Krantenbank Zeeland

HomeSearch

71 resultaten gevonden

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 1

geldelijken steun tot eene internationale zal worden uitgebreid. De plaats waar is nog niet definitief be paald. Vermoedelijk zal Utrecht worden aangewezen, of wel Amsterdam wegens de in dat jaar te ... middelburg;. De Middelburgsche afdeeiing der Vtreeniging voor Fabriekt- eu Handwerksnijeerheid hield Woensdagavond in het Schuttershof alhier een zeer geani meerds vergaderiug. De heer P. Polet

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

Onder de leden der eerste kamer, die dit jaar in de periodieke aftreding zijn begrepen, en ter ver vulling van wier plaatsen de verkiezing door de provinciale steten den 10 Juli a. s. moet geschieden ... Voor leden van de tweede kamer moeten af treden voor Zeeland, de heeren mr. D. van Eek, Middelburg en J. J. van Kerkwijk, voor Zierikzee.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

Op verzoek plaatsen wij nog eens de namen der heeren die dit jaar als leden der provinciale Staten van Zeeland aan de beurt van aftreding zijn. ... in het hoofdkiesdistrict Middelburg de heeren mr. W. Ph. Vis te Grijpskerke, H. P. Winkelman te Vlis- singen, mr. N. J. C. Snouck Hurgronje te Middel burg, J. P. I. Buteux te Middelburg, mr. J

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

voor de bad- en zweminrichting te Middelburg. De oprichting schijnt thans zeker, reeds Vrijdag zal aan besteding van eenige werken voor deze inrichting aan de oostzijde van het Kanaal door Walcheren ... de deur gesloten te hebben, nam uit een kist f 800 mede. De politie doet ouderzoek.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

Onlangs werd door de Tweede Kauier aangenomen eön wetsontwerp tot wijziging van de grenzen der gemeenten Arnemuiden, Middelburg, Yeere en Vrouwepolder. Door deze nieuwe regeling zal een groot deel ... der gevangcitën tolt 2840 leden, tegen 2871 in 't vorig jaar. Evenwel was, ook bij liet toenemend aan tal aanvragen om ondersteuning, de finantiele toestand niet ongunstig.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

bureau of aan den secretaris worden gezonden. Nog is besloten eene enquête intestellen betreffende het drinkwater welks hoedanigheid vooral te Middelburg slecht schijnt. Deze taak is opgedragen aan de ... Het vervoer van ijlgocd uit Duitschlarid naar Engeland, via Vlissingen, is in de laatste maanden van het jaar 1876 eenigzins verlevendigd, niettegen staande het ongeregelde vervoer over de lijn Breda

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

De IVcdci'landsche üSllitaircu Bond telt thans 574 leden en 98 begunstigers, en dus 359 meer dan het vorige jaar, door wier bijdragen jaarlijks over f 1,782'50 te beschikken is. Onder presidium van ... Zoom naar de gevaugenis te Middelburg overgebracht, om eerstdaags rekenschap te doen.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

De tollen op den straatweg VlissingenMid delburg zijn verpacht, en wel die aan de zijde van Middelburg aan J. P. Waltheer voor f 440 en die aan de zijde van Vlissingen voor f 263. Ze brachten f 4 ... . Deze bewerkte, dat de justitie uit Middelburg spoedig overkwam en een instruktie begon. Men vond bij de huiszoeking niets, maar de verdenking viel algemeen op de her bergierster. Op een aanwijzing van

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

Ook de kiesdistricten in enze provincie zulien eenige wijziging ondergaan. Middelburg zal verkleind worden en Goes vergroot. Goes zal, volgens het ont werp, een dubbel district worden. Welke de ... Tot hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuur kunde aan 's rijks universiteit te Utrecht is benoemd dr. W. Kapteyne, leeraar aan 's rijks hoogere burgerschool te Middelburg.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

. "e'De school aldaar telt ongeveer 200 leerlingen, en het 'opmerkelijkste van alles is, dat gedurende een groot 'gedeelte van het jaar eenige broeders naar wijd en T zijd trekken om te bedelen, den ... De statistiek der bevolking in Frankrijk over 1877 j^-ia verschenen eu levert, gelijk reeds menig jaar s.of tot beschouwing te over. Terwijl in Engeland (auder- gifmaal minder bevolkt dan Frankrijk

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

f 8,065.493 f 7,590,183. De opbrengst in 1879 is dus hooger dan die in t>Ii- 1878 maar bereikt de raming niet. De opbrengst in de 7 eerste maanden van dit jaar heeft bedragen f 53. 867 'V I 612. en ... die in de 7 eerste maanden van het aorige 'i'rj 'jaar f 52.721.389. Ruim 11 ton is dus meer ont- JL vangen, maar bijna 4 millioen minder dan de raming J, die f 57.696.660 bedraagt.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

In de Vrijdag gehouden zitting van den gemeente raad van Middelburg is de heer S. L. Jacobson benoemd tot makelaar, en zijn bij dé met Sèptember a. s'. te 'openen middelbare school voor meisjes ... benoemd tot leerares in het teekenen (jaarwedde f 800) en tot leerares in de handwerken (jaarwedde f 200) mej. L. C. van der Keilen, te 's Hage; tot leeraar in de wis- en natuurkunde (jaarwedde f 1800) de

