Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.346 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De derde bepaalt, dat in 1829 tot amortisatie van publieke schuld zal worden gebezigd eene som van f 2,800,000. ... onuitgelote kans biljetten, welke ter somine van 90,278,800 aan hetzelve amortisatie syndicaat toekomen.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De levering gedurende het jaar 1829, ten dienste van *i Rjki Zeemagt van de na te meldene Levensmiddelen en Ziekenkast te weten ... 114,000 Ned. Kannen Jenever; 22,800 dito Bier-Azijn 5,840 ditö Rozijn- of Kunst Azijn.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

, zouden kunnen dragen als de 2,800,000 bunderen lands der Noordelijks waaronder de uitgestrekteonbebouwde en dun bewoonde heiden vatl Gelderland, Noord-BrabandOverijssel én Drenthe'worden geteld. D8 eenige ... MIDDELBURG den 4 mei. Ten behoeve der ongclnkkigen in Dant? zig en derzelver omstreken zijn, ten kantore van den heer Sohier Serlèt buiten het in de geplaatste bus gestorte, tot heden ingekomen de

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

korvetten van 800 ton, 3 7 gabarres4- transportsche pen en 2 jagtente zamen 279 vaartuigen. Het getal scliepeu van allerlei aarddie in dit jaar op stapel stonden bedraagt 80. ... Middelburg, den 11 November 1829.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

MIDDELBURG SCHE ... LONDEN den 14 januarij. De publieke schuld van Groot-Brittanje bedraagt 800 millioenen ponden sterling; de jaarlijksche renten die aan de rentheffers van den staat worden uitbetaald, beloopen 29

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De geheele krijgsmagt van Groot-Brittanje voor dit jaar is 150,000 man sterk; daarbij dienen 5 veldmaarschalken, 108 generaals, 248 luit.-generaals 241 generaal-majoors 295 kolonels, 786 luit ... Men schrijft uit Toulon van den 15, dat zich dien ochtend brand had geopenbaard op het schip le Sceptre, een der schepen, welke tot caserne dienen der zeesoldaten, en aan welks boord zich 800 man be

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Middelburg den 26 April 1831. Den Administrateur voorn, ... Door het Departement van Marine zal, op den 6 Mei 1831 worden aanbesteed: de leveringen van 800,000 Nederlandsche Ponden STEEN KOLEN, ten behoeve van Zijner Majesteits Stoomschepen enz., en zulks op

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Burgemeester en wethouders der stad middelburg ... dezer Stad, provisioneel, als Legger-rol voor het jaar 1831, is gearresteerd, van heden af tot den 2 Februarij aanstaande ter Stedelijke Secretarie ter visie zal liggen, en zulks dagelijks, uitgenomen de

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Gehoord het rapport van den fungerenden Inspecteur van het Kadasterhoudende dat de kadastrale plans benevens de aanwijzende Tafels en de perceelsgewijze leg gers van de Stad Middelburg en van de ... uitvoering der Wet van den 26. Veutóse IYde jaar •Benevens de daarmede in verband staande Resolutie en Publicatie van lieeren Gedepu teerde Staten dezer Provincie van den 20. en 26. Januarij 1826, aan de zorg

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Middelburg en ... ONDERLINGE BRAND-WAARBORG-MAATSCHAPPIJ voor de Provincie Zeeland, gevestigd te Middelburg, onder directie van den Heer P. DE LFJJS. COMMISSARISSEN van bovengemelde Maatschappij brengen, inge volge

| Middelburgsche Courant | pagina 1

-Ingenieur in de Provincie Zeeland, in het Lokaal der Di rectie in de Abdij te Middelburg, des voormiddags ten 10 uren, publiek presenteren aan te besteden ... Zullende de Conditiën, acht dagen te voren, ter lezing liggen ter Griffie van voornoemde Directie, en nadere informatien te bekomen zijn bij den Opper-Commies S. Roelse, te Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

