Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6.060 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Bij de verovering van het oliecentrum Na- gijkanizsa (Z.-W. van het Balatonmeer), dat vroeger 800.000 ton olie per jaar leverde sneuvelden 3000 Duitschers. De opmarsch ging zoo snel, dat de ... MIDDELBURG, Rojiaansche kaai 39, Tel. 2009 VLISSINGEN, Walstraat, Telef. 89 TERNEUZEN, Littooy's Boekh., Tel. 2052

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Voor de droogmaking van Walcheren zijn naast de 400 man, die er al mee bezig zijn, zeker nog ,800 arbeiders noodig om 't werk dit jaar iklaar te krijgen, schrijft „De Stem". Anders bestaat de kans ... MIDDELBURG, Rouaansche kaai 39, Tel. 2009 VLISSINGEN, Walstraat 37, Telef. 89 TERNEUZEN, Littooy's Boekh., Tel. 2052

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

. Volgens dezen omroep zou Rit- ter von Epp, Hitler's 76 jaar oude commis saris voor Beieren, besloten hebben den nutte- I loozen strijd op te geven. ... Naar men ons meedeelde, heeft de Zeeuw- sche Korfbalbond zijn werk, na een gedwon gen pauze van ruim Yi jaar, wederom her vat. Uit een gehouden enquête is gebleken, dat een aantal vereenigingen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG, Rouaanschc kaai 39, Tel. 2009 VLISSINGEN, Walstraat 37, Telef. 168, na ... 5 jaar geleden. Wanneer er binnen 4 dagen buitengewoon belangrijke inlichtingen zouden binnenkomen, dan zou hij een verklaring afleggen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Amerikanen bereikten Branau, de plaats waai- 56 jaar geleden Hitier geboren werd. ... Bovendien brachten 450 vliegende forten 800.000 K.G. op 6 verschillende plaatsen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Donderdag is door Amerikaansche vliegtui gen 800 ton aan voedsel neergelaten tusschen Alkmaar en Utrecht. Ook de R.A.F. heeft verscheidene gecementeerde zakken met voedsel uitgeworpen. ... In het „Zeeuwsch Dagblad" lees ik dat J o J u d a met Mr Joh. Abbing, in Middelburg, Vlissingen en Goes eenige concerten zal geven.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Italianen en Joego-Slaven ma ken beide aanspraak op de vroe gere Oostenrijksche haven Triëst, reeds voor 800 jaar een stormcentrum aan de Adriati- sche zee, welke taak deze groote haven opnieuw ... ons gaf, ongeacht of het 400, 100 of 10 jaar geleden is, kan en mag niet geloochend worden. Men behoeft dus niet bang te zijn om voor pro- Duitsch aangezien te worden wanneer men ons volkslied zoo

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaansctie Kaa 31 leiet 2UUV VL1SS1NGEN: Walstraat 37 Telef 83 i ERNEUZEN Littooy s Boekhande. leiet 205z 1e JAARGANG No. 40 DINSDAG 22 MEI 1945 ... van Ohftlons, Graaf van Nassau en Prins van Oranje, en tóen deze in gonoomd jaar stierf, bleek hy ze te hebben vermaakt aan zijn neef Willem van Oranje. Deze kreeg dus aan- zienlyke bezittingen in ons

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Waren het onmiddellijk na de eva :uatie der Arnhemsche be volking op 24 en 25 September van het vorig jaar eerst S.S. en Pantsertroepen, die de plunde ring hebben ingezet met het roo- I weringen, als ... Aanvankelijk waren het slechts een 7 800 inwoners, die het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Zondagavond werden reeds ter reinwinsten van 800 tot 1000 M. gemeld. ... In verband hiermede worden alle oorlogsslachtoffers die een lichaamsdeel missen, daarvan schriftelijk opgave te doen aan den heer D. M. Poppe, Lange Geere 18, Middelburg, met ver melding van naam en

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Onze mannen en jongens die 2 a 3 jaar als slaaf in 't buitenland hebben gewerkt, zullen er geen genoegen mee nemen, dat N.S.B.-ers en anderen er zoo ge-., makkelijk afkomen en dat Mus- sert en ... dienst nemen voor den strijd in het Oosten. Dr H. Brill, die zes jaar in een concentratiekamp door bracht is door de Amerikaan- sche autoriteiten benoemd tot minister-president van de Duit sche provincie

