Krantenbank Zeeland

HomeSearch

134 resultaten gevonden

| Sluisch Weekblad | pagina 1

bij het flazegrasbij Middelburg in Vlaanderen, en in den Oosthoek op welke punten onze opperwateren zich feitelijk met die van Vlaanderen vermengen en met deze naar zee stroomen. Op twee punten duurt ... Over twee jaar werd er opgemerkt, dat er in den vloer der sluisbizonderlijk langs den noordkanteene verzakking be stond, genoegzaam om aan eene ondermijning te doen denken. Toen werd in de alge

| Sluisch Weekblad | pagina 1

1°. dat in genoemde geldleening van ƒ150,000 kan worden ingeschreven voor drie en veertig aandeelen, elk van duizend gul den, tegen eene rente van vier en een half ten honderd in het jaar, in te gaan ... het bedrag der ingeschreven aan deelen, voor zoo ver die zijn aangeno men, moet overgestort worden vóór den 20*'™ December 1875, bij den Betaal meester te Middelburg, op de gewone kantooruren en dat de

| Sluisch Weekblad | pagina 1

liet loopeüdè jaar-; dat gemeld kohier van Maandag den eerste/n tot en met Maandag den vijftienden April aanstaandedes 's morgens van 9 tot 12 ure, ter gemeente-secretarie voor eenieder ter lezing zal ... steeds van woonplaats te verwis selen en van naam te veranderen, erin ge slaagd zeven jaren lang de politie te ver schalken. Eerst in het laatst van't vorige jaar word hij gearresteerd. Hij is thans 73

| Sluisch Weekblad | pagina 2

moeten aan komen. Wij kunnen bierbij nog opmerken, dat de gcbeele gemeente Middelburg in Vlaanderen en Lupscbure, met hunne rijke poldergrondcndoor hunne gemeenschap met Aardenburg over Heilie, zouten ... De inkomsten van de Guslnaf-Adolf-vcreeni- giag zoo wordt uit Frankfort gemeld hebben in hel nfgcloopen jaar bedragen 195,634 th. Het aantal protestanten in Europa is ongeveer 68 mil- lioen; 700 a

| Sluisch Weekblad | pagina 2

zou moeten aan komen. Wij kunnen hierbij nog opmerken, dat de geheele gemeente Middelburg in Vlaanderen en Lapsehure, met hunne rijke poldergrondendoor hunne gemeenschap met Aardenburg over Heille ... Dc inkomsten van de Gustaaf-Adolf-vereeni- ging zoo wordt uit Frankfort gemeld hebben in het afgeloopen jaar bedragen 195,634 th. Het aantal protestanten in Europa is ongeveer 66 mil- lioen; 700 a

| Sluisch Weekblad | pagina 2

Voor Zeeland zijn dit jaar aan de beurt van aftreding als leden voor do tweede kamer der staten-generaal Middelburg, mr. J. P. Koeter TakGoes, mr. P. 11. Saaijmans Vader. In het kiesdistrict ... Zierikzec heeft dit jaar geen aftreding plaats.

| Sluisch Weekblad | pagina 2

fa het vorige jaar werd door velschillende bla den medegedeeld, dat de zomerdienst op de spoor- wegeu voortaan op den leu Juni zal aauvangen. Naar wij uit goede bron vernemenzalalthans dit jaar, de ... In het afgeloopen jaar werden te Lexmond 459

| Sluisch Weekblad | pagina 2

overvloedig water springt. Een geleerde die nasporingen gedaan heeft omtrent de overstroomingen in dit bergachtig land, heeft ontdekt, dat over twee honderd jaar hetzelfde verschijnsel zich in deze streek heeft ... 8,00," 9,00 12,50,, 14,25 14,— 15,50

| Sluisch Weekblad | pagina 2

paar ratten er 646,800 voort! Gedurende vier ja ren werpt het wijfje ieder jaar zes tot zeven maal, en iedere worp bestaat uit 12 tot 23 jongen, die op hunne beurt jongen krijgen als zij 5 maanden zijn ... gesteld van den officier van justitie te Middelburg.

