Krantenbank Zeeland

HomeSearch

153 resultaten gevonden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Het jaarlijksche inkomen van de Kroon wordt gebracht van f 600.000 op f 800.000 en de som voor onderhoud der paleizen van f 60.000 op f 100.000. ... Blijkens bericht in „De Zeeuwsche Koerier" van 29 Januari jl. wordt er in de Agrarische Partij ernstig aan gedacht dit jaar in het district Oostburg een „neutraal" agrariër can- didaat te stellen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Na 12 jaar dienst als onderofficier 800 Na 15 875 ... A. A. B., 28 jaar, arbeider te St. Jansteen, gedetineerd te Middelburg, wegens diefstal met braak, tot 2 jaren gev. straf met aftrek van het voor-arrest, de eisch was 5 jaren.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Ter herdenking van de viering, in dit jaar, van het eerste eeuwfeest van Neerland's Onaf hankelijkheid is, naar besluit onzer Regeering, de vervaardiging van een gedenkpenning opge dragen aan 's ... het tijdstip. Naar beneden wordt het voorgestelde afgesloten, evenals, het voorafgaande tijdperk, door het jaar 1813, verbeeld door een schip, dat, te midden van een versiering in den stijl van dien

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

jaar werden verleend f'19,800 en terugbetaald f 27,785 50 zoodat tij het begin van dit jear f218,420,68 nitstond. Bet tegoed in loopondo rekening op 1 Januari 1926 was f 207,208,05, schuld aan de leden f ... Bond van R.-K. Kiasvereeniglngen in den Rijkskiesbring Middelburg (geheel Zeeland)

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

f 620 f140 6e kl. 3001 4000 f2130 f2500 f 800 f 180 7e kl. 4001 5000 f2550 f3000 f 1000 f230 8e kl. 5001 6000 f3060 f3600 f1300 f270 2e. De aanvangsjaarwedde wordt vijfmaal, telkens na twee jaar ... Abonnementsprijs 1.25 per 3 maanden, of 4.50 per jaar, bij vooruitbetaling Advertentiën 20 cent per regelbij contract lager

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

ie de bij Raadsbesluit van 12 Februari 1923 aangegane geldleening, groot f20,000 per resto groot f 16,800 tegen een rente van ó'Ij pCt. per jaar, voor aanleg van straten en riolen, buitengewoon ... 2e aan te gaan een geldleening groot f 16,800 tegen een rente van (ten hoogste van 5 |4 pCt. per jaar tot een koers van ten minste 98 pCt. met jaarlijksche aflossingen, te beginnen in 1927 van ten

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Dnze gewoonte getrouw, zullen wij nok dit jaar drie St. Nicnlaas-nummers uitgeven en wel op 26 en 3D November en op 3 December a. ... Abonnementsprijs 1.25 per 3 maanden, of 4.50 per jaar, bij vooruitbetaling -

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Abonnementsprijs 1.50 per 3 maanden, of 5.25 per jaar, bij vooruitbetaling - Advertent iën 20 cent per,regel, bij contract lager ... Ingediend is een wetsontwerp om den ter mijn genoemd in art, 88a der Tabakswet op nieuw met i jaar te verlengen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Abonnementsprijs 1.50 per 3 maanden, of 5.25 per jaar, bij vooruitbetaling Aüvertentiën 20 cent per regelbij contract lager ... Aardenburg naar de Bel- giche grens m de richting naar Middelburg (B) die van Vlissingen naar Middelburg, de Stoom tram Walcheren, die van de Rott, Tramweg- maatchappij en de lijnen der N S op Zuid-Be veland.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Abonnementsprijs 1.50 per 3 maanden, of 5.25 per jaar, bij vooruitbetaling Advertent iën 20 cent per regel, bij contract lager ... In den ouderdom van 81 jaar is te 's Gra- venhage overleden de heer J. A. Frederiks, be- heerder van het museum „Gevangenpoort".

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

De bevolking der Zeeuwsche hoofdstad Middelburg, die sedert 1909 reeds elk jaar af nemende is, verminderde in 1912 met 306 personen en is daardoor thans tot 18,923 gedaald. ... Ruim 800 jaar geleden, zegt de geachte spreker, predikte Peter van Amiëns den Kruistocht.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

