Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.661 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Verantw. Hoofdredact.: drs. H. Sinnema. Redactie- en administratie-adres: VLISSINGEN, Walstraat 58-CO. MIDDELBURG, Gerechtshof, Hofplein. ... Luchtfront. ngeveer 3000 bommenwer- en jagers deden gisteren allen op benzinefabrieken, rwegen en rangeerterrei- in Duitschland. 800 Ame- nsche bommenwerpers, door 800 jagers, be- 'ten de Leuna

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissingen, Walstr. 58-60. ... De Amerikaansche vloot en luchtmacht hebben een ge- combineerden aanval gedaan op de Vulkaan-eilanden, 800 km. ten Z. van Japan.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissiivgea, Walstr. 58-60, Middelburg: UericLtahoJ, Kamer 7. ... De samenstelling der speciale rechtbanken, die, volgens een reeds geteekend Koninklijk Besluit te Middelburg, 's-Her- togenbosch, Maastricht en Breda zullen zetelen, zal spoe dig worden bekend

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

, wordt nu van drie zijden aan gevallen Het Roode Leger is nog 18 km. van deze plaats verwijderd. Het Hongaarsche 19e regiment infanterie werd op de vlucht gedreven en 800 man gaven zich over. Van Za terdag ... Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Keu.-adresMiddelburg, Molenwater .69 Adm.-adres: Vlissingen, Waistr. 58-60. Middelburg: Gerechtshof, Kamer 7.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Evenals het leger, zette ook 'de geallieerde luchtmacht het nieuwe' jaar goed in. Gister morgen deden 1600» Ameri kaansche vliegtuigen,'waaron der 800 zware bommenwerpers, een grooten ... Wij beginnen het jaar 19^5schillende met moeJ en met geloof en vertrouwen.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

800 Amerikaansche hommen- werpers, begeleid doqr 800 ja gers, bombardeerden ollieraffi- naderijen te Dolbergen bij Han nover en spoorwegemplace menten te Koblenz Mosquito's vielen spoorwegdoelen in ... Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Rea.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissingen, Waistr. 58-60, Middelburg: Gerechtshof, Kamer 7.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

verantw. Ilooldred.: drs. H. Sinnema, •ieu.-adres: Middelburg, Molenwater 00 Adm.-adres: Vlissingen, VVa.str. 58-60, .lirtdclburg: Gerechtshof, Kamer 7. ... Verantw. Hoofdrcd.: drs. H. Sinnema Keu.-adres: Middelburg, Molenwater 69 Adm.-adres: Vlissingen, VVa.str. 58-60 Middelburg: Gerechtshof, Kamer 7.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Verantw. Hoofdred.: drs. II. Sinnema, Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissingen, Walstr. 68-60, ... Middelburg. Doopsgez. Gem. 10.15 mej. dr. A. H. A. Bak ker. Geref. Kerk (H. V.) 10 L c.p.l. W. A. Duijs v. d. Prin ses Irene Brigade. Geref. Gem., Segeerstr., 9.30 en 2 ieesdienst. Ev. Luth. Kerk 10

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissingen, YY'alstr. 58-60, ... Middelburg. Doopsgez. Gem. 10.15 mej. dr. A. H A. Bak ker. Geref. Kerk (H. V.) 10 L.c.p.l. W. A. Duijs v. d. Prin ses Irene Brigade. Geref. Gem., Segeerstr., 9.30 en 2 'eesdienst. Ev. Luth. Kerk 10

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

MIDDELBURG ... kenden we de lier genoemde en met die len, op rvim We leggen er lat dit bedrag an de waarde tkerbouw-pro- Z.-Vlaanderen nd jaar. r nog bij, dat okkerjj en de jfsonderdeelen itale sommen valt het niet

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

18, Veere. renkachel voor Schoorsteenve. Middelburg, irhoenties, m. 22 14 en 25, Overall iroek? A. JA- 57, Veere. isehoenen. m. 37 ARENDSE, Ka- !2, Veere. ... Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinneraa. Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69 Adm.-adres: Vlissingen, Waistr. 58-60, Telefoonnummer 10, n& 5 uur: 89. M'burg: Rouaansche Raai 39, Tel. 2009

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

MIDDELBURG ... De Nestor aan het woord. Als oudste raadslid beant woordde de heer Edelman de Nieuwjaarsrede van den voor zitter. Dit is een belangrijk nogenblik, zei deze spreker. Na 4',2 jaar bezetting is de zon

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

MIDDELBURG ... Zwitserland heeft zich be reid verklaard 12.000 Neder landsche kinderen van 8—14 jaar en 2000 kinderen van 15 18 jaar voor herstel van ge zondheid op te nemen. Daar naast zal ook naar Frankrijk een

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

-Oostenrijksche gebied had 800 jaar zoutwinning uit gestrekte en onontwarbare on deraardsche stratennetten ge schapen. Daarin lagen reeds de voorraden opgestapeld voor ja ren verzet. ... burgemeesters van Middelburg, Vlissingen, Goes, Oostkapelle, Koudekerke en Zoutelande, onderscheiden leden van de rechterlijke macht en van het provinciaal bestuur, de adviseurs van den Miiitai- len Commissaris

