Krantenbank Zeeland

HomeSearch

491 resultaten gevonden

| Breskensche Courant | pagina 4

20 Vette Ossen, Verdeeld in vier hoofdprijzen, elke hoofdprijs 5 vet te Ossen of ƒ800 a contant. Een elegant Omnibusbrik of ƒ400 in contanten. Een Utrechtsch Wagentje of ƒ300 in contanten. Vier ... Onkosten 6 ®/a. Betaling in 6 gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt 14 dagen na de toewijzing, de 5 andere van jaar tot jaar, daar na met 4 °/0 rente over hetgeen telkens nog verschuldigd is.

| Breskensche Courant | pagina 4

Agenten in alle plaatsen van Nederland. Adres aan den Inspec teur voor dit gedeelte des lauds: H. BRUCH, Hotel tl'AU//, Middelburg. ... Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfde pot en met goedvinden der aangenomenen gezondenaan hunne fa- miliën ƒ10108aan hunne

| Breskensche Courant | pagina 4

of ƒ800 a contant. Een ele gant Omnibusbrik of ƒ400 in contanten. Een Utrechts Wagentje of ƒ300 in contanten. Vier boerenwagens. ... Tevens is de gelegenheid opengesteld om Lid te worden van bo vengenoemde vereeniging a ƒ1.per jaar, 'dit is nog geen 2 cent per week. Depóthouders en Agenten gevraagd.

| Breskensche Courant | pagina 4

of ƒ800 a contant. Een ele gant Omnibusbrik of ƒ400 in contanten. Een Utrechts Wagentje of ƒ300 in contanten. Vier boerenwagens. ... Tevens is de gelegenheid opengesteld om Lid te worden van bo vengenoemde vereeniging a ƒ1.per jaar. dit is nog geen 2 cent per weèk. Depothouders en Agenten gevraagd.

| Breskensche Courant | pagina 4

bruine Merrie 17 jaar, bruine Merrie met veulen, 9 jaar, brui ne Merrie, 4 jaar, blauwe Mer rie, 13 jaar, zwarte Merrie, 6 jaar, zwarte ruin, 3 jaar, blau we Merrie, 3 jaar, bruine Mer rie aftands ... bruine Merrie, 10 jaar, met veu len, bruine Merrie, 6 jaar, met veulen, zwarte Merrie, 10 jaar, met veulen, vosse Merrie, 5 jaar, met veulen, bruine Merrie, 7 jaar met veulen, bruine Menie, 0 jaar

| Breskensche Courant | pagina 4

Naaimachines zoo voor hand- als voet beweging, met en zonder kast, 5 jaar gar. IJzeren Ledikanten en Wiegen, Deciiuaal- en Toonbankbasculen, IJzeren- en Koperen Gewichten, ... Vlissingen (i.17 hoozei,llaal 8.00 RdUcrtiaii, Rolleidani Koozriiduiil Vlissingen

| Breskensche Courant | pagina 4

Deze dag zal dit jaar zeker met nog meer geestdrift herdacht worden, nu de bange dagen, die het Koninklijke Huis en het Nederlandsche volk gedurende Harer Majesteits ziekte, doorleefd hebben, geluk ... Naaimachines zoo voor hand- als voet beweging, met en zonder kast, 5 jaar gar. IJzeren Ledikanten en Wiegen, Decimaal- en Toonbankbasculen, IJzeren-en Koperen Gewichten,

| Breskensche Courant | pagina 4

Indien Ge dit merk vertegenwoordigt en met ons samenwerkt, is Uw succes van jaar tot jaar verzekerd. Mijne voorwaarden zjjn in elk opzicht aannemelijk! ... Moouitruin Vlissingen—Miildi lluirg Van Vlissingen 9.30 II.— 11.45 4.15 5.10 5.55 Van Middelburg 0.23 8,45' 10.15 3.35 4.211 5.15

| Breskensche Courant | pagina 4

Middelburg, Lungeviele, K 38889. lil liet van ouds bekende Meubel- en lteddeiimii|>'iiziju is weder vourradig een prachtige sorleering ... stiet zal in den loop van 1904 driehonderd jaar geleden zijn dat Westelijk Zeeuwsch-Vlaande ren door Prins Maurits aan de zijde van Noord Nederland werd gebracht. Van een feit, zoo be langrijk en

| Breskensche Courant | pagina 4

De contributie bedraagt f5.per jaar. Daarvoor ontvangt men in dezen jaargang minstens 6, waarschijnlijk 7 boekwerken, die samen 1600 bladzijden druks beslaan, netjes in deelcn ingenaaid en die niet ... 4.15 5.00 5.55 7.00 7 50 8.40 Van Middelburg 6.20 8.40 10.15 71.45 !z.36 1.20 2.05 2.50 .8.35 4.2(1 5.05 5 55 IJZENDIJKSCUE STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ.

