Krantenbank Zeeland

HomeSearch

93 resultaten gevonden

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 1

, de tegenwoordige afgevaardigde van Middelburg, is oud-minister van justitie in het kabinet-de Meester. Eveneens een zeer bekwaam man, an op het oogenblik de voor zitter van de Unie-liberale fractie in ... Middelburg. Aan het gebouw van het provinciaal bestuur in Zeeland te Middel burg werd Woensdagmorgen herbesteed het uitvoeren van baggerwerken in en voor de buitenhavens .te Hansweert en Wemeldinge

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Uit de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar van de vereeniging »Eigen Hulp*, onderling verzekeringsfonds van varkens tegen steifte, bleek, dat was uitgegeven f 134,88, waaronder f 103 ... In het afgeloopen jaar hadden 6 leden ont slag genomen en waren 6 nieuwe toegetieden, zoodat het ledental gelijk was gebleven.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

In de Dinsdag te Groede gehouden raadszitting herdacht de voorzitter het over leden lid Risch en sprak den wensch uit, dat de raad verschoond moge bljjven van veran deringen zooals het vorig jaar. ... werk zal tegelijkertijd aanbesteed worden met het bag- gerwerk in het kanaal naar Brugge, dat 't Rijk dit jaar denkt uit te voeren.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

De Voorz. merkt op, dat het Bestuur der Brandweer ieder jaar een begrooting indient, zij kan het verlangde bedrag, als zij het be staande te laag vindt, een volgend jaar ver hoogen. ... Dhr. Dees merkt op, dat die Vereeniging vroeger dit locaal heeft gevraagd en van de gemeente heeft kunnen krijgen voor 10, per jaar, ter vergoeding van schoonhouden, vuur en licht. Zij vonden dit

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

In Soerabaja (onze Oost) zijn 800 oproerige langstaarten gearresteerd. Ten gevolge van het uitsteken der nieuwe Republikeinsche vlag hadden de Chineezen onderlingen twist gekregen. Rare Chineezen ... Als een bijzonderheid meldt men uit Clinge, dat in één kleine buurt 10 oudjes wonen, die den gezatnenlijken leeft pj d van 835 jaar hebben bereikt. Allen gaan nog dagelijks uit werken.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

J. van Drongelen te Hoek voor f 10,919, Job Wolfert te Hoek voor f 10,800, P. C. van der Hooft te Tei Neuzen voor f 10,720, R. Verschelling te Ter Neuzen voor f 10,220 en J. P. de Vos te Ter Neuzen ... -- Bij de te Middelburg gehouden examens voor onderwijzer zijn o. ra. geslaagd de heeren G. J. Kotvis te Hoofdplaat, W. J. van Nieu- wenhuijzen te IJzendijke, C. Bruggeman te Ter Neuzen en ,1. H. van

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

En Juliaantje bleek bij deze gelegenheid niet alleen een heel intelligent kindje te zijn, dat, al is ze nog maar drie jaar oud, zich nog veel herinnerde van haar verblijf in Artis verleden jaar, maar ... . Lady Margaret, die toen al een goed stuk over de dertig was, bleef ongehuwd tot een jaar na het rechtsgeding, toen zjj nog de uitver korene werd van den ouden Sir Theodore Maitzand, die twee of drie jaar

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Voorgesteld wordt het inkomen van de Kroon met f 200.000 te verhoogen en te brengen op f 800.000. De uitgaven voor het onderhoud' van de zomer- en winterverblijven worden eveneens verhoogd van f 50 ... De zittingsduur van de Tweede Kamer wordt met een jaar verlengd en voor gesteld verhooging van de schadeloosstelling voor de leden der Tweede Kamer tot f2500, zoomede toekenning van reiskosten voor

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Ingekomen was een adres van C. J. de Vries, ambtenaar ter secretarie. Adressant wijst er op dat zijn jaarwedde slechts f 450 bedraagt, terwijl in Axel f 600 met ver hooging om de twee jaar van 50.tot ... een maximum van 800 wordt gegeven. Hij verzoekt den Raad zijn jaarwedde met ingang van 1 Jan. 1913 te willen verhoogen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

