Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.858 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina bijlage 2

sterling (pl.m. f 240.000) achter liet. Twintig jaar geleden begon de dezer da gen overleden vrouw reeds haar testament op te maken. Sedertdien heeft zij er ge regeld aan gewerkt en er omvangrijke ge ... Middelburg, 12 No-v. 1925.

| Goessche Courant | pagina bijlage 5

als 1 bruin Merriepaard, oud 14 jaar1 bruin Mêrriepaard, oud 13 jaar 1 Lier Ruiupaard, oud 8 jaar1 vos Ruinpaard, oud 9 jaar1 zwart Ruiupaard, oud 11 jaai1 veulen- dragend bruin Merriepaard, oud 4 ... jaar; 1 vos Ruinpaard, oud 4jaar; 1 zwart Merriepaard, oud 4 j tar 1 veulendragend bruin Merriepaa rd, oud 3 jaar1 vo3 bles Merriepaard, oud 18 maanden, 1 vos bles Ruin paard, oud 18 maanden, 1 bruin

| Goessche Courant | pagina bijlage 5

Te Middelburg had Woensdag eene vergadering plaats van tomatenkweekers, Door den directeur der Veilingsvereem: ging Walcheren werden op deze vergade ring plannen ontwikkeld om een aparte veiling van ... schoolbibliotheek nog niet voor vernieuwing in aanmerking kwam werd meegedeeld, diat deze vanaf dit jaar geleidelijk zal worden vernieuwd.

| Goessche Courant | pagina 9

L. E. RIVIÈRE - MIDDELBURG ... 14 millioen werkloozen. Volgens een statistiek der American Federation of Labour, bedraagt het aantal werk loozen in de Ver. Staten 14 millioen.) Hiervan zijn 800.000 spoorwegarbeiders. President

| Goessche Courant | pagina 9

Heden overleed, na een lang durig, geduldig gedragen lij den, onze lieve Vrouw, Moe der en Behuwdmoeder, ANTOINETTE AAFIE ADRÏAANSEN, in den ouderdom van 67 jaar. Middelburg: ... van Voorst, in den ouderdom van 73 jaar. Oosterbeek, Sept. 1932. H. SUKKEL, Muziekhandel, Middelburg.

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

of rechthebbenden betaald 53.800.00n. ... Prijs per doos 62 cent. Verkrijgbaar bij de firma SCHUL- TE Co. te Middelburg verder te Goes bij Gebr. MULDER, te Middelburg bij DE ROOS, te Ovezand bij RAAS, te Tholen by W. POTTER.

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

vos Merrie 7 jaar [veulendragend], vos Merrie 8 jaar, vos Ruin 4 jaar, bruine Merrie 5 jaar, zwarte Merrie 8 jaar, zwarte Merrie 3 jaar, vos Merrie 11 jaar, vos Merrie 7 jaar, bruine Merrie 2 jaar ... , vos Ruin 1 jaar, vos Ruin 1 jaar, vos Ruin 1 jaar, bruine Ruin 1 jaar.

| Goessche Courant | pagina bijlage 2

Tot lid van het Borg. Armbestuur werd gekozen de heef"D. Joziasse zulks na lotiug met den Tiêer A. van Dijke, aftredende, die gedurende 18 jaar in dat bestuur zitting had. ... Woensdagavond hield de heer G. Nonhebei uit Middelburg voor het Nutsdepartemenf een lezing over tabak

| Goessche Courant | pagina bijlage 3

MIDDELBURG. Door Ged. Staten is aanbesteed het herstellen, vernieu wen en onderhouden gedurende 2 jaar ingaande 1 Januari 1923 van de Pro vinciale wegen en andere waterstaats werken in Zeeland in 22 ... MIDDELBURG. Onder vele blijken van belangstelling nam hedenmiddag de heer Herman Snijders afscheid van leerlaren en leerlingen der R. H. B. S. alhier. De heer Snijders gaat, na bijna 41 jair aan de

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

Voor de rechtbank te Middelburg werd Vrijdagmiddag behandeld de zaak tegen Ph. M. de B., 36 jaar, huisyronw L. K. te Westdorpe, thans gedetineerd, beklaagd, dat zij op of omstreeks 7 Februari 1923 ... Eisch 1 jaar gevangenisstraf.