J. G., 56 jaar, bootwerker te Ter Neuzen, gedetineerd te Middelburg, wegens het plegen van ontuchtige handelingen, conform de eisch tot 6 maanden gev. straf, met aftrek van het voor-arrest. ... M P. J. B., 88 jaar, huisvr. van A. S., zonder beroep te Axel, wegens mishandeling, tot f 10 boete subs. 10 dagen hecht., de eisch was de helft minder.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Dinsdag 250 wagons aangekomen tegen 800 in normale tijden Gerust kan gezegd worden dat de schade dagelijks in de honderdduizenden loopt. ... algemeene stemmen voor de Tweede Kamer was candidaat gesteld de heer Mr. P. Dieleman te Middelburg, zoodat deze tot definitief candidaat der Centrale R.-K. kiesvereeniedng is gekozen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Middelburg. ... Des middags waren in de groote zaal van 't Grand Hotel ongeveer 800 personen aanwezig, o. a. Minister Kolkman, en de heeren van Bompa en Fruytier, leden van Gedepu teerde Staten van Zeeland. In deze

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Door den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten in het Arron dissement Middelburg is de volgende circulaire ▼eraonien aan de Burgemeesters en Commandanten van de brigades-maréchanssses. ... De dagoapaoiteit is 1,800,000 E.G., das ongeveer 1000 E.G. bieten per minaat.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

-désbetrtffende ontwerp-vertfrdering voor^aarinde rioolbelasting OP r*_ W aacslnitingjjer jaar werd voorgesteld lie hepr Dhert achtte het onjuist, dat sommige buiten deae belasting vielen, waar deie «ij het indirect ook ... 5 Idem om aan den D.reoteur der Registratie en Domeinen te Middelburg vergunning te ver- leenen tot het aanleggen vau rioleerings- en bestratingswerken.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

weest is in de dertig jaar, dat hg die functie bekleedde. Diepgeroerd dankte de Weled. heer Aug. van Waes, aoon van den overledenen, voor n de nagedaohtenis van lijn vader ... Besloten werd, aan de B-K. Middelbare Sohool- vereeniging te Hulst een subsidie ad f 150 per jaar en per leerling voor 5 achtereenvolgende jaren te verleenen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Zooals bekend mag heeten, is vanwege den burgemeester, als hoofd der plaatselijke politie, aan de betrokken neringdoenden aangezegd, dat dit jaar bg de viering van het Carnaval het dragen van maskers ... dit jaar sleohts 100 francs f 11,25)1

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

J. A 24 jaar, arbeider te Groede, gedetineerd te Middelburg, wegens diefstal te Arnemniden, le op 18 December 1925 een kleine hoeveelheid worst en een gouden slot met roode en zwarte koralen 2e op 16 ... Arrondissements-Rechtbank te Middelburg.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 24 tot en met 30 Jannari in de provincie Zeeland bedroeg Roodvonk, Middel burg 1 Oost en West Souburg 1Ondelande 1Ierseke 1. DiphteritisMiddelburg ... Een verzoek om het gymnastieklokaal der openbare school beschikbaar te stellen voor militair onderricht tegen vergoeding van f 50 per jaar, werd ingewilligd.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Bond van R.-K. Kieskringen in den „Rijkskieskring Middelburg". ... Met voldoening wees hij op de dit jaar te verwachten instelling van een Ferrydienst tnsschen Vlissingen en Breskens, dank zjj het loyale besluit der Staten en de medewerking der Regeering. De

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

De voorzitter merkt op, dat de betrokkene zelf ontheffing vraagt voor een bedrag van f 2. De heer Dierick wil hem inplaats daarvan f 26 per jaar vergoeding toekennen. ... verdikken. Doet men zulks nu, dan zijn de kosten gering. Wacht men er 3 of 4 jaar mede, dan heeft men weer groote kosten.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

REKENING GEZONDHEIDSCOMMISSIE Zmier hoofdelijke stemming wordt goedgekeurd de rekening van de Gezondheidscommissie te Halst voor het jaar 1925, waarair, blijkt, dat de bjjdrage van de gemeente ... De heer Raes meent, dat de Kroon eerst nog maar eens uitspraak moet doen over de driejaar- lijksohe afrekening. Dit zal tooh wel niet zoolang meer durengeen l1/» jaar, zooals met de vorige beslissing

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

naar Ter Nenzen. Op den bodem van de antobns liggende reed bjj Ter Nenzen binnen, doch werd door de agenten B. van der Wal en A. J. Hage ontdekt en gearresteerd. Hg is naar Middelburg overgebraoht, ter ... Door de politie is aangehouden en ter besohikking der justitie te Middelburg gesteld J. van L., uit de buurt Reuzenhoek, ingevolge een aanklacht wegens aanranding van een jonge dochter uit de bnurt

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

per jaar en zal. allasn rseds door het verschjjnen van den termjjn en zonder dat een exploit van ingebrekestelling noodig ia het geheele bedrag aan hoofdsom en rente, met koeten van invordering en ... le. Da bjj raadsbesluit van 12 Februari 1921 aangegane geldleeoing groot f 20,000 per resto groot f 16 000 tegen eene rente van 6Vz pCt. per jaar voor aanleg van straten en rioleD, goed gekeurd door