800,- is ingeschreven. Ze wenden zich tot den Raad met beleefd, doch dringend verzoek, thans van gemeentewege te willen overgaan tot het stichten eener in de be hoeften voor deze gemeente ... Voorts wordt in het adres gewezen op de bijdrage groot f 125, (begrepen in de ge noemde i f 800) die voor dit doel slechts ter beschikking is gesteld, onder voorwaarde, dat dit alleen ten bate zou

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

beteeken, moet niet worden ondesebat. De Belgische veestapel telt 1.800 000 runderen, waarvan jaarlijks 400 000 worden gpslaeht. Tegen 100 fr. per stuk aan rechten en on kosten, voorspruitende uit ... het toltariet, betee- kent dit voor de verbruikers 40 millioen frs. per jaar, behalve de 6 a 7 millioen, die aan den Staat betaald worden van het ingevoerde vee. De eenige, die hiervan profiteeren, zijn

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Nog nimmer zjjn zooveel bieten aan dit statiou aangevoerd als dit jaar. Er werden op de drie weegbruggen aldaar ruim 30.800.000 K.G. gewogen. ... bezocht, dat de kermis zoodanig vermindert, dat het hem niet moge lijk is de pachtsom van het laatste jaar op te brengen, dat hij. echter genegen is, indien die plaats hem voor 5 of 8 achtereenvolgende

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

voor perceel 2, door W. M. Ferdinandusse 21.000; J. du Bois, Groede, 20.700 A. Risseeuw, id f 18945 M. Jacobs, Goes, 19.650 H. Jansen, Middelburg, 19.700; H. Keulemans, id., f 19.685 A. du Burck ... voor de massa: D. Jacobs, Goes f67.990; W. M. Ferdinandusse, f 67.800 J. C. van den Brink, Krabbendijke, 67.513 J. M. van de Sande en Woittiez, Breskens 66.900 en J. Cambier, Retranchement, 65.438.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

wordt, heeft een broeder slechts pl. m. f 800 noodig. Het overige mag hij niet eens behouden, daar hij geen eigendom mag bezitten. Hij schenkt dit dus weg aan familie, armen of kerk. Rome kan dan, van dit ... Eenmaal per jaar echter, bij de behandeling der begrooting, wordt op die saaiheid eene uitzondering gemaakt, en wel als de heer mr. Jac. v. d. Biesen, een der leden voor Noord- Brabant, er op zijn

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

bijzondere school met drie onderwijze ressen van 73 en 74 jaar en een andere school met een onderwijzeres van 82-jarigen leeftijd. Dat in die volksscholen met 6 of zelfs met 7 leerjaren, voor kinderen van 6 ... tot 13 jaar, die vermeerdering van den omvang van het onderwijs met dat in drie vreemde talen of in twee vreemde talen en wiskunde, waaraan wekelijks tien lesuren besteed worden, de toestand van het

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

»ln 1908 waren de getallen 250 vrijge sproken, 229 berispten en 378 beboeten. Dus op een kiezerscijfer van over de 800,000 onge veer 600 kiezers, die onwettig onthouden hadden te stemmen. ... Een adres van bewoners van de Kortestraat, om betere verlichting en bestrating. Er wordt besloten direct voor verlichting en het' vol gende jaar voor bestrating te zorgen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

De installatie komt daardoor 4750 hooger, er wordt berekend op 800 bezuiniging per jaar De raad stelde het salaris van een te benoemen adsistent machinist vast op 100, dat van een boekhouder voor het ... In de Maandag te Middelburg gehouden openbare terechtzitting van den Raad van Be roep voor de ongevallenverzekering had de uitspraak plaats inzake K. M., te Arnemuiden en D. de J„ te Ter Neuzen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Iet gerechtshof' vernietigde het vonnis der rechtbank te Middelburg en veroordeelde be klaagden elk tot 1 jaar en 6 maanden gevan genisstraf. ... in het laatst van het vorige jaar een hervatting van de instructie gelast en M. daarom weder gevangen genomen en naar Middelburg terug gebracht. Het onderzoek van den rechter van instructie aldaar js