LIJST der LESSEN welke gegeven zullen worden in de Provinciale Geneeskundige School, te Middelburg in Zee landin den cursus van Mugustus i833 tot Januarij 1834. ... «Bij den verschrikkelijken brand, welke de hoofdstad van Mol davië Jassy (zie ons vorig nommer) getroffen beeftzouden bij de 800 huizen; waaronder het k. k. oosleurijkseh hotel vau den con sul in de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Burgemeester en wethouders der stad middelburg; ... Voor eerst: Dat voor het eerste en tweede Kanton van het eerste Ar rondissement dezer Provincie, waartoe de Stad Middelburg behoort, een Kantoor van bewaring is gevestigd te Middelburg, en als bijzon

| Middelburgsche Courant | pagina 1

, dat men waarschijnlijk in het volgende jaar zai kunnen vernemendat die schuldwelke thans tot bijna 4,800,000 dollars is verminderd alsdan geheel en al is gekweten. Des niettegenstaande heeft hij de ... MIDDELBURG-SCIIE

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Burgemeester en wethouders der swd middelburg, ... ten tien uren op het gewone Lokaal in de Abdij binnen deze Staden dat voor dezelve moeten compareren alle de in d.t jaar geloot hebbende Personen welke vermeetien regt op vrijstelling te hebben.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

dè Tollen zijn gelegenbij den Notaris Risseeuw voornoemd ten Kantoren van de Agenten van het Domein te Middelburg en Sas-van-Gent, bij den Hoofd opziener der Wegen en Vaarten in Zeeland, te Neuzen, en ... BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente CROEDE Vierde District van Zeeland, maken bij deze bekend, dat de gewone Jaarlijksche KERMIS, welke op den 31 dezer maand invalt, alhier dit jaar niet zal

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Burgemeester en wethouders der stad middelburg ... gevonden te bepalen, dat de Herijkover het jaar 1834, van de Neder- iandsche Maten en Gewigten in het eerste District dezer Provincie, met wijziging van art. 1 van een Besluit van Ilun Edel Gr. Achtb. Van

| Middelburgsche Courant | pagina 1

20. Dat de Beursdoor den jaarlijkschen aanleg der Persoonlijke en Provinciale Bijdragen, tegenwoordig in eigendom bezit 41,800 kapitaal aan 2^ percents Inschrijvingenten haren nameop het Grootboek ... 5°. Dat het jaarlijksche Weduwen-Pensioen ten jare 1829 van f 50 op f60 is gebragt, en, uit hoofde van den bloei van het Fonds, in het loopende jaar met f 20 is verhoogd, en alzoo op f 80 is gesteld.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

keizers beleefd. Op zijn 93ste jaar trouwde hij ten derden male en mogt deze zijne laatste vrouw 50 jaren bezitten. ... zich een bevindt, welks te kort voorioopig op 800,000 rijksdaalders begroot wordt, Deze ongevallen welke reeds tusschen de zes en zeven hpnderd personen, welke nu werkeloos zijn, van hun dagelijks brood

| Middelburgsche Courant | pagina 1

drieponder en eeni honwitzer a -jA pond ijzer. Gepasseerde jaar hebben zich hier Voor Matoua ver eenigd bevonden de kommissaris-gcneraal generaal Riesz enz.800 man infante rie en zeer veel artillerie, tien ... Middelburg, 16 December 1834. De Administrateur voornoemd,

| Vlissingse Courant | pagina 1

(Jopgegeven lieefl. Dc ua tnsschcn dc lucii Kometen op le meden zigtbaar waren was J; dan die van voorgaande zijn. In bet jaar 1765. ft, is de bitte grooler dienen zijn. In het bitte grooler dan in i ... Irenlegen in bel jaar 17I ekenmerkt was, nog lio; trekking tusschen de lurk or den lieer M. Arago grot dc algomeenc luchlsgoleld- ngste koude, v jaren, wanneer de (aangewezen, dat de overem Ibbcn

| Vlissingse Courant | pagina 1

r'o/w/i 11. Niejahr, r.aar' raJ'cnde een jaar 1200 pond sterling; 2 Brigadier-Generaals, ellandscbe Zee; Caiharina Mi* a 800 pond 1600 pond sterling 10 Kolonels, a 500 pond „ia, J. II. Krannen; Rv ... Onzen verdienstelijken Landgenoot en Kunstschilder J. du \11rckte Middelburg, wiens heerlijk talent wij reeds bij eene ofgere tenloonstelling van eenige door hem vervaardigde Schil— 'rslukken in de

