Krantenbank Zeeland

HomeSearch

11.958 resultaten gevonden

| Vlissingse Courant | pagina 109

nnchtbooten 742, met de dagbooten 840, alzoo samen aangekomen 800 en vertrokken 1082 passagiers. ... Bij gelegenheid van het internationaal con cours, gehouden te Tilburg, is het muziekkorps der stedelijke schutterij te Middelburg, met eere uit het strijdperk getredeD, doordat het den eersten prijs

| Vlissingse Courant | pagina 102

aanvulling van ongeveer 250 jwiigens kan volstaan worden, als gerekend wordt op dezelfde uitkomsten van de werving van jongens boven de 16 jaar en van lichtma trozen voor het wachtschip te Willemsoord (in 1885 ... Het gemeentebestuur van Rozendaal heeft van het min. van oorlog telegraphisch bericht ontvangen, dat de groote manoeuvres dit jaar iu de maand September zullen worden gehou den. Naar wij vernemen

| Vlissingse Courant | pagina 95

Hij achtte de bezoldiging dier betrekking (ƒ800 'sjaars) niet geevcnredigd aan die vaD den commies hij den burgelijken stand, welke 1000 bedraagt. ... Smits te Middelburg, betreffende de niet- toekenning van pensioen aan zijn zoon, den wegens lichaamsgebreken gepasporteerden soldaat H. W. F. Smits, die bij eene schiet oefening aan het strand te

| Vlissingse Courant | pagina 93

bij het bataljon te Middelburg. In verband daarmede is de officier van gezondheid 2e klasse J. W. Deknatel van dat bataljon, die te Utrecht gedetacheerd is, overgeplaatst bij het 5e bataljon 6e regiment ... De gemeenteraad van Middelburg heeft de jaarwedde van deu commissaris van po litie van ƒ1600 tot ƒ2000 verhoogd.

| Vlissingse Courant | pagina 92

Als een onwaarheid een dag oud is dan spreekt men van een leugen is zij een jaar oud, dan noemt men haar een verdichtsel, en is zij een eeuw oud, dan heet zij een legende. ... -aude straten der meer w3legen wijken doorkruisten. Het .m-i-i dier handelsmannen bedroeg in 1860 1253, maar was in 1872 reeds tot 800 verminderd. Velen bezaten kleine wagens die met hitten of muilezels werden

| Vlissingse Courant | pagina 87

Naar wij vernemen zullen evenals het vorige ook dit jaar de heeren Landsman en Op den Zieke met een 40-tal leerlingen, die een jaar of langer het onderwijs in de hoogste klasse gevolgd hebben, een ... Gisterenvoormiddag is te Middelburg met. stillen eenvoud het lijk ter aarde besteld van den 11. Dinsdagavond zoo plotseling over leden oudsten wethouder den beer E. Erme- rius. Behalve de familie van

| Vlissingse Courant | pagina 73

ik ze drink, dan is het oprechte Zeeuwschc. Toen ik nu een jaar of vijf geleden in Zeeland was, nam ik ■voor een aardigheid een pakje van de Ruijtcr. een uit den „Roodcn toren" te Middelburg en een uit ... groote aantal werklieden, dat niet ver meer van de 800 is verwijderd.

| Middelburgsche Courant | pagina 71

Daarbij behoort te worden gevoegd schoonhouden van gebouwen 800. waterverbruik en meterhuur 100. ... daarmede is door den genoemden bouwkundige een onderzoek in gesteld naar de beste wijze, om aan de klachten tegemoet te komen. Daarbij is gebleken, dat zich in den tuin van het huis Middelburg fundamenten be

| Vlissingse Courant | pagina 42

^wee gasboeien, welke in eens f 16000 en jaar lijks f 800 vereiscben. ... vinden, waarin zij zich ophonden. Zij kunnen bovendien geweldig vasten; zonder voedsel kunnen zij wel een jaar lang in t leven blijven.

| Vlissingse Courant | pagina 37

De mailboot //Prins Hendrik/' die jl. Vrijdag naar Middelburg werd gesleept om in het droogdok aldaar te worden schoongemaakt en geschilderd, keerde beden namiddag bier te rug en zal spoedig weder ... - 800

| Middelburgsche Courant | pagina 29

f. de huur van het woonhuis te Middelburg op het oude kerkplein, ten gevolge der verhoogde huursom 80; ... h. een jaar huur van het tolhuis op den weg van Walzoorden naar Hulst bij Eustwat 15; opbrengst wegens verkoop van een gedeelte sloot langs den weg van Schoondijke naar IJzendijke 71,62§ storting

| Vlissingse Courant | pagina 22

Be voedingscoramissie van het garnizoen te Middelburg is geslaagd met liare plannen voor het bouwen van eeue slachterij voor het garni zoen. Vanwege het ministerie van oorlog is al les goedgekeurd ... . Voor ongeveer 600 man (het garnizoen te Middelburg en Vlissingen met het depot van discipline is) gerekend vleesch noodig to zijn, zoodat het jaarlijks te slachten getal runderen op 250 is geschat.

