Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8.118 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

ÊgTSr" Daar door de op nieuw ingevallen vorst de geregelde communicatie tusschen deze Stad en Middelburg plotseling gestremd is. zullen onze ge- abonneerden over de Post dit N.° een dag later ... 875 000 acres in Ohio; 3 570,000 in Indiana 15,000.000 in Illinois; 29,900.000 in Wisconsin; 30.000.000 in Iowa 29.000.000 in Missouri; 290,050,000 in Arkansas; 23.300 600 in Louisiana; 11,800

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

))e tegenwoordig levende leden van liet njliuis Oranje-Nassau hebben een schuld- cber, een gevreesd persoon tuinder, liet vorige jaar zag den markies de Lars, verwantschap aan genoemde familie ... vader erfde, welke zich ten koste [Reclcrlandsehe natie verrijkte; dit jaar jonkheer van Bevervoorde in de armen ier brave bloedverwanten den laatsleu !in uitblazen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

KSeFiBiEee, 23 Junij. Dc 28 Julij o. zal eer» der interessantste dagen >an dit jaar, ja, \an de/.e eeuw zijn, want op dien dag zullen wij eene totale zons verduistering hebben. Beliahc in de jaren i ... Brussel door de keel te jagen. Ge pensioneerd een gevangenbewaarder te Woerden met f 42; dat is: f i'!9,0ö8,00 minder dan de Koningin gepensioneerd is voor niets le doen dan Nederland te verrijken met

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

crpen naar Nejo- It 1 E M A S Ti ie zul leu vertrek' ie, kapitein Sigeks, Hgull'H 20 Junij, Adres t>ij J. vak' elft, te Middelburg, ... Voor het Prov. Gerogtshof in Noordholland stond gisteren teregt N.W., wed. P. V. H., be schuldigd van kindermoord. De besclt. verklaarde oud te zijn 37 jaar, te Haarlem als dienstbode te wonen en uil

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

>U VAN P. db Uhet geleide, hetwelk 800 Turksche gevingenen den Don overbragt, in liet gebergte door de hosiers is aangevallen cn in de pan gehakt, gevangenen werden in viijheid gesteld. ... WeenenIt Dec. Het voornaamste artikel van hel veidrag van 2 Dec. bepaalt, dat bijaldien hij het verstrijken van het jaar 1854- de vrede niet verzekerd is, het of- en defensief verbondsverdrag in

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

ÏOOO man sterk. Het grootste gedeelte, 800 man ERF, staanJelnamelijk beslaat uit gewone werklieden en is in erilizce, wijk l\|onder—afdeeliirgen verdeeld van 25 man elk, daarbij ikomen 70 smeden en ... Te Middelburg zijn twee van de éoojjtgeplaatste beambten, afkomstig van oorlogsschepen, zoo dom als ossen. Een er van heeft eene favorite gehuurd van een heer, en is daarom zoo hoog geklommen, maar

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

ISosendaal, 16 Nov. lil dc tien afgeloopen maanden van dit jaar zijn van hier alleen uitge roeid naar Belgie meer dan 800'J sinks hoornvee, niet meegerekend dc menigte schapen, gewoonlijk per week A ... binnen een jaar tijils 18,000 voortreffo 1 ijKe soldaten van Indic naar het oorlogsloonccl kunnen verplaatst

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

van Napoleon I, 1,743,000 fr.huwelijk met Maria Louise, 2,070,000 fr.geboorte des Konings van Rome, 000,000 fr.doop van den Hertog van Bordeaux000,000 frfeesten van het Trocadero, 800,000 fr ... De verhuring van lil bunders hooiland tocbchoorcnde aan dc gemeente Gencmuidcn zijn dezer dagen voor 5 jaren verhuurd voor ƒ14,000 per jaar oin eenmaal le liooijen, terwijl de naweidc er niet onder

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

meer dan in het vorige jaar, te weten op 142,856,000 bushels graan. Daarvan leveren Maine 400,600 b. New-Hampshire 250,600; Vermont 640,000; Massachusetts 46,000; Connec ticut 60,000; New-York 16 ... ,200,000; New-Yerscy 1,800,000; Pensylvanie" 18.259,000; Delaware I 700,000; Maryland 5,100,000; Virginie 12,500,000; Noord-Carolina 4,200,000; Zuid-Carolina 2,100,000; Georgie 1,750.000; Alabama 1

