Krantenbank Zeeland

HomeSearch

847 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

korvetten van 800 ton, 3 7 gabarres4- transportsche pen en 2 jagtente zamen 279 vaartuigen. Het getal scliepeu van allerlei aarddie in dit jaar op stapel stonden bedraagt 80. ... Middelburg, den 11 November 1829.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Gehoord het rapport van den fungerenden Inspecteur van het Kadasterhoudende dat de kadastrale plans benevens de aanwijzende Tafels en de perceelsgewijze leg gers van de Stad Middelburg en van de ... uitvoering der Wet van den 26. Veutóse IYde jaar •Benevens de daarmede in verband staande Resolutie en Publicatie van lieeren Gedepu teerde Staten dezer Provincie van den 20. en 26. Januarij 1826, aan de zorg

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

LIJST der LESSEN welke gegeven zullen worden in de Provinciale Geneeskundige School, te Middelburg in Zee landin den cursus van Mugustus i833 tot Januarij 1834. ... «Bij den verschrikkelijken brand, welke de hoofdstad van Mol davië Jassy (zie ons vorig nommer) getroffen beeftzouden bij de 800 huizen; waaronder het k. k. oosleurijkseh hotel vau den con sul in de

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

brengt ter kennis van de belanghebbenden dat, ten gevolge der na dere bepaling van H. Ed. G A. de Gedeputeerde Staten de Herijk over het jaar i838, van de Nederlandsche Maten en Gewigten in bet ... met den i5 December daaraanvolgende, eo dat met de daaraan verbondene werkzaamheden is belast de Arrondisse- ments-lJker te Middelburg J. Tieteman

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Middelburg, den 6 November r838. ... JI. zaturdag avond werden aan de in den Theems-tunne! wer kende arbeiders in dal gedeelte, hetwelk voor het publiek geopend is ververschingen uitgereiktvermits op dien dag de streek van 800 voet

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Donderdag den 13 dezer maanddes yoormiddags ten 10 nre, in de Abdij te Middelburg, voor weïken Raad zullen moeten verschijnende vrijwilligers casu quo en de Voor eén jaar vrijgestelde dienstpligtige ... bevolking vart 7 it 800 merischen, Onderscheidene handwerken door hem ingevoerdof verbeterdbloeiden eh voorzagen in de be hoeften der kleine maatschappij. Bij twee vrouwen had bij eenige kindéren en hij

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Napoleónvoor de overbrenging van wiens lijk men 800,000 fr. tc kort gevraagd heeft. In Frankrijk zijn 389 suiker-fabrijken. Dezelve hebben in één jaar ruim 25 milliöen nederl. ponden suiker gemaakt. Mehe- med ... Frankrijk onderstand trekkende uitgewekenen bedraagt thans 13,031 die over het loopendé jaar 4,500,000 fr. zulleu kosten. On

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

nadeel op drie millióenen cruzados of 300,000 ponden sterling. Te Amsterdam is hét fregatschip de Goedé Vènbacklirtggroot 400 lasten en te Dordrecht het fregatschip Philips van Maïnix groot 800 lasten van ... geheele jaar door eene zeer geschikte gelegenheid aan geboden tot het uitoefenen van een kraambed alwaar men mede het daartoe vercischt'e alsook de noodige oppassing en zorgvuldigheid kart komen. (ff. B.)

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Staten, is bepaald dal in deze Provincie, voor dit jaar, de groote Jagt op Woensdag den 15 September aanstaande zal geopend zijn, mitsgaders ual, met betrekking tot de lange Jagt, op het publieke Jagtveld ... Middelburg, den 7 September 1841.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

begrepen ATTÏ doodgeborenen. In dat jaar zijn er 33,062 zielen méér geboreh dan overleden. In 1840 zijn 22,337 huwelijken gesloten waarvan in Zeeland 1276, en zijn 48 huwelijken door echtscheiding ontbonden ... Uit officiële staten blijkt, dat er in 1840 in de onderscheidene havens van bet rijk zijn ingeklaard 6264 zeeschepente zamen 915,800 tonnen metende, als: 5869 schepen inhoudende 892,848 lö

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Donderdag den 10 dezer maand des voormiddags ten 10 ure, in de Abdij te Middelburg, voor welken raad zullen, moeten Verschijnen de vrijwilligers casu quo en de voor een jaar vrijgestelde dienstpligtige ... ■Vijfde - 16,00 Tiende - 8,00 Twintigste)) - 4,09 Wordende de belanghebbenden bij. deze herinnerd dat bij voornoemd artikel van Zijner Majesteit's besluit uitdrukkelijk is vastgesteld dat de