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

, buiten Temeuzen 1,74 per 3 maanden. Brj vooruitbetaling f 6,60 per jaar. ABVERTENTUSNPer mm 10 cent, minimum per advertentie ƒ1,50. Rubriek kleine advertentiën 15 regels 50 cent; iedere regel meer 12 cent ... noodzakelijk was. Daarom werd de hulppolitie gevormd. De agenten worden gekeurd en ondergaan een opleiding van een half jaar. Blijken zij geschikt te zijn voor den dienst, dan wor den ze in het politiecorps

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Japanneezen in '1942 zijn gesneu veld en eveneens een Menado- neesch sergeant, die verleden jaar ... versterking van de daar gelande afdeelingen van de brigade mari niers, die in Amerika haar oplei ding ontving. Dit transport be staat uit 800 man en staat ondei commando van den majoor dei mariniers H. A, G

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Waar de Kamer overtuigd was dat meerdere zakenlieden de Jaar beurs wilden bezoeken, heeft zij zich in verbinding gesteld met den ^rijksinspecteur van het Verkeer te Middelburg en heeft verzocht voor ... Elke gedelege microfoon voor sproken woord mofoonplaat va. voor de wereld) jjne] Ongeveer 800 joq* b zich voor deze h(:rs, bijeenkomst later lof pers heeft 228 plfSt De koningin der.iote gebreide

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

-Vlaan deren nog slechts op een kier ge zette deuren in Den Haag en. merkwaardig- genoeg, zeker ook te Middelburg, open te rammeien. ... liet. Er is een gr< ;en Petrus en zijn jvil overwinnen; J( Als Jezus wilde 10e gemakkelijk a Een dwingende twaalf legioenen jr meer stond tot [Jaar dit wil niet Omdat H.-c strijd, die Hij te v

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

TOT VIJF JAAR VERLIES VAN BURGERRECHTEN. ... Zij die geroepen worden ons land te regeeren hebben een zware taak om op de puinhoopen van vqf jaar oorlog het gebouw van een geordende samenleving op te trekken. Dit kan de regee ring alleen in

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Zo dan ook weer de laatste dag'van het jaar 1947 aangebro ken Etn er izal wel niemand zijn, die, terugblikkend op de gebeur tenissen, die, vooral" op internatio naal terrein, 1947'ons bracht, tot. de ... Integendeel, het jaar 1947 kan misschien het beste worden ge karakteriseerd als een jaar waar- ia de crisis der samenleving tus sen de volkeren zich heeft toege spitst. Hoe langer hoe meer :s het

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Dat er onder dergelijke om standigheden toch nog 774.000 personen waren die blanco stem den, terwijl er 800.000 onthou dingen en ongeldige stemmen waren, dus tezamen 20 van de 8 millioen ... 18 jaar wordt, naar België zou kunnen terugkeren.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Voorts zijn er nog enkele wer ken in Zeeland, waarvoor in de ontwerpbegroting voor 1950 gel den zijn uitgetrokken, doch met de uitvoering waarvan een tijd vak van langer dan één jaar is gemoeid ... (voor 1949: ƒ1.500.000). Het vermoedelijke jaar van voltooi ing is 1952.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

.-Kol. Klomp, de kampcommandant, verwerkt met zijn staf van 800 man ongeveer 500 tot dag. ... financie- lingsregeling. De terugbetaling van de bouwkosten aan de ge meente moet in 30 jaar geschie den. De betaling geschiedt in wekelijkse of maandelijkse termij nen en de huurkoper heeft het recht zijn

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Het Marshall-plan heeft thans twee jaar West-Europa geholpen aan vele van de ontbrekende dollars. Daar het plan voor vier jaren is opgemaakt, staan wij op de helft. Jaarlijks moet de Amerikaanse ... volksvertegen woordiging, bestaande uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, haar goedkeuring hechten aan het bedrag dat voor het komende jaar gevoteerd zal worden. Voor 1950/'51 is dit juist weer achter de

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

verwachten, ofschoon er met meer spanning naar de uitslag der verkiezingen uitgeke ken wordt dan omstreeks het jaar 1824, tijdens de regering van Koning Willem I. ... Middelburg 8, Zierikzce 3, Goes 2, Tholen 1, Vlissingen 2, Veere 1, Sluis 1, Hulst 1, Axel 1. Dus sa men 20.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Nadat de kleine poorters en poorteressen, in fleurige cos- tuums, die bij het 1100-jarig be staan vorig jaar van Zierikzee ook reeds waren gebruikt, enige aardige volksdansen hadden uit gevoerd, liet ... het jacht om via het Kanaal door Walcheren naar Middelburg te varen, waar het Koninklijk Paar te ongeveer kwart over acht arriveerde.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Tachtig Ambonnezen uit Middelburg verwijderd ... Zondagavond hebben geallieer de bommenwerpers ruim 800 vrachtwagen en andere vervoers middelen op Noord-Koreaanse wegen aangevallen. Te oordelen naar het aantal bevoorradings voertuigen, dat zich op