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

- bendijke, cn ter grootte van ongeveer 800 bunders, terwijl zooals wij uit eene goede bron vernemen, deze bedijking nog in lijds voltooid zal zijn, om even als dit verleden jaar hel geval was met den ccrslcn ... 3 Middelburg l-, aan den Tol bij Goes', J.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

jaar later was cr maar ƒ900 in den geldbuidel. »'tDoel niets af," zeidc hij, »want verkoop ik mijn huis, dan brengt het zeker ƒ800 op en wij hebben nog f 1000." Na drie jaren waren er slechts 100 in de ... Twaalf vlecschhouwers te Middelburg hebben hunne bezwaren le kennen gegeven, legen de voor- geuomene wijziging van het bedrag van den accijns op het geslagt. Zij verzoeken derhalve datzoo men al niet

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

bonden, 16 Febr. Ecne opgaaf der maatschap pij voor de redding van schipbreukelingen doet zien dat van en met bet jaar 1824 toten met het jaar 1857 niet minder dan 10,905 personen door toedoen dezer ... middelburg, 17 Febr. Heden bad alhier ecne verloting plaats van vrouwelijke handwerken en audcrc voonverpeu ten behoeve der armen dezer stad. De zuivere opbrengst bedraagt eene som van f 1010.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Middelburg. ... maar men heeft zich lot 800 bepaald. De Europesche agent van Gezo te Whydah spreidde den in zulke omstandigheden gebruikclijken praal ten toon; hij bood den nieuwen souverein cenen grootcu schotel van

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

kustlengtc van 800 mijlen waarbij tevens gebruik is gemaakt van de vroegere ontdekkingen door James Ross, Deare en Simpson, noord- cn westwaarts van de ligplaats der Fox gedaan. ... Parjjs, 21 Sept. Gisteren zijn de soldalen ont slagen, wier diensttijd den 31 Dec. 1859 verstreken is, en wel niet alleen de linietrocpen, maar ook de gardes. Diegenen welke een half jaar verlof

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

a 800 begroot. Ongeveer 2000 mcnschcn waren laat in den avond bezig met de ongelukkiger! uit de puin lioopen tevoorschijn te halen en ben alle mogelijke hulp toe te brengen. Tot overmaat van ramp brak ... avond van 28 September van het vorige jaar op Roelof Heijnen, molenaarsknecht le Drutcn, gepleegd. Het hof beeft den beschuldigde veroor deeld tot zeven jaren tuchthuisstraf.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Marseille, 22 Mei. Het officiële orgaan der Napelsche regering verzekert, dat Garibaldi zich bevindt onder de bende, die te Marsala geland is, welke uit 800 man bestond. Die bende, weldra ... Zierikzee, 2<i Mei. Ten bewijze op welk cene groote schaal zekere smokkelhandel in het arrondis sement Middelburg wordt gedreven cn hoezeer dc arrondissements-regtbank aldaar met zaken daarom trent

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Bij de tweede kamer is ingekomen een wets ontwerp tot verhooging van het hoofdstuk binncn- landsche zaken der bcgrooling voor 1860, om nog dit jaar een millioen voor spoorwegen te bestemmen. ... arrest te Goes, lot aan hel vóór of breede gedeelte. Aannemer is geworden J. M. van der Made, alhier voor 56,800; verder hadden nog ingeschreven F. \V. Goosscn, te Goes voor f 57,100; W. den Boer, te Goes

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

. Hij had 12 zware stukken geschut aan boord, voorts voor 1200 pd. kruid, voor 59,800 pd. geweren van de beste constructie, welke geruimen lijd geleden uil Amerika waren aangekomen, voorts 25 tcnlen, 10 ... kisten met revolvers, 120 buksen, 800 zijdge weren, 1150 Enfield-buksen, 40 getrokken pistolen, gegroefde veldstukken met toebeliooren, 40 kisten met ongevulde bommen en 556 bolle kogels; in bet geheel

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

per jaar. en aan JA Vossemeer. ... De Opinione zegt, ilat de le Gaëta krijgsgevangen gemaakte troepen 11,000 man bedragen. In de vesting zijn 7 a 800 slakken geschut gevonden, alsmede 60.000 geweren. Drie generaals zijn Frans II

