Krantenbank Zeeland

HomeSearch

151 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

ejeling, Noordstr. 44, Telef. 130, Vlisslngen. Bijkantoor: Drukk. De Lange Jan, Noordstr. C 34, Middelburg ... gebruiken voorwer pen, etenswaren en meer van dat goed, omdat we weten in welk jaar het product voor het eerst gefabriceerd werd. Al wat oud is, is al hij voorbaat goed.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

'vloeren. De fabrikanten, die tot dusver deze bieten kochten, zullen 1.800.000 francs schade loosstelling per jaar krijgen, Welke (betaald zal worden uit de meerdere winst, die de con tract eenende ... Uitgave H. Weguling, Noordstr. 44, Telef. 130, Vllssingen. BijkantoorDrukk. De Lange Jan, Noordstr. C 34, Middelburg

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Uitgave H. Wegeling, Noordstr. 44, Telef. 130, Vlissingen. BijkantoorDrukk. De Lange Jan, Noordstr. C 34, Middelburg ... einde van den crisis een stap nader wordt gebracht Veeleer bereikt men het tegendeel. Dat heeft Amerika wel gd- monstreerd. Ondanks alle protectionistische liefhebbereijen zijn er in de Ver. Stalen 800

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Uitgave H. Wegeling, Noordstr. 44, Telef. 130, Vlissingen. BijkantoorDrukk. De Lange Jan, Noordstr. C 34, Middelburg ... meer 'zooals een jaar geleden, aan een afbraak van ons geheele maatschappelijk© slelsel, we dur ven Weer rekenen en we durven het resultaat onzer berekening weer héél voorzichtig in daden cm te zetten

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Uitgave H. Wegeling, Noordstr. 44, Telef. 130, Vllssingen. BijkantoorDrukk. De Lange Jan, Noordstr. C 34, Middelburg ... gemeenten dus na alle pe riodieke aflossingen toegenomen met 800 millioen gulden. In 1923 betaalde Rotterdam aan rente en aflossing op haar schuld ruim negen millioen gulden, in 1929 ruim 23 m|l]ft" oen en

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

nemen, dat in de maand Ju'i het abonne mentental ter.gge'oopen was. Het bedroeg in Juli 1933 bijna 4100 en in dezelfde maand van verleden jaar bijna 3300, ofwel ruim 800 minder. Ook in September was er ... BUREAUX VAN REDACTIE EN ADMINISTRATIE: noordstraat 44, telefoon 130, vlissingen Noordstraat 34, Telefoon 236, Middelburg AGENTEN IN ALLE PLAATSEN

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Dinsdag vierde de directeur van de P.Z.E.M. de Heer J. Slooves den dag, watir- op hij voor 25 jaar, als bedrijfsleider bij de „Societé Anonyme des Tramways k va- peur de Flessingue Middelburg" in ... Coöp. Melkinrichting en Stoomz. fabriek „Walcheren" Singel E 69 Middelburg, Telefoon 83

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Noordstraat 44, Telefoon 130, Vlissingen Noordstraat 34, Telefoon 236, Middelburg agenten in alle plaatsen ... COLLECTE BLINDEN. Evenals andere jaren wordt ook dit jaar wederom gecol lecteerd voor de 150 blinden, tewerkgesteld in de bekende Inrichting, Plantage Midden laan 64 te Amsterdam. De Vereeniging

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

St. Jacobstr. 31, Tel. 370, Noordstr. 44, Tel. 130 Vlissingen, Noordstr. C 34, Tel. 236, Middelburg. 25 AGENTSCHAPPEN ... behandeling van speciale gevallen dan dat zij een blijvend karakter droegen. Wel is waar werd onge veer 13 jaar geleden het Permanente Hof voor Internationale Justitie in Den Haag op gericht, maar zijn

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

St. Jacobstr. 31, Tel. 370, Noordstr. 44, Tel. 130 Vlissingen, Noordstr. C 34, Tel. 236, Middelburg. 25 AGENTSCHAPPEN ... moet worden geacht dan zouden de hoeren 800.000 koeien meer noodig hebben. En als men het melk verbruik in Engeland bracht op het peil, dat de hygiënische commissie van den Volkenbond noodig acht, dan

