Krantenbank Zeeland

HomeSearch

18.270 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 1

Een politieke zuiveringsactie wordt thans door de regeering-Bonomi in Italië doorgèvoerd. Uit het stadsbestuur van home zijn reeds 1300 amb tenaren verwijderd en in Zuid-Italië zijn 800 hodgleeraren ... 25 jaar j>rganist. De heer F. F. Depondt vierde ZoTOag zijn zilveren/ jubileum als orga nist van de katholieke kerk**Van de zijde van het kerkbestuur en het zangkoor heeft 't niet aan belangstelling

| de Stem | pagina 1

De minister-president was tot de conclusie gekomen, dat de bevol king in alle lagen zeer radicaal is geworden. De zwarte .markt vormt een probleem op zichzelf. In het nu reeds meer dan een half jaar ... Wemeldinge 800. Met de eieren was het al niet veel beter en bovendien zou een partij koek zijn beschim meld.

| de Stem | pagina 1

«nde straten zijn totaal onbewoond 'iestig waaien de gordijntjes door de glasiooze vensters en hoog groeit let gras tusschen de steenen. Drs. Sinnema uit Middelburg, hei van de voorlichting, voerde ... weest had kunnen zijn, omdat alles daar onder water stond. Alles liep toen met een sisser af. en het eiland geraakte verlost van de benden, die er een half jaar als Hunnen waren opgetreden.

| de Stem | pagina 1

en pistool tij ie wat onge- ezien, dat de id wapen bij Jaar kunt U lieten". Maar isor het hoofd j. „loop ik de e te raken". ... -Vlaming steekt slechts uit noodzaak de W èchelde over. „Middelburg" betee- kent voor hem de zetel van een Pro vinciaal Bestuur, hetwelk in veel op zichten weinig begrip en belangstel ling voor zijn land toonde, en

| de Stem | pagina 1

NDERTOUW ijzingen ont wen en land- steeds bij ons 800-O ... A Hoen in Zeeland vallen er 4 mil- lïoen onschadelijk te maken. Het vraagstuk .kan In één jaar tijd worden opgelost.

| de Stem | pagina 1

rr>e SITTARD is een groep Neder- landers uit het kamp There- siënstadt aangekomen. Deze groep maakt deel uit van het transport van ongeveer 800 Nederlanders en 400 statenloozen van Joodschen af komst ... In het eerste half jaar na de be vrijding werd in de Zuidelijke fa brieken 365 ton wol voor stoffen, 393 ton wol voor dekens en 600 ton voor andere producten in bewerking genomen, hoeveelheden, die

| de Stem | pagina 1

dichtheid van 152 inwoners per km2. Zonder oorlog zou door de normale bevolkingstoename van plm. 500.000 zielen per jaar dit aan tal gestegen zijn tot plm. 75 mil lioen. Het verlies van menschen- levens in ... Volgens de publicaties van 't Cen traal Bureau voor de Statistiek ie 's-Gravenhage zijn in Nederland in 't iaar 1939 uit Joodsche moeders maar 1410 kinderen levend geboren, terwijl dat jaar .hier

| de Stem | pagina 1

kunnen verleenen; in de ren zouden toestanden heer- i, die het zwaarste lot niet ■deelen aan de zwaarst schul- i; geschorste en gestaakte amb- ren zitten nu al vaak meer dan half jaar te wachten op uit ... werd de bekende R. J. Zimmer man, de man van de Technische Noodhulp, enz., gearresteerd. Hij is tot op 30 April van dit jaar in Duitschland nog in betrekking ge weest bij een vracht wagenfabriek.

| de Stem | pagina 1

, maar de geallieer de soldaten om ons heen vormen een onweerlegbaar bewijs. Wij kim nen weer vrij ademen, nadat wij twee jaar in een gevangenis te heb ben moeten leven, waar voor 800 menschen ruimte was ... dit jaar weer een •ren van Amateurs- o in de afgelopen garan-deeren. Het jaar 78 pet. be- >n U ons Uw tabak verzoeken wij u postwissel f 0.75 ot vissel zenden wii u nulieren.

| de Stem | pagina 1

. A. H. M. van Schijndel; Hoofd- ■edacteur: J. J. H. A. Bruna; Alg. Zeeuwsch ed.: W. Groffen, Middelburg; Rayonred. teeuwsche eilanden: N. J. Karhof, Goes. Rayon- red. Zeeuwsch-Vlaanderen: J. Vermeeien ... Verlengd t.m. 29 September. MARG.: A40B B40B C40B Boter 250 gram. M40B Boter 125 gram BROOD; A101 B101 C101 Reserve 800 gram.

