Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.939 resultaten gevonden

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

in fiksche trekken afmalende helgeen bij op hel cinde der vorige week le Middelburg, bij de elfde algemeene vergadering van bet Nederl. onderwijzersgenoolschap ge- zien gehoord en gesmaakl had ... Bij de aanbesteding, op den 25 dezer le Middelburg plaats gehad hebbendeis onder anderen het maken van eenen inlaagdijk door de Kleine Huissens- en Eendragtpolders aange- nomen door J. J. van Uijeto

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

tot aan do Belgische grenzen in de rigting van Middelburg in West-Vlaanderen. Door die wegsvefbetcring zal doze gemeente naauwer aan do polders verbonden en voor haar eene nieuvve korlcre, gemeenschap ... In do zomervergadering der provincinlo slaleu van Zee land welke op gisteren (3 Julij) te Middelburg is geopend, zullou onder anderc do volgcndo onderwerpen behandeld worden:

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

In hel jaar 1857 werdIcr voorkoming van sohadc en ler bewaring van den goedcn naain der llollandscho meekrap, door velo aanzien- lijko handclarcn en makelaars in dat arlikel bepaald dat bij vcrkoop ... bevinden en dat nog vvel alien ligt ongesteld terwijl aldaar in het vorige jaar op dit lijdstip 70 a 80 zieken aanwezig waron meestal aan zwaro koorlscn en ernstigo zieklen lijdende.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

ISulst I October. De op hedcn alhier gc- houdcn jaar- paarden- on vccmarkt is vrij druk bozocht gewecst. Er warcn aangebragt18 paar den 45 sluks rundvee 40 varkens en 29 schapen. Een aanzionlijk deel ... Op den 12 October aanstaandc zal aan hct lokaal van hot provinciaal besluur le Middelburg worden aanbcslccd den aanleg van eeno haven bij do tiilwalcriugssluis van den calaiuilcuzcu polder Waardc

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

In do najaars-vergadering der provincialo stolenwelke op den 6 November e. k. to Middelburg zul geopend wordenstaan onder nnderen de volgendc ondcrwerpcn behandcld te worden, als Voorslellen van ... laatste algemeene ver- gadering voor dit jaar. Belreurde men de afwezigheid van de leden uit het land van Hulst, van welke er slechts legenwoordig was dit gemis werd intusschen vergoed door eene vollallige

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Volgcns eerie opgaaf van het dcparlemcnl van financier]zijn hier te lande in het jaar 1862 met do post verzonden de volgcnde ge- tallen portbetalende brieven 13,142,094 onge- frankeerde en 2 ... I) 11 gedurende dat jaar binnen deze gemeenle gehoren zijti mannelijk 93vronvvelijk 96, za- .inen 191 vvaaronder twee tweelingen. Leven- loos aangegeven rn. 10, v. 4 lumen 14. Over- leden in 90, v

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Het eskader bestond nit de volgendeschepen de Uevenchc admiraalschip van 800 paarden- kracht, met 75 slukken geschut en 850 man ekwipago; do Warriorgepanlscrd fregat van 1250 paurdenkrachlmet 40 ... Hel hulssieraad van prinses Alexandra bestaal uit niet minder dan 2000 brillanten enllS'pa- rolen van vvelke haar koniukhjke vadertde^lweo groolsten in hel afgeloopen jaar op de vvereld

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

In verschillende steden is er spralce om het zilveren huwelijksfeest van HH. MM. den koning en de koningin, dat dit jaar invalt op den 18 Junij, op den jaardag van II. M. op den 17 en dan tevens den ... Bij de op den 30 April jl. te Middelburg plaats gehad hebbende aanbestedingen, is D. Tho- tens, te Hoek, aannemer geworden van het bui- tengewoon werk aan den Hoofdplaatpolder, voor eene som van f 22

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Biervliet1 Februarij. Deze gemeente verkeert tegenwoordig in eenen deerniswaardigen toestand. De waterstand omtrent deze plaats, welke van jaar tot jaar erger geworden isis thans tot eene onbekende ... Clinge, 6 Februarij. Gedurende het jaar 1864 zijn in deze gemeente geboren 76 kin deren waarvan 38 van het mannel. en 38 van het vrouwel. geslachtoverleden 68 personen. De bevolking op 1 Jan. 11

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

tucht- kuisstraf voor den tijd van zeven jaaren de beide anderen aan "twaalf bedriegelijke oplig- tingen in gemeen overleg gepleegden deswege veroordeeld ieder tot een jaar gevangenisstraf. Namens een der ... Bij vonnis der regtbank te Middelburg van 5 October, werd Willem Cornelis Meijer geboren te Nijeveen, laatst verblijf houdende te Zuidzande na vroeger predikaut te zijn geweest bij de Hervormde