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

vóoi' de waterleidingen en verlenging dér riolen 800. Men vleit zich dat hét nietselwork in dit jaar tot aan den beganen grond zal kunnen worden Opgetrokken. Da nieuwd coadjutor van het keul ... Bergeh-qp-Zóom in verband met dia van Gdés Op Middelburg worden in werking gebrtagt. Deii 5 dézer is in de gemeente van den Heldert nadat een verzoekschrift aan Z. M. om lijfsgenade was van de hand gewezen

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Middelburg, den 2 Januarij 1843. ... Kabnl hetwelk nu niets meer dan een puinhoop is bevatte in den aanvang van het vorige jaar nog eene bevolking van 60,000 zielen. Die stad was het sieraad van Azie haar groote bazar eene straat* van

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

De C O M M I S S 1 E van BESTUUR over de Provinciale School tot aankweeking van Heelmeesters en Vroedvrouwen in de Provincie Zeelandte Middelburg gevestigdbrengt bij deze ter kénnisse van dé ... Middelburg den 8 Julij 1843.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Middelburg, den 16 Februarij 1844. ... /, jaar, spoedig werd vermist; dat, na eenige nasporingen het lijkje gevonden is in eene sloot in de nabijheid dat, niettegenstaande alle aangewende pogingen het kind niet weder in het leven is kunnen

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Er zal des voormiddags ten 11 ure, in het lokaal der concertzaal te Middelburg, eene daartoe strekkende redevoering worden gehouden en daarna een aanvankelijk verslag van de aangevangen werkzaam ... gunstig weder, de verwachting niet behoeft op te geven den polder nog dit jaar droog te zien. Te Maastricht is door de policie aangehouden een persoon welke bij onderscheidene ingezetenen getracht en bij

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Middelburg, den 18 Julij 1845. ... van f 220,000,00 rchtende 4 ten honderd in het jaar ter Verbetering der Wegen in het 4d" en 5J" District dor Provincie Zeeland, waarvan liet kapitaal in twee termijnen moet worden ge fourneerd de

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

's GRAVENHAGE den 28 Julij. Bij koninklijk besluit van den 22 dezer is de heer H. G. Hoijer. voormalig agent .van's rijks schat kist te Brielle als zoodanig .benoemd te Middelburg, ter vervan ging ... Door de Nedcrlandsche Handel-Mantschappij zijn bevracht geworden 15 schepen, als voor Amsterdam 8, Botterdam 6 en Middelburg 1 (zijnde de Pauline, kapt. B. J. Post.) De belgische geestelijken welke

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Middelburg, en m.' S. van Weideren baron [tengers, te IJsbrechtum bij Sneek tot luitenant-ter-zee van de 2d° klasse, de adelborst der l;,e klasse N. M. JKroeftot ridder der Orde van den Nederinndschen Leeuw, A ... voor bet jaar 1846 vastgesteld op 46 millioenen. De Calcutta SVaz'meldtdat de deensche kolonie Serampour in handen der engelsche gezagvoerders is overgegeven. Het valies met brieven vóór eenige dagen van

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE brengen door deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat de Militieraad in deze Provincie deszelfs zittingen houden zal in de Abdij te Middelburg ... De tweede zittingop Vrijdag den 20 dezer maand des morgens ten half 10 ure, ter beoordeeling der ingediende reclames van alle in dit jaar geloot hebbende personen welke vermeerien mogten regt op

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

De voorjaars paarden- en veemarkt zal voortaan te Middelburg ge houden worden op den laalsten donderdag der maand April en alzoo in dit jaar op den 30 dier maand. Te Goes zal de gewone voorjaars ... Apeldoorn door de leden van liet Valkenjagt-gezel- schap zullen worden gehouden zullen dit jaar plaats hebben in de maand Junij. In de pruissische Rijnstreken dalen de graanprijzen thans aan houdend. LI

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

schntlerij té Middelburg, cn jh.' tan Heigüfsberg Versluijs lid der gedeputeerde staten van Zeeland welke allen benoemd zijn tot ridders tier orde van dort Nederlandseben Leeuw. ... Naar men verneemt houdt, men zich tegenwoordig bij tie regering ijverig bezig met bet samenstellen van eert aantal ontwerpen van wet die vóór bet einde van clit of in bet begin van bet volgend jaar

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

iet jaar gelijke visitatie doen, en zorgen dat afschriften van de daar van opgemaakte processen-verbaal, overeenkomstig laatstgemeld ar tikel-, aan den Staatsraad Gouverneur worden ingezonden En wor den ... De stemgeregiigdê Ingelanden van dén Polder van Schouwen zijn alle manspersonen voor wien één jaar voor de stemming 4 bunders 16 roeden en 80 elien oude 10 gemeten het volle dijkgeschot betalende op

