Krantenbank Zeeland

HomeSearch

185 resultaten gevonden

| Luctor et Emergo | pagina 4

Advocaten en Procureurs te MIDDELBURG, ... Vosse merrie „Lieza" oud 8 jaar, beveulend, Stamb. no. 2523 Boek A. en ingeschreven Z. B. S. no. 1116. Aanhoudingsprijs Julikeuring 1911. Aanhoudingsprijs plaatsverv. no. 4 Juni- keuring 1912.

| Luctor et Emergo | pagina 4

De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat ten behoeve van kinderen beneden den leeftijd van 1 jaar kinder-zeepkaarten verkrijgbaar zjju op het Levensmiddelenbureau alle werk dagen van 9—12 uur ... 800.—

| Luctor et Emergo | pagina 4

1. Julma, vosschimmel oud 7 jaar met veulen, Stam- M boek A No. 3558 van Nimrod TieA-T«-in< d'Ossogne, B 509. ... 2. Trees, bruine merrie, oud 6 jaar, A 3557, gedekt door Condé, B 620.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Axel. Door de vereeniging „Axel-Kijkuit" werd aanbesteed de levering van134,800 K.G. ammoniak superphosfaat, die gegund werd aan Hoste voor f7,668, 120,000 K.G. super phosfaat, die bij loting gegund ... Aan de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maat schappij werd gedurende 20 jaren f800 sub sidie 'sjaars toegekend, terwijl aangehouden werd een voorstel derzelfde Mij. om eene subsidie van f500 voor de lijn

| Luctor et Emergo | pagina 3

Reeds jaar en dag wordt gezegd de boeren betalen te weinig en bet zal tijd worden, dat deze eens wat meer aan de gemeenschap gaan bijdragen. ... Beurtveer van Ter Neuzen op Middelburg en Vlissingen v.v.

| Luctor et Emergo | pagina 3

er aan nog dit jaar een historisch feest te organiseeren en wel in het najaar om alsdan de stads- of vestingswerken tot dat doel in gebruik te nemen, daar in dien tijd de vruchten reeds zijn geoogst. ... Middelburg. De Rechtbank veroordeelde tot f 100 boete subsidiair 25 dagen hechtenis de boterfabrikanten R. en V. B., wegens het ten verkoop in voorraad hebben van boter met te laag vetgehalte en

| Luctor et Emergo | pagina 3

Uit Grenoble in Dauphiné wordt aan de Matin berichtZondag had een Belg, Van Goethen geheeten, een man van 35 jaar, met zijn zuster, een mrnsje van even in de twintig, en een vriend, de Sanrousse in ... Londen, 2 Augustus, Te Swords in het graafschap Dublin is wederom mond en klauw zeer uitgebroken Vandaag zijn 800 stuks vee geslacht.

| Luctor et Emergo | pagina 3

gewoon kalf, doch wegen ieder toch nog 56 pond. Nog kan hier aan toegevoegd worden, dat dezelfde koe het vorige jaar ook reeds drie levende kalveren ter wereld heeft gebracht. ... Te Berlijn doet zich het verschijnsel voor, dat de groote scholen welke de gemeente in de binnenstad had laten bouwen, gaandeweg ontvolkt worden. Inrichtingen, die twintig jaar geleden nog tusschen

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. In de heden gehouden zitting van de Arrond. Rechtbank alhier werd ver oordeeld A. F. de M. 24 jaar, dienstknecht te Axel, tot 14 dagen gevangenisstraf wegens wederspannigheid. ... deze over het geheele jaar te doen uitstrekken.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Dr. Hoekstra het zal aannemen, en indien niet dan verga dert de Synode niet weer vóór Pasclien 1913. Dr. Hoekstra is te Urk geboren en bijna 32 jaar oud. Hij promoveerde te Heidelberg tot doctor in de ... MIDDELBURG, 17 Oct.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. Heden werden ter Arrond. rechtbank alhier vrijgesproken H. A. de W. 44 jaar stationschef te Axel beklaagd van het veroorzaken van gevaar bij het verkeer van stoomwezen op spoorwegen ... Zondag 10 November a. s. hoopt Ds. J. Fraanje bij de Geref, Gemeente alhier, zijn intrede te doen, na bevestiging door Ds. J. R. van Oordt van Middelburg.

