Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.348 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 1

GROOT - BRITANNIEN. iderzelve in het jaar 1760, waarin door het Parlement niet I onden den 28 November. Op den 25.gafdeCa.1- vo°rzie" titaan. ... geladenvan Middelburg in Zee- dat, wanneer dit Huis op middelen bedagt was tot onder-j'anci Daaj' ^et M?*1 gedestilleerd, zoo dicht oy de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tfln r*Zil r 23' Mey- Het Pfoces van bet Regiment e 800,coo. Livresopgeëischt heeft, i'letteoopde indifche Compagnie in Pis Ie te voren het Eiland Mauritius genaamr, ge- lemitteefi waren, ts ... Wenen, den 4. Mey. Gisieren was het Hof t Sc bon. irunn in groot Gala, ter gelegenheid van de Gehoor s- verjaardag van Haar Maj:. de Keizerin Douariere Kot. 1- ginwelke in haar gofe Jaar trad en Haar

| Middelburgsche Courant | pagina 1

gehouden Capitaal van JZ, r, 200,oco. Sterls. Haare Rekeningen bedroegen een ver meerdering van JZ 1,600,000. Sterls. Jaariyks. In haar Casfa bleef te Bengale JZ 800,000 Sterls.; te Madras 140,000. Sterls ... Middelburg, den 4. January. Volgens de Brieven van bParfcbau zyn 2. Regimenten Ruitery Pruisfifche

| Middelburgsche Courant | pagina 1

zyn 41^ Jaar over- leeden is. ... quaniasfen ps. 10,000. Corroots, ps 1500. Bajora ps. öco. Beraupaats, ps. 2100. Calamanganys ps. 1200. Baftasfen, ps.400. Naginapaat, ps. 800. Doty, ps. looo.HaneCatjes, ps. 1600. CatteCatjes, ps

| Middelburgsche Courant | pagina 1

(HET EERSTE JAAR DER O U T T S C II L A N D. ... NEDERLANDENi MIDDELBURG den 25 May. Wy hebben op zyn g tyd aan onze. Lezers medegedeeld de Preliminaire Ar- a ticujen tot het fluiten van eene Alliantie tüsfcheti dee- jj ze Republiek en die van

| Middelburgsche Courant | pagina 1

(//£r EERSTE JAAR DER ... MIDDELBURG den 10 Augustus. Volgensberich- tèiions door een zeer geloylwaardig man, dezer da gen van Duinkerken herwaarts gereisc, aangebragt, kunnen wy de tydiug, in onze Courant van Zaturdag, icn

| Middelburgsche Courant | pagina 1

zonder wettige redenen van verfcbooning, niet zullen addresfeerd, Zullen verbeuren één Jaar Intrest van het Capitaal of de Capitalen der niet aangegevene Effeéten. ... VII. Dat alle de nieuwe Obligatien zullenworden gebragt op ronde fommen van f 1000., 900 800., 700., 600., 500 ƒ450., 400., f 350., 3°o., f 250.ƒ200.,f50.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

nader zal voorzien zijn Ingevolge den II Titel van de Rijksconffitutie van den 16 Thermidor van het 10 jaar. ... 6. Bij mankement van den een en den anderen, zal er volgens de Wet van den 16 Ventofe van 't jaar 10 gehandeld worden.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

t. Die Jaar zal eene premie worden betaald van een.g .2 ... MIDDELBURG den 22 Februaij. De Dlvifie-Ge- w <3 f S neraal DumoncèauGraaf van Berger duineergister - binnen deze Stad aangekomen zijnde, beeft gister mor-^^

| Middelburgsche Courant | pagina 1

huisgezinnen zijn in de hoofdftad der provincie Fokcei bekeerd, en in hetzelfde jaar zijn 10,384 kin- deren en 1677 van meergevorderde jaren gedoopt en nog 2674 maakten zich gereed den doop te ontvangen, In ... jagt. Van tijd tot tijd doet hij een toertje naar den oever der zee en naar Porto-Longona, Hij heeft nog 7 of 800 man troepen, wïtn het verblijf op het eiland Elba zeer febijne te vervelen, Ve (".beiden

| Middelburgsche Courant | pagina 1

'bij te zetten, hetzelve op het einde van 't jaar met een Aiphabètisch Re^is- ... uitgaven voor dit jaar zoude gebragt wordendat men Yports zich had verbonden om te betalen de helft van de onkosten noodigom

| Middelburgsche Courant | pagina 1

armee heeft het parleaent tot deszelfs plegtige dankzegging bcfloten. Te gelijk is aan den hertog cene toelage van 200,000 pond fterling verleend, en zijn 800,000 pond fler- üng gevoteerd als buitgelden ... D-:t eindelijk dit oogmerk het best bl kunnen worden t5ebikt doöjr het ver vroegen der termijnen van betaling vaii de d.rect'e belastingen \oox het tegen woordig jaar

| Middelburgsche Courant | pagina 1

gelukwenfching wegens het n.eiuve jaar gezonden.' ... Op heden zijn de gröotc deputatie van de kamer der pairs en die van de kamer tier gedeputeerden toegelaten tot het aanbieden van derzelver hulde aan den koningter gelegenheid van het nieuwe jaar.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

