Krantenbank Zeeland

HomeSearch

251 resultaten gevonden

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Voor den eersten keer sinds 12 jaar heeft Duitschland thans een communisti sche partij, zoo deelt Radio Moskou mee. De partij is te Berlijn opgericht en werd erkend door de Russische bezetfingsauto ... men. Deze groep maakt deel uit van het transport van ongeveer 800 Nederlanders en 400 statenloozen van Joodsche afkomst, dat al eer.igen tijd op weg is naar ons land.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

, dat eens aan de spits stond, is thans terug ge zakt tot het poil van 76 jaar geleden. ... snelheid van meer dan 150 km. per uur. Half No vember Soopt men weer „electrisch" van Amsterdam naar Rotterdam te kunnen rij den. Begin volgend jaar hoopt men gereed te zijn met de electrische lijn Amsterdam

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

De meisjes, die nu op een leeftijd van 19 jaar zijn, hebben in de jaren dal zij bewust gingen leven, een wereld gezien, waarin alle moraal en menschelijkheid met voeten werd getreden. Daarnaast werd ... be schadigingen die door de Duitschers zijn aangericht. Dit horstel zal nog wel een jaar aanloopen.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Precies een jaar geleden werd de wet hiertoe, na dc bevrijding van een deel des lands, in Lublin afgekondigd. Twee mil- lioen hectare grond ging van de groote landheeren over in handen van dc ar ... De geallieerde Raad voor Oostenrijk be sloot hel voedselrantsoen voor Weenen on n van 800 tot 1550 calorieën per

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Johannes Louwers. 35 jaar, groenten- fruithandelaar te Middelburg, wa Maart 1943 tot Maart 1944 lid geweest de N.S.B., terwijl hij aan leden van Duitsche weermacht veel fruit leverde. ... Neeltje Levina don Dokker, 29 jaar, zon der beroep, te Middelburg, was aangeslo- m geweest bii de N.S.B.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

, ouder dan 4 jaar, aangewezen wordt. Vier weken later volgt een tv/eed: bon, eveneens voor 50 gram thee. Hoe he' dan verder gaat met de distributie van dc thee zal afhangen van den aanvoer, wan de ... Volgend jaar zullen do Nederlandsche pluimveehouders in de gelegenheid gesteld worden meer pluimvee te houden dan het thans toegestane maximum van 50 stuks.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Naar de ..Victory Clothing Collec tion" heeft medegedeeld, heeft Neder land nu bijna 2 millioen kilogram klee ding, schoenen en beddegoed ontvan gen. bijeengebracht in April van het vorig jaar door ... Ze zijn schaars in Middelburg, heel schaars. Eerst in 1940 zijn er veel verbrand en van 'I restant zijn er nu vreer een paar kapot geschoten, het overschot is droevig. Do gemeente zal er weer moetan

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

De afdeeling Middelburg van boven genoemde Schippersvereniging hield j.l.. Zaterdagmiddag in één der zalen van café „De Eendracht" haar jaar vergadering onder leiding van "haar voorzitter, den heer P ... De organisatie bestaat in Zeeland uit 22 afdeelingen met plm. 800 leden.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Ter aanvulling van het door de weersomstandigheden tijdelijk ver laagde aardappelrantsoen voor perso nen van 4 jaar en ouder kan 2 kg. uit de eerder verstrekte voorschotten ge nomen worden. ... Het programma dat Jo Vincent, be geleid door Emmy v. Eeden voor de Z.V.U. brengt, biedt in Middelburg en Goes, resp. 25 en 28 Jan., werken van Joh. Brahms, Mod. Moussorgski, Rous- sel, Honnegger en

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Naar schatting zullen van deze 1.000 personen, wier naam aan mis-x bekend is ongeveer een 46.000 een dergelijke erkenning ontvangen. Onder deze 46.000 zijn 25.000 Franschen, 8.00D Neder!an ders, 12 ... Op 1 Mei 1946 hadden 37.750 repa- trieerenden Nederlandsch Indië verlaten, en wel 19.800 uit Java, 5.400 uit Sumatra, 10.000 uit Singa pore, 550 uit Borneo en Groote Oost en 600 uit Australië en