| Luctor et Emergo | pagina 3

eerst in de laatste 10 a 12 jaar, dat het kali- gebruik is toegenomen, in de laatste 6 jaar ge weldig is toegenomen. Wel een bewijs, dat de Nederlandsche landbouwer niet achter blijft, dat hij de waarde ... kaligebruik in Nederland is zeer groot, dat bewijzen de volgende cijfers. In het jaar 1911 zijn in Nederland verbruikt:

| Luctor et Emergo | pagina 3

In een molen te Middelburg heeft een werkman Zaterdag eenige zakken meel op het lichaam gekregen, waardoor hij den nek brak. Zaterdagmiddag is hij overleden. ... bemesting van Zeelands proeftuin 800 K.G. chili salpeter, 800 K.G. superphosphaat en 600 K.G. patentkali per Hectare. Op één perceel, een voor- maligen boomgaard, waar de appels zeer slecht groeiden, is de

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. Heden werden alhier ter Arrond. rechtbank veroordeeld wegens beleediging van een ambtenaar M. J. van B. 50 jaar, werk man te Ter Neuzen tot f 10 boete sub. 10 dagen hechtenis. ... gestorven, wier testament een bepaling bevatte, ingevolge welke het elk jaar aan eenige vrou wen te Parijs beneden de zes-en dertig jaar mogelijk gemaakt zal worden „de verleidingen der groote stad

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. Heden werd ter Arrond. Recht bank alhier-veroordeeld wegens mishandeling G. J. B. oud 18 jaar werkman te Ter Neuzen tot f 15 boete sub. 15 dagen hechtenis. ... Hoek. Door de Vereeniging „Doelmatige Samenwerking" alhier, werd aanbesteed de levering van 22»,800 Kg. Kunstmest, waarvan te leveren 118,400 Kg. aan het Mauritsfort en 111,400 Kg. aan het kanaal van

| Luctor et Emergo | pagina 3

-— Te Oudkerk (Fr.) is bij het wegnemen een verflaag, houtsnijwerk uit het jaar 1630 ontdekt op den preekstoel in de Herv. Kerk aldaar. Het inlegwerk bestaat uit fijne houtsoorten. ... C. K., uit Zuid-Scharwoude, heeft zich zeiven bij de politie aangemeld als degene, die in November 1911 te Zaandam eon porte feuille met ongeveer f800 aan bankpapier heeft gestolen uit een jas

| Luctor et Emergo | pagina 3

Hij reisde daartoe onder een valschen naam. Alhier werd hij gearresteerd en is hij naar Middelburg overgebracht. ... de inwijding, waarbij ongeveer 800 personen tegenwoordig waren, bespeeld door den heer De Zwaan, organist der Kloosterklerk te 's Gravenliage. Den fabrikant werd groote lof gebracht voor het orgel, dat

| Luctor et Emergo | pagina 3

Op de Hoogewoerd te Leiden is een automobiel in botsing gekomen met een hand wagen, die werd voortgeduwd door twee jongetjes, van 12 en van 6 jaar. Beiden werden achterover op den grond geworpen. De ... het magazijn voorwerpen soms een heel servies werden weggenomen en verkocht of verpand. Een vluchtige berekening bracht uit, dat er in een jaar tijds voor 80,000 kronen verduisterd was.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Voorts werd overeenkomstig het voorstel van B. en W. besloten om dit jaar niet in te gaan op bet verzoek van A. Dobbelaar e. a. (bewoners der Oudeweg) om aansluiting bij de Gemeentelijke Gasfabriek. ... Aandeelbewijzen kunnen gedeponeerd worden tegen ontvangbewijs van den Secretaris te zijnen kantore te Middelburg, Molstraat 20, of ten kantore der Directie, Nieuwstraat, Ter Neuzen.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Tentoonstelling Kleederdrachten enz. in de Abdijgebouwen te MIDDELBURG. ... .k.in de garnizoenen Gouda, Hoorn. Naarden, Deventer en Middelburg geen miliciens meer onder de wapenen zijn.