PETERSBURG den 4 februarij. De beroemde hettman der kozakken, generaal der kavallerie, de graaf Platow, is te Neutfcherkaskwaar hij zich reeds federt een jaar ophieldoverleden. ... MIDDELBURG den 27 februarij. Van Londen den 20 dezer wordt ge meld „Volgens berigten van Bataviatot half october, was Java toen in vre de en rust. De nieuwe gouverneur had eenige commerciële

| Middelburgsche Courant | pagina 1

,000' perenhoomén 'welke omverfe gewaaid of ontwor teld Zijn, waardoor ïtieiridit jaar geen cider za! kunnen maken. ... preken over da barm hartigheid te zendenheeft de navolgende gefchenkeii voor zijne kerk ont vangen, ais: 1000 fr» van H. K. II. madame; 800 fr. van Z. K. H, mon- fieur; 15-0 brooden van 4 pond gedurende

| Middelburgsche Courant | pagina 1

het vorige jaar, verbeterd zijn en 700,000 pon den meerder hebben opgebragt. Men fchrijft thans de weifeling,toe aan den aannaderenden verrekendagwelke op vrijdag invalt. Heden heeft een make laar meer ... MIDDELBURG den 8 april. De heden gehoudene janrfijkfche Algetneëiia' Vergadering van het ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAP PEN werd door den Heer Prefident Lambrechtsen van Rifthem, Ridder der Orde

| Middelburgsche Courant | pagina 1

vanOverijsfel1*- uur van de ftsd Steeuwijk bevattende een terrein van 800 morgen grondswaar van 100 morgeit bos^hakkermaa,s-bouw- en weiland, en het overige hei degrond, doch cue gedeeltelijk hooge ... voorgefteldliet (lichten namelijk ter proefnemingeeuer eerfte koloniewaarop nog in dit jaar een aantal behoeftige famiiiencot lancibouwciKÈfcu en iaoricereuden arbeid zai worden overgebiagc.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

de nieuweredoh- tcn-zaal geopend het getal der uitnoodtgings-biljeneil voor de dames, beliep 800. Men zegt dat lord en lady Castlereagb op hetzelve voor vier millioenen franken aan briljanten ten toon ... achtingswaardig en vrolijk mali, die Heeds met ijver gewerkt heefc om een talrijk huisgezin te" onderhouden. De natuur had hem een flerk ligchaamsgefte! gegeven; aiieen op zijn vijftiende jaar had hij eene weinig

| Goessche Courant | pagina 1

Waterftaat inzenden eene naauwkeuiige opgave van hetgeen door hun in dat jaar tot onderhoud, herftelling of aanleg van Zee- of Rivier-waterkeerende werken zal verrigt worden. Zij zullen den juisten tijd der ... Middelburg den xo April 1819.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

zulks te danken aan donderbuijenniet zwaren regen en daarop geyoigde koelte. Te Demerarij js dit jaar de fterfte mede zeer groot geweestmet het eind van feptember was bet weder er bog buitcmeeii heet. Te ... 1 MIDDELBURG den 18 november. De jaardag van H. M. onze geliefde Koningin, is heden alhier, c.üoj het 1'pelen der klokken en het uitdeden der

| Middelburgsche Courant | pagina 1

MIDDELBURG den 4 fi-b,uarij. De Engelfche papieren var, den i dei zer, behelzen de officiële tijding, dat Z. M. de koning van Engeland der, 20 januarij li. is overleden. Z. M. was geboren den 24 mei ... Art. I. Aile eigenaars en houders van Obligatien ten laste van deze ffad - zullen dezelve, gedurende den loop van dit jaar, tegelijk en in masfafehoon van verfchiik-nde keningen ep intresten, tevens

| Goessche Courant | pagina 1

hebbende, in het laatstvorige jaar atoor één jaar zijn vrijgefteld, te weten, die van het rfte Kanton, Middelburg, op den 14 Fe bruary. ... - blisfementen in brand te fteken, en dat, om dezen ramp voor te komenhet garnizoen hun de plaats zou overgegeven hebben. In Kadix was den 13 over zee eene yerfterkïn'g van 800 man aangekomen. Men fchijnt zoo

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Het gerucht loopt fèdert een paar dagen, dat de krooning den 1 au gustus aanftaande zal plaats hebben. Men begroot de kosten die tot deze plegtigheid vereischt worden, op 6 k 800.000 p. ft. ... ANTWERPEN den 10 mei, Na verfcheiden dagen ee.,cvoor die jaar.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