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

was bepaald, tot in de maand Mei van het aanstaande jaar, is uitgesteld. ... HetCoLLEGiE van Cüratohen der Lalijnsche Scholen binnen deze Stad maakt hiermede hekend dat de jaar- lijksche Promotie en ffriJsaiitrfeeSiosg' aan de Leerlingen dier Scholen eerstkomenden Zaturdag

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

op Donderdag den 14 dezer maand des voormiddags ten half 10 ure in de Abdij te Middelburg voor welken Raad behoo- i-en te verschijnende vrijwilligers cusii quo en, de vooreen jaar vrijgestelde ... In de eerste levensmaanden der tegenwoordige repu bliek sprak men van een leger sterk 800,000 man, en van eene vloot tollende 20 schepen ter zake van de Oostenrijkscho kwestie

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Art. 1. De herijk overhet jaar 1850 van de Nederlandsche maten en gewigten welker gebruik in het vorige jaar vérpligtend is ge weest en mitsdien van alle gewigten lengte-maten inhouds-maten voor ... Art. 2. De letter C (Gothische vorm) zal. overeenkomstig 1 o- vengemelde aanschrijving voor ijk Iet ter gedurende dit jaar gebezigd worden, en op al de geijkt of herijkt wordende maten en gewigten

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Raad in deze Provincie en voor dit Kanton is bepaald op Donderdag den 13 Februari] aanslaande des morgens ten half 10 ure in de Abdij le Middelburg voor wel ken Raad verschijnen moeien de ... Vrijwilligers casu quo en de voor één jaar vrijgestelde dienslpliglige Gotelin gen van de liglingen 1847 1848 1849 en 1850, Voorzien van de bewijzen tot staving hunner redenen tan vrijstelling terwijl de

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

vrage om een crediet van 1,800,000 fr. voor represènta- iiekoslen van den president der Republiek is vertcor- penen wel met 396 legen 294 stemmen dus eene ... Middelburg 10 Febfuarij. In eene op II. vrijdag belegde vergadering der leder, van de bij 7/ M.' besluit van den 7 Januarij II. n.° 60 ontbonden Commissie van Landbouw dezer provincie-, is aan

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

morgens ten 9'/2 ure in de Abdij te Middelburg en in die zitting zul Ion belmoren te compareren alle in dit jaar geloot hebbende personen welke vermeenen regl op vrijstelling le hebben. ... De diamanten van de Koningin van Spanje ter waarde van 1,800,000 fis.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Is ingekomen eene missive van den heer M.r J. H. iïr Stoppeeaar, advocaat te Middelburg, be geleidende een present-pracht-exeinplaar zijner dissertatie dc Zbltmdica Genie de Huyherteic., welke in de ... jaar vertrokkenen zijn als gewoonlijk naar New-York gegaan en wel 8450 met 51 schepen. Het aantal der bovendien over Hull en Liverpool gedurende 1851 door Hamburger agenten geëxpedieerde landverhuizers

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Brengt hij deze ter kennis van de belanghebbendch dat door Heeren Gedeputeerde Staten is bepaald dat in deze Provincie voor dit jaar, de Groote Jagt zal geopend zijn op Maandag den 0 der maand ... Middelburg den 24 Augustus 1852.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Poor de Nederlandsche Mandei-Maatschappij is bevracht voor Amsterdam het schip Oost-India Packet. en voor Middelburg bet schip Schouwenkapt. II. A. II'. ... ;de be- Men meldt uit Monsler als buitengewone merk waardigheid dat aldaar in liet afgeloopen jaar, op eene bevolking van ongeveer 3000 zielen slechts 8 ge boorten en geeno sterfgevallen hebben

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

voor bet 4a" Kanton waartoe deze Gemeente behoort zal plaats hebben op den 25 dezer maand des morgens ten 91/, ure in de Abdij te Middelburg en in die zit ting zullen behooren te verschijnen alle in ... dit jaar ge loot hebbende personen welke vermennen regt op vrij stelling te hebben en diegenen welke in de zitting niet verschenen zijn.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

gedragen. Ook Ie Kerkwerve is onlangs de houw van een nieuw, schoollokaal aanbesteed voor eene som van jnV20 waarvoor door het rijk (echter eerst i'n lïet loopendc jaar) eene subsidie van f 800 en door de ... provincie een rente- loos voorschol van f 2000 is verleend, terwijl de verdere bosten van dien houw Svelke in het begin van dit jaar, voor eene som van 3280 is aanbesteed door de gemeente zullen wórden