| Breskensche Courant | pagina 4

De contributie bedraagt f 5.per jaar. Daarvoor ontvangt men in dezen jaargang minstens 6, waarschijnlijk 7 boekwerken, die samen 1600 bladzijden druks beslaan, netjes in deelen ingenaaid en die niet ... 4.15 5.00 5.55 7.00 7 50 8.40 Van Middelburg 6.20 8.40 10.15 il 45 12.35 1.20 2.05 2.50 3.35 4.20 5.05 5 55 IJZ EN DIJK >3011E STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ.

| Breskensche Courant | pagina 4

Houders van de, e loten welke nog vuil heL jaar 1870 zijn. worden aangeraden de ze ten spoedigste ter inwissel.ng te zen den aan de Nederlandsche Effectenbank, Middelburg, opdat men dan nog aan de ... Stoomt r. V hseinj.li,M idin i Van VbsMiijieit 9.80 II.. 4. lö 5 09 Van Middelburg G.tO 8.40 3.35 4.2U

| Breskensche Courant | pagina 4

Niet-leden 50 ets. ENTREE. Kinderen beneden 10 jaar worden niet toegelaten. ... 4.15 5.00 5.55 7.00 7.50 8.40 Van Middelburg 6.20 8.40 10.15 11.45 12.35 1.20 2.05 2.50 3.35 4.20 5.05 5 55 IJZENDIJKSCUE STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ.

| Breskensche Courant | pagina 4

Den gebruikers van STUIVERS- ZE EPei? ST UI VE RSZ E EPPOE DER deelen wij mede, dat in het vervolg onze Premier er deeling in plaats van eenmaal tweemaal per jaar zal plaats vinden. ... 4.15 5.00 5.55 7.00 7.50 8.40 Van Middelburg 6.20 8.40 10.15 11.45 12.35 1.20 2.05 2.50 3.36 4.20 5.01 5 55 IJZENDIJKSCHE STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ.

| Breskensche Courant | pagina 4

bruine Merrie 7 jaar met Veu- ilen, dito 5jaar, beveulend, di- |to 11 jaar, dito 9 jaar niet veulen, dito 3 jaar, dito 3 jaar, dito 14 jaar beveulend, dito 5 jaar, dito 13 jaar, bruinen Ruin 2 jaar ... , vosse Mer rie 2 jaar, vosse Merrie 2 jaar, brui nen Ruin 1 jaar, vosse Merrie 1 jaar.

| Breskensche Courant | pagina 4

Bruine RUIN, oud 10 jaar, bruine MERRIE, 5 jaar, grij- ze MERRIE, 15 jaar, 4 zeer goede MELKKOEIEN, 3 RUNDERS, 10 KALVERS, 2 LOOP- en 2 ZEUG VARKENS, GIGGEN, 00 HOENDERS en HANEN ... V lissingcnKoozrndaalK otterde m. Van Vlissiugen «.07 7.—f 9.— 12 30 4 30 6.58f 7.35 Tc Kouzet.daal 8.00 H.17 li.— 2 25 t 17 8.15 0.40 Tc Rotterdam 9.83 9.33 12.87 3.84 7 37 9.33 11.31 Van Rotterdam

| Breskensche Courant | pagina 4

Men abonneert zich door het geheele land by eiken soliden Boekhandelaar of bij de Agenten, tegen 3,per jaar voor de gewone en tegen 5,per jaar voor de luxe-editie. Abonnementen kunnen met elk nummer ... 4.15 5.00 5.55 7.00 7.50 8.40 Van Middelburg 6.20 8.40 10.15 11.45 12.35 1.20 2.05 2.50 8.85 4.20 6.05 5.55 IJZENDIJKSCHE STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ.

| Breskensche Courant | pagina 4

D. J. FEMOCK, Lange Delft, Middelburg. ... Men abonneert zich door het geheele land bij eiken soliden Boekhandelaar of bij de Agenten, tegen ƒ3,per jaar voor de gewone en tegen ƒ5,per jaar voor de luxe-editie. Abonnementen kunnen met elk

| Breskensche Courant | pagina 4

Deze 6 deelen omvatten samen 1033/4 vel druks zoodat de leden in dezen jaar gang 3-y, vel gratis ontvingen. ... 4.15 5.00 5.65 7.00 7 50 8.40 Van Middelburg 6.(0 6.10 10.15 i 145 12.35 1.30 2.05 2.50 3.35" 4.2 u 6 0". 5 5.5 IJZENDIJKSCHE STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ.

