Krantenbank Zeeland

HomeSearch

268 resultaten gevonden

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 1

.000 jaar. Daarna ging het koning schap over op de stad Bad-tibira. Hier regeerden drie koningen, achtereenvol gens 43.200, 28.800 en 36.000 jaar. Na deze twee steden genieten nog drie an dere plaatsen de eer ... vastere bodem komen te staan, want bij opgra vingen in Ur zijn inscripties van hem aan het licht gekomen. We zijn dan ergens in de buurt van 2500 voor Chr. (500 a 800 jaar voor Abraham).

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Middelburg is al over de f2500, Zierikzee doet pl.m. f 800, maar daar zal nog wel f 150 a f 200 bijkomen. Ik heb althans goede geruch ten gehoord van menschen, die klaagden, dat nog nooit hun ... onze arbeiders-men- schen tot nog toe het meest voor de Zending ten offer gebracht. Giften van 50 cent, één gulden, één rijksdaalder per jaar voor dit werk zyn reeds overvloedig toegezegd. Maar onze

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Ds. D. K. Wielenga, Zendeling op Soemba, hoopt a. s. Woensdag voor de Zeeuwsche Kerken op te treden te Middelburg. Wij kunnen bet niet anders dan op prijs stellen, dat bij ook aan de Kerken van ... optreden zal dan te Schoondjjke en te Middelburg. Moge een zeer groote opkomst de verwachting van bet Comité niet beschamen, die er ons toe bracht de Noor- derkerk als de grootste kerk tot plaats van

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

De opkomst was boven verwachting groot. Ongeveer 800 programma's werden verkocht. Al wat de cantine kon leveren is verorberd. De muziek begeleidde met liefelijke tonen het gezaDg. Met dankbare harten ... ze al met hun critiek klaar Men raag waarlijk één en denzelfden dienaar des Woords wel minstens een jaar lang getrouw gehoord hebben, om een ge gronde critiek te kunnen uitbrengen. Bjj hen, die

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

in '14, f 1400,St. Laurens behield haar lage salaris van f900,Meliskerke verhoogde van f900,tot f1400 in '14. Middelburg A beriep in 1867 op f 100,41 jaar daarna was dit trac tement verhoogd met f250 ... jaar. Tot 1914 bleef't tractement van Oostkapelle f 1000, eerst toen werd 't verhoogd tot f 1100,—. Te Serooskerke werd van 1866 tot plm. 1910, d. i. 44 jaar van f 800 tot f 1000,gegeven. Eerst in zyn

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Tevoren was het minimum'pensioen bij 40 dienstjaren of 70-jarigen leeftijd voor een eme ritus-dienaar f 800.voor zijn weduwe f 500. en voor elk kind beneden 18 jaar f 50.per jaar. Bjj een ... , maar tevens den overweldigden rijkdom van een Christen, die in God al zijn heil en eere heeft. Vervolgens op het kerkhof te Middelburg bij gelegenheid van de begrafenis van dr. Wagenaar. Hoe ontroerend

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Hillegom G. Krugswjjk, te Oudega. Middelburg P. C. de Bruijn, te Ondewater. Z. Begerland A. Boakenoogen, te Tienhoveü. Boscoop N. G. Kerssies, te Wozep. Opeinde-Ngpga K. Winkelman, te Eindhoven. ... . Vandaag stoppen ze er dit in, volgende week weer'n ander bedrag, al Daar gelaog hun .hart" dat iDgeeft. Of aan 't eind van het jaar dat alles te zamen net zoo wat het bedrag zal zgn, dat de kerk van hen

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

en noteere dien, om dien dag vrij te houden. Deze samenkomst toch is niet bedoeld allee 1 vcor Middelburg en omstreken, maar over geheel Zeeland. Daarom zal ze niet gehouden worden in den avond maar ... Prof. Dr. J. Waterink rapporteert over eer. voorstel van de kerk te Middelburg, gesteund door de drie Zuidelijke provnkiën, betref fende de vooropleioing van Zendingsarbei ders. Het rapport behandelt

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Het is al weer ruim' zes jaar geleden dat we, onder het motto „Gaat er een' onrecht gebeuren Gaat er een onheil komen een zestal artikelen schreven over „Het loon der arbeiders". ... Daarom' willen (wie ook herinneren aan den w'ensch, dien (wie voor zes jaar al uitspraken, dat de bestaande organisatie van den Chr. Boeren- en Tuindersbond deze zaak eens krachtig zou aanvatten.

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Maar op ons onderwerp te komen. Straks is het weer Kerstfeest. Wie wil medewerken ook dit jaar aan onze Kerstuitdeeling De nood is wel wat minder dan b.v. twee jaar geleden. Maar toen was het ook wel ... De Classis 's-Gravenhage der Geref. Ker ken heeft eervol emeritaat verleend na een dienst tijd van ruim 24 jaar aan Dr. K. Dijk te 's-Gra- venhage-West, in verband met zijn benoeming tot hoogleeraar

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

.v. beroeping van een predikant voor de marine en een subsidie van 400.per jaar voor administratiekosten. Aan de kerk van Vlissingen zal een subsidie worden verleend van maximaal 800.per jaar voor de benoeming ... Inzake het verzoek van Middelburg als zen dende kerk, een subsidie te mogen ontvangen om te komen tot de uitzending van een tweeden miss. predikant, besloot de Synode aan dat verzoek niet te voldoen

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Zondagsgodsdienstoefening de gewone handenarbeid weer door tot het jaar 800 zijn alle christenen door drongen geweest van de waarheid dat de Zondag een instelling van de Kerk is en geen voortzetting van de Sabbat viering ... als primi ouderlingen: de brs Ch. de Bruin, Middelburg en H. de Jonge, Hoek, met als secundi ouderlingen: de brs P. Ton te Souburg en L. Tissink te Bergen op Zoom en als tertius: br. C. J. van Strien

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

. De generale synode van dit jaar, die te Middelburg haar openingszitting hield, benoemde tot leden van deze speciale commissie prof. dr. G. A. van Es te Groningen, prof. mr. J. Verdam te Am sterdam, mr ... Op desbetreffend verzoek van de P.S. heeft de classis Middelburg d.d. 19 mei j.l. zich bereid verklaard haar evan gelisatie-predikant voor de tijd van één jaar grotendeels beschikbaar te stellen aan