| Vlissingse Courant | pagina 1

Art. 1. Ter kennis van de belanghebbenden te brengendat de alpbabetische naamlijst van alle de personendie aan de ligling van dit jaar moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal lig gen ... Ten gevolge van een Vonnisdoor de Regtbank van Eersten Aanleg zitting houdende te Middelburg op den zestienden De cember laatstleden contradictoir geslagen(geregistreerd) en ge gaan in kracht van

| Middelburgsche Courant | pagina 1

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG f Oostenrijksche en Pruissisclie gezanten, lord Grauville, den hertog ... hen dit gemakkelijk te maken. PARIJS don 28 jiilij. De lijkdienst in het botel der invaliden is heden morgen gevierd. De kerk was even als het vorig jaar opgetooid, doch de toevloed

| Vlissingse Courant | pagina 1

Staten van Zeeland, in de Vergaderzaal der Provinci ale Staten, 111 de Abdij te Middelburg, in bet openbaar zal wor den overgegaan tot de uitloling der Obligatien van de Provinciale Negotiatie van 290 ... Middelburg, den 22 Augustus 1830.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Pi'n Edel Groot Achtbare de Gedeputeerde Staten, is bepaald: dat ^^^j. jj.^p^..,.^ had zoo min ais de heer de Montalivet van zijne vorige ■t)e provincie voor dit jaar, A^ groot e Jagt op Maandag den ... BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, misnoegden uit de klasse der werklieden, die hunnen hoofdzetel te Ma- br-niren bij deze ter kennis van de Ingezetenen dezer Gemeente, dat de S ^^y

| Vlissingse Courant | pagina 1

Nieuwe dito 6,50- ,80 Walchcrsche onen f0,50 Paardcboo •ten 0,00 Boekweit fï 8,00 Raapolie f 47,50 ieƒ47,00 per vat. - R ai ƒ9,00 per stuks. Is. Maslcluiubrood 11 ... Bergplaats voor Met' Broodwagens en r >g van dat bedrijf te Vlissingeq. Te li nse le Middelburg,

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Middelburg, woiden aanbesteed: De Herstelling van een gedeelte des GROOTEN WEGS der 2de l{lasseNo. i, beginnende van den Zijtak des Groeten Wegs naar Aardenburgbij Tolpnal No. 4, en ... Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 29 Junij 1837,

| Middelburgsche Courant | pagina 1

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG „,ten bij deze ler kennis der In- en Opgezecenen dat Hun Edel ... n zal deze worden gedrukt, afgekondigd en aangeplakt, mitsgaders lezer Stads Courant geplaatst, ledaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 3 Julij 1837.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

MIDDELBURG den 7 julij. In de vergadering van de provinciale Staten van gisterenis jhr. mr. P. .7. Boddaert als lid van de Tweede Kamer der Sta ten. Generaaldit jaar aftredende als zoodanig herkozen ... BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG uit het fregat Algiers, kapt.-luitenant-ter-zeé Edèlihg riPTi den staat van ten achteren 7iinHp Rplacrino-sphnMiirpn „^^„^„5 de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

(^Staatsblad No. 48) is voorgeschreven, daartoe te moeten nood zaken. Middelburg, den 13 November 1837. ... uitermate prachtig moet geweest zijn. Men berekent de waardij van het goud- en zilver werk, dat op de tafel der koningin en de andere tafels in de zaal ge bruikt isop 400,000 p. St. 4,800,000). Na den afloop

| Vlissingse Courant | pagina 1

Onder-Koning van Egvp deze zich rustiger gcdrai) te geven zullen er ga :n. Ons leger bestaat an 7 a 800 man, 4 batiij escadrons Kavaleric. troepen laat veel le ... Gezien het Besluit van Hceren Gedeputeerde Staten dezer Pro- jncicvan den G April 11.No. 7, (Provinciaal blad No. 3U) Geleien'de Missive van den Arrondisseraenls-ijkcr le Middelburg ito 28 Mei 11

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

brengt ter kennis van de belanghebbenden dat, ten gevolge der na dere bepaling van H. Ed. G A. de Gedeputeerde Staten de Herijk over het jaar i838, van de Nederlandsche Maten en Gewigten in bet ... met den i5 December daaraanvolgende, eo dat met de daaraan verbondene werkzaamheden is belast de Arrondisse- ments-lJker te Middelburg J. Tieteman

| Middelburgsche Courant | pagina 1

binnengetrokken. De typhus maakte onder zijne troepen voor gang meer dan 800 lijders aan die ziekte lagen in de hospitalen. Sommige Carlisti- sche bataillons hadden zich door los Arcos naar de Ebro in de 1 igting ... MIDDELBURG den 26 october. Uit Zierikzee wordt van den 23 dezer het volgende gemeld