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

In October van het jaar, dat de revolutie uitbrak, bevond Bezares zich te Vera-Cruz. Met enkele honderden Spanjaarden vluchtte hij in de magazijnen van de douane, waar men hun verzekerd had, dat ze ... Een van de dingen, die Bezares nog van de a.s. excellentie-bij-den-wil-van-president- Wilson vernam, was, dat hij voor de inneming van Chihuahua aan zijn troepen aanbood 800 pesos elk, twee dagen

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

(i95 M.), het dorp Webergi (5 a 6 kilometer ten Oosten van Knjadzewats, Jassen (800 M.) en Gaba^ (875). ... opgekocht. En de boeren zijn niet eens bijzonder willig om te verkoopen doen mee aan de speculatie Hun geheele bedrijf heeft dit jaar een opbrengst gehad als nooit te voren. Om geld zitten zij niet verlegen

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Onder de ingekomen stukken was een ken nisgeving van Ding. Scheele, dat hij de be noeming tot lid der commissie voor de jaar markt niet aanneemt en een verzoek van den heer Th. van Pienbroek, welke ... verzoekt hem te benoemen tot gemeente geneesheer, in de plaats van dhr, D. Buyze, die naar Den Haag vertrekt. Het eerste zal het volgend jaar in aanmerking worden genomen als we weer voor de jaaribarkt staan

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

tusschen de 400 en 800 meter uitgevoerd, is zeer doeltreffend geweest. Denzelfden nacht zijn er 104 bom men geworpen op de legerplaatsen en muni tiemagazijnen ten Noorden van Sommepy. Er zijn hevige ... menigte aanwezig, die luid applaudiseerde. Men begrijpt de woede dezer Duitschers, doch niet minder de vreugde der bewoners van Belgisch Putte, om na twee jaar van hen verlost te worden. Ten slotte kwam nog

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Een tram verbindt Brugge met Middelburg (grens), maar van de kanalen tot de grens heeft men de rails uitgebroken en daarmede de lijn een andere richting gegeven, parallel met de- kanalen naar ... gevechten bedraagt 28 officieren, 1200 man aan gevangenen,13 kanonnen, 27 gevulde munitiewagens en 800 geladeu voertuigen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

kadetje kan koopen. Dit voorstel is gedaan om tegemoet te komen aan het bezwaar, dat wanneer men alleen brooden van 400 en 800 gram, zooals thans voorgeschreven is verkrijgbaar stelt het moeiljjker wordt ... Middelburg werd gedaagd voor het verkoopen van ham boven den maximumprijs en dat hij toen is ontslagen van rechtsvervolging. Hij had dus niets gedaan dat strafbaar was. Die slager heeft het wel met »ham« te

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

tegenstand en slaagden er ten slotte in ons in onze stellingen te handhaven. Wij heb- 800 gevangenen gemaakt. Onze vooruitgescho ven Verkenningstroepen in het Bois des Fosses schotten het aantal lijken van ... 17 tot 45 jaar waren verplicht op te komen. Bij voorkeur stuurde me de jongsten achter het front waar zij ge dwongen worden millitairen arbeid te ver richten, niewe spoorwegen aan te leggen, ver

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Daarom, nu het nieuwe jaar zijn intrede heeft gedaan hoopt en arbeidt beiden Wie arbeidt zonder hoop is machine, wie hoopt zonder arbeid is wind te zamen gevoegd is het de eenige en alles ... Wederom staan wij aan het begin van eeu nieuw jaar. Warneer wij dan terugdenken aan wat het oude jaar ons ten opzichte van de biunenlandsche politieke verhoudingen ge bracht heeft, mogen wij