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

In den loop van dit jaar is uit dc woning en ten nadeele van den Heer Mr. F. Lamhrechlsett van Rilt, te Middelburg, ontvreemd eene schil derij voorstellende de bruiloft Ie Kana op deu voorgrond de ... gemaakt, zoo zijiï aldaar in het jaar 1859 door de wilde beesten gedood 474 en gekwetst 119 personen en in I860 gedood 445 en gekwetst 55 personen, mecrendeels kinderen. Van regerings wege was in die twee

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

I11 bet hospitaal van Bethlehem is een krankzinnige met name David Davids overleden, die niet minder dan 13 jaren in dat geslicht heeft doorgebragt. Hij was in het jaar 1818 gek verklaard, omdat hij ... Aan de ministers gaf Z. M. ten antwoord, dat in het afgeloopen jaar zware verliezen het koninklijk huis hadden getroffen, die aan hem en de zijnen menig smartelijk oogenblik hadden gekost. Ook dit

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

heeft ruiinte voor 800 uian. Het werd in Amerika ge bouwd. ... tcreglzitling krachtens een vroeger hevel, dal zonder uitvoering was gebleven, voorloopig gevan gen genomen, en daarna veroordeeld tol 1 jaar gevangenisstraf.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

»Uwe stern heeft bijna gedurende 15 jaar geheel Italic in beweging gebragt en van alle kanten is slechts één kreet opgegaan om u te zegenen. Italië is door dien kreet herboren. Thans wordt de kerk ... echter de som van ƒ800, welke er voor werd gevraagd aan Schaap le hoog toescheen, ging men dc zonderlinge overeenkomst aan dat de kooper voor elke 5 Ned. ons, die ieder os meer dan 750 halve Ned. pd. woog

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

liet omzeilend getal van 51)0,000. De opgaven zijn cellier eerst sedert het jaar 185G als volledig te beschouwen. Van dat jaar lot 1853 hadden niet minder dan 52,126 zelfmoorden plaats, zijnde ge middeld ... 5066 in bel jaar. In bet jaar 1858 hadden 3905 zelfmoorden plaats, waarvan 5050 door mannen en 858 door vrouwen werden bedreven. In liet jaar 1859, zijnde de laatste opgave, hadden 5057 zelfmoorden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Vrijdag deden 800 Bussen een uitval uit Miecliow. Een voorposten-gevecht met de Poolsche zouavcn eindigde inel den overhaasten aflogt der Russen, die 14 dooden verloren, De zouavcn zijn thans in bet ... vorige maand zijn Ie Plolzk vier jongelieden, ten gevolge van een door den krijgsraad uilgesproken vonnis, gefusilleerd. De oudste was 20 jaar. Een hunner werd nog levend mei aarde bedekt. Hij was sleebis

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

invoer te Liverpool bedraagt dit jaar reeds meer dan 70,000 vaten, tegen 8000 vaten in denzelfdcn tijd van hel vurige jaar. ... geslagen, cu hebben 31 gevangenen verloren, waar onder 14 Frnnschen en Italianen. Den Sdcu heeft Bunit/a met 800 man de Russische infanterie bij Micdzyrccz aangetast, doelt werd geslagen en ge vangen genomen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

voornaamste vrouwen gevorderd eene som van 288,000 fl. verdere uitgaven 800,000 fl voor 1780 vrouwelijke dienstboden van verschillenden rang 200,000 fl. voor iiel mannelijk dienstpersoneel, 2000 in aantal, 180 ... middelburg, 8 Junij. Het provinciaal geregts- hof in Zeeland heeft lieden, in eene zitting voor correctionele appèlzaken, uitspraak gedaan iu liet hooger beroep van A. P. Pabsl, vroeger dienstbode

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Middelburg incognito bezocht tc hebben De prins was daarop per spoor naar Rotterdam vertrokken, en had vervolgens ook hel Nieuwe Diep bezocht. ... Zierikzce, 7 April. Z. M. heeft pensioen ver leend aan den gewezen commissaris der loodsen le Vlissingen J. Engelse ƒ1155, cu aan dien tc Brouwershaven C. F van Dicrendorick ƒ800 'sjaars