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Middelburg, den 6 November r838. ... JI. zaturdag avond werden aan de in den Theems-tunne! wer kende arbeiders in dal gedeelte, hetwelk voor het publiek geopend is ververschingen uitgereiktvermits op dien dag de streek van 800 voet

| Middelburgsche Courant | pagina 1

-Brand spuiten- en Nachtwachtenvoor het jaar 1839, door den Heer Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland in vorderbaar verklaard, gesteld is in handen van den Collec teur van dat Middel, dóór wjen op ... Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 29 Maart 1839.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Agentschap Middelburg. ... De AGENT van hec DOMEIN te Middelburg zal, op Maandag den 15 Julij 1839, des middags ten 12 ure, ten Raadhuize van COLfjNSPLAAT, en ten overstaan van den Notaris van der Moerpubliek verpachten het

| Middelburgsche Courant | pagina 1

havenwerken over de stad Goes zijnde zulks' voor de laatste acht maanden van bet jaar 1838, vermits die buitengewone heffing met het jaar 1839 vervalt, en met 1 voorde havenwerken van Middelburg, overal de ... 800 dergenen toegekend welke voortbrengselen van volksvlijt aan de laatste groote tentoon stelling hebben geleverd.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Bij besluit van hec Provinciaal Geregtshof in Zeeland van den 8 Augustus 1839, zijn definitivelijk als Deurwaar ders bij de Arrondissements-Regtbank te. Middelburg benoemd en aangesteld de ... PETERS BURG den 24 augustus. De minister van finan ciën graaf Canerinheeft in de zitting van den financielen raad van het keizerrijkeen verslag gedaan over het jaar 1838. Hij bewees, dat de benoemde

| Vlissingse Courant | pagina 1

;ehoudcn; wanneer i men deze woon jnis toepassen dit al tlergenen wiet erwonilcren want Middelburg en de roole schaar loege. die plaatsen zijne ... Dat de wetten van den 8. Januarij 1817 cn 27 April 1820, het begin der werkzaamheden voor de Nationale Militie op den 1. Januarij van elk jaar hebbende bepaald diensvolgens de Jig- ting voor den jarc

| Middelburgsche Courant | pagina 1

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG brengen bij deze ter kennisse van een iegelqk dien zulks zoude mogen aangaan, dat, ter voldoening aan de bepalingen, voorgeschreven bij de Wetten van 8 ... En worden mitsdien alle Jongelingenhun domicilium of vaste woonplaats binnen deze Stad of derzelver Ambachten hebbende welke op den 1 Januarij i84o hun negentiende jaar zullen zijn ingetreden en

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Donderdag den 13 dezer maanddes yoormiddags ten 10 nre, in de Abdij te Middelburg, voor weïken Raad zullen moeten verschijnende vrijwilligers casu quo en de Voor eén jaar vrijgestelde dienstpligtige ... bevolking vart 7 it 800 merischen, Onderscheidene handwerken door hem ingevoerdof verbeterdbloeiden eh voorzagen in de be hoeften der kleine maatschappij. Bij twee vrouwen had bij eenige kindéren en hij

| Vlissingse Courant | pagina 1

PRIJZEN, clcn te MIDDELBURG, ... Wen meldt uit Dresden, dd. 19 deier: Voor ige weken kwam de Baron van Busekritmees- hij de garde-ruiterij alhier, naar huis en vond en secretaire opengebroken en 800 rth. daaruit olen. De dief was

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Middelburg, den 5 Mei 1840. ... De Nederlandsche Godsdienstige Israëlitische SCHOOL COMMISSIE, voorliet ressort Middelburg, brengt bij de ze ter kennis van de Begunstigers van het Instituut van On derwijs Chescd Negnurim dat op

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De ARRONDISSEMENTS-REGTBANK te Middelburg Provincie Zeeland, maakt bij deze bekend, dat de Kamer, welke, overeenkomstig artikel 17 en 18 der Wet op de Reg- tcrlijke Organisatie, en art. 11 tot en met ... Middelburg, den 28 Mei 1840.