| Breskensche Courant | pagina 4

Men abonneert zich door het geheele land bij eiken soliden Boekhandelaar ol h,;j de Agenten, tegen ƒ3,— per jaar voor de gewone en tegen ƒ5,per jaar voor de luxe-editie. Abonnementen kunnen met elk ... 4.15 5.00 5.55 7.00 7.50 8.40 Vat, Middelburg 6.20 8.40 10.15 i 1.45 12.36 1.20 2.05 2.50 3.35 4.20 5.0'. 5.55 IJZEND1JKSCHE STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ.

| Breskensche Courant | pagina 4

Singer-Maatschappjj te Middelburg, Korte Delft No. 21. ... Een pakket bij uitnemendheid. Eene reusachtig goedkoopo aanbieding. Verle den jaar hadden wij dagelijks dankbetuigingen voor geleverde pakketten en vele nabestellingen, zoodat wij half December reeds

| Breskensche Courant | pagina 4

het jaar 1568. Dik boek. Metterdaad, die dit leest, geniet vol op. 2 9. 8 diverse werken van de Liefde, Kloppers, Vergers enz. enz., vol platen. Een schat lectuur voor de winteravonden, bovendien ... 4.15 5.00 5.50 6.55 v. Middelburg 6.25 8.40 10.15 11.45 3.80 4.15 5.- 5.50 IJZENDIJKSCHE STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ.

| Breskensche Courant | pagina 4

het jaar 1568. Dik boek. Metterdaad, die dit leest, geniet vol op. 2—9. 8 diverse werken van de Liefde, Kloppers, Vergers enz. enz., vol platen. Een schat lectuur voor de winteravonden. ... 4.35 5.20 6.10 7.15 8.10 v Middelburg 6.25 8.40 10.15 11.45 12.30 1.15 2.— 2.45

| Breskensche Courant | pagina 4

Rouaan merriepaard oud 9 jaar, met veulen, dito oud 10 jaar, dik van veulen, 2 menwagens met ijzeren as sen en ronden, drielingskar met ijze ren assen ronden en hoepels, 1 ijze ren Duitsche ploeg, 4 ... 4.35 5.20 6.10 7.15 8.10 v. Middelburg 6.25 8.40 10.15 11.45 12.30 1.15 2.- 2.45

| Breskensche Courant | pagina 4

Een vosse merrie oud 17 jaar, beveulend, een bruine CL merrie oud 3 jaar, 2 baatge- vende melkkoeien, 4 runders waaron der 2 tweejarige en 2 anderhalf jarige ossen, 7 kalveren, 3 varkens, 30 kip pen ... Rouaan merriepaard crud 9 jaar, met veulen, dito oud 10 jaar, dik van veulen, 2 menwagens met ijzeren as sen en ronden, drielingskar met ijze ren assen ronden en hoepels, 1 ijze ren Duitsche ploeg, 4

| Breskensche Courant | pagina 4

1 vosse dito oud 12 jaren met veu len, 1 bruine dito oud 3 jaren, 1 di to ruin oud 14 jaren (rijtuigpaard), 1 grijze merrie oud 2 jaren, 1 bruine dito oud 2 jaren, 4 dito dito oud 1 jaar; ... Een vosse merrie oud 17 jaar, beveulend, een bruine .merrie oud 3 jaar, 2 baatge vende melkkoeien, 4 runders waaron der 2 tweejarige en 2 anderhalfjarige ossen, 7 kalveren, 3 varkens, 30 kip pen en

| Breskensche Courant | pagina 4

berich ten dat gisteren en heden aan ons is gedaan Rekening en Verantwoording, over de gehouden Administratie over het jaar 1906, welke door ons in orde bevonden zijnde, met onze goedkeuring is bekrachtigd. ... 4.35 5.20 v. Middelburg 6.26 8.40 3.30 4.15

| Breskensche Courant | pagina 4

spade, vleeschblok, arbeiders-gereedschap, aardappel- en Amerikaansche rieken, nieuwe kruiwagen, slijpsteen, trek en boogzaag, 80 balen, loopvarken, 'zeer goede geit, (2 jaar), 20 kippen en haan, 20 kilo ... 4.35 5.20 6.10 7.16 8.10 v. Middelburg 6.26 8.40 10.15 11.45 12.30 1.15 2.- 2.45 3.30 4.16 5.- 6.50

| Breskensche Courant | pagina 4

die al 1 of 2 jaar op het vak is, bij J. C. VERBRUGQEN, Banket-en Brood bakkerij „De Nieuwe Tijd", Axel. 8 ... 4.35 5.20 6.10 7.15 8.10 v. Middelburg 6.25 8.40 10.15 11.45 12.30 1.15 2.- 2.45 8.80 4.15 5.- 5.50