| Sluisch Weekblad | pagina 2

En andermaal bleek de Zeeuwsche fier heid, toen bij de behandeling der begroo ting namens gedeputeerde staten werd voor gesteld daarop een post van f800 uit te trekken, als abonnement in de reis ... Omtrent den toestand van het droo- ge dok te Middelburg deelt de Mildelb. Ct. het volgende mede; In eene bijeen komst, door de ingenieurs van den wa terstaat Zaterdag met den aannemer ge houden, zijn

| Sluisch Weekblad | pagina 2

In het thans door de regeering inge diend wetsontwerp tot wijziging van de mi- litiewet wordt o, a. voorgesteld, het jaar- lijksch te lichten contingent te brengen op 13,500 man, van welke 800 voor ... in het jaar 187G ontleenen wij het volgende, voor zooveel dit district betreft

| Sluisch Weekblad | pagina 2

Do collecte voor het fonds ter aanmoe diging en ondersleuning van de Gewapende dienst in der Nederlanden heeft dit jaar op ... avonds ten 6,45 van Vlissingen vertrekt, gaat niet verder dan Middelburg, zoodat de reisgelegenheid naar Goes daardoor vervalt.

| Sluisch Weekblad | pagina 2

500 minder op dan in het naastvoox-gaande jaar. Dientenge volge was er in het geheel slechts f 17,800 beschikbaar. En daartegenover stonden de aanvragen van 22 gemeenten, waarvan de ondersteuning geen ... Verleden Zondag 14 April was hot vijf en vijftig jaar geledon dat door de jonge juf vrouwen I. P. Vorstman, M. A. Bekaar en C. F. Noest de eerste steen werd gelegd van de nieuwe Herv. kerk alhier

| Sluisch Weekblad | pagina 2

die gemeente wordt gewaardeerd kan dienen, (lat van do 101 leerlingon, in 't afgeloopen jaar, 69 geen enkele maal, 11 tweemaal, 2 driemaal oa slechts éeu de lossen meermalen verzuimde. (M. C.) ... J. van Male te Breskens is voor f 8598 aannemer geworden van het eenjarig onderhoud en de verbetering van de ha venwerken te Breskens en D. Tbolens, te Hoek voor f 509 per jaar van de aanleg en

| Sluisch Weekblad | pagina 2

van 250 jaar kunnen hereiken, schijnt dus dit stuivortjo laug gerold te hebbon eer het weêr boven water kwam. ... Voor de executie der gevangenisstraf vol gens het nieuwe Strafwetboek zullen er, naar de meest nauwkeurige berekeningen, nog 800 moeten worden bijgebouwd.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Het traktaat-genootschap te Londen heeft 6't jaar bestaan en gedurende dien tijd 1,006 mil lioeu traktaatjes verspreid. In hel vórige jaar al leen zijn 47 millioeu traktaatjes verspreid waar van twee ... Op dc Haarlemmer tentoonstelling voor me talen voorwerpen ziju veel brandkasten is dat een teeken des tijds Voor die tentoonstelling bestonden Sub-Commissien te Middelburg, Goes, Zierikzee en

| Sluisch Weekblad | pagina 3

, die op sommige akkers zelfs nog in vollen bloei staatis dit jaar voor het eerst van de gewone ziekte bevrijd gebleven. Gaf bet vlas hier en daar een voldoend resultaathet koolzaad bijna overal een ruim ... bezit zijnde polders hieven dit jaar niet achterlijk in productie. Rustte hel oog met welge vallen op het zoo uitmuntend voortbrengend ver mogen dier gronden, minder aangenaam was voor ieder welgezinde de

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Naar men verneemt bestaat bij de regering het voornemen om aan de krijgers van 1813, die op 17 November a. s. huu tachtigste jaar hebben be reikt, eene jaarlijksche toelage te verstrekken, gelijk ... Men schrijft uit Middelburg van den 14 dezer: Ouzc gemeenteraad besloot heden middag een crediet van f 1200 aan Burgemeester en Wethou ders te verleenen, om daaruit, bij gelegenheid van de herdenking