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

bericht den aanvang zijner LESSEN per medio October. Besloten Clubs Eerstbeginnenden en Beoefenden. Aparte Kinderclub Qo jaar te Goes. Privélessen op ieder gewenscht uur aan de Zaal of bij U aan huis. ... Vliaeingen Middelburg Arnemuiden Noord Kraaiert 's H. Arendskerke Goes

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

bruine lier Merrie 5 jaar ... alsbruine Merrie, 12 jaar, vos Merrie (veulendragend), 9 jaar, vos Merrie (veu lendragend), 7 jaar, vos Merrie, 6 jaar, vos Merrie (veulendragend), 4 jaar, vos Merrie, 3 jaar, vos Merrie, 1 jaar.

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

„handen'-gebied is Zijn boeken wijzen uit, dat in het afgeloopen jaar niet minder dan 57 dames bij hem kwamen klagen dat haar ringen haar veel te nauw ge worden waren. Het jaar daarvoor varen het er negen ... geweest en 20 jaar geleden kwamen dergelijke gevallen in het geheel niet voor. W aarschijnlijk draagt de sport de schuld, dat de vingers van de dames dikker en zwaarder worden De vrouw, die dagelijks een

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

als: liere Merrie, oud 11 jaar, veulen- dragend vos Merrie, oud 7 jaar, veulen- dragend zwarte Merrie, oud 9 jaar, liere Merrie, oud 4 jaar; liere Merrie, oud 3 jaar; liere Ruiu, oud 2 jaar; bruine ... Merrie, oud 1 jaar en vos Hengst, oud

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

. Overnemingssom, goederen inbe grepen, f 6500,contant. Huur van het winkel met woonhuis f 20,p w. met 5 jaar contract, boekhouding voor ernstige reflectanten ter inzage. ... VRACHT-AUTODIENST VlissinjenMiddelburg op Goes

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

Ook is er sterke vermindering van het bierverbruikin Engeland was dat in 1902 31.810.877 tonnen, in 1913 30.758.800, in 1927 23.418.640 tonnen; in Schotland waren de overeenkomstige cijfers 2 ... De laatste cijfers betreffende het uit slaan van spiritualiën uit de entrepots too nen een nieuwe vermindering aan over het eerste halve jaar van 1928 met 8 pet. in vergelijking met 1927.

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

Door ons 30 jaar geleden in Zeeland geleverde motoren loopen nog steeds tot volle tevredenheid der gebruikers. Ook in de eerste Gemeentelijke Centrales, t.w. IJzendijke en Schoondijke, leverden wij ... TOTAAL 800 PRACHTIGE PRIJZEN.

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

Na drie maanden voor zijn herstel aan zee te hebben doorgebracht, in Craig- welhouse te Bognor, is Koning George Woensdag naar Windsor Castle vertrok ken. Op 9 Februari van dit jaar weid' de koning ... jaar geleden.

| Goessche Courant | pagina bijlage 4

Gevr. door Weduwnaar, werkman 40 j., met 2 k., NET MEISJE OF WEDUWE, z. k., om geheel zelfst. eenv. nette huïsh. te besturen. Brieven No. 12, drukkerij LITTOOy OLT- HOFF, Middelburg. ... event, direct na overname. Huurprijs f115,per H.A. Huurtijd 6 jaar. Alleen solvente, so liede reflectanten komen in aanmer king; referenties van Notaris ter in. zage mede brengen. Nadere inlichtin gen te