| Middelburgsche Courant | pagina 19

„Nadat de gemeenten in Znid-Beveland (behalve Fort Bath) zich verbonden hadden te zamen gedu rende 25 jaren van 1 Januari 1874 het 19e jaar is dus nu loopende jaarlijks 800 als af koopsom aan de ... da provinciale kas blijft vorderen. De subsidie aan de spoorboot-maatschappij te Middelburg, door de provincie toegelegd, heeft over de eerste tien jaar ƒ120.000 be dragen, voor de loopeade tien jaar

| Zierikzeesche Courant | pagina 18

de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Bgron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van de ... MIDDELBURG ZIERIKZBF BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ.

| Zierikzeesche Courant | pagina 16

waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van de ... MIDDELBURG ZIERIKZEF BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ.

| Zierikzeesche Courant | pagina 14

waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze cu bevestigde- een van de ... MIDDELBURG ZU5RIKZBF BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ.

| Vlissingse Courant | pagina 13

Wat de gevolgen van het een en ander zijn zullen, durven wij niet beslissen; gaarne blijven wij èn voor Middelburg èn voor de ondernemers het beste hopen. Dit neemt echter niet weg, dat wij het ... , daarvoor gemaakt, zoodat binnen een jaar de werken moeten zijn voltooiden de levering geschied volgens tarief, niet hooger dan to Amster dam en aan het Gemeentebestuur voor kostelooze verstrekking aan

| Vlissingse Courant | pagina 13

MIDDELBURG, 29 Dcc. Men heeft ons verze kerd dat bij een onzer nijvere medeburgers, wiens naam tevens genoemd is, liet plan is ontworpen om lvcr ter stede oen nieuwe straat te bouwen en die met glas ... zijn gun stelingen tusschen middernacht en 2 ure hebben zij daarop in rijtuigen de stad verlaten, onder geleide van 800 soldaten. Op eenige mijlen van do stad keerde een honderdtal mannen van het geleide

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 13

Een werkman uit Utrecht is bij Wolf- hese door den trein overreden en gedood. Te IJlst is Maandag een knaapje van ruim 3 jaar in een onbewaakt oogenblik in de diepe vaart voor de ouuerlijke woning ... Bespottelijke langzame rechtspleging in Rusland. Een heer had een min aangeno men om twee jaar lang zijn moederlocs jongste kind te zoogen. De min bleef ech ter slechts een paar dagen en liep toen

| Zierikzeesche Courant | pagina 12

geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterencïste wijze en bevestigde- een ... middelburg zierikzbe bergen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz.

| Middelburgsche Courant | pagina 12

Reis- en verblijfkosten van den commistaris des konings, van de leden van gedeputeerde staten, van den griffier en van de ambtenaren en bedienden bij de provinciale griffie /800. ... Waizoorden en Hulst f 15,000, kosten van instandhouding van den stoombootdienst op de Wester-Scbelde 37,000, subsi die voor de stoombootmaatschappy te Middelburg ƒ12,000, totaal 89 317.

| Middelburgsche Courant | pagina 11

De heer Vader vraagt omtrent artikel 9 hoofdelijke stemming, omdat hij zijr.e stem die hij verleden jaar tegen dezen post heeft uitgebracht ook nu wenscht te handfiaven. Ztjn gevoelen omtrent den ... uitgebracht, is ge bleken dat het personen-verkeer aan dien steiger nog geen 1000 personen heeft bedragen. In het vorige jaar werd gezegd dat de kosten voor den steiger ongeveer 14,000 a f 15,000 zouden

| Vlissingse Courant | pagina 11

. Men praatte er reeds weken over; is er nog verre van over uitgepraat, en loopt gevaar het onderwerp nooit geheel uit te putten,' ook al doet de Kamer over haar voorbereidenden arbeid ook een jaar. Ja ... Aan den spoorweg te Neuzen hebben in het afge- ioopen jaar 171 zeeschepen gelost of .geladen, waar onder 10 met hout voor de aldaar gevestigde firma A. Bril en Co.; in liet jaar 1874 waren aan liet

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Te Middelburg is aan een grootcr getal gevangenen dan vroeger cenig werk verschaft. Ook te Zierikzee kan de ge legenheid tot werken aan eenige gevangenen worden gegeven; de gesteldheid der lokalen te ... De voeding geschiedde volgens do voorschriften. De kos ten bedragen te Middelburg 12,731 cents, te Goes 33 cents, te Zierikzee 31,475 cents en in de afzonderlijke huizen van bewaring 35 cents voor

| Zierikzeesche Courant | pagina 10

de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord By ton die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van ... middelburg zierikzee berger op zoom (tholer) berevens var middelburg op artwerper enz.

| Zierikzeesche Courant | pagina 9

Die toestand loch was over het algemeen gunstig. In den aanvang des jaarS bleVe'n eenige personen aan koortsen lijden een gevolg der ziekten die in liet najaar Van 1852 heerschteu. Later werden de ... De kinderziekteVertoonde zich in het jaar 1853 slechts In eené enkele gemeente namelijk te Zaamslag alwaar drie personen door die ziekte werden aangetastzij borstelden allen.