| Luctor et Emergo | pagina 3

van voer en de duurte van de koeien is de reden of de aanleiding. Eigenlijk vinden de boeren, dat de melk al lang duurder moest zijn. De prijs is in de laatste twintig jaar nagenoeg gelijk gebleven ... Op een as gezeten, heeft hij een afstand van 800 K.M. afgelegd. Het mag een wonder genoemd worden, dat de jongen zich bij zoo'n snelheid en bij voortdurend schokken in even wicht heeft weten te

| Luctor et Emergo | pagina 3

B. en W. stellen voor de salarissen van burgemeester en secretaris te verhoogen met f50 en te brengen derhalve op f800,—. ... Zaamslag. Bij bevelschrift der arrondisse mentsrechtbank te Middelburg is rechtsingang verleend met last tot gevangenhouding en in structie tegen W. V., 28 j., en F. V., 23 j., handelaars in

| Luctor et Emergo | pagina 3

Een vonnis van het hof van appél te Angers heeft een einde gemaakt aan een proces, dat drie jaar geduurd heeft en waarin liet ging om zeven millioen frank, de nalaten schap van graaf Jules de ... Het aangenaamste geschenk, dat de heer (volgt de naam van den vriend, aan wien de circulaire gericht is) mij dit jaar zal kunnen geven, zal hierin bestaan, dat hij mij niet dwingt hem wederkeerig

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. Heden werden veroordeeld wegens wederspannigheid A. S. 39 jaar, J. v. d. B. 48 j., S. B. V. 33 j., L. T. K. 31 j., allen arbeiders te Axel, A. S. tot 3 weken en de overigen tot 14 dagen ... Biervliet. De heer J. van Houte is Woensdag 31 December, oud 73 jaar, overleden. Hoewel hij de rijkste man van de gemeente was, werd hij toch altijd baas van Houte genoemd. Molenaar van beroep was

| Luctor et Emergo | pagina 3

Huwelijkstrouw. Ruim 30 jaar geleden, in 1883, werd in het dorpje Heino een af schuwelijke moord gepleegd. ... Arends 7 Augustus 1913, 56 jaar oud, op vrije voeten werd gesteld, na een bijna 30-jarig verblijf in de gevangenis.

| Luctor et Emergo | pagina 3

. Het personeel is sterk 18,000 man, met die van verbonden zaken mee, bijna 20,000. In en om Londen bedient de maatschappij 800 K.M. weg, met 3000 bussen en 10,000 koet siers en conducteurs. Verleden jaar ... Te Amsterdam zijn een achttal jongens van ongeveer 18 jaar door de politie aange houden, verdacht van diefstal van ongeveer GO pakken meelzakken van een terrein in den Amsterdammerpolder. Zij werden

| Luctor et Emergo | pagina 3

Door den Commissaris der Koningin zijn aan het Dagelijkse!) Bestuur der Zeeuwsche Landbouwmaatschappij 2 medailles een verguld zilveren en zilveren beschikbaar gesteld voor de dit jaar te Middelburg ... Door de arrondissements-rechtbank te Middelburg is de heer J. G. P. Timans, bur gemeester der gemeente 'sHeerenhoek be noemd als deskundige tot schatting van de pachtwaarde der gronden, gelegen in de

| Luctor et Emergo | pagina 3

Uit de uitteenzetting van den rechter van instructie is gebleken, dat Wilmart voor 3.200.000 frank valsche aandeelen heeft ge- plaats, terwijl Waechter er vqoi- 7 800.000 frank en Rasquin voor 9 ... Waechter heeft 800.000 fr. ontvangen als commissieloon en de andere beschuldigden sommen kleiner dan 140.000 frank.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. Ter arrond. rechtbank alhier werd heden veroordeeld wegens mishandeling A. de W., 17 jaar, te Oostburg tot f 15 boete of 1 maand tuchtschool. ... kracht achteruit slaan. De schepen waren toen een 800 voet (plm.250 M.) van elkaar. Het groene licht van de Empress verscheen en drie minuten later ge schiedde de aanvaring. De kapitein hoorde van de

| Luctor et Emergo | pagina 3

matariaal te verkrijgen, om alzoo de eer der vereeniging hoog te houden en dat zij die daarvoor niet in aanmerking kwamen, niet teleurgesteld zullen zijn, doch er zich op zullen toeleggen, een volgend jaar ... crediet van f 4000 per jaar voor 1915 en 1916 aan de zelfde maatschappij ter bevordering en aan moediging van de verbetering der paarden fokkerij.