MIDDELBURG den 22 niet'. Méden is alhier gearriveerd het fehip de I'cMnstkapucirt Jacob tltetvertskomende van Deraerary en geladen tttec imker. koffij en rum. ... werden verwezen in eene gevangenis voorden tiju van een jaar, en het ge ven van zeerheid voot hun rustig gedragelk van twee honderd pond voor i. hunzelven, en twee andere borgen elk van honderd pond. Sir

| Middelburgsche Courant | pagina 1

, had, alvorens dien doortogt te forceren, zich meester gemaakt van een Turksch fregateene brik, en eene korvet, welke buiten denzelven kwamen. Het fregat had 800 vaatjes buskruid aan boord. Hetzelfde ... het vijfrigde jaar van des/.elfs ondeuvijs, met eene redevoering, plegtig, on gevierd, Het voortreffelijke van

| Middelburgsche Courant | pagina 1

PARYS den 50 mei. Heden op den middag hebben de lijkplegtigheden des Hertogs van Richelieu plaats gehad; de lijkltoec beftond uit bijna 800 hoog aanzienlijke perfonen. ... MIDDELBURG den 27 mei. De wel eerw. zeer gel. heer D. Molenaar 1 het onlangs door de Hervormde gemeente van 's Gravenliage op zijn eerw, u'tgebragc beroep aangenomen hebbende, hield gister avond

| Middelburgsche Courant | pagina 1

PAMPELUNA den 7 augustus. Heden morgen is het, twee nren vande- 2e ftadtüsfchen Ouefada, die 2500 man had weten onder zijne vanen 'te vereenigen, en een korps van 800 a 1000 man conftitutionelen tot ... half jaar, waarin de infehrij. ving gefchiedc.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

LONDEN den 24 augustus. Men herinnert Zich, dat in het jaar *798 of daaromtrent een Engelsch fregat, geladen met eenè aanmerkelijke fom gelds, eivbeftemd naar Hamburg, op de Höllandfche kust niet ... die kleeding ontmoettenzij zich naaüw- lijks van lagchen konden onthouden. Den 2t heeft Z. M. de dames van Edinburg ontvangen, en dezelve ten getale van meer dan 800, naar oud ge bruik volgens het v

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De voortreffelijke Baat der wegen had den overtogt van den Megamedon ieer voorfpoedig en gemakkelijK gemaakt. Z. Exc. heeft a'zoo de inspectie reis aanvaardwélke hij, even als in het jaar 1819, het ... op Verfcheiden puuten te veel waagden, werd bijna geheel vernield. De Turken hadden in dezen korten veld- togt 800a man voripiért en zich op nieuw in hunne drie vestingen op- gefloten. De Griekfche

| Middelburgsche Courant | pagina 1

En in de volgende $teden des Rijks, in hetzelfde jaar: ... voorwaardedat zij een korps vau twaalf duizend leren aan Spanje zouden leveren, tegen 800 francs per tnau, wel gewapend en uitgerust. Deze manfchappen zoude in Engeland aangeworvengekleed en gewapend worden en

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Middelburg den 15 Julij .8a4. VANDOPRN. ... 'den.aankotip van min of meer 800 bunders veen- en veldgrond, naast de vroe ger aldaar aangekochte goederen gelegen. In deze nu verkregen gronden is een meer, het Esmeer genaamd, aanwezig, ongeveer

| Middelburgsche Courant | pagina 1

jaar 1825 blijkt, dat de buitengewone uitgavenwelke ieder jaar een onderwerp van de beraad- dsgingen der Staten-Generaal moeten uitmakendat jaar zullen bedragenwat betreft het eerfte onderdeelin 't welk ... zullen alzoo voot het jaar 1825, ingevolge dit ontwerp, op 5 worden gebragt.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

F R A N K R IJ K. - PARIJS den janti ai-ij. Gisteren werden er ongeveer twaalf faillie ten van beurs-speculateurs aangekondigd, onder welken de heer Cantor, voor eene som van 800,000 fr. ... Hierna begaf men zich naar het verleden jaar nieuw gebouwde school- locaalwaarin de leesmachine reeds geplaatst was. Dezelve werd door den heer burgemeester uit naam Zijner Exc. den heer gouverneur

| Middelburgsche Courant | pagina 1

MIDDELBURG den 6 fel>riiarij. Den 2 dezer zijn er bij liet gou vernement officiële berigten van Batavia ingelcomen die echter niet verder dan tot den 13 september 11. loopenen dus niet spreken van ... welgewapendé magt vas 800 i 1000 man. Ais kolonel is benoemd de resident van Batavia, graaf v«)» Hogendorp.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

