Krantenbank Zeeland

HomeSearch

29 resultaten gevonden

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

i Alle Bulgaarsche loopgraven werden ver- 'overd over een front van drie K.M. en een diepte van 800 M. ongeveer. Wij maakten - krijgsgevangenen. Ten wésten van het Ostrovomoer was de Servische ... plichting om een jaar met een oorlogsverklaring te wachten, weiko slechts ten gevolge zou heb ben, dat do volkeren zich nog op krachtiger wijze en op breeder grondslag tegen elkaar wapenen. Van veel meer v

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat voor het loopondo jaar moet worden gerekend op een totuaJbedrag van. 190 millioen, waarin dan de jnterneeringskosten, die stellig meer dan 15 millioen ... Den 13en December werd te Haarlem in dienst, gesteld het aldaar gebouwde oorlogs schip .Comelis Drebbel", zijnde een moeder schip voor den onderzeedienst, groot 800 tón.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

tot nu toe bedragen voor: drukwerk, telegram men enz. f 16,900; reis- en verblijfkosten f 90,100; vergoeding kostwinnerschap zeomili- ciens f 209,800; traetementen, soldijen en toe lagen 1 ... Dit. bedrag wordt noorlig geacht voor bedoeld uitgave» gedurende de' oerste drio maanden van het jaar 1916.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

In ontwerp II, waarin tob dusver de belasting aanving bij een belastbaar inkomen van f 650, cs het asnvangsbedrag gesteld op 800. De be lasting bedraagt dan f 1 (oorspronkelijk 4) en stijgt ... G. W. B„ Amersfoort'. Voor opleiding tot korporaal-kok kunt gij een verzoek tot uw korpscommandant richten. Het aanvangsalaris voor den vrij wi 11 iger-korporaal-kok bedraagt '509 per jaar en vrij

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

heeft op de uitrustingsxoelage van 50, is moeilijk uit te maken. Bij aan stelling tot beroeps- of tot militie-onderofficier voor zoover deze laatste piinstens 2 jaar onder de wapenen zal blijven bedraagt ... die toelage: a. Lij de Rijdende Artillerie 100_fe bij de overige wapens en dienstvakken fö0. De vraag is:' stelt men zich op het standpunt dat men van te voren moet verklaren twee jaar onder de wapene

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

adspirant-verificateur bedraagt 800 's jnurs, na 4 jaar 1000. Daarna wordt men verifica teur. Tot kommies-verificateur zijn benoem baar bommiezen, die voldaan hebben aan een 'examen waarvan Oiet programma ... Kapitein der inf. R. B. van Wulfften Paltlic thans werkzaam te Middelburg, wordt tijdelijk geplaatst bij de Stelling van. Amster dam.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

AIT. v. E., Middelburg. Om bij de adm. troepen geplaatst to mogen worden, kunt gij reods onmiddellijk een verzoek indienen; in dit verzoek kunt gij dan tegelijkertijd laten blijken, dat u gaarno bij ... H. t.en B., Middelburg. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1912 der bereden wapens is nog niets officieels bepaald. Zoo gij geen bedrijfsleider of hoofd der zaak zijt, kan men

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

moogt niet jonger zijn dan 20 en niot ouder dan 35 jaar, moet Nederlander wezen, lichamelijk geschikt zijn, de bescheiden overleggen voor het aangaan eener gewone vrijwillige verbintenis, van een krachtig ... De atletiekwedstrijden voor de militairen in de Stelling van Amsterdam zullen dit jaar worden gehouden te Haarlem op 2 Juni a.s. op het terrein van H. F. O. aan de Spanjaards- te an.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Op Zondag 1 Juli zullen wederom op het sportterrein alhier ar.hletische wedstrijden wer den gehouden. Het programma omvat voor heeren hardioopen 100 M., 800 M. en 1500 M. verspringenzonder aanloop ... heeren, estafette 4x 100 M. en voor dames idem 4x50 M, Aan de 800 M. en het verspringen zonder aanloop om het kampioenschap van Nederland kunnen alleen N. A. U. leden deelnemen.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

dag ook reeds 's ochtends te beginnen met de atletiekwedstrijden voor militairen over 400 en 800 meter. Daarna wordt een zeer belangrijke korfbalwedstrijd gehouden tusschen het Amstcrdamsch twaalf tal ... Woensdagmiddag waren een aantal kinderen van zes a acht jaar op de Bloemgracht te Am sterdam bezig met een handkar te spelen. Op een gegeven ©ogenblik konden de kinderen de kar nier meer houden en

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

met jagermeester. Ge wicht volbloed 80 K.G. Gew. halfbloed 70 K.G. met een eindloop van 800 M. 1ste prijs f 50^ 2de pr../ 25, 3de pr. 10, inleggeld leden 2.50, mét-leden f 5. Deze prijzen bij deelnoming ... Zondagmorgen omstreeks half negen heoft een Belgische jongeman, inwonende bij een weduwe in do Span jaarstraat ie Middelburg, toen dc 25-jarige dienstbode weder weigerde, zijn liefdé te beantwoorden

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

To Lobith is een Duitsch deserteur uit EIten aangekomen. Na met' verlof thuis to zijn geweest, besloot de man, die een jaar voor Verdun had gelegen, niet naar hot front terug te kceren. ... liet rooimi der aardappelen alhier is in vol len gang. Wat valt dat gewas tegen! Over het algemeen niets dan krielen. Ook eldeys spreekt men van oen mislukten oogst. We zullen dit jaar geen afnemers

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

. Wilhefmica uit Den Boacfc gin^ bjj Middelburg op bezoek en kroeg oen rorr.ao.cte nederlaag to •ukken. De Zeeuwen wónnen hier rnet 51. ... 1200). De toetreding toe bever.- staand* cursussen is nog slechts hee! korten tïjil opengesteld. In twee j jaar tijds telden vu alleen voor 't Kommiesexamen bynu 300 ge» Blaagden,