| Luctor et Emergo | pagina 3

, is het zeer goed mogelijk, dat de hoeveelheid voor bijna een jaar vol doende is. Dit is ook het geval met haver en aardappelen. ... Wat nu het benoodigde vleesch betreft, daaraan heeft Duitschland, al duurde de oorlog langer dan één jaar, geen gebrek. Gemiddeld werd per hoofd der bevolking heel wat vleesch gegeten, in 1908 53

| Luctor et Emergo | pagina 3

8.00 10.35 2.35 5.30 Van Vlissingen naar Breskens: ... Voor het kantongerecht te Middelburg stond terecht de visscher C. P. G. uit Ter Neuzen die pachter is van het vischwater in het kanaal door Walcheren, hem werd ten laste gelegd het visschen gedurende

| Luctor et Emergo | pagina 3

-T- Als curiositeit kunnen wij vermelden dat we heden ontvingen een brief uit Middelburg, waar twee maal opgestempeld stond 35. IX. 14" 34 V. Dus volgens dat stempel is het heden aldaar den 35sten ... zullen er dit jaar geen premiën voor vervroegde leveringen worden gegeven.

| Luctor et Emergo | pagina 3

.G. wortels, 1000 K.G. wite rapen, 5000 K.G. witte kool, 14,000 K.G. rundvleesch, 12,000 K.G. varkensvleesch, 886 K.G. reuzel, 560 K.G. margarine of plan- tenvet, 800 K.G. versch varkensspek, 2800 K.G. rundvet ... Middelburg. De collecte, welke bij het uitgaan van den Hullebroeck-avoml werd gehouden heeft f 119.46 opgebracht. Dit bedrag zal aan het Provinciaal vluchtelingencomité worden afgedragen.

| Luctor et Emergo | pagina 3

bezwaar maken goedkeuring te verleenen aan een raadsbesluit om in meer dan één jaar kasgeld te leenen. ... De Voorzitter stelt voor het besjuit zoo te wijzigen dat vervalt „voor meer dan één jaar", waartoe wordt besloten.

| Luctor et Emergo | pagina 3

In den voornacht van Oud- op Nieuw jaar is het in onze stad maar rumoerig ge weest. Verscheidene soldaten waren zeer luidruchtig, Het was dan ook goed dat op Nieuwjaarsdag de herbergen voor het ... In Middelburg ontstond des nachts een hevige vechtpartij tusschen de politie en eenige soldaten. Een soldaat moest naar het hospi taal vervoerd worden en eenige agenten wer den wegens het oploopen

| Luctor et Emergo | pagina 3

kaaimuur en op den dijk een bestrating aanbrengen waarvan de kosten zullen bedragen f 16000, waar voor men dan heeft 6000 M2. grond. Nu reeds kunnen we 800 M2. verkoopen. Zetten we deze onderhandelingen door ... Besloten wordt tot het aangaan dier leening tegen ten hoogste 6'/j °/o en met dien verstande dat het bij gedeelten zal opgenomen worden. Af lossing in ten hoogste 60 jaar.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Voor Middelburg waren deze cijfers 8825, 10,000 en 18825 ... Ook kon thans, geldig tot 31 Juli, de dienst van de Prov. boot MiddelburgZierikzee er in opgenomen worden. Ten slotte kan dus gezegd worden, dat het boekje wederom een schat aan gemak met zich brengt.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Axel. In de Vrijdag gehouden vergadering van stembevoegde ingelanden polder „Gapelle" werd het dijkgeschot vastgesteld op f 7 per hectare. Het vorig jaar bedroeg het dijkge schot f 6 per hectare- De ... Te Haarlem is in den leeftijd van 62 jaar overleden mr. L. Stevens, van 1884—1890 burgemeester van Sas van Gent en van 1886— 1890 lid der Prov. Staten van Zeeland.