| de Stem | pagina 1

NG MIDDELBURG ... »t Middelburg maakt naamlijsten voor zwa- 1 ook voor vuilen ar- e periode door werk- ingevuld en ondertee- vorden ingeleverd op ten kantore van bo- dienst, kamer 4, loket e agentschappen. Toe pten

| de Stem | pagina 1

middelburg ... . H. M. van Schljndel: Hoofd redacteur J. J. H. A. Bruna; Alg. Zeeuwsch ted.: W. Groffen, Middelburg; ïtayonrea. Zeeuwsche eilanden N. J. Karhof. Goes,

| de Stem | pagina 1

: J. A. H. M. van Schijndel: Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna; Alg. Zeeuwsch red.: W. Gioiien, Middelburg; Rayonred Zeeuwsche eilanden ... Over de sehoenproductie zei ir. Vos, dat volgend jaar de produc tie tot 600.000 paar per maand kan stijgen, zoodat eind 1946 ieder Ne derlander een paar kan hebben ontvangen.

| de Stem | pagina 1

. A- H. M. van Schljndel: Hoofd redacteur: J. J- H. A.. Bruna; Alg. Zeeuwsch red.: W. Grof f en, Middelburg; Rayonred. Zeeuwsche eilanden N. J. Karhof, Goes. ... „In Januarl-Februari van dit jaar vertoefde de Luitenant-Gou verneur-Generaal in het Zuiden, doch alle activiteit ontbrak; de Generaal Verniers van der Loeff was genoopt het Engelsche kamp op te

| de Stem | pagina 1

Brabrnt en zeeland. Ultg. „Stichting De Stem", n.rn-teur' J. A. H. M. van Schijndei: Hoofd redacteur' J. JH. A. Bruna; Alg. Zeeuwsch red- W. Grollen, Middelburg; Rayonred. Zeeuwsche eilanden N. J ... Naai- schatting van deskundigen zal hier weer een bedrag van 7 800 milliocn mede gemoeid zijn..

| de Stem | pagina 1

Directeur: J. A. H. M. van Schijndel; Hoofd- redacteur: J. J. H. A. Bruna; Alg. Zeeuwsch red. W. Oroffen, Middelburg Rayonrad Zeeuwsche Eilanden N. J. Karhof, Goes ... tijdstip van het jaar 1945 gereed te zijn voor het overnemen van de macht in den Indischen Archipel Waarbij dan nog apart staan de vraag, of 't aan dc Nederlanders bij den berooiden staat van zaken in het

| de Stem | pagina 1

Directeur: 3. A. H. M. van Schtjndel; Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna; Alg. Zeeuwsch red W. Groffen, Middelburg Rayonrad Zeeuwsche Eilanden N. J. Karhof, Goes ... We gelooven, dat de studie en het werken van dit Genootschap zeer sterk de aandacht dient te trekken. In dit jaar 1946 zullen vermoedelijk ook de groote beslis singen omtrent de toekomst van

| de Stem | pagina 1

IITGAVE STICHTING „DE STEM" Directeur J. A. H. M. VAN SCHIJNDEL ïoofdredacteur J. J. H. A. BRUNA Algem. [eeuwsch-redacteur: W. GROFFEN, Middelburg; teeuwsch Vlaanderen Bureau Hulst, Dubbele loort 8 ... graag wilde weten, wat we onmiddellijk na de bevrijding aan hout noodlg zouden hebben. Die opgave is verstrekt en ruim een jaar later nog een aanvulling. Beide keeren. zoo vertelde Dr Plomp in een rede

| de Stem | pagina 1

UITGAVE STICHTING „DE STEM" Directeur J. A H M. VAN SCHUNDEL Hoofdredacteur J. J. H A BRUNA Algern. zeeuwsch-redacteur: W GROFFEN. Middelburg; zeeuwsch Vlaanderen Bureau Hulst. Dubbele poort 8. tel ... breking van 5 jaren, hopen samenwerkende Reclasserlngsinstel. lingen dit Jaar wederom een Na tionale Reclasseeringsdag te hou den, Als datum voor deze huis- en straatcollecte is vastgesteld 6 Juli. a

| de Stem | pagina 1

TT AVE STICHTING „DE STEM" htrecteur: J. A. H. M. VAN SCHIJNDEL Hoofdredacteur J. J H A. BRUNA Algem. Vpeuwsch-redacteur: W GROPFEN. Middelburg; Feeuwsch Vlaanderen Bureau Hulst. Dubbele boort 8 tel ... it jaar zijn

| de Stem | pagina 1

[recteur J. A H. M. VAN SCHIJNDEL. [jofdredacteur J J H A BRUNA Algem. ïeuwsch-redacteur: w GROFFEN. Middelburg; «euwsch Vlaanderen Bureau Hulst. Dubbele iort 8, tel 102; Red J. v d BROEK. Bijbureau ... log iets zeggen. Naar men weet, |eeft. een petitie aan de Koningin het „Oude Leger van 1940" Jaar tegen bezwaar gemaakt. Dit be ekent echter niet, dat de onder tekenaars het oude lecer, zooals ,et

