Krantenbank Zeeland

HomeSearch

109 resultaten gevonden

| De Schakel | pagina 1

desnoods, maar dan moet het klaar zijn, daarna moeten ze hun kans weer krijgen. Er zijn jongens van achttien, negentien jaar gedetineerd, die van kindsbeen af thuis vergiftigd zijn met nationaal ... Tijdvak van u Nov. t.m. 24 Nov. 1945. Bonkaarten KA, KB, KC 512: 135 t.m. 141 800 gram brood 142, 143 200 gram bloem

| De Schakel | pagina 1

nog een half jaar langer geduurd, hoe zou het er dan in Holland, in de hongerprovincies uitgezien hebben. Het offer van het land van Cadzand en Walcheren was zeer groot, maar het is niet om niets ... Middelburg, stad van droomen, Vlissingen, die van de daad. Het is een karakteristiek, die reeds lang geldt. Ondernemingsgeest, zin voor zakelijkheid en technische pretaties zoeke men in het Zeeuwsche

| De Schakel | pagina 1

Voorzitter en directeur komen we kelijks in Middelburg, vernemen daar, alles, wat er omgaat en kunnen dit in hun gebied doorgeven. Wij hebben goede moed, dat de Schakel steeds met de laatste ... werkzaamheden zal beginnen. Voor- loopig heeft men de Stichtieg een levensduur van vijf jaar toegedacht.

| De Schakel | pagina 1

.000 woningen gebouwd worden. Men begint met een grootei aantal n.l. 12.500, waarvan men er in dit jaar dan 10.000 klaar wil hebben. Zeeland krijgt van dit aantal 600 woningen. ... Men rekent er op, dat de wederopbouw in ongeveer tien jaar voltooid zal zijn. Ook voor volgende jaren is dus een plan noodig. Men wil trachten door scholing en omscholing een grooter aantal vaklieden

| De Schakel | pagina 1

, omdat zijn talenkennis niet op peil was. Dit afwijzen is o.i. fout, men wist, dat de jongen in zeer moeilijke omstandig heden had gewerkt en daarom had men hem zijn kans moeten geven; na een jaar had hij ... H.B.S.-opleiding voorgesteld. Als er voldoende gegadigden uit West Zeeuwsch-Vlaanderen komen, kan op deze wijze na een jaar al wat bereikt worden. In ons gewest is steeds veel belangstelling voor de

| De Schakel | pagina 1

doorzendt naar het Bureau Verzorging Oor logsslachtoffers te Middelburg, vanwaar het na goedkeuring gaat naar de Middenstands- bank, die ten lange leste een voorschotboek- je aan den aanvrager verstrekt ... Aankoopvergunningen worden door de F- C. reeds uitgegeven. Levert Uw machtiging spoedig bij ons in en WIJ zorgen dat I dit jaar het touw vóór de maaitijd thuis hebt.

| De Schakel | pagina 1

HUWELIJKEN: 4, M. C. Cauwels, 33 jaar, Sluis en R. N. Rodts, 36 jaar; 11, A. J. La boor, 26 jaar, Maldeghem. en A. Nieuwen- huise, 25 jaar. ... Brood: 541 t.m. 545 brood Soo gr., 546 brood 400 gr., B 13 Reserve 1600 gr., C 13 Re serve 800 gr.

| De Schakel | pagina 1

-Middelburg een ge middelde van 30 a 4'- pCt. werd bereikt. En toch zijn in beide evallen de schattingen volkomen objectief ekeken en getoetst aan het juridische begrip .verkoopwaarde". ... VERTROKKEN: 2, S. C. Wcsdorp van Schel- destraat 23 naar Biervliet Noordstraat 190; 3, A. S. Klaassen van Boulevard 49 naar 's-Gravenhage5. H. M. Scherbeijn van Mo lenwater 40 naar -Middelburg: 5, M

| De Schakel | pagina 1

ue Jaar gang - Nr. 617 ... Blijkens een schrijven van G.S. heeft dit college de rekeningen over de jaren 1950, 1951 en 1952 vastgesteld. G.S. ble ken niet accoord te kunnen gaan met de raming van f 18.800,- voor de bouw van

| De Schakel | pagina 1

GEHUWD: 8, Jacob van H'ee. 70 jaar, wonende te IJzendijke en Wilhelmina Lucieer, 63 jaar. wonende te Groede; 15, Augustinus J. Reijnhout, 26 jaar, wo nende te Middelburg en Emma S. Ras, 21 jaar ... . De bijdrage voor Apollo" werd verhoogd van f 600,tot f 800, per jaar. Een salarisverordening werd vastgesteld voor de