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Tusschen de 800 en 1000 personen werden van October tot December van het vorig jaar ontvoerd. On- gevec. 100 verblijven in verschil lende kampen in Priangan. Ver der zijn er dozijnen plaatsen waar ... Op onze kantoren te Goes, Middelburg-, Vlissingen, Tholen Zierikzee en Wissenkerke ligt de passagerslijst van het m.s. „Nieuw Holland" ter inzage.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

De anderen zitten nog geen jaar, sinds het optreden van het ministerie Drees-Schermer' horn. ... Er lgkt ons niet voldoende motief om zulke ingrijpende veranderingen aan te brengen in deze groep van vijftien, die een jaar lang de spits van alle moeilijkheden hebben afgebe ten. en die bovendien

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Er waren b.v. 411 personen, die een gemiddeld inkomen bezaten van ruim f 183.000 per jaar, om een greep te doen uit de inkomstenbelasting. ... Van menschen die in dezen tijd minder dan f 3000 verdienen in een jaar, kan onmogelijk veel worden gevergd, dat ls duidelijk. Waar geen vermogen is van eenige beteekenis, staat een vermogensheffing

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Reods gedurende een jaar heeft de „Republiek", vanwege de blokka de, slechts clandestiene ladingen kunnen In- en uitvoeren. Voorol aan Malakka en Singapore heeft de Republiek via Chinezen al die tijd ... In Middelburg stond een enthou slaste menigte, waaronder verschil lende jeugdverenigingen, die de Vorstin verwelkomden. Wnd. bur gemecster J. W. Kögeler ontving Haar in Zeelands hoofdstad en Cis ka

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Mrs. Coke schreef de organisato ren van de pelgrimstocht, om mee le mogen, daar het haar grootste •wens was, het graf van haar zoon ie zien. Een volgend jaar zou het te laat kunnen zijn ... Vegt. De uitlatingen van Ds. van der Vegt heeft zij toen mede gedeeld aan een Duitser, die er de S.D. te Middelburg van in konnis stelde. Toen zij bij de S.D. moest komen heeft zij de uitlatingen her

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Met algemene stemmen werd tot archivaris der gemeente Tholen be noemd de heer Staaderman. amb tenaar aan dc Prov. Archief Zee land te Middelburg, tegen een ver goeding van ongeveer f 540 per jaar ... ondergrondse werk wijden, zodat zij tenslotte in het begin van dit jaar is overleden.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

'/» bedorv— was. Een gedeelte van deze voc raad was afkomstig van een wi kei, die deze familie tien jaar g leden in het Noorden des lands had gedreven. Het betreft hier geen zwarte handel. De man ligt sedert ... Zoals reeds eerder gemeld werd zal uit Oostenrijk een 800 tal hou ten woningen worden ingevoerd. Thans kan worden meegedeeld dat de eerste zending hiervan medio December 1948 tegemoet kan wor den

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Men hoeft ook niet aan te nemen dat de Verenigde Staten twee jaar van industriële en sociale chaos voor zich hebben. De vakbeweging zal wellicht minder hardnekkig blijken dan men algemeen heelt ... De leiders der Amerikaanse Re publikeinse Partij, die thans voor de eerste maal in vijftien jaar weer aan de macht is gekomen, kwamen Woensdagavond bijeen om hun pro gram van actie te bespreken, nu

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

. Herv. Kerk te Wilhclminadorp. des middags. 2.15 uur. door den Wel- eerw. Heer Ds. Beekenkamp van Middelburg. ... Wilhclminadorp. Dreef B 156. Middelburg. Hccrengracht 82. Tijdelijk adres: Dreef B156. Wilhcl minadorp. Tock. adres: Vlissingen, Singel 18. 911

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

wijze mogelijk zou zijn geweest aan het begin van het seizoen het afgeloopen jaar geen be trouwbaar overzicht der totaal be schikbaren voorraad had. ... Nu ziet het er naar uit, dat de telers, die het afgeloopen jaar onder de meest moeilijke omstandigheden zooveel werk aan het teler der be treffende producten ten koste hebben gelegd, de dupe zullen