| de Stem | pagina 1

Directeur i 1 A H. M van SCHIJNDEL Hoofdredacteur J J H A BRUNA Algem. Zeeuwsch-redacteur: W GROFFEN Middelburg; zeeuwsch Vlaanderen Bureau Hulst. Dubbele poort 8 tel 102. Red J. v (1 BROEK ... gere duceerd. De kringen hebben beiden hun eigen bestuur, terwijl ze te vens zijn afgevaardigd in het Krm gtestuur Middelburg. Deze jctegenwcordiiging bestaat uit 6

| de Stem | pagina 1

scherpe wlndrui- ming naar West of Noord-West brekende bewolking en een en kele regenhui. Koel voor den tijd van het jaar. ... -machinist J. Verduyn, beiden uit Middelburg, die ter stond na de ontploffing met hun zwemvesten over boord sprongen en door den sterken stroom wer den meegenomen.

| de Stem | pagina 1

Middelburg (P. v. d. A) eu C. Ha- jnelink, Axel (P. v. d. A.). ... 1897 te Middelburg geboren. HU promoveerde tot mr. in de rechten in 1921 en vestigde zich in zijn ge boortestad als adv.-procureur. Aan hes maatschappelijk leven nam hij actief deel en maakte zich

| de Stem | pagina 1

"W-A een afwezigheid van vijf en een half jaar, heeft de Gricksche koning onder gejuich van ee n groote menigte Zaterdag te Athene voet aan wal gezet. De stad vlagde en de straten waren versierd ... . van dit jaar gestegen was tot 17,842 of 105 pet. van '-941. Gewezen werd op den groei van het cultureele werk en op de voortdu rende actie tegen het „krooienstel- sel", dat spr. de kindermoord ten

| de Stem | pagina 1

Na het Duitse oorlogskruis een eis van twintig jaar ... voornemen ligt. Er mag dus, menselijker wijze gesproken, verwacht worden, dat H.M. de Koningin het volgend jaar in volle functie weer het gouden rege ringsjubileum zal vieren. In ieder geval wenst heel het

| de Stem | pagina 1

Bijz. Politie-rechter Middelburg ... C. van der Jagt uit Oosterhout kreeg 17 jaar (eis 20 jaar), J. P. Eiing uit Breda 14 jaar met aftrek van het voorarrest sedert 28 Dec. 1945 (eis 15 jaar).

| de Stem | pagina 1

. In Sresden 800 en in Buchenwald 800. ... /"OPVALLEND is het. dat na de bis- schoppelijke brief de militaire gouverneur der Ver. Staten in Duits land, generaal Lucius Clay die vol gend jaar Duitsland zal verlaten -een persconferentie heeft

| de Stem | pagina 1

leeftijden; Alhambra, Vlissingen, Houdt de dief (14 jaar); Luxor, Vlissingen, De Blauwe Sluier (alle leeftijden)Electro, Middelburg', Les enfauts du Paradis (18 jaar). ... Honderd jaar Kath. publiciteit

| de Stem | pagina 1

Een boom van t Loo voor Middelburg ... ■pEN LANDMIJN ontplofte in een weide te Oosterbeek. De 13-jarige jongen P. ter Horst was op slag dood, zijn makkertje, H. Winterink. ook 13 jaar, werd zwaar gewond en is later overleden.

| de Stem | pagina 1

DEEDS is het 7tj jaar geleden, dat het katholieke kerkgebouw te Middelburg in vlammen opging en als noodkerk het gebouwtje van de R.K. Militairenvereniging in gebruik werd genomen, dat echter slechts ... Om de nieuwe katholieke kerk te Middelburg

| de Stem | pagina 1

DE PLAATSVERVANGERS der mi nisters van Buitenlandse Zaken, hebben besloten de uitwerking van tl on^werPverdrag voor Oostenrijk tot in het begin van het "nieuwe jaar uit te stellen. ... DE MINISTER herinnerde eraan, dat de Regering in de loop van het jaar de hoop en verwachting heeft uitgesproken, dat het Indonesische probleem door de Indonesiërs zeil aangeoakt zou worden. Hij

| de Stem | pagina 1

Kinderen van 1-4 jaar: le w. 1000 gram plus keuzebon; 2e week 800 gr. pl. keuzebon; 3e w. 300 gr. plus keuze bon; 4e w. 1000 gr. plus keuzebon. ... Vervolgens is er een overbrug gingstoelage: voor gehuwden 1 jaar voor ongehuwden 14 jaar in de vorm van een aflopend percentage van hun militair inkomen. Dit kan ook als voorschot ineens worden ver