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

bewijs met welke personen men te doen had kan dienen dat zij te samen reels 28 jaar gevangenisstraf hebben door gemaakt. (T. C.) ... met het voorstel van B. en W., om zulks toe te laten voor de maanden Jali tot en met September van dit jaar.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 5 tot en met 11 Sept. in de provinoie Zeeland bedroeg roodvonk Goes 1, Hoedekenskerke 1, Middelburg 1, Nisse 8, 0?e- sande 1 ... ,85—0,95; schapen le kw. f 0,75—0,80, 2e kw. 0,550,65, 8e kw. 0,450,00 lammeren 0,800,90; varkens: le kw. 0,78—0,75, 2e kw. 0,68—0,71, 8e kw. 0,62—0,66; licht soort: 0,66 -0,73.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

van Zuid- en Noord-Beveland, vertegenwoordigers van den medischen Kring van Zuid- eu Noord-Beveland, chirurgen uit Goes, Middelburg en Vlissingen, Dr. Orbaan, Dr. Schuur man en Dr. Hoorweg, de oud ... Vrjjdag, den eersten October van het jaar onzes Heeren Een dnizend negenhonderd zes en twintig

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Verleden jaar werd aan de N V. Stoomtram Walcheren in haar tekort over 1924 bijgedragen 25 pCc. en nu wordt hetzelfde gevraagd in het tekort 1925 groot f5185,67. Ged. Staten stellen voor daaraan te ... voldoen en leggen een sohrijven over naar aanleiding van opmerkingen verleden jaar gemaakt.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Rechtszaken. Arrondissements-Recbtbank te Middelburg. ... ,90—1,10 schapen le kw. f 0,600,70, 2e kw. 0,500,60, 8e kw. 0,800,40 lammeren 0,720,80; varkens: le kw. 0,70—0,72, 2e kw. 0,640,68, 8e kw. U,550,60 licht soort0,62 —0,67.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Onder de 800 passagiers, die Maandag met de Regina van de White Star Line nit Canada te Liverpool aankwamen, bevonden zich Degen kinderen van drie tot elf jaar die zonder eenige begeleiding de reis ... In verband met een gemiddelde ontvangst per jaar van pl m. f 60000 ten bate der gasfabriek wordt de zekerheidsstelling voor den te benoemen boekhouder vastgesteld op dat bedrag.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

der RotterdamBche rechtbank (1 jaar ge/, straf mat ef rek van 8 maanden preventief ... De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zseuwsche Eilanden te Middelburg heeft met algemeene stemmen besloten, de destgds tot de Tweede Kamer gerichte motie houdende verzoek, aan het verdrag

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Missohieu zgn er nog niet alle Sluiskillenaars op de hoogte met de namen der straten waarin ons dorp sinds dit jaar mot de verandering der huisnummers verdeeld is. Het kan daarom zijn nut hebben d ... uoodig nieuw hoogaltaar. Spoedig daarop kwam voor dit fonds een gift biunen van f 800. Inmiddels hebbea de parochianen ijverig gec ff »rd. Geen feestje of er werd iets voor het altaarfonds afgezonderd met

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Het ds werksaamheden voor den boaw der fabriek te Axel is reeds aangevangen en sal deze ongeveer twee jaar daren. Gedurende deze periode aal das. aan heel wat haadec werk verschaft worden en wanneer ... Droevig ongeluk. Vrijdagmiddag zgn twee broertjes, loontjes 7an A. S. wonende nabjj Tivoii resp 10 en 8 jaar ond, toen zg over het gs van de binnenvest naar huis wilden ioopen, nabij den molen te

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Wordt besloten adhaesie te betuigen d Brief van den autobas ondernemer Sluiskil- Axel—Huist met verzoek ie inbsidie vau f800 per jaar te brengen op f 500. ... Donderdag 11 April, cm 7 uur gezongen jaar getijde voor mevr. Barbara Doens—Dellaertom 8 uur gezongen H. Mis voor den edelaohtbaren heer Versohaffel en overleden familie.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

heer Mr P Dieleman nit Middelburg een feestrede uitspreken over het onderwerp „De Vier Ambaohten". De feest- vergadering heeft plaats om drie uur namiddag, na afloop waarvan gelegenheid zal bestaan om de ... levensgeesten weer op te wekken, waren vruchteloos. De man was 70 jaar en woonde bg een dochter in.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Werd o a bggewoond door de heeren Mr. Sprenger, voorsittar van bat Zaauwscb Genootschap van Wetenschappen an Mr Meerkamp van Embden, Rijksarchivaris nit Middelburg. Voorts door een aantal leden van ... Besloten werd een boekhoudkundige voor de provincie te benoemen Als zoodanig werd aan gesteld de heer B K. Kraaijeveld, accountant te Middelburg.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

