Krantenbank Zeeland

HomeSearch

336 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 8

wordt om zijne voortreffelijke eigenschappen door meer dan 800 Ned. Geneeskundigen schriftelijk aanbevolen (vraagt s. v. p. hiervan circulaire) en is met het VOLLENHOVEN'S STOUT, LAGERBIER, enz. uit ... Alle machines en banden worden jaar garandeerd. 44(

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 8

Id het bnitenbeloop van den zeewetendendijk leed men een grondverlies van circa 130 M3. terwijl 800 M2 winster mat beschadigd werd. Verder is de buitenberm tosschen dykpaal 912 ingezakt. ... varkens prijzen 30 k 4>0°/o meer is dan verleden jaar. Er zijn thans 93 varkens verzekerd. De inkomsten bedroegen f 247,95, de uitgaven f 264,30. Er is op 't oogenblik in kas f 535,345.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 7

BUKSKIN PANTALONS van afƒ8.00 ... Inlichtingen zijn te bekomen bij genoemden oofdopziener, den heer BRANDT te Middelburg. De inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk Don- irdag 28 Juni e.k. worden ingeleverd, ten ntore van voornoemden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 6

Alle machines en banden worden 1 jaar ge garandeerd. 4464 ONDERRICHT GRATIS. ... wordt om zijne voortreffelijke eigenschappen doot meer dan 800 Ned. Geneeskundigen schriftelijk aanbevolen (vraagt s. v. p. hiervan circulaire) en is met het VOLLENHOVEN'S STOUT, LAGERBIER, eDZ. uit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 6

De voorzitter antwoordt dat de man daten te Middelburg zijn, doch dat hij be reids inlichtingen heeft ingewonnen bij den persoon door wien het mandaat bij den heer De Wilde ter teekeniug is be zorgd ... De heer Pollie vindt ook dat de vacantie dit jaar zeer laat is gevallen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

ïn perceel tuingrond aan den grintweg te n in den polder Dalem door den heer F. atker te Tholen voor i 800. ... 1 veuleudragend PAARD, oud 5 jaar, 1 blauwe MERRIE aftands Jè 1 LOOPVARKEN, BOEREN WAGEN, 2 KARREN, PLOEGEN, EEG DEN, SLEEPER, SLEDEN, PAARDENTUIG, WIND MOLEN, ZEEPTEN, HOOI, STROO, MAN- GELPEEN.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

De levering, vrij op den wal, van 800 M3. zuiver gewasschen GROVE 0NDERH0UDSGRINT. ... Voor Stieren, buiten de provincie aangekocht, die op de keuring minstens 1 jaar oud moeten zijn: premiën van f60,— en f36,—. Deze premiën worden met 25 °/0 verhoogd voor Stieren van Vereenigingen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

#n boomgaard vlak bij het dorp, verdeeld Mteelen is gekocht perc. 1, 2, 11 en 12, >5 R. door den heer J. van Oeveren, voor perc. 3 en 6, samen 84'/i R. door den U te Middelburg, voor f 470,50 perc. 4 ... groot 4oor de Werkmansvereeniging Eendracht pt alhier, samen voor f 579, pre. hebben opgebracht, met t 800,50 voor pn, 13415,50 zonder opcenten.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

Jaar men aan de Goesche courant meldt, is erdag 11. te Vlake grond aangekocht voor de te hten onderlinge superpbosphaat-fabriek voor de dbouwers in Zeeland. ... jaar overigens zeer gul, iral op de banken in Zeeland, doch op deze mag st in het najaar met korren aangevangen rden.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

-Jacoba-polder (St. Eilipsland) aande uit vrij zwaren kleigrond, doch waar bieten en aardappelen worden geteeld, gaf kaïnitbemesting van 800 K.G. naast chili- eter en superphosphaat na aftrek der bemes- pkosten t 40 ... Mej. B. P. NELISSE, Zuidsingel 34e te Middelburg, schreef ons Mijn dochtertje Christina leed in hevige mate aan de longen en niertjes. Het kind verminderde zóó, dat ik dacht dat het zou sterven

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

.100 hectaren, I zij voor het jaar 1907 door den Ad mi- teur van het Bassin geschat wordt op 2.800 ■en, verdeeld over 3.900 oesterparken, t is dit cijfer nog verder gedaald en men lannemen, dat het aan het einde ... van bijna 16 en fr., terwijl de gemiddelde jaarlij ksohe agst gedurende de laatste 10 jaren geweest 700.000 fr., waarin het aandeel van Arcachon het jaar 1905 circa 5 millioen fr. beeft gen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