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

In liet gesticht te Middelburg zijn weder eenige ge- Vangenen met de vlasspinnérij bezig gehóuden. Ook in dat van Zierikzee is aan sommige gevangenen eenige bezigheid verschaft. De plaatselijke ... Godsdienstig en lagter maatschappelijk 'Onderwijs Werd in het gesticht te Middelburg op eene doelmatige wijz'e en met goed gevolg gegeven. Ook in dat Van Zierikzee genoten eeiiigo gevangenen

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

giment hebben doen volgen. Bij de huiszoeking in het paleis van den minister Ward bewerkstelligd heeft men aanzienlijke geldsommen gevonden men spreekt van 20,000 lires aan goud en van 800,000 lires aan ... Zierikzee 14 April. Naar men verzekert zullen de troepen dit jaar ie Reijen kamperen en zal de ka- valerie in de omstreken aldaar ingekwartierd worden.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

verschillende plaatsen was aangekomen. De laagste in schrijver was de heer l). Dronkers van Middelburg voor 72,800. Kort daarna heeft echter de aanbeste ding onderhands plaats gehad en wèl door den heer l ... Volgens hel openbaar gemaakt jaarverslag der ge meente Goes is gedurende hel jaar 1853 in de fabriek Zuid Beveland 240,000 Ned. ponden racine gemaakt en in die genaamd de stad Goes ruim 221,000 Ned

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

de drie eerste maanden van 1854. Daaruit blijkt: 1. dat de middelen dit jaar geraamd zijn op een bedrag van f 55.800,289,99 2. dat liet '/4 daarvan beloopt f 13,950,072,50 3. dat de middelen over de 3 ... Brengen bij deze ter kennis van de belanghebben den dat de lijst der bevoegd erkende booefenaren van ile onderscheidene takken der Geneeskunst in deze Provincie voor het jaar 1855 door Gedeputeerde

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Op art. 3 jaarwedden van de opzigters bij wegen en andere werken f 280Öwordt door den lieer' Beniner Hardenbèrg een amendement' voorgesteldstrekkende om 1 voor twee opzigters der werken f 800 en 600 ... Art. 1 afdeeling Ihoofdstuk III onderhoud van een woonhuis te Middelburg/50 wordt aangenomen.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Middelburg 27 November. Bij arrest van lieden 27 dezer, heeft het prov. gcreglshof al hier, den voormaligen commies bij de posterijen, A. JH. Bosschaart schuldig verklaard aan bet verduisteren en ... klasse, als boven, kantonr. ƒ900, griffier ƒ450 4de klasse, als boven kantonr. f 800 .griffier/ 400; 5de klasse, alsbovcn, kantonregter ƒ700,griffierƒ400; officieren van policiön, voor zooverre zij niet

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Wordt besloten tot af-en overschrijving van f uit ■Onvoorziene Uitgaven van dc hegrooling 1855 we gens kosten van bedelaars in de koloniën 2de half jaar 1855, ten bedrage van ƒ219,58. ... Middelburg den 8 Maart 1356.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

ven verlangd over den jare 1855. Ingeval dit in ver band staat met het ontwerp van wet op het lager on derwijs en men daarnaar de inkomsten bij de nieuwe wet wenscht te regelen dan is dit jaar zeer ... ,377,246, Dordrecht 612,244, Schiedam 383,841 en Middelburg 708,529 totaal 17,602,267.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

De Commissaris des Komngs in de Provincie leeland maakt bekend dat de sluiting der Groote (agt, door Gedeputeerde Staten voor dit jaar is Jepaald op den een en dertigsten December aan slaandemet ... Middelburg den 19 December 1856.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de ingezetenen: dat het verslag dezer gemeente over liei jaar 1856, den Raad aangeboden, in druk verkrijgbaar is ge steld tegen 20 cent ... Zierikzee 4 Mei. Hot ongeval den 27 April jl. in de nabijheid van dit eiland leweeggebragt door de stoomboot varende lusschen Rotterdam en Middelburg, heeft zich volgender wijze toegedragen

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

LI. zaturdag is aan het lokaal van het provinciaal bestuur te Middelburg aanbesteed, met inbegrip van alle benoodigde materialen. ... 1°. liet maken der gewone aarde-, kram-, rijs- én steenglooijingswerken aan de zeedijken der Calami- teuse polders van Zeeland in hel jaar 1857 met bel onderhoud van al de werken lot den 1 Mei 1858

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Middelburg den 10 Julij 1857. ... Aan ongeveer 200 Hervormde gemeenten in ons land zijn de traktementen der predikanten lot/"800 ver hoogd. In Zeeland, Limburg en Noord Braband de drie zuidelijke provinciën des lands, vindt men geene