Krantenbank Zeeland

HomeSearch

916 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 7

Door het krachtig optreden der brandweren van Den Haag, Middelburg, Westzaan, Alkmaar, Arnhem, Groningen en Hilversum, welke toevallig op een brandweercongres in Den Haag aanwezig waren, was men met ... De bespuiting onder a en b vermeld, moet zodanig worden uitgevoerd, dat: le. een hoeveelheid van ongeveer 800 liter per ha., over het gewas wordt verdeeld 2e. alle bladeren van de aardappelplanten

| Axelsche Courant | pagina 6

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 lij midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,f Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12j nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8,30 9 ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 6

v Middelburg: vm. 6,20 8,00 9,20 10,00 11. ... Wie is mijn pakket in het vorige jaar niel be vallen Meer dan 1000 bewijzen ontving ik van buitengewone tevredenheid. Doch 't pakket wat iik nu aanbied, overtreft verre het vorige

| Axelsche Courant | pagina 6

v. Middelburg: vm. 6,20 8,00 9,20 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 730 8,30 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m 12,00 1,00 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 i«'»R *1 ... Wie is mijn pakket in het vorige jaar niet be vallen Meer dan 1000 bewijzen omving ik van buitengewone tevredenheid. Doch 't pakket wat ik nu aanbied, overtrett verre het vorige

| Axelsche Courant | pagina 6

Met 35 tegen 6 st. werd aangenomen n voorstel-Kakebeke om ten opzichte n de bestaande autodiensten de maxi jm subsidie te handhaven voor 3 jaar plaats van 5 jaar. ... Ter openbare terechtzitting der Ar- ndissements-Rechtbank te Middelburg >or burgerlijke zaken van Woensdag werd beëedigd als kantonrecbter- aatsv-rvanger te Hulst de heer F. J. M. van Waesberghe te

| Axelsche Courant | pagina 5

De justitie uit Middelburg heeft reeds j des daags na bet gebeurde een nauw keurig onderzoek ingesteld, dat evenwel i tot hiertoe, naar men vei neemt, tot gee ne ontdekking heeft geleid. ... Paardeboonen 8,00 8,50

| Axelsche Courant | pagina 5

wien ten slotte het werk van Cluyse- naar werd toegewezen voor 800 fr. Heel het panorama heeft gekost 106.000 fr. ... Te Parijs is verdwenen een meisje van 22 jaar, behoorende tot een acht bare Parijsche familie. Zij wandelde met liaar kamerjuffer in de straten van Parijs. Deze verloor haar een oogenblik uit het oog

| Axelsche Courant | pagina 5

Het depot verdubbelde en steeg dat jaar van ruim f400.000 tot ruim f800.000. Tbans is meer dan een millioen ingelegd. ... Art. 15. Het loon van jongens en meisjes van l"4 tot 16 jaar bedraagt van 20 tot 30 cent per uur. Jongere krachten van 16 tot 20 cent per uur.

| Axelsche Courant | pagina 5

Nadat door den Voorzitter de ver gadering met een toespraak, afgewisseld door ernst en humor, was geopend, gat de Secretaris een getrouw verslag van [bet lief en leed in het afjgeloopen jaar .door ... 39.200 Kg. superfosfaat, W. Bedet, Neuzen voor 6,39, 32.509 K.g. chili, L Bareman, Neuzen voor 20,28, 15.800 Kg ammoniak, Verwilghen, Hulst voor ƒ27,75, 10 000 K.g. kunst mest, N. v. d. Gauwe, Neuzen

| Axelsche Courant | pagina 5

jaar, aanvan gende I JULI aanstaande en eindigende 3ü JUNI daaropvolgende. Beian* heboenucn worden uitgenoodigd, hun aanvragen zooveel mogelijk vóór 1 JULI e.k. aan hem in te dienen. De aanvraag van een ... De curator in het faillissement van P J DE BEL^TfR, smid, wonende 't Aid, kijkuit, heeft op heden ter Griffie van de Arrondisse- ments-Rechtbank te Middelburg en van het Kantongerecht te Terneuzen

| Axelsche Courant | pagina 5

In het bericht voor de film van Eereschuld n Dankbaarheid in ons vorig nummer is ien storende fout geslopen, h p. v. een uitgekeerd bedrag van 800 a 900 is dit 8 a 9 duizend gulden. ... De ambtenaren van Inv. Acc. wisten twee hengsten in beslag te nemen die frauduleus naar België werden uitgevoerd. Di dader is reeds naar Middelburg over bracht.

| Axelsche Courant | pagina 5

W.J P. M. V., 20 jaar, wonende te Vogel waarde, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Middelburg, nam in Augustus 1947 te Vogelwaarde f200 weg, welke toe behoorden aan zijn grootvader, zekere ... rechtbank te middelburg.

| Axelsche Courant | pagina 4

Reis- en Toiletbehoeften. Middelburg, Lange Delft101. ... . Haver ƒ3,50 a ƒ4,00, Paardeb. ƒ6,00 a ƒ6,10; Bruineb. ƒ8,00 a ƒ10,00 BI, kookerwt. a f. V. erwt. a Koolz. ƒ8,60 3, ƒ8,80

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,0011,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,46 6,30 7,30 8,30 9 ... Verwijst eehter de vreemde candidaten naar hunne omgéving dat ze voor die plaatsen optreden; zulks heeft Middelburg ook getoond. Volgt dat voorbeeld na en brengt uwo stem uit op de heeren

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg'; vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,OM midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,301 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00) Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8 ... Overm. Haver ƒ3,60 a ƒ4,10, l'aardeb. ƒ6,00-a ƒ6,10; Bruineb. ƒ8,00 a ƒ10,00 BI. kookerwt. a V. erwt. ƒ7,5Q a Röolz. ƒ8,60 a ƒ8,80.