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

In Juni zijn te New-York 42,028 landverhuizers aangekomen, wat van Jan. tot Juli een toiaalvan 177,910 gedurende liet eerste halve jaar van 1879 oplevert. ... arge een reisje naar Middelburg en Veere, waar hun p beide plaatsen in de scholen der Chr. Geref. Ge- door ieen*en een vdendelijk en vroolijk onthaal wacht. 7 7 L., vroeger molenaar te Vrouwepolder

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

De rijkstelegraafkantoren worden naar het aantal behandelde berichten voortaan verdeeld in zes klassen, nl.1. kl. kantoren met meer dan 100,000 telegram men in het jaar; 2. kl. van 50,001 tot 100 ... In de tractementen der telegrafisten 2e en 3e kl. en der klerken kwam geen veranderingdie der op zichters le kl. loopen van 1500 tot 2000 en voorde 2e kl. van 800 tot 1400 gulden.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

In het laatst van het vorig jaar werd alom in den lande de medewerking gevraagd voor de oprichting van eene vereeniging die zich ten doel zou stellen het verkrijgen van vergunning tot beplanting van ... . gronden gevondeD, die voor de beplanting met ooftbcoinen zeer geschikt ziju, zoo zelfs, dat in een enkele streek eene hoeveelheid beste grond aanwezig is om een boomgaard van meer dan 800 hoogstarn boomen

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

De grens van leeftijd voor plaatsvervangers bij de militie is beperkt tot 30 jaar. Zoowel van h9n als van de nummerverwisselaars wordt geëischt dat zij ongehuwd ot kinderloos weduwnaar zijn en ... In de schutterij wet wordt het beginsel aangenomen van algemeen dienstplicht bij de schutterijen voor alle mannelijke ingezetenen van 21 tot 30 jaar, voor zoover zij niet in dienst zijn bij het leger

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

Tekorten hier; tekorten in Indië tekorten achter ons op de diensten van '79 en '80 tekorten om ons op den dienst van '81 en tekorten in het jaar '82 dat komt- ... De vermoedelijke uitkomst van den dienst 1880, zoo als die zich thans voordoet, is f 5,412,694,415 gun stiger, dan men een jaar geleden mocht verwachten, en dit verschil is voor f 4,081,211.7D het

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

hoogste was f 30.000, en het laagste f 13.800, zijnde van den heer P. J. van Remortel Nz., te Hontenisse, aan wien het werk is gegund. ... De reusachtige »Germania", het nationale gedenkteeken op de Niederwald aan den Rijn, ter herinnering aan de dagen van 187071, zal ver moedelijk nog dit jaar worden onthuld.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

.; dit is reeds de tweede maal binnen een jaar, dat de politie op dezelfde fabriek die overtreding ontdekt. (Prod. Nbr. Ct.) ... waarde van f800 vertegenwoordigende, doch als kunstproduct de geheele zeeslag stond er op afge beeld honderdvoudig de waarde bezittende en als nationale reliquie bovenal zeer zeker onschatbaa.r. Deze beker

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

sdienstig zijn ter zij zet, gelijk verledene jaar, men vrij algemeen gelooft in.onze Prov. Staten plaats gehad, nu zou onverschilligheid, zou het niet ik maken van onze kiesbevoegdheid zonde wezen ... Wanneer de prov. Staten 's jaarlijks f 800.zegge acht honderd gulden, verstrekken om een p a r t, ij- man als de heer Vorstermaii van Oijen landbouw- lezingen te laten houden; wanneer door gelden die

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

In de papierfabrieken te Apeldoorn werden in 1878 de navolgende hoeveelheden papier vervaardigd. Zestien fabrieken in wit, schrijf-, groot- en klein- mediaan, vervaardigden per dag 216 riem (het jaar ... tegen 300 dagen berekend), te zamen uitmakende 64,800 riem of 518,400 kilogram, waartoe 220 menschen werkzaam waren. Twaalf fabrieken in grauw papier verwerkten 3150 riem, of 42,250 kilogram door hulp van

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

De ontvangster/vt^r petróleu jaar met 100 pCt. Van hier wordt voorzien, o, a. Nieuw Zeeland. Er fabrieken. De handel in Marokkijn-1 Philadelphia in 't groot' gedreven. Du hu uit Mexico, Zuid ... rundvlecsch, 4635 kisten met vleesch in bussen, 4700 balen katoen 4605 kisten spek, 450 zakken hop, 1120 oxhoofden tabak, 560 zakkeu gort, 25,800 kisten kaas, 12,353 vaten boter, 700 vaten suiker, 210 vaten

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

er zijo partijen in die elkander op 't felst bekampen, kan men dikwijls in een jaar tijds verscheidene maleu opmerken, dat de were'd van draaierij aan elkander han^tl ... Geen sprekender voorbeeld ditmaal dan Frankrijk. Welk een strijd werd daar verleden jaar gevoerd door de republikeinen tegen de conservatieven. Deze lieden deugden letterlijk tot niets, zij

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

Uit Kaboel werd aau de Daily News gemeld, d at de Eugelschen aldaar een aanzienlijken schat hebben opgegraven 800,000 guldens circa grootendeels in goud. In het geheel zijn tot dusver elf personen ... De Porte stelt voor, dat alle vermeerdering van inkomsten, voortspruitende uit indirecte belastingen gedurende zes jaar, worde verdeeld tusschen de buiten- landsche schuldeischers, de bankiers van