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Kritiek is de toestand nog op Walcheren, waar het pompsta tion van Middelburg door zeewa ter werd overstroomd, terwijl de bevolking nog voltallig aanwe zig is. De waterleiding van Vlis- singen is te ... de duikboten „Cusk" en „Carbonero". De schepen zijn verleden jaar in de Verenigde Staten verbouwd.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

is, ongeveer 250 ha af te splitsen, waardoor alleen deze 250 ha in verbinding blijven met het 4 m. diepe dijkgat bij Bath en de overige 800 ha droog kunnen komen. De bedoeling is na 4 dagen van ... De in de Reigersbergerpolder gelegen gedeelten van de rijksweg Bergen op ZoomMiddelburg en de spoorlijn kunnen dan worden hersteld. Daarna is echter nog niet de doorgaande verbinding over rijksweg en

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

In 1953 was de toestand nog erger. In dat jaar werden 6.761 woningen in de as gelegd, het aantal roofpartijen bedroeg 6.664 en moordaanslagen 800. De totale Sphafde in 1953 bedroeg ... , zoals deze verleden jaar in Guatemala plaatsvond. Daar werd een rood getinte dictator verdrongen door een anti-rode rivaal en ooglui kend lieten de V.S. deze wisse ling toe. In Costa Rica liggen de zaken

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Voorts verklaarde Eisenhower geen kans te zien voor wijziging van zijn .besluit om in de loop van dit jaar de omvang van het Ame- rilcaanse leger te verkleinen. Hij zei dit in commentaar op verkla ... En dan is er de M.A.A.G. onder leiding van generaal William Chase, die 7 tot 800 officieren on der zijn leiding heeft. Men schat het aantal momenteel zelfs op 1.000. De officiële rol van dit ap

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

De ..Capella" was pas een jaar geleden in de vaart genomen. Het schip was eigendom van de rederij J. Rusthoven te Haten 1 <Gr.) en was onderweg van Gdy- l nia naar Londen met een lading f suiker ... Het ministerie van Buitenland- Zaken deelt mede: „De critiek op het beleid van de eonsul-generaai der Nederlanden te Singapore is volkomen ongegrond. Zowel de heer Middelburg als het perso neel van

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

over een verbod van twee jaar op kern wapenproeven onder internatio naal toezicht en dat deze kwestie van de andere ontwapeningsvoor stellen wordt gescheiden. De Ver. Staten moeten zijns inziens en kele ... bestaan van plannen ver nomen om voor het eind van het geofysisch jaar meer dan twin- iig kunstmanen in de ruimte te schieten en om, een raket naar de maan te zenden.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Een viermotorige „Viscount 800" van de British European Airways (B.E.A.) is maandag avond bij Tarbolton (Schotland) neergestort en in brand gevlo gen. Drie van de vijf beman ningsleden liepen ... Ter gelegenheid van de ver jaardag van H. SI. Koningin Juliana werd gisteren een bui tengewone Nederlandse Staats courant uitgegeven met de jaar lijkse lijst van koninklijke onder scheidingen.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Zo kwam onder andere een gezelschap van 800 personen per autobus de grens over, waarvoor nachtkwartier is be sproken in Middelburg en om geving. Van daaruit zal in Brussel de „Expo" bezocht worden. ... 800 personen bespraken

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Sinds liet uitbreken van de anti-Nederlandse campagne een jaar geleden, heeft de Indonesi sche regering 248 Nederlandse bedrijven „overgenomen", name lijk 77 cultuurondernemingen, 92 industriële ... Ter gelegenheid van het derde lustrum van de afdeling Walche ren van de postzegelvereniging „Filatelica'' zal op 11, 12 en 13 december in het „Schuttershof" te Middelburg een tijdelijk bij-

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Jaarvergadering Zeeuwse Landbouw Maatschappij te Middelburg ... verwachtte algemeen dat hij voor een nieuwe ambts periode van vier jaar zou worden gekozen, als de nationale volks vergadering begin volgend jaar bijeen zou komen.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Aarsen, Nieuwe Kerkstr 18, ïreda; J. J. Cosijn, Van Bo- r. 30, van Middelburg; M. G- Baandyk 18, van Hilversum; den Exter, P 59, van Vlissin- A. W. Janse, Tholensstr. 30, lissingen; J. van Hoevevan ... ekhuizen, P 114, naar Duils- H. M. Merk, Scheldekade 65, Iroede; J. Bom, Rozenstr. 110, Rotterdam; A. D. Koppejan, naar Middelburg; C. P. de r, Noordstr. 31 a/b, naar

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

arbeidsaangelegenheden zal bemoeien. Het verbond is de af gelopen zes jaar een steunpilaar ... De terechtstelling van Chess man is op 2 mei vastgesteld. Hij werd twaalf jaar geleden ter dood. veroordeeld, maar wist acht maal uitstel van executie te krijgen.