| Axelsche Courant | pagina 4

Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 1 0,00' Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11.00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,30 7,30 8,30 9 ... Overm. Haver ƒ3,60 a, ƒ4,10, Paardeb. ƒ6,00 a ƒ6,20; Bruineb. ƒ8,00 a ƒ10,00 BI. kookerwt. a V. erwt, ƒ7,20 a ƒ7,50 Koolz. a

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00' midd. 12,00 nm. 1,35 2,80 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30: 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8 ... Al het werk is 20 JAAR schriftelijk gewaarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11' midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 8,301 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30*10,' Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,1 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,KI 6,30 7,30 8,30 9 ... Al het werk is 20 JAAR schriftelijk gewaarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00 Vlissingen vm. ... Hij heeft met die kunsttanden reeds op verschillende tentoonstellingen diplomas en medailles behaald. Al het werk is 20 JAAR schriftelijk gewaarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,OOl midd. 12,00 nm.' 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8 ... Reis- en Toiletbehoeften, MIDDELBURG,

| Axelsche Courant | pagina 4

Reis- en Toiletbehoeften, MIDDELBURG, ... ƒ6,50; mindere ƒ6,00 a ƒ6,25; Duiveboonen ƒ7,00 a ƒ8,00; Bruineboor.en ƒ7,50 a ƒ10,50; Erwten ƒ8,00 a ƒ9,00; mindere ƒ7,00 a 7,25; Koolzaad 7,70 a 7,90.

| Axelsche Courant | pagina 4

Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00"11,00] midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3: m. 4>30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,1 ... ,10; lange ƒ3,00 a ƒ3,60; Paardeboonen ƒ6,00 a ƒ6,50; mindere ƒ6,00 a ƒ6,25; Duiveboonen ƒ7,00 a ƒ8,00; Bruineboonen ƒ10,00 a ƒ11,50; Erwten ƒ8,60 a ƒ9,00; mindere 7,75 a ƒ8,40; Koolzaad ƒ7,60 a 8,00.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 .10,00 11 00 midd. 12,00 hm. 1,35 2,30v3!30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 vm. 8,00 8,45 10,00 11.00 m 12 00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8,30 9,30. ... Voor een geheel jaar kost het plaatsen van een Advertentie, in dit blad, ter grootte van een vierkant vak als dit, met het recht de eens opge geven advertentie naar verkiezing te veranderen, bij

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 Vlissingen vm. 8,00 8,45 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8,30 9,30. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,i midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12j nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,1 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,0011,1 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,: 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,(X nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,01 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

Stooinbargedieust tussclicn Middelburg en Vlissiugen. vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4 ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schrifteljjk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 5,10 6,30 8,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m 12,00 nm. 1,00 2,30 -3,30 4,30 6,00 7,30 9,00. ... die op dien tijd hun 14e jaar hebben bereikt.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 5,10 6,30 8,00 ... Zij, die daarnaar willen mededingen en min stens 14 jaar zijn, moeten zich, onder over legging der vereischte stukken, voor 20 MAAKT, a. s. aanmelden bij den Directeur H. VAN WIJNGAARDEN. N.B. Zij

| Axelsche Courant | pagina 4

Neèrlands Jeugd zal, te beginnen met 1 October, eiken Zaterdag verschijnen in kwarto formaat, tegen den geringen prijs van 2.per jaar, franco per post 2.25 en zal alzoo twee flinke boekdeelen vormen ... v. Vliss. nu Roosendaal 6,34 9,35 2,03 5,52 7,39 Stoombargedieust tussclien Middelburg en Vlissingen

| Axelsche Courant | pagina 4

Aeérlands Jeugd zal, te beginnen met 1 October, eiken Zaterdag verschijnen in kwarto formaat, tegen den geringen prijs van 2,per jaar, franco per post 2.25 en zal alzoo twee flinke boekdeelen vormen ... Spoorweg Vlissingen—Roosendaal, v. Vliss. n. Roosendaal 6,34 9,35 2,03 5,52 7,39 Stoombargedieust tussclien Middelburg en Vlissingen

| Axelsche Courant | pagina 4

Xeèrlands Jeugd zal, te beginnen met 1 October, eiken Zaterdag verschijnen in kwarto formaat, tegen den geringen prijs van 2.per jaar, franco per post 3.35 en zal alzoo twee flinke boekdeelen vormen ... Spoorweg Vlissingen— Roosendaal, v. Vliss. n. Roosendaal 6,34 9,35 2,03 5,52 7,39 I Stoombargedienst tusschen Middelburg en Vlissingen

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,15 10,0011,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,30 5,00 6,30 8,00; ... Alle HONORAIRE en WERKENDE 1p,W, der vereeniging hebben vrijen toegang, ook hunne HUISGENOOTEN boven de 12 jaar, alsmede ZIJ, die bij de leden op gezegden datum v e r b 1 ij f houden.

| Axelsche Courant | pagina 4

NEDERLANDERS ontvangen bij het aangaan van eene militaire dienstver bintenis van zes jaar een handgeld van ... MILICIENS in werkelijken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van twee jaar gedetacheerd worden naar Oost-Indië; premie

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,20 8,00 9,15 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,30 5,00 6,30 8,00; ... NEDERLANDERS ontvangen bij het aangaan van eene militaire dienstver bintenis van zes jaar een handgeld van

| Axelsche Courant | pagina 4

NEDERLANDERS ontvangen bij het aangaan van eene militaire dienstver bintenis van zes jaar een handgeld van ... MILICIENS in werkelijken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van twee jaar gedetacheerd worden naar Oost-Indië; premie