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

J. Johannisse, Hellas, 12.3 sec. 80 m.Westdorp, Hellas, 10.9 sec. 800 m. Heeren A. Bakker, Hellas, 2.22 m. V. Hopmans, Robur, 2.27 m. 1500 m. Heeren E. Janssens, Robur, 4.55 m. 4 maal 100 meter ... De Secretaris-Penningmeester der Schade-Enquët. Commissie Middelburg, verzoekt de door oorlogsge weld getroffenen, welke matericcle schade hebben be komen en hiervan nog geen aangifte hebben gedaan

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

TE HUUR GEVRAAGD i Woning te Goes, in den prijs van f 6.00 tot f 8.00 per weck. door geëvacueerd echtpaar uit Middelburg, met vol wassen Dochter. - Westsingel 61a. Goes. 3233 ... bijzonderen staat van beleg, gestraft met hechtenis van ten hoogste 1 jaar of geldboete van ten hoogste 2 duizend gulden.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Aangezien ook dit jaar in Middelburg nog geen kermis wordt gehouden, hebben eenige vereenigingen in Middelburg het plan opgevat om gezamenlijk in do ker- misweek, dus van 30 Juli tot en met 4 Aug ... In Middelburg is een comité opgericht om het leven in de kampementen, waar de werkers aan de droogmaking van Walcheren worden ondergebracht, te ver aangenamen. Hot comité zal de cantines wat gezellig

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

MIDDELBURG. Donderdagavond werd in de Segeerstraatkerk alhier een dankdienst gehouden in verband mei de behouden thuiskomst van de vele gerepatriëerden. onderduikers en krijgsgevangenen. In de zen ... Getracht zal worden nog dit jaar en kele jonge duiven onder de leden te ver loten.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

- huyzen. A. v. Dijke, H. Bijstenbil en J. Stolz. allen alhier, voor oen tijdvak van 6 jaar. ... .5 sec. idem hoeren, klasse DW. Schrier, Hel las, 26.8 sec. 800 m. heeren J. Blaas- se. Hellas. 2 min. 18.4 sec. 800 m. jun.D. Millenaar, De Zeeuwen. 2 min. 15 sec. Zweedsche estafette Marathon, 2 min. 14

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Maandagavond werd in een bijeenkomst in de Prins van Oranje het ieit herdacht, dat Dr. Snoek 25 jaar arts was te Goes. Talrijke bloemstukken gaven blijk van de warme belangstelling van zijn patiënten ... de hulde, die hem gebracht was en schetste in een uitvoerig betoog de afge- loopen 25 jaar, waarin een hechte band tusschen hem en zijn patiënten was ont staan. Na de pauze was er gelegenheid den arts

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

RILLAND. Een S.S., jongen van 17 jaar. heeft kans gezien in Engelsche militaire uniform uit het kamp alhier te ontsnappen. Speurhonden van de politie konden het spoor tot aan den Rijksweg volgen ... De kinderen van 3 en 4 Jaar krijgen 250 gram kindermeel en als extratje een blikje rij»tpuddlng, :c beschouwen nis luxc-nrtlkel.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

DE KERMIS IN MIDDELBURG Zaterdag was de laatste dag van de Middelburgsche kermis, die dit jaar in het Schuttershof werd gehouden, 's Mid ... ben en ofschoon mejuffrouw Duke hen uitnoodigde, haar eens in Honoloeloe li komen bezoeken, vraagt het blad zich af Zou maarschalk Tolbuchin nu welen, wi hij de orde „voor 10 jaar trouwe diefis in het

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Woensdagavond had de aid. Middelburg van de Noderlandsche Volksbeweging eun vergadering belegd, waar Prol. J. E. de Qay als spreker optrad. ... Nadat do heer De Vink, voorzitter van de afd. Middelburg, de vergadering met een kort v/oord heelt geopend, neemt Prol. de Qay het woord, die allereerst schetst hoe de N.V.B. als gedachte in het