. Dienvolgens deden 800 man, onder 2 kapitani's, eenen uitval met hoop om eene der batterijen aan de zeekust, die door een talrijk Iforps Arabieren verdedigd werd, te vermeesteren; en terzelfder tijd stak ... zes jaren, elk jaar door een, slechts 215 officieren hun ontslag hadden verlangd. De heer Agier hernamdat zoo het door hem genoemd getal met juist was, het evenwel niet kon ontkend wordendat de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

boven de 30 duizend en dit jaar geen 8 duizendmeer dan 550 kramen zijn ledig gebleven en de wol is 50 ten honderd lager dan in de herfstmis ver kocht geworden. ... MIDDELBURG den 24 mei. Het Parijsch dagblad te Pilote van detï 20 meldt uit Frankfort den 15, dat verscheidene notable handelhuizetl aldaar brieven van hunne correspondenten te Nurenberg hadden ont

| Middelburgsche Courant | pagina 1

personetl overleden terwijl in gewone tijden het getal dooden in een geheel jaar dat van 40 zelden te boven gaat. Tot een bewijs, hoe algenleen de ziekte in sommige streken der grietenij Utingeradeel gewoed ... MIDDELBURG den 18 december. Van den 8 tot en met den r^ dezer, zijn te Groningen overleden 58 personen, te weten 47 oude en 11 jonge dus 4 personen meer dan in de vorige week.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

BRUSSEL den 8 februarij. Het ontwerp van wet voor de buiten gewone uitgaven over het jaar 1827, 'twelk in october 11. is voorge dragen doch door de tweede Kamer der Staten-Generaai verworperK bedroeg ... MIDDELBURG den hruqrij. De staat der ambtenaren, welke, Ingevolge art. 66 van het ontwerp van wet op de regterlijke organisa tie, het personeel en de jaarwedden der provinciale geregtshoven zullen

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Uit het verslag omtrent den staat van het armwezen over het jaar 1825, van bovengemelden minister, blijkt, dat in dat jaar 800,000per sonen op de eene of andere wijze zijn bedeeld dat de inkomsten ... MIDDELBURG den 8 junij. In het verslag van Z. Exc. den mi nister van binnenlandsche zaken, nopens den staat van de hoogemid delbare en lagere scholen, over 1825, wordt omtrent onze provincie het

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Door het tribunal van correctionele politie is heden zekere Gombar tot een jaar gevangenis veroordeeldwegens het verhuren van zedelooze boeken aan kweekelingen der kostscholen. ... REGTBANK van EERSTEN AANLEG te MIDDELBURG.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

20. Katholieken, onder Protestantsche vorsten in Ertussen 3,250,000, Hanover 250,000, Wurtemberg 470,000, Baden 800,000, Kcur-Hes- sen 106,000, Hessen-Darnistadt 165,000, liolstcin-Lunenburg 1 ... GRONINGEN den 3 september. Het schijnt, dat men van buiten deze provincie kwalijk onderrigt is, ten aanzien van de voordnring of teriigkeeriiig der epidemiewelke in het vorig jaar binnen déze stad gc

| Middelburgsche Courant | pagina 1

meerdere of min dere verdiensten van de personenwelke zich voor de aanstaande keuze van genoemd arrondissement als kandidaten hebben opgedaan. Van de 1.100 kiezers zijn ruim 800 opgekomen, en daar hunne ... vrijgesproken en de 2 anderen tot éën jaar gevangenis werden veroordeeld.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

nanu- wernood 800 lieloopen, waarvoor zijn bestemd 32 koopvaardij-schepen welke den 8 aan een marine-commissaris zullen worden overgegeven, maar dan nog nader tot het bedoelde einde moeten worden ... jaar 3600 kisten Engelsche lijwaten aangebragt, en heeft de handel-maatschappü een begin gemaakt met het aanvoeren van 750 kisten van Nederlandsche fa. briek. Men moet tot eere der Nederlandsche

| Middelburgsche Courant | pagina 1

800 man troepen aan boord, opgevangen had. Zes, bij die gelegenheid veroverde Turksche vlaggen waren te Odessa aan den keizer aangeboden en den 30 mei door de straten plegtig rondgedragen. De ... wenschen te verkrijgen die zij in het vorige jaar bezeten hebben, zich, uiterlijk 'voorden 1 Ju'ij aanstaande, met gefrankeerde brieven, aan den Contro leur der Stedelijke Indirecte Belastingenof aan

| Middelburgsche Courant | pagina 1

ondernemen. Zoo- dra zijten getale van 800 mailbijeen warenzijn zij als eene on geregelde hoop volkstegen onze batterijen aangerukt. Twee kompagnien van het 38ste jager-regementwelke deze batterijen ... MIDDELBURG den 29 junij. Heden is van hier gezeild het kof schip Harmoniekapt. J. Stroobuur, naar Nerva met ballast.