| Goessche Courant | pagina 8

Lange Delft B 147 - Tel. 55 - Middelburg ... voorraad zuurstof aan boord zijn om het gedu- durende 30 uren in de gesloten ruimte van de sfeer uit te houden. Ten slotte is er 800 kilo ballast aan boord, be staande uit kleine loodkorreltjes die langs een

| Goessche Courant | pagina 8

ANZE 1» controle»ren oplaag Taa ruim <800 ex. (ruim <800 betalende bonn-V.j waar- bergt U, dat Uwa advertentie in dit deel van Zealand da g r O o t t mogelijke publiciteit heelt Betrek in Uw reclame ... aan de spits (5 jaar schriftelijke garantie).

| Goessche Courant | pagina 8

gevraagd, leeftijd niet beneden 25 jaar. Brieven te zenden onder No. 32, aan Boekhandel BAURDOUX, Middelburg. ... Viissingschesiraat 161 - Telef. 669 Middelburg AB0NNEMENTS-T00NEELV00RSTELLINGEN

| Goessche Courant | pagina 7

GELUK MET HET NIEUWE JAAR. ... Dezelven zijn in alle steden verkrijgbaar. Goes, bij H. S. KROL van der BOEK; te Co- lijnsplaat, bij I). CLAASSEte Kruiningenbij W. VISSGHERte Middelburg bij Apoth. van de KAMER; te Vlissingen, bij J

| Goessche Courant | pagina bijlage 3

Op welken dag zal H. M. de Koningin in het volgend jaar worden ingehuldigd? ... De genoemde reden van vertraging bestaat niet, wanneer koningin Wilhelmina in het volgend jaar de regeering zal aanvaarden, bg het bereiken der grondwettige meerderjarigheid, dat is, als zg haar

| Goessche Courant | pagina bijlage 3

Zonder hoofdei, stemming wfcrd dit voorstel aan genomen en een subsidie van f300 voor één jaar verleend. ... Zonder discussie of hoofdelijke stemming aange nomen zoodat aan de Vereeniging voor de jaren 1903 tot en met 1907 is toegestaan een subsidie ad f 1200 per jaar.

| Goessche Courant | pagina bijlage 3

I. Hardrijden voor mannelijke per sonen van 17 jaar en ouder. 13 deel nemers, 4 prijzen le prgs Jac. Koster, 2e Fb. Pokaar, 3e D. Hovestadt, 4e M. Bom. ... III. HardrQden voor jongens van 14—16 jaar. 11 deeln., 4 pr.le J. D. Clemen t, 2e M. Koster, 3e C. de Koejjer, 4e A. Geonee.

| Goessche Courant | pagina bijlage 2

Donderdagmiddag werd inde socië teit j5t, Joris te Middelburg een spoed- elsehende algemeens vergadering ge houden van bovengenoemde ccöperai tie. Da voorzitter, de heer dr. J. W. Jenny Wayerman ... Aan da hond van de statuten wees spr. er op, dat de coöperatie slechts voor 5 jaar is aangegaan en hjj kwam op tegen de vardsehtmakiögen, welka vasi ter z{jda gehoord worden, als zou hst te doec

| Goessche Courant | pagina bijlage 3

Thans is beslist, dat de bezetting van den linker Rijnoever 15 jaar zal duren en zal plaats vinden, na een jaar of 18 maanden, alléén door Fransche en Belgiscbe troepen. ... Maandag 2oP. Paaechdag: G.V.V.— Middelburg II en III om 2 uur. G V V Bsfl.Bs8. Bond om 3 unr*

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

Zijn honding is bij de behandeling van die amendemeuten maar slap ge weest en van de f 1.710.800 is f 1.477.700 met zijn goedvinden ge schrapt. ... , dat f 1.830.000 schraple voor munitie en materieel en waardoor het totaal der bezuiniging steeg tot f 8.530.800. Het is hierbij juist andersom gegaan als bij het af treden van minister llijleveld. Toen