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Rep. Het bij Rusland gevoegde gebied is ongeveer 1200 vierk. km groot en telde voor den oorlog 800.000 zielen. ... Verder zegt het blad dat Kroon prins Boudewijn, die 15 jaar is, hem zal opvolgen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaansche Kaai 39, Telef. 2009 VLISSINGEN: Walstraat 37, Telef. 89 TERNEUZENLittooy's Boekhandel, Telef. 2052 1o JAARGANG No. 78 DONDERDAG 5 JULI 1945 ... ker met een jaar moet worden ge- de N.V.B. zelf het initiatief tot

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Redactie- en Administratie-adres: GOES, Lange Vorststraat 70, Telef. 2438 c't MIDDELBURG: Rouaanschc Kaai 39, Telef. 2009 ... nische moeilijkheden. En daar-I Als Nederlandsch waarnemer deelen mee, dat de Duitscherant- naast dient aan het volk gelegen- gedurende deze operaties doet soenen met 2000 doch slechts 800 heid te

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

jaar noodig hebben, om alles weg te voeren. In 1938 had Berlijn on geveer anderhalf rnillioen hui zen. Aan het eind van 1944 wa ren 400.000 huizen vernield cn 800.000 beschadigd. ... MIDDELBURG: Rouaansche Kaai 39, Telef. 2009 BUREAUX tb: VLISSINGEN: Walstraat 37, Telef. 89

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaansche Kaai 39, Telef. 2009 BUREAUX te: VLISSINGEN: Walstraat 37,'Telef. 168 ... Er zijn meer dingen, die wij niet begrijpen. De Duitschers haalden kort voor de bevrij ding uit Millingen 800 stuks vee weg en brachten deze naar een plaatsje over de grens. Na 5 Mei wilden de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Een van de artikelen, welke sinds bijna een jaar niet meer aan de bevolking van Nederland ter beschikking konden worden ge steld, is het scheermesje, waar naar door velen reikhalzend wordt uitgezien ... Zaterdag was het voor de N.J.V.-ers in onzie provincie de traditioneel geworden Zomerdag en wel ditmaal te Kapelle-Bieze- j linge. Dhr A. J. de Wit sprak tot de ruim 800 aanwezigen een openingswoord

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaansche Kaai 39, Telef. 2009 BUREAUX te: VLISSINGEN: Walstraat 37, Telef. 168 ... Sept. trucks, waarvan het laadvermogen van het vorige jaar werd hier al. door het gebruik van aanhangwa- het buizenstelsel van de waterlei- gens belangrijk kan worden ver- ding over een lengte van 1100

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaanschc Kaai 39, Telef. 2009 VLISSINGEN: Walstraat 37, Telef. 168 TERNEUZENLittooy's Boekhandel, Telef. 2052 1e JAARGANG No. 102 DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1945 ... Noormannen en hun invallen in ons land, maar hun reputatie ver bleekt bij hetgeen de Duitschers ons in deze vijf jaar hebben aan-

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Trouw aan het bondgenoot schap met de geallieerden heeft de Sovjet-Unie dit verzoek in gewilligd en zich aangesloten bij de geallieerde verklaring van 26 Juli van dit jaar. ... bouw verzocht. Speciaal wordt getracht 200.000 ton vensterglas cn 10.800.000 vierkante voet board of isolecrcnd materiaal aan te schaffen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaansche Kaal 39, Telef. 2009 BUREAUX te: VLISSINGEN: Wolstraat 37, Telef, 168 ... Om de wegen in goeden staat tc brengen zal het onderhoud zeer sterk moeten worden opge voerd. Op de provinciale be grooting van dit jaar is voor de kosten van onderhond van we gen cn bruggen een

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

't Watervlak van een jaar terug, Üa zandkleurige zoutsteppe van enkele maanden geleden, is omge- tooverd in een, groen en goud geel korenveld. Als men als Tho- lenaas- op reis is, inlormecrea dc ... bij duizenden zien staan. De pessimisten hebben het vorig jaar voorspeld, dat er wel iets groeien zou op 't drooggemalen land, maar dat 't oogsten op het eiland Tholen niet veel te betee- kenen zou