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Eene Fricsche vrouw die bij uitnemendheid Oranje gezind was heeft dit nu ook werkelijk bij de algeraeeue feestviering op zeldzame wijze doen blijken zij was reeds van het vroege voor jaar af, toen er ... 13 geheel oranje- gele kallen T welk haar ook geluktezij plaatste die nu op eene rijmet zinspeling op het merkwaardige jaar 1813.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Toen de Paus de gelukwenschen van do amb tenaren ontving, verklaarde Z. H. dat hij in het aanslaande jaar gewichtige gebeurtenissen te ge- moet zag hij maande hen voorts aanom kalm te blijven daar de ... SLUIS14 Januarij. Z. M. heeft benoemd tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter standplaats de gemeente Oostburg, de Heer G. Le Nobelcandidaat notaris aldaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Toen de Paus de gelukwenschen van de amb tenaren ontving, verklaarde Z. H. dat hij iu het aaustaande jaar gewichtige gebeurtenissen te ge- moet zag hij maande heu voorts aanom kalm te blijven daar de ... SLUIS, 14 Januarij. L. M. heeft benoemd tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter staudplaals de gemeeote Oostburgde Heer C. Le Nobelcandidaat notaris aldaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Klaagde men hier vroeger en zeer te regt over het gevaarlijke der greppels, welke men jaar lijks in de zijkanten legde van de Rijks en Pro vinciale wegenleidende van Breskens naar Aardenburg en Sluis ... koopprijzen van domeinenbij de wel moet worden geregeld en dat voor hei jaar 1864 cene begroeting van uitgaven moet worden vastgesteld

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Klaagde men hier vroeger en zeer te regt over het gevaarlijke der greppels, welke men jaar lijks in de zijkanten legde van de Rijks en Pro vinciale wegen, leidende van Breskens naar Aardeuburg en ... vau domeinen, bij de wel moet worden geregeld en dat voor hei jaar 1864 eeue begrootiug van uitgaven moet worden vastgesteld

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Eene aankondiging van het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsclie Naamwijzer slaat bij ons gelijk met eene aanprijzing. We hebben jaar op jaar niets dan lof over voor het nette, onmisbare en immer ... toevoegsel Eene rustplaats der bannelingen: dc graven der Portuge- sche Joden te Middelburg is een sieraad van het boekske en eene waardige bijdrage tol de ge schiedenis der Joden te Middelburg, waarvoor we

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Eene aankondiging van het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer staat bij ons gelijk met eene aanprijzing. We hebben jaar op jaar niets dan lof over voor het nette, onmisbare e:i immer ... toevoegsel Eene rustplaats der bannelingen: de graven der Portuge- sche Joden te Middelburg is een sieraad van het boekske eu eene waardige bijdrage tot de ge schiedenis der Joden te Middelburg, waarvoor we

| Sluisch Weekblad | pagina 3

provinciaal gerechtshof in Zeeland, van 28 De cember jk, waarbij was bevestigd het vonnis der Arroudissêmenfs Rechtbank tc Middelburg van 29 Oct. te voren, houdende veroordeeling der ge noemde ISeerenals ... Om eenigzins te kunnen oordeelen oven de werking 'der Schoolwet van Aug. 1857 die thans hare eersle zes proefjaren heeft doorgestaan diene men te weten dat alieen over bet jaar 1861 vooj_ bijna een

| Sluisch Weekblad | pagina 3

gerechtshof in Zeeland van 28 De cember j!., waarbij was bevestigd het vonnis der Arrondisseraents Rechtbank te Middelburg van 29 Oct. te voren, houdende veroordeeliug der ge noemde Hoeren als verantwoordelijke ... Om eenigzins te kunnen oordeclen over de werking der Schoolwet van Aug. 1857 die thans hare eerste zes proefjaren heeft doorgestaau diene men te weten dat alleen over hel jaar 1861 voor^ bijna een

| Sluisch Weekblad | pagina 3

misdrijven, waarom zij deze zaak verwezen naar den burgerlijken rechter. De rechtbank te Middelburg besliste evenwel dat er geeuc voldoende aanwijzingen bestaanwaaruit zou geconstateerd zijndat wegens het ... Bij het instituut voor doofstommen te Gronin gen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor de opneming van nieuwe kweeke- lingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar kunnen

| Sluisch Weekblad | pagina 3

misdrijven, waarom zij deze zaak verwezen naar den burgerlijken re hier. De rechtbank te Middelburg besliste evenwel dal er geene voldoende aanwijzingen beslaanwaaruit zou geconstateerd zijn dat wegens het ... Bij het instituut voor doofstommen te Gronin gen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor de opneming van nieuwe kweeke lingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar kunnen

| Sluisch Weekblad | pagina 3

. De kermis lokt dit jaar eene grootc menigte vreemdelingen uitallen he geven zich naar de GrooLemarktwaar de ver schillende tenten hunne aangewezene plaats be zetten. Onder de schouwlooneelenwelke nooit ... Onder do aftredende leden der Tweede Kamer, op 14 Junij a. s.bevinden zich o. a. do heeren van Eek, Voor het district. Middelburg, en van Diggelen voor het district Goes.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