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

waren geplunderd en eene som van 800 francs verdwenen. In de kamer stond eene gedekte tafel, waarop een kruicifix twee porceleinen moeder-gods beelden een kom met wijwater en vier bijna afgebrande ... dat Prévost in de eerste dagen van Mei 800 francs had ontvangen, en besloot nu liein en zijne vrouw te vermoorden. De hooswicht maakte hun wijs uat zij voor eene gezegende nakomelingschap van hunne

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

vraagt eei 15 jaar oud. ... De koning van Wurlcmbergwiens overlijden wij In ons vorig nomnier mededeelde stelde in het jaar 1844 aan den president van den geheimen raad een verzegeld pakket ter hand, dat volgens het verlangen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

waarde van 700a 800 p. st. binnen weinige uren gevan gen, maar dit was tocli slechts liet overschot van de massa haringen, die reeds weder naar een anderen kant waren verdwenen. Door niet van hunne ... middelburg, 11 Oct. Heden stond voor het hof tcregl Cornelia Polderdijk oud 57 jaren huisvrouw van Cornclis Bal, geboren te Hoetlekens- kerke, wonende te Baarland, arbeidster, beschuldigd van

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

ollel heeft den Almagligen God behaagd ons nationaal leven weder met een jaar Ie verlengen, ons tegen onvriendschappelijke plannen van buiten landers in Zijne hoede Ic nemen en ons in Zijne genade ... Ongeveer 20 jaar geleden werd zekere B., smids knecht te Antwerpen, tot 7 maanden gevangenisstraf veroordeeld. O.ii aan die straf le ontkomen was bij gevlugt, eu had bij bel Ncdcrlandsclic leger in

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

bedienden van die instelling had hij in drie dagen lijtls 3,000,000 rochels aan papier uil de Puolschc hank gevoerd en over de grenzen gezonden. Wass kovvski is eerst 25 jaar oud; hij studeert aan de ... Noordelijken sedert hel begin van den oorlog in runde cijfers 1 800,000 man door ziekte of door de kogels des vijatids omgekomen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

'/Jcrikzce, 21 April De leden van tien ge meente-raad welke dit jaar moeien uitreden zijn de heereiivan DongenGoemansvan der Grijp en Landsknegt) terwijl door hel vertrek van «h u heer van den ... gebruik van den tabak verbazend geslegen is, ook gevallen van krankzinnigheid zouden toegenomen zijn, zoodat liet cijfer daarvan in 20 jaren van 800 tot 43,000 zou zijn geklommen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

eene specialiteit' is, heeft eden angst niet weinig vermeerderd, door te wijzen op het jaar l/4o, toen ten gevolge dicrzelfde ziekte niet minder dan 3,000,000 zegge drie milliocn stuks hoornvee ... Zierik7.ee. 7 Aug. Volgens bekendmaking van den Inspecteur van het lager onderswijs iu Zeeland is er bij de normaallessen te Middelburg eene rijksbeurs van 250 open gevallen. Daarvoor kunnen alleen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

De aandeelhouders in de onderneming lot het leggen van den Iransallantischon telegraaf hebben besloten nog een kapitaal van 800,000 p. st. hijeen te brengen, waardoor liet geautoriseerd bedrag van ... Middelburg, 14 Aug. Gisterenavond gaf dc onlangs door eenige ingezetenen opgei iglo vereeniging tot liet houden van volksvermaken, haar corsie concert iu den luin van liet schuttershof de Edele

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Tholen, St.- Philipsland, Goes, Fort Bath, Colijnsplaat, Breskens, Neuzen en Walsoorden, ... Maiéehausséc in dit gewest, en aan dei. provincialen Veearts der eerste klasse te Middelburg, ter mededeeling, elk wat hem betreft, aan de daarbij heirokken ambtenaren, brigades-kouimandaiiten en erkende

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Iu de strafgevangenis te Leeuwarden waren iu het afge- loopen jaar van de 800 bij afwisseling in het gesticht aanwezige gevaugenen, slechts 386 niet ziek. Behalve het verblijf in de gevangenis als ... 22 jaar ouden van een zeer zachtzinnig voorkomen, was door zekeren Pierre Taussaint Albani, 47 jaar oud, verleid geworden of dit geschied was door geweld dan wel of Albani haar tot zijn wil had