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

De Directeur van het P.T.T.- kantoor te Middelburg maakt be kend: Dit jaar zal op 31 Aug. de P.T.T. dienst (ook het postver voer) geheel als op Zondag wor den uitgevoerd. ... Vóór driehonderd jaar.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Nu is evenwel een overeen komst tusschen Stalin en Tsjang Kai Sjek gepubliceerd, die de zaak zeer vereenvoudigt. Rus land verplicht zich in het ver drag, dat dertig jaar van kracht heet te zullen ... Sedert 4 Sept. van het vorig jaar zetelt de Belgische Natio nale Radio Omroep weer in het groote omroepgebouw te Brus sel. De Vlaamsche en Waalsche zenders werken er broederlijk tesamen, zij het elk

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

. volgt een tweede groep. In totaal worden 27 bataljons van on geveer 800 man uitgezonden. Bo vendien zal een langer getrainde expeditionnairo macht ter sterkte van 2 divisies of 23.000 man naar de ... Tribunaal Middelburg.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Voor de afdeeling Middelburg der Nederlandsche Volksbeweging hield Prof. J. E. de Quay Woens dagavond j.l. in de matig bezette ... schuwd !s. In een woning aan de Lange Giatstraat sliep Dinsdag nacht een jonger, van 12 jaar in de keuken. De gaskraan had men vergeten af te sluiten met het ge volg, dat het vertrek zich geheel met

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Deze zin kan men overal in Middelburg lezen. Er heerschen daar, in wat eens de tuin van Nederland genoemd werd, toe standen, welke elke beschrij ving tarten. Dat kolkende schuimende water, dat ... Zeeland is nu sinds een jaar bevrijd. De menschen worden begraven onder een papierla wine van vergunning hiervoor, vergunning daarvoor, maar zij hebben nu toch wel zoo lang zamerhand het recht op

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Het bombardement van 22 Februari 1944 maakte 800 slachtoffers, terwijl er in de maanden van de bevrijding voorts nog ongeveer 800 zijn ... reeds eenigen tijd geleden gedicht. Voor een overvolle kerk T'hans staat men nog voor de sprak Prof. Wisse uit Middelburg zwaarste opgave: het dichten van Donderdagavond zijn aangekon- de laatste

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

De Kamerkieskring Leiden Waarschuwde tegen het nemen van voorbarige besluiten, ter wijl de afdeeling Middelburg zich in principe tegen samen smelting verklaarde. ... Nederland heeft een normale behoefte aan klompen van 9 millioen paar per jaar. Thans is deze behoefte uiteraard nog grooter. Met de beschikbare partijen zal men de algemeene behoefte aan klompen voor

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Naast de nationalisatie van ^rda™ maatreg^"en gm™£ien fe iVllüaelüur« ."«chuia.gd van KAPELLE. Maandag zal de de Nederl. Bank, staat die van "om een goede ontvalt ï'e beroov"18 eu, Jaar «a ... Dan geldt het een prtn- overtuigd deze poging tot aangetrokken, toen het slacht- neekenkamo Middelburg 1

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

taalde distributiegoederen jaar- Het botert niet erg tusschen lijks nog 800 millioen door het de geallieerde vrienden van Rijk wordt bijgepast. Naar ma- vroeger. ... Vóór 1940 werd er door het Rijk jaarlijks ongeveer 800 mil- Niet alles botertje tot

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Gisteren is na zes jaar onder breking, de bootdienst Harwich- Hoek van Holland weer geopend. ... Het vorige jaar heeft het Rijk aan zijn ambtenaren een maand salaris in bewaring ge geven voor het geval dat bij zondere omstandigheden de normale uitbetalingen zouden verhinderen. Thans is besloten

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

. ontving Z.-Vlaanderen buiten de officieele contingenten om 800.000 steenen en 150.000 dak pannen uit opgespoorde voorra den. Door de actie onder de tuinders in Holland kwam er 53.000 M2. glas voor Zeeland ... Te Cadzand is de schipper van de zuidelijkst gestationneerde red dingsboot de heer C. van den Heu vel overleden, oud 66 jaar.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Hetgeen de min, zeide is in het leert samen te vutten in de mede- deeling, dat van nu af iedereen, die bij ten „zwarte" transactie be trokken Is, kans loopt voor min stens 3 maanden of max, 3 jaar ... In den leeftijd van 64 jaar is in een hospitaal te Flensburg overleden, Aartshertog Friedrich Franz von Mecklenburg Schwerin, een broeder van wijlen Prins Hendrik der Nederlanden.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

brood van 800 gram. ... zullen dit Jaar voor het Roode Kruis-werk noodig zijn. (Vóór 1940 bedroeg het Jaarlijksch budget 80 90.000 gld.). Draagt U reeds Uw steentje daar toe bij? Zoo niet, wordt dan lid en vergeet de a

