Krantenbank Zeeland

HomeSearch

142 resultaten gevonden

| Groot Walcheren | pagina 15

voor de Graaf Jan van Nassauschool kunnen worden opgegeven op maandagavond 2 april van 7.30 uur tot 8.00 uur in de school aan de Beatrixlaan 6. De leerlingen moeten vvoor 1 okt. 1973 6 jaar geworden ... Lange Zelke 28, Vlissingen Lange Delft 2-4, Middelburg

| Groot Walcheren | pagina 15

MIDDELBURG 01180-8050 ... in het ontmoetingscentrum Dauwendaele" IEDER KIND van 3 t/m 8 jaar krijgt persoonlijk van de Sint een LEUKE ATTENTIE! Een fotograaf zal tegen KOSTPRIJS dit leuke MOMENT VOOR DE OUDERS VEREEUWIGEN

| Groot Walcheren | pagina 12

Hoofd van voornoemde school aan de Verwerijstraat 51 te Middelburg, neemt na 45 jaar aan deze school te zijn verbonden, afscheid wegens pensionering. ... „HERMAN FAUKELIUSSCHOOL" Middelburg

| Groot Walcheren | pagina 11

het begin van dit Jaar gevraagd werk in te zenden. De selectie is gemaakt door twee niet-Zeeuwse juryleden, waaronder drs. Lambert Te- genbosch, 'kunstcriticus. ... De Zeeuwse kunstcollectie is eerder te zien geweest in: Brugge >6000 bezoekers(, Goes KrfXX, Hulst )1400(, Rot terdam )21(XK en Bruinisse )800 bezoekers!. Na afloop van de tentoonstelling in de

| Groot Walcheren | pagina 11

MIDDELBURG - Evenals vorig jaar verzorgt de Raad van Kerken te Middelburg ook dit jaar weer gedurende de 40 dagen-tijd, drie meditatiediensten. Deze diensten worden gehouden in de Engelse Kerk op de ... VAN 10.00-16.00 UUR IN ONZE ZAAK LANGE DELFT 47 MIDDELBURG

| Groot Walcheren | pagina 11

MIDDELBURG - Evenals vorig jaar verzorgt de Raad van Kerken te Middelburg ook dit jaar weer gedurende de 40 dagen-tijd, drie meditatiediensten. Deze diensten worden gehouden in de Engelse Kerk op de ... VAN 10.00-16.00 UUR IN ONZE ZAAK LANGE DELFT 47 MIDDELBURG

| Groot Walcheren | pagina 10

Zusterstraat 34 - MIDDELBURG telefoon 2972 OFF. FORDDEALER ... Westerscheldestraat 50, Middelburg tel. 01180 - 4522, b.g.g. 01180 - 3564 Verkoop op zaterdag Kleverskerkseweg 3, Middelburg, telefoon 01180 - 3564

| Groot Walcheren | pagina 9

nemers aan de lustrummars meeloopt. Het 't Zand organi seert ieder jaar een mare waaraan gemiddeld zo'n 800 deelnemers deelnemen, maar men hoopt nu zo'n 1000 deel nemers te kunnen begroeten. Dit kan heel ... trekt men na de maaltijd van 19 uur. De kosten voor zo'n weekend bedragen f 22.50 te voldoen tijdens het weekend a contant. Er kan aan deelgeno men worden door personen van ongeveer 20-40 jaar, ge

| Groot Walcheren | pagina 9

Al bijna 'n jaar trekt Max Tailleur nu stad en land af, om vodden in te zamelen. „Geef Max de Zak", is een actie die deze weken ook in Middelburg wordt gevoerd. Voor iedere tienduizend kilo vodden ... Middelburg

| Groot Walcheren | pagina 7

SPOEDLENINGEN. over name lopende schulden aflos sing tot 10 jaar. Ned. Cre- diet Buret* i US. ... ZIEKENHUISVERZEKE RING ongeacht kwalen, voor leeftijd tot honderd jaar. Assurantie- en Make laarskantoor Vijgeboom, Gou verneurstraat 6—8. Sluis. tel. (ül 178) -590.

| Groot Walcheren | pagina 7

Middelburg - Maisbaai 6 - Postbus 1 - tel. 01180-61 SI ... reeds. De tweede fosforfabriek zal aan het eind van dit jaar gereed zijn. Een uitgebreid bouwprogramma is in voorbereiding.

| Groot Walcheren | pagina 7

MIDDELBURG - Tegelijk met het winkelcentrum, gaat woensdag ook het ontmoetingscentrum, dat aan het eind van de promenade ligt, open. Het is vastgebouwd aan het winkelcentrum, maar is volkomen ... Het ontmoetingscentrum is door wijkbewoners zelf gro tendeels op poten gezet. Een bestuursgroep, gekozen uit de bevolking van Dauwendaele is anderhalf jaar bezig geweest met het realiseren van de