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Een doorniksci) blad deelt bet ongeloufelijkc feil mede dat ren inwoner dier stad twee zijner kinderen, van 8 en 4 jaar, ondanks de tranen en bet smeeken der kleinen, aan een straatkunstenmaker beeft ... verkocht vuor 323 francs. Hij stond nu op hel punt oin een meisje van 10 jaar eveneens te verkoopen voor 528 francs

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Axel, 9 Nov. In de naburge gemeente Koewacht had op den 1 dezer een treurig en waarschuwend voorval plaats. Een kind van bijna 1 jaar, gepleegd wordende bij burgerlieden al daar, was, tijdens deze 's ... , hem levenloos in zijn bed vond. Slechts bijna een half jaar mogt Neuzen en de ge meente Hoek hem als burgemeester bezitten.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

aflosbaar litsluiteud in jaarlijkschen wordt i Middelburg ... En, (zoo redeneert het blad voort) dat inderdaad daar door een aardige som ten algemeenen nutte zou kunnen besteed worden, blijkt daaruit, dat in het jaar 1849 het kerkelijke grondeigendom in

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

3?a.rljs, 21 Nov. Het Journal des honomistes be rekent, dat Europa op dit oogenblik 3,800,000 soldaten onderhoudt, die minstens 31/, duizeud millioen fr. per jaar kosten. In 1820 bedroeg het cijfer ... welwillendheid der goden op zijne onderneming te verwerven, deed hij 200 menschen slagten. Dit is de derde gruweldaad in het loopende jaar. Hieruit ziet men hoe weinig is te ver trouwen op de vertelsels, die

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

rijkstoelage van ƒ250 voor kost en inwoning is verbonden. Hiervoor kunnen alleen in aanmerking komen jonge lieden, buiten Middelburg woonachtig, die hun 14e jaar hebben bereikt, en hun 18e nog niet zijn ... Het oudste bruidspaar te Praag en welligt in geheel Bohemen zal dit jaar in het huwelijk treden. De bruide gom telt 83 jaren en de bruid heeft onlangs haar 63sten verjaardag gevierd.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Volgens de „Invalide Russe" zal het Russische leger van 800,000 op 735,000 man verminderd worden. De besparingen uit deze vermindering voortspruitende, zullen tot het verbeteren der wapens en de ... plaats zelve gedood werd. Juist een jaar geleden was de vrouw van den ongelukkigen wachter door een soortgelijk onheil omgekomen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Middelburg, 2 Maart. Gisteren en heden is voor het provinciaal geregtshof in Zeeland behandeld de zaak van A. Bonteoud 20 jaar. wonende te Heille, beschuldigd van in den avond van den 14 October jl ... allerellen digst; de belastingen zijn drukkend; men heeft die reeds een jaar bij anticipatie geïnd en men spreekt weder van het opleggen van nieuwe gedwongen belastingen, tot een bedrag van 800 millioen realen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

alliantiën zoekt te sluiten en voor militaire doeleinden meer uitgeeft dan zijne finantieele krachten eigenlijk veroorlooven. Op dit oogenblik rekent men de gezamen lijke legers van Europa op 2,800,000 en in ... minder dan 300,000 man en de kosten daarover ongeveer 8,000,000 p. s. beloopen. De 800,000 man in Rusland kosten aldaar aan de schat kist 14,569,271 p. s. en de geregelde armee van Engeland met de militie

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

uit den Engèlschen schooner Marry Annebevaren door den kapitein Marchal, waarin zich eene lading bevond van ongeveer 800 vaten petroleum (1), en welke gereed lag om naar Londen te vertrekken. De ... Middelburg, 5 Maart. Vrijdag den 13 dezer zal voor het provinciaal geregtshof in Zeeland worden behandeld het regtsgeding tegen Adrianus de Loos oud 26 jaren, geboren te Bergen-op-Zoom en wonende te

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

-belasting met 1,800,000 p.een millioen aan schatkistbiljetten zal het verdere geld verschaffen. ... Een der rijksschoolopzieners geeft een verslag van een lagere school in Engeland waaraan voor den onder wijzer een jaarlijks inkomen van 400 p. s. (4,800 gulden) is verbonden, en welke school slechts