De laatst ontvangen berichten behelzen het vol gende Maarschalk von Wrangel heeft de ma gistraten\velke met eenparige stemmen gewei gerd hebben de belasting van 1,800,000 fr.door dien Pruissischen ... . De kermis lokt dit jaar eene groole menigte vreemdelingen uit; allen be geven zich naar de Grootemarktwaar de ver schillende tenten hunne aangewezene plaats be zetten. Onder de scbouwtooneelenwelke

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Onthouden wij onsdeze Heeren met name aan te wijzen. Wij meenen te mogen verklaren dat de hulde gebracht wordt aan allen die in 's llage of in Middelburg of in Zeeuwsch Vlaanderenof waar ook ... gewichtige wetten af te doeniets wat voorheen (door wiens toedoen laten we nu in 'tmidden) niet gebeurde! liet is noodig en nut tig dat de werkzaamheden van een jaar ook in dat jaar afloopen eu we weuscheu deu

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Tot president der arrondissemenls-rechtbank te Middelburg is benoemd mr. J. H. de Sloppelaar thans rechter in die rechtbank. ... cenL Zij betaalde dus van 50 cent f 3,65 rente in het jaar of niet min der dan 730 percent. Deze gevallen zouden voor zeker met vele andere te vermeerderen zijn. Zij toonen aan, dat er in de lagere

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Uit Waischou wordt gemeld dat de rcorganistaiie van Polen in dit jaar lot stand zai komen. JHel land zal worden verdeeld in 11 gouvrcneir.enten en 80 districten. De zetel der regeering zal zijn te V ... gepleegden diefstalook is hem op de meeste plaatsen in Relgie hel verblijf ontzegd. Hij is natuurlijk naar Middelburg overgebracht en daar thans gedetineerd in afwachting van de straffe des Rechters.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Uit Waischon wordt gemeld dat de reorganistatio van Polen in dit jaar lot stand zal komen. Het land zal worden verdeeld in 11 gouvrenementen en 80 districten. De zetel der regeering zal zijn te War ... geplecgden diefstalook is hem op de inoesle plaatsen in Belgie het verblijf ontzegd. Hij is natuurlijk naar Middelburg overgebracht cn daar thans gedetineerd in afwachting vau de strafte des Rechters.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

In het belang der handeldoende ingezetenen van Middelburgraden wij dezen aan hunne Belgische correspondenten te verzoeken op de adressen hunner brieven MIDDELBURG IN ZEELAND "1 te stellen alzoo de ... ondervinding heeft geleerd dat de brieven anders vertraging ondervinden, daar ze sedert de versnelde postdienst Eocloo— JJzendijke en Maldeghem-Aardenburgwel eens naar Middelburg in Vlaanderenen van daar terug

| Sluisch Weekblad | pagina 3

In het belang der handcldocndo ingezetenen van Middelburgraden wij dezen aan hunne Belgische correspondenten te verzoeken op dc adressen hunner brieven ..MIDDELBURG IN ZEELAND "1 te stellen alzoo dc ... ondervinding heeft geleerd dat dc brieven anders vertraging ondervinden daar ze sedert dc versnelde postdienst Eccloo- IJzendijkc cn Maldcghcm-Aardenburgwel eens naar Middelburg in Vlaanderen, cn van daar terug

| Sluisch Weekblad | pagina 3

rechtbank le Middelburg terecht Willem Corne lius Meijer, oud 48 jaren geboren te Nijeveen, laatst verblijf houdende te Zuidzaude thans ge detineerd. ... Dezen beklaagde, lot het vorige jaar predikant bij de hervormde gemeente te Retranchémenl Werd ten laste gelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan lahdlooperij. Den 8 September werd hij volgens