De geraamde bedieningspost kan meQ wel mee toekomen, immers buiten dit salaris is er ook nog wel op fooien te rekeuen. Wat de toename betreft van de opbreogst, vorig jaar werd die ook op f 4800 ... De voorzitter deelt mede dat in de Brugstr. de straat is vernieuwd. Dit heeft ten gevolge det er f 800 van die begr.-post is besteed, ter wijl toch de bestrating in Beb. dan en Kruit- toren ook

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

bij GEBR. R00SEM800M, Wouwschestraat 21, BERGEN OP ZOOM. ... Hoog in de lucht verscheen een dezer dagen, in. lichtende letters, het woord BLUE BAND aan den hemel. .Even verrassend kwam, ruim drie jaar geleden, als een lichtpunt in donkere tijden, het pakje

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

Een schrijven van Ged. Staten dat de kosten van verpleging voor krankzinnigen op de stichting „Vrederust" voor het jaar 1928 zullen zijn f800 per jaar plus f50 kleedgeld. ... oeftn zijn openingswoord herinnerde de igeVoorzitter er aan dat de Vereeniging nu doJ5 jaar heeft bestaan en dat in het lokaal ;n .vaar nu vergaderd werd de Vereeniging aogn 1803 werd opgericht.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

gezonden en in de Nieawsbode las ik daarover geen woord maar wel dat de raadsleden nog niets wijzer waren over 800 gld die de commissie bij het nazien der rekening niet bad kunnen vinden en als ik het wel ... heb was toch ook de heer Carols bij die com missie dit kan ik nu maar niet begrijpen dat die nu zoo veel stof beeft doen oplaaien over die 800 gld. en die toch verantwoord waren in de rekening men zou

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

f35.000 om uit de rente ieder jaar de kinderen van alle scholen op St. Nicolaas te onthalen en een geschenk aan te bieden. ... Men herinnert zich de vele vrijspraken van deelnemers aan de Juli-onlusten van verleden jaar te Weenen en het hoekje, dat -fiaar aanleiding daarvan opengedaan is over de lijsten, waaruit te Weenen de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

toegewezen, nadat een Amerikaan sns opgeboden had. hoogste prijs totnogtoe voor een betaald, was 21.900 pond (262.800.) eze som bracht een Ispahansch tapijt ele weken geleden op een New Yorksche ing op. In ... - te hebben gegeven, want vorig jaar rd hij ernstig gewond bij een vliegtuig- geluk. De andere inzittende van het egtuig werd toen gedood. Ondanks dit orval, zegt zij, is haar man niet alleen "artgegaan

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

De heer A. Kievit van Rotterdam had eenige dagen in ons eiland vertoefd. De vorige week keerde hij naar zijn woon plaats terug en te Roosendaal kwam hij tot de ontdekking dat hij zijn valies met f800 ... Dit jaar zullen verschillende personen niet als bietenschrijver te werk worden gesteld. Dit is in verband met de malaise in den suikerbietenbouw.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

De voorz. roept allen eeo welkom" toe op I leae eerste vergadering in het nieuwe jaar, werpt tan terugblik op 1931, er. drukt ziju daukbaai- ;--eid uit voor het vele goed", dal zij mochten ... luderviijden hoewel de cnsisgevolgeu zich ook lier doen gevoelen. Den finanlieelen toestand ter gemeente noemde hij niet ongunstig. Al» et met te veel tegenloopt, kan uien misschien len volgend jaar wel tot

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

Gemeente Wissekerke iDgang van 1 Juli benoemd de heer e te Scherpeoisse. leer Geuze is 33 jaar oud. Hij genoot iede jding tergemeentesecretarieteScherpeuisse heer L. C. van Doorn, secretaris dier ... De bruto opbrengst bedraagt ruim f800.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

geven van een reusachtig stalen wiel uneer800 Meter middellijn, dat horizontaal komt te I op 36 steunpunten, die door torenhuizen bid worden. De gobonwen waarop het rad seows te rusten, moeten 36 Meter ... i, terlRochdale pleegde John Ellis zelfmoord. Ellis zeer jaar lang beul van Engeland geweest en heeft ling fti leven meer dan 200 menschen opgehangen. schsfl'iet beulsbaantje alleen kon hij uiet

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

J. A. ZIP en H. J. E. GERLAGH ie Middelburg. ... Gausdijk, in massa op f 40. 7e Een WOONHUIS, SCHUUR en ERF te Poortvliet op f800, zullen op Dinsdag 9 Augustus a s ten overstaan van deu notaris W a g t h o worden VERKOCHT in de herberg van Nortier