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

uit meer dan 800 verschillende Platen, Gravures, Etsen, Schilderstukken, enz. kunt gij HET BEST doen in de Plaathandel annex ... VilsslngenQebr. L. MULDER te Goes, L. JANSE, Korte Noordstraat en C. A. SCHULTE Co. Lange Delft, beiden te Middelburg, W. CEVAAL te Rltthem, L. PIETER SE en C. F. VAN DER PE1JL te Souburg.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

zoon Albrecht van Borselen, voltooide dit werk. Hertog Al- brecht was in de plaats getreden van zijn broeder Wil lem van Beieren, die in 1359 plotseling krankzinnig was geworden en hiervoor. 19 jaar in ... Van 't jaar 1428—1482 regeerden hier de graven uit 't Bourgondische huis. De eerste van hen, Filips, bijgenaamd de Onversaagde, ook wel de Goede, had verscheidene bastaardkinderen. Antonius

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

arbeiderswoning f 40.800 had gekost en dat deze handwerksman boven dien nog een kapitaal van f 24.000 op de bank had. ... beroemd om de slechte shag die men er rookte, en den goeden humor, die er te hooren was. Byrne zelf was een uitstekend humorist. Hij heeft vijf- en-twintig jaar in Dockhead gewoond.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

Souburg, de heer J. Hac- kênher2 te Middelburg en Ds. de Voogd te Vlissingen. De bijdragen aan de vereenicing waren in 1928 minder dan eerder. Een circu laire. in het begin van dit jaar rondgezonden, vraagt ... Ondertrouwd: Willem Verhulst 28 j. en Pie» ternella Lous 22 j. Johannes Huibregtse 25 j. Middelburg en Adriana Minderhoud 25 j. Willem Jobse 26 j. en Fransina Verhuisd 29 jaar.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

. veel over heeft, en welk wetsonlwerp aan de schatkist een bedrag van ongeveer 800 millioen dollar, dus 2 milliard gulden zcu kosten. Van wege hel enorme bedrag heeft Hoover zich tegen het wetsontwerp ... .000 zakken werden uitgezaaid en dat dit getal in 1926 tot 399.000 zak is gestegen, terwijl drie jaar later in 1929 het verbruik reeds was gestegen tot 893 000 zak, dan blijkt hier wel ten duidelijkste uit, dat

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

In verband met den grooten omvang der werkloosheid in de^e gemeente, w.lke ook tal van jeugdige perionen heeft getroffen, hebben B. en W. van Middelburg overwo gen of het niet mogelijk zou zijn, door ... b. het bouwen van een paardenstal op het woonwagenterrein aan het Arnemuidsche voetpad, ad. f 800;

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

teuxstraat 26 naar Middelburg M. Boone (ran Vrijburgstraat 23 naar Vlissingen G WSeringa van N. Vliss.weg 361 naar Vlis- lingen J. van Sluijs van Oranjeplein 51 naar Grootegast K. J. Scheurs van O ... - ranjeplein 35 naar Middelburg A. Horn van Bermweg 25 naar Vlissingen J. Ma ring van Spoorstraat 62 naar Loppersum C. M. WSskerke van Kanaalstraat 90 naar Vlissingen.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

De afd. Middelburg van den Ned. Mil. Bond hield Vrijdag haar jaarvergadering. Dit jaar werden 9018 bezoeken gebracht. De financiëele toestand is zorgelijk. Men tracht nieuwe bronnen van inkomsten te ... MIDDELBURG van 7—13 Mei 1936. BevallenJ. M. Meerman-Klap, d. L. A. M. Sturm-de Pagter d. M. E. Dubel-Wagener d. I. H. Tevel-Wie- gel d. S. M. van Óverbeeke-Goed- hart d. C. M. Geldof-Kuijs d. E

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

. v. d. Plas, Den Haag f 58.600; P. Dekker, Veere f 56. 870; A A. de Wilde te Middelburg f 51.800; J Visser te? f 54.747. J. Pijl te Zuidland f 54 460; J. T. de Waard te Sliedreicht f 54.280 J v. d ... Haag in 1 u. 23 min. 18 sec., negende mej. A. Bijsterveld, Vlissingen 1 u. 23 min. 47 sec.; tiende de heer O. van Loo, Middelburg 1 u. 25 min. 15 sec.; elfde mej. R. Smits, Tilburg 1 u. 25 ,min. 16 sec