nieuwe loonschaal. Deze is nu vast gesteld als volgt: Tot een inkomen van ƒ1500 f 1 per half jaar, tot f2500 f 1,50, tot f 3500 f2, hooger dan f 3500 f 2,50. Iemand, die af geschreven is als lid van het W ... .-G.K. moet om weder lid te kunnen worden de achter stallige contributie betalen plus een jaar extra contributie.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Donderdag 27 Maart zal het 30 jaar geleden zijn, dat de heer mr. P. Dieleman, wonende te Middelburg voor de eerste maal gekozen werd tot lid der Prov. Staten van Zeeland en in het toenmalige district ... dag van ontslag van gem-ontvanger, eene ver goeding uit de gemeentekas te verleenen van f 1000 per jaar, onder voorwaarde, dat bij even - tueele pensionneeringdie toelage zal wegvallen of dusdanig

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Woensdag heeft de Nederlandsche delegatie die deelnam aan den door het Brusselsche jaar beursbestuur georganiseerden „Nederlandschen dag", een bezoek gebracht aan de elfde Brus selsche jaarbeurs, die ... voor de derde maal is herbenoemd en reeds 18 jaar zijn post vervult.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

7. Een vereeniging, die een algemeen pro gramma uitzendt, met afwijking van het door de Commissie goedgekeurde programma, zal gedurende ten hoogste een half jaar van ver zorging van het algemeen ... De onderhandelingen loopen reeds van ver leden jaar October, maar tot nu toe hebben de patroons nog zoo goed als geen concessies ge daan.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Nederlandsche Jaar- beurs. Wel heeft ook het Jaarbeursinstituut in het algemeen te kampen gehad met moei lijkheden, die de onvermijdelijke gevolgen zijn van den tegenspoed in zaken, van slapte in de bedrijven ... 12.800 M2.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

De jaarwedden van de secretarissen blijven zoo goed als onveranderd. In gemeenten tot en met 800 inwoners worden zij met f 100 verhoogd in de gemeenten Zierikzee, Goes, Ter Neuzen, Middelburg en ... De jaarwedden van de burgemeesters worden verhoogd en gelijkgesteld met die van de secre taressen, met uitzondering van Middelburg en Vlissingen, waar de jaarwedden van de burge meesters f 500 hooger

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Te Antwerpen is, 27 jaar oud overleden de bekende Vlaamsche tooneelspeler Renaat Ver heijen van het „Vlaamsche Volkstooneel" en thans regisseur van het „nieuwe Vlaamsche Volkstooneel". ... de St. Vincentiusvereeniging alhier aan een bruikbare REGENJAS ten behoeve van een flinken jongen van ruim 14 jaar, die geregeld door weer en wind moet.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Over een voorstel Bedet om een oproep te plaatsen voor een gemeentegeneesheer op een honorarium van f 800 staken de stemmen. Voor dit jaar wordt de vergoeding van f 650 voor halen en bezorgen van ... De heer va nDriel brengt de rioolkwestie nog even ter sprake. Het is hem bekend, dat men op dezelfder oplossing nog wel 4 jaar zal kunnen wachten. Er zijn bezwaren van plaat selijken, persoonlijken

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

te brengen van een vierde op een achtste, tot een maximum van f 100 per jaar en per patiënt. Zij spreken daarbij de overtuiging uit, dat het meerendeel der gemeenten of instellin gen van weldadigheid ... Een andere vorm, verhooging van het ver- pleeggeld van f 800 op f 810 is in dezen tijd, nu eerder naar verlaging moet worden gestreefd, bezwaarlijk.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Volgens de zoo juist verschenen Crimineele Statistiek over 1929, bewerkt en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, bedroeg het aantal onherroepelijk veroordeelin gen in dat jaar ... In de nabijheid van Bakoe is boortoren No 493 van de Asneft in brand geraakt. Het vuur woedt reeds een week De productie van den to ren bedraagt 800 ton petroleum per dag. Men vreest zelfs, dat de

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Weet U, dat de kwaliteit en zuiverheid van ®t echte Quaker havermout gewaar borgd wordt door 43 nauwkeurige con troles? Quaker wordt reeds meer dan 50 jaar door ervaren dokters aanbevolen. ... Vergelijken wij de toename van het aantal scholen tusschen 1910 en 1920 met die tusschen 1919 en 1929 dan zien wij, dat er in net eerste tijdvak 800 en in het tweede, gelijk gezegd, 2115 zijn