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

bat. te Vlissingen, het depSt te Middelburg en bet 3de bat. te Neuzen gesta tioneerdvan het 6de regiment, de staf met het dep6t en bet lste bat. te Bergen-op-Zoom en het 2de en 3de bat. te Bredabij de ... Op vrijdag 28 December zal te Middelburg worden aanhesteed het onderhoud der rijks-wa- terleidingen bewesten en beoosten het kanaal van Ter-Neuzen, gedurende 1867, 1868 en 1869. De aanbesteding zal

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Neuzen19 October. De maatschappij tot redding van drenkelingen, in het jaar 1767 te Amsterdam gevestigd, heeft dezer dagen met de groote massief gouden medaille bekroond den heer H. P. W. Steenkamp ... meeste zorg worden onderhouden, een groot en fraai ijzeren hek rond het drooge dok, zal de onaanzienlijke sclnitting vervangen de zoogenaamde Nieuwe weg, het eenige com- muniecatiepunt met Middelburg zal

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Bij besluit van Gedeputeerde Staten van den 11 Maart jI., Prov. blad no. 49, is vastge steld bet aandeel der gemeenten in de ligting voor de nationale militie van bet jaar 1871 waarin moeten leveren ... Is het volksverhaal waarzoo schrijft men uit Appeldoorn aan de N. R. 0. dan gebcurde v66r ruira 60 jaar ongeveer het vol gende Koning Lodewijk Bonaparte zou het Loo Ijezoeken en de toeumalige maire

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

llet gros dier bevolking is dom. Tot op liaar elfde jaar is zjj opgeleid in de sebolen der „Fr6- res de la doctrenes, waarzijzieb, buiten deken- nis van den roomsehen catechismus, slecbts eene goede ... per dag in de vaart mag komen. Velen toch zien zich nu verpligt, van elders komende dik- wijls in Middelburg of Vlissingen te overnacbten, terwijl zij anderswanneer de bootzooals vroe- gerook om 0

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

J. B. 22 jaar, landbonwersknecht te Axel, defaillantschuldig verklaard aan moethvillige mishandelinggeene ziekte of heletsel van te werkeu van meer dan 20 dagen veroorzaakt heb- bende. gepleegd ouder ... Zaturdag 17 dezer znilen te Middelburg 20 officieren en p. m. 1100 militairen per extra treiu van G.30 's uiorgens vertrekken, regtstreeks tot Putten om van daar dienzelfden dag naar bet kamp te

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Naast Amerika gtaat Engeland met zijn finan- cielen voorspoed zijn overvloed in de staatskas- sen, Het jaar 1872 beeft een voordeelig over scliot voor dit land opgeleverd van 70 millioen gulden ... iDe. Fiiescbe Courant meldt, dat de voor- raahge kapite.n P. A. Janssen is benoemd tot diiecleui van bet burgerlijk en militair bnis van metering te Middelburg, met ingang van 1

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

en eenig zilver, dat zelfs van onder de buikhelling is gehaaldalwaar het door het kantelen van het schip geraakt waste zamen ter waarde van 800 gulden en behoorende aan de heeren van Maenen Co. van ... In het krankzinnigengesticht te Salpetri6re heeft een oude nicbt van generaal Trochu op eene curieuse manier een einde aan haar leven gemaakt. Die vrouw was verleden jaar uit Bretagne naar Parijs

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

is de Wraak tegen 1789;'* m.a. w. de beginselen in laatstgenoemd jaar> ten aanzien van bet volkeren.bestnnr opge- worpen en gehandhaafd en waaraan de kinderen van onzen tijd (en niet 't'minst zijdie ... I Oe min. van binnenlandsche zaken brengt ter algemeene kennis. dat op 18 December van i dit jaar in het gebouw der polytechniscbe school I te Delft een vergelijkend examen zal worden afgcDomen van

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

pretendentschap voor zeven jaar aanvaardt En hu hoorde men den heer Dahirel duidelijk nitroepeu „Neen I" Dit bragt vrij wat sensatie in de vergadering te weeg. De spreker ging daarop voort en herinnerde den hertog ... Middelburg in 1873 gehouden Nederlandsch taal- en letterkundig congresdoor den heer Max Rooses te Genten het congresbestuur zich deswege tot de Neder- landsche regering heeft gewend.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Zeeu«V8ch Vinanderen te dragcn in de ligting voor de nationale miiitie van het jaar 1874 is als volgtAxel 7 Boschkapelle 3 Clinge 5 Graauw 6, Hengstdijk 2, Hoek 3, Hontenisse 11, Hulst 7, Koewacht 4 ... In onderscbeidene bladenook door ons medegedeeldkomt een berigt voorboudende dat de milicieos dit jaar eene maand vroeger dan gewoonlijk onder de wapenen zullen worden geroepen.