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

De sehade geraamd op 600 A 800 mill, gulden. De getroffen boerenstand ep zware lasten. ... begonnen met het opleg gen van de 9 jaar oude lichte kruiser „Brooklyn", die 15 mil lioen dollars heeft gekost. 40Q van de op te leggen schepen zijn werkelijk gevechtseenhe den, de rest bestaat uit hulp

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

uitvinder van at dit fraais, tevens stichter van de secte, is Charles Taze Russell. Hij werd gedoopt in de Fresbyteriaan- schq Kerk in de Verecmgde Staten, maar kwam reeds als jongen van 17 jaar met ... van den zondvloed tot het jaar 1914. De derde en laat ste periode, die van het Dui zendjarig Rijk, begon in 1914.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Toegegeven wordt, dat een Loitlge uitbreiding van dieii- (ïn heeft plaats gehad en dat (allerlei doublures bestaan. Het ontstaan van. deze naast jaar werkende organisaties hetzelfde doel, die on ... Hoofdredacteur: R. ZUIDEMA, Goes, Rimmelandplein 1, Telefoon 2364 MIDDELBURG: Rouaansche Kaai 30, Telef. 2009

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG. ... Nu het water op Walcheren zakt, doet men vaak allerlei ontdekkingen, Zoo zijn in dc omgeving van den tankval in den loop van het jaar uitge strekte mosselbanken ontstaan, waarvan de mossels voor de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

of- teerde uit het^ jaar 1607 en 1723 gifhandelaar, ook een groote ficieele Zon -en feestdagen. kg. woog, is in 1943 uit den to- partij varkensvleesch onder de Accoord, ren gehaald en ondergedoken in ... landsche Zaken van Italië, ver oordeeld tot twee jaar verban ning naar de Liparische eilanden.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Van 25 op 23 jaar. ... Het bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakte wetsontwerp tot wijziging van de Kieswet, be vat o.m, de bepaling, dat de leef, tijd voor het actief kiesrecht wordt verlaagd van 25 op 23 jaar

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Het afgeloopen jaar is voor de Rotterdamsche haven van geweldige beteekenis geweest. Niet alleen is de dreiging der totale verwoesting als een nachtmerrie aan haar voorbij gegaan, maar de opleving :s ... De bekende Medansche medicus Dr W. Bok, die 3% jaar onder de Japanners geïnterneerd is geweest en kort geleden Medan per vliegtuig verliet, ij op het vliegveld te Rangoon bij een auto-ongeval gedood.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

toegestaan van brandstoffen- Middelburg ontvingen wij een ... De heer Martin, onderdirec teur van de K.L.M., heeft ver klaard, dat hij hoopte, dat een ééndaagsche luchtverbinding met Indië in Februari van dit jaar tot stand zou komen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

En nu komt bij het begin van het nieuwe jaar ook tot ons ge zamenlijk en persoonlijk de op roep om een gebaanden weg te maken en om alles wat de komst van Gods Koninkrijk kan verhin deren, uit den ... alle Duitschers uit Tsjecho- Slowakije verdwenen zijn. Naar de Russische bezettingszone in Duitschland zijn reeds 700.000 a 800.000 Duitschers overge bracht.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

) per dag. 's Avonds rookte je dan maar een sigaret om het hongergevoel te ver drijven. En als dat niet hielp, drukte je de deken, als je die nog had, tegen je maag. Deze mevrouw, ongeveer 45 jaar oud ... Ik heb meegevochten tegen de inheemsche politie agenten, die de jonge meisjes van 18 tot 30 Jaar kwa men halen, om ze aan de Jappen uit te leveren. De bedoeling is duidelijk: De angst van de moeders

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

jaar makkelijk 1,250.000 Joodsche immigranten kon opnemen. ... 150.000 vier kante kilometer met een bevol king van zeven millioen personen, van wie meer dan een millioen Polen. Daarvan moeten er nog 800.000 gerepatrieerd worden.