| Middelburgsche Courant | pagina 9

, van de leden van gedeputeerde staten, van den griffier en van de ambtenaren en bedienden bij de provinciale griffie f 800 reis- en verblijfkosten van de leden der staten f 3000. ... van den stoombootdienst op de Wester-Schelde f 13,000; sub sidie voor de Spoorboot-maatschappij te Middelburg 12,f)00, subsidie voor de ambachtsschool te Goes (het vijfde van het vijfjarig tijdvak) 300

| Middelburgsche Courant | pagina 9

armbestuur. Toen de heer'Jeras in 1874- als zoo danig optrad bedroeg de begrooting ƒ37.200, zoodat dus over 9 jaren een bedrag van 334.800 was uitgetrokken. In die 9 jaren nu is slechts ƒ254.951.33 uitgegeven ... opperhoofd Njaq Has san. De IV en VI Moekims, deels van den aan vang van ons optreden, deels van Pel's tijd af, onze goede bondgenooten, hebben sedert het einde van het vorige jaar hier en daar valsch spel

| Middelburgsche Courant | pagina 8

De heer mr. van der Bilt bestrijdt, zoo als hij reeds in het vorige jaar heeft gedaan, eene vermindering der te heffen op centen. Reeds is één opcent minder voorgesteld, maar hij acht eene verdere ... Op art. 3, jaarwedden van de opzigters bij wegen en andere werken 2800, wordt, door den heer Beuraer Hardenberg een amendement voorgesteld, strekkende om 1. voor twee opziglei-s dér werken ƒ800 en

| Zierikzeesche Courant | pagina 8

Kinburn gebombardeerd. De 1500 man sterkte bezetting onder bevel van '<»n generaal Konowich beefl zich met 70 tnonnen .overgegeven en krijgsgevaugen ver •Jaar.j. Het verlies der geallieerden is onbe i ... de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van de

| Middelburgsche Courant | pagina 8

I. Van het bestuur der Spoorbootmaatschappij te Middelburg om voortdurende subsidie (zie het verslag der vorige zitting). ... aanlegplaats te Zijpe binnenkort buitengewone werken moeten uitgevoerd worden, waarvan de kosten vermoedelijk /"800 a f 900 zullen bedragen.

| Middelburgsche Courant | pagina 8

32.800,00. Totaal der inkomsten van 360.237,19 te brengen op 385.237,19. ... Hoofdstuk VII. Uitgaven door bijzondere wetten aan de provincie opgelegd (waaronder f 130,000 als aandeel der provincie in de tegemoetkoming aan de calamiteuze polders in Zeeland), ƒ141,800.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 8

De arrend, Rechtbank te Middelburg heeft eene 70jarige vrouw te Westkapelle, die aldaar onbevoegd verloskundigen' bijstand, verleende, tot f 3 boete ver- .oordeeïd. Bevoegde bnlp is er met, en al te ... Opmerkelijk is het, dait juist een jaar geleden, on~ dor.nagenoeg idezelldé omstandigheden. bg de wedu-, ■wé'-'b^^a^S voorgevallen, zonder dat men de da-,

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 8

over de zes laatste maanden van het jaar 1879, op voorwaarden bij den Uirectenr van dat Gesticht voor belanghebbenden ter lezing liggende, gelieven hnn daartoe strekkend inschrgvings-billet met he ... Doosjes Pillen an Potjes Zalf f 0.8?, f 1.85, f. 8.00, f6.75,'f 18.50, f20.50. - p

| Middelburgsche Courant | pagina 8

25) De post voor pensioen is hooger dan ten vorigen jare, wijl de pensioenen van H. Middelburg en P. van Goozen thans voor een vol jaar zijn uitgetrokken. ... pet. 'sjaars, van een kapitaal oorspron kelijk groot 55,000, j opgenomen in 1881 2,200. Annuiteit (3/4a jaar) geldlee- ning, oorspronkelijk groot f 283,000, aangegaan in 1881 met de maatschappij; voor

| Middelburgsche Courant | pagina 8

genomen in 1876 35). Idem, tegen 4 pet. 'sjaars, van een kapitaal, oorspron kelijk groot f 55,000, opgenomen in 1881 36) Annuiteit (5/46 jaar) geldlee- ning, oorspronkelijk groot f 283,000, aangegaan in ... 800

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Vervolg der memorie van toelichtng bij de begrooting der gemeente Middelburg, dienst 1885. ... Het schoonhouden van de buitenvesten is voor een jaar, tot het einde van 1885, voor f280 (zijnde voor f 145 minder dan de drie vorige jaren) aanbesteed. In afwachting van eene weldra te houden nieuwe

| Volksblad | pagina 8

F. B. DEN BOER, Middelburg. J. DE NBVE, Wissenkerke. ... Overleden den 25, Johanna Maria, 4 jaar, d. v. F. Aarts en J. H. Janssen; den 27, Jan, 2 jaar, z. v. M. De Busscher en E. Dirkse Jacoba Agatha, 1 jaar, d. v. M. Kieboom en P. Dirkse.