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Zondag j.l. had Ie Middelburg de vergade ring plaats van de Liberale Unie voor don kieskring Zeeland. De definitieve ontwerp- candidatenlijst werd thans opgemaakt. De volgende 10 candidaten werden ... congresleden weten niet wat ze zeggen en ze flappen er dingen uit, die ons vier jaar lang voor de voeten worden geworpen. Niemand in de Kamerfractie is happig op een minister zetel.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Diefstal: A. J. E. 21 j. P. J. F. 17 j. P. A. R. 15 j. en P. B. 21 j. allen zandvor- mers te Middelburg, ieder tot 2 maanden gevang voorwaardeljjk met drie jaar proeftjjd. ... Bij die gelegenheid zal weer worden uitge voerd de „Recruten-marsch", welke vóór 25 jaar het eerst door het gezelschap is aange leerd en in het publiek uitgevoerd.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Bjj Kon. besluit van 23 dezer zjjn herbe noemd tot kantonrechter-plaatsvervangerin het kanton Zierikzee, H. E. Beelaerts van Emmiehoven in het kanton Middelburg, mr. J. J. Hejjsse. ... . Verhagen, Goes; C. M. Klaasse, DreischorJ. M. Pou- lisse, Nieuwerkerke A. Bakker, Zierikze9; A. Happee, Middelburg, A. Polderman, Koudeker— ke, E. M. Verstraeten, Clinge.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

id. Zevenbergen 53.800.000 K.G., de coöp. id. Zeeland 61.700.000 K.G. Het totaal van de beetwortelen, die door alle fabrieken te zamen mogen worden ontvangen is 1.521.440 000 K.G. De fabrieken mogen ... beurskring Middelburg, omvattende het ge bied der gemeenten Aagtekerke, Arnemuiden, Biggekerke, Domburg, Grjjpskerke, Kocde- ksrke, St. ï^ourena, Middelburg, Meliskerke,

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

bepaald op f 1775,— in art. 2 die van deD ingenieur op f 2000, klinimendein 10 jaren tot f3000,—, en in art. 3 die van den commies op f800,- klimmende in 10 ja ren tot t 1000,— Voorgesteld wordt door ... in 10 jaren tot f 800, Hoofdingeland Boogerd stelt voor het salaris van den machinist met f 100,— te verhoogen. De Voorzitter zegt dat de machinist f 1200,heelt, dat vrjj vuur en licht toch wel

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

onderzoek, dat thans door een speciale technische com missie in Middelburg wordt gehouden. ... post jaar wedden onderwijzers verhoogd wordt met de bovengenoemde bedragen en in de ontvang sten nieuwe posten tot die bedragen gel racht worden. Besloten werd het jachtrecht der gemeente te verpachten

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Er doen geruchten de roede, dat de sigaren weer duurder zullen worden. Men spreekt zelfs van 80 pCt. Dit is echter onjuist. De grootste fabrieken in ons land, een 800, die zich ver bonden hebben de ... Geëxamineerd 10 candidaten. Geslaagd H. S. Alberge, J. M. W. Hioolen, M. Jacobze, A. G. Krjjgei, J. N. van Gelderen, allen van de R. H. S. te MiddelburgC. S. Bedet, A. P. Magielse, A. W. B. van

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

. Met groote erkente- Ijjkheid zijn benoeming aanvaardende wees de heer Van Voorst op de ernstige tjjdsomstan- digheden, welke nog droeviger zjjn dan een jaar geleden, de zorgen van alle lagen der maat ... Wederom -,.as aan de Kamer een lid door den dood ontvallen. De Voorzitter heeft wglen den heer Laan, die 13 jaar lid was van dit col lege, herdacht, zijn rechtschapenheid, eenvoud en vaderlandsliefde

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Dat er alle reden was om het 25-jarig be staan van The Vitrite Works te Middelburg niet ongemerkt voorbij te laten gaan, moge nog blijken uit de volgende cjjfers. In 1894 werden 800.000 fittings ... Middelburg. Alhier is in een zjjarm van de Ame het lijk gevo: den van een ongeveer %3-jarigen man, afkomstig uit St. Jansteen.