geelhoed te Wis

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

BE KENTEWIEK is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman. De abonnements prijs 3 per jaar fr. p. p. ... Bij alle voorname kruideniers en Comestible handelaars in Nederland verkrijgbaar. Agenten VERZIJL en Co. Rotterdam (Feijenoord) en VICTOR CEULEN te Middelburg.