| Breskensche Courant | pagina 4

die al 1 of 2 jaar op het vak is, bij J. C. VERBRUGGEN, Banket- en Brood bakkerij „De Nieuwe Tijd", Axel. 8 ... 4.35 5.20 6.10 7.15 8.10 v. Middelburg 6.25 8.40 10.15 11.45 12.80 1.15 2.- 2.45 3.80 4.15 5.- 6.50

| Breskensche Courant | pagina 4

een zwarte merrie oud 9 jjjaar met veulen, (vader van het veulen de hengst Xamboer' bekroond te 's Gravenha- ge), een bruine merrie oud 7 jaar met veulen, een vosse merrie oud 4 jaar, een bruine dito ... oud 2 jaar een zwarten ruin oud 2 jaar, een merrie oud 1 jaar, een bruinen hengst oud 1 jaar;

| Breskensche Courant | pagina 4

een bruine merrie met veu len oud 8 jaar, een bruine «dito met veulen oud 7 jaar, een grijze dito met veulen oud 6 jaar, een bruine dito met veulen oud 6 jaar, een bruine dito met veulen oud 8 jaar ... , een vosse dito met veulen oud 12 jaar, een grijze dito met veulen oud 10 jaar, een bruine dito met veulen oud 7 jaar, een bruinen ruin (looppaard) oud 6 jaar, een vossen ruin oud 3 jaar, een bruine

| Breskensche Courant | pagina 4

1 vossen ruin oud 13 jaar, 1 dito dito oud 12 jaar, 1 vos- •■se merrie oud 16 jaar, 1 di- dito ruin oud 15 jaar, 1 vosse merrie oud 9 jaar dik van veulen, een dito dito oud 2 jaar ... v. Middelburg 6.25 8.30

| Breskensche Courant | pagina 4

1 zwarte merrie, oud 14 jaar, 1 bruine merrie, oud «17 jaar, 4 baatgevende melk koeien, 4 eenjarige vaarzen, 2 een jarige ossen, 4 kalvers, 1 melkschaap met lam, 4 zeugvarkens, waaronder 1 met biggen ... v. Middelburg 6.25 8.80

| Breskensche Courant | pagina 4

1 zwarte merrie, oud 14 jaar, 1 bruine merrie, oud jaar, 4 baatgevende melk koeien, 4 eenjarige vaarzen, 2 een jarige ossen, 4 kalvers, 1 melkschaap met lam, 4 zeugvarkens, waaronder 1 met biggen, 50 ... v. Middelburg 6.25 8.40 10.15 11.45 12.30 1.16 2.- 2.45 8.80 4.15 5.- 5.50

| Breskensche Courant | pagina 4

op het gehucht Turkeije, bewoond door E. v. Dale en P. Vermeulen, huur voor ieder ƒ30.— per jaar. Verdere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voormelden Notaris. ... v. Middelburg 6.25 8.40 10.16 11.45 12.30 1.15 2.- 2.45 3.80 4.15 5.- 6.50

| Breskensche Courant | pagina 4

ijzeren schepen, stoombooten, motor-vaartuigen, goederen daarin geladen (zoowel per reis als per jaar.) huisraad van het schip, en ... 4.85 5.20 6.10 7.16 8.10 v. Middelburg 6.25 8.40 10.15 11.45 12.80 1.15 2.- 8.80 4.15 5.- 6.50

| Breskensche Courant | pagina 4

Augustus en September zijn de beste maanden om aardbeien te planten, deze zullen het volgende jaar zeker bloeien en vruchten geven. De beste vroe ge soorten alsLaxtons Noble, Roijal Souvereign en De ... v. Middelburg 6.26

| Breskensche Courant | pagina 4

Augustus en September zijn de beste maanden om aardbeien te planten, deze zullen het volgende jaar zeker bloeien en vruchten geven. De beste vroe ge soorten als: Laxtons Noble, Roijal Souvereign en ... v. Middelburg 6.25

| Breskensche Courant | pagina 4

Het Badhuis, Schuur etc. op ƒ2600.— 3.27.18 Heet. Bouwland op „3909.— 1.12.20 Weiland, op 800.— 0.19.80 Tuingrond, op 135.— ... Vraagt de voorwaarden. IKV" Twee jaar degelijke garantie, schriftelijk.

| Breskensche Courant | pagina 4

Te aanvaarden huis, tuin en weiland, bij de betaling der kooppenningen op 1 Augustus 1909, het bouwland met het rooven van den oogst in dit jaar. ... Twee jaar degelijke garantie, schriftelijk.