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Tochlbank te Middelburg terecht Willem Corne lius Meijer, oud 48 jaren, geboren te Nijeveen, laatst verblijf houdende te Zuidzande thans ge detineerd. ... Dezen beklaagdelot het vorige jaar predikant bij de hervormde gemeente te Uelranchement werd ten laste gelegd dat hij zich heelt schuldig gemaakt aan landlooperij. Den 8 September werd hij volgens

| Sluisch Weekblad | pagina 3

zij haar oorsprong ontleent. Die oorsprong is de Gauges. Deze rivier, waarin door de Indianen onreinheden van allerlei aard gedurende het geheete jaar worden geworpen, verzamelt dat alles in de Delta ... . Nu treedt jaar lijks tweemaal, in April en Juli. die rivier bui len hare oevers en laat dan eeu slib 11adat wél den grond vruchtbaar maakt, maar levens den dampkring verpest. De doodelijke

| Sluisch Weekblad | pagina 3

zij haar oorsprong ontleent. Die oorsprong is de Ganges. Deze rivier, waarin door de Indianen onreinheden van allerlei aard gedurende het geheclc jaar wordeu geworpen verzamelt dat alles in de Delta. Nu ... treedt jaar lijks tweemaal, in April en Juli. die rivier bui len hare oevers en Iaat dan een slib na dat wél den grond vruchtbaar maakt, maar tevens den dampkring verpest. De dooilolijke uitwasemingen die

| Sluisch Weekblad | pagina 3

male er meer of minder aan de kapotjasseu te veranderen valt, welke, indien ze zouder verandering nog een half jaar zouden kunnen gebruikt wordenals de verandering niet waardig, afgekeurd eu ten koste ... 9,30 6,00 5,40" 5,10 5,10 3,50 6,50 8,00

| Sluisch Weekblad | pagina 3

mate er meer of minder aan de kapotjasscu te veranderen valt, welke, indien ze zonder verandering nog een half jaar zouden kunnen gebruikt wordenals de verandering uiet waardig, afgekeurd eu leu koste ... f 9,30 6,00 5,40 5,10 5,10 3,50 6.50 8,00

| Sluisch Weekblad | pagina 3

onder anderen de Geneeskundige School te Mid delburg, die ons niet en de Scheldevaart die ons wel - nut. Over de eerste onderneming zeggen we alleen ditwil Middelburg de eene ot andere schoollaat ... Middelburg die dan zelve betalen, want, met het oog op de geneeskundige wetten, kunnen we volstrekt niet tot de overtui ging komen, dat ze van algemeen belang zou zijn en we danken de Redactie der

| Sluisch Weekblad | pagina 3

rechtbank te Middelburg in de maand Januari jl. reeds veroordeeld was ge worden en waarvoor hij heden over 8 dagen alhier bij verwijzing voor hot kantongerecht te recht stond. ... Men meldt uit Middelburg van 1 November

| Sluisch Weekblad | pagina 3

dier provincie benoemd den heer mr. C. J. Pické te Middelburg. ... De fabriekarbeider P. te Enschedé is gewoon jaarlijks een varken te mesten. Dat, hetwelk fiij dit jaar op schot had (een oud) beloofde iets goeds te zullen worden. Het was onvcrzadelijk en uiterlijk

| Sluisch Weekblad | pagina 3

den beklaagde werd gevoerd door mr. W. A. van Hoek, advocaat te Middelburg. Wij onthouden onsvoor T oogenblik van alle verdere opmerkingen en mededeelingen en wach ten de uitspraak af, die op 29 dezer ... Maandag morgen gingen drie jongens le Sneek, omstreeks 14 jaar oud kievietseieren zoeken een zoogenaamde wortel(waarschijnlijk wilde scheerling) aldaar slangenwortel genoemdvin dende aten twee er

| Sluisch Weekblad | pagina 3

met rang vau luitenant-kolonel f 57,600, luitenant met rang van kapitein f 24,600, vaandeldrager met rang van luitenant f 14,400 en bij de cavalerie en infanterie van linie luile— nant-kolouel f 58,800 ... Donderdag avond, omstreeks 9 ure, beeft James Nimmo, te Glasgow, met Pruisisch zuur zijne drie kinderenhet oudste 5 jaar en het jongste 18 maanden, vergiftigd, waarua hij zichzelven om het leven