| de Stem | pagina 1

de bus naar huisIk zag er staan, bij de afdeling Zeeland L. Felius uit Renesse en de Marinier de Jong uit Middelburg, na een dienst tijd van 11 jaar ging Houmis van de KNIL weer eens vjer maanden in ... Jongen van 13 jaar reist de wereld rond

| de Stem | pagina 1

t\IT JAAR vertrekken nog ongeveer 10.000 boeren met hun gezinnen naar Canada; de eerste uittocht ge schiedt op 12 Maart met de „Kota In den", die twaalf maal met circa 800 passagiers aan boord de ... gelijking met andere werken, de groot ste aandacht schenkt. De financiële administratie zal gedecentraliseerd in Middelburg worden gevoerd. Aan het in gereedheid brengen van de jaar lijkse begroting en het

| de Stem | pagina 1

Vergunningsstelsel voor kleine bouwpatr:ons Dit jaar 40.000 nieuwe huizen op het progamma ... TAE KINDERPOLITIE te Den Haag, moest vorig jaar tegen 235 jon gens en 50 meisjes proces-verbaal op- maken, in hoofdzaak wegens winkel en kolendiefstallen.

| de Stem | pagina 1

overblijfselen van Sint Liduina zijn aangetroffen. Feit is, dat fragmenten van een skelet vermoedelijk van een vrouw, werden gevonden. ïn de loop van het jaar zul len deze fragmenten alsmede het graf zelf aan een ... Het ontdekte graf is naar zijn me ning de eerste rustplaats van de hei lige geweest; haar stoffelijk over schot werd naar België overgebracht. Een gedeelte daarvan werd 60 jaar geleden afgestaan aan

| de Stem | pagina 1

nier is het distributiekantoor te Hippolytushoef leeggeplunderd. De dieven pikten o.a. mee: 500 le vensmiddelenkaarten, ruim 800 schoenenbonnen, ruim 3600 rant soenbonnen. ruim 30.000 textiel punten ... zou gelden voor een tijdsduur van 50 jaar. Multi laterale verdragen zullen noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de economische doeleinden, welke men zich heeft gesteld Voor de samenwer king op

| de Stem | pagina 1

Dankbetuiging van Mr. Attlee aan Middelburg ... ÏYE Franse minister van Buitenland- se Zaken, beklemtoonde, dat de verdeeldheid in Europa, f^rig jaar te weeggebracht door de weigering „van zekere landen" om samen te werken, op betreurenswaardige

| de Stem | pagina 1

bepleit evenals verleden jaar een betere verdeling van auto's voor N. Brabant en wijst er o.m. op, dat in het Zuiden door het M. G. veel wa gens zijn gevorderd. Daar dit gebied inzake de ... De heer Kramer (P. v. d. A.) stelt vast, dat er momenteel 19.000 vracht wagens en 8.800 particuliere onderne mers in ons land zijn en bepleit me^er coördinatie en centralisatie.

| de Stem | pagina 1

eid bezitten om als -smid, -drukker, enz. de Priester- taan in zijn aposto- of in Afrika??? i, hoogstens 28 jaar. ater Magister van buis te Bemelen bij it voor Afrikaanse 393-00 ... 315 reserve: 800 gr. brood (geldig

| de Stem | pagina 1

jyjlSSCHIEN IS HET EEN GEDURFD BEELD, wanneer we zeggen, dat Italië, voo- het eerst sinds 25 jaar weer ter stembus geroepen om als een gemeenschap van vrije mannen en vrouwen een ... uitspraak van de Neder landse gedelegeerde bij de Wereld voedselraad heeft gezegd: „Ne derland zal dit jaar gedwongen zijn 200.000 ton groenten te ver nietigen in verband met afzet- moeilijkheden", is er

| de Stem | pagina 1

Voor de vleesvoorziening in de eer ste maanden van dit jaar was gere kend op een levering van 12.000 ton Argentijns vlees. De eerste helft is vrijwel geconsumeerd, de leverantie van de tweede helft ... E. W. de Bel, te Krabbendijke; A. Boonman, Ovezande, A. Deurloo, Kortgene, G. Dockheer, Middelburg, L. Goedegebuure Tholen; H. Griep, Ier- seke. D. Koole, Souburg, J. Korstanje. Kloet Inge, A. Koster

| de Stem | pagina 1

alles hebben de Joden de mobilisatie afgekondigd voor alle mannen van 25 tot 35 jaar. ... TT RENTENBROOD kost f 1.00 per brood van 800 gram en 8 ets per bolletje van tenminste 50 gram. Ieder brood moet 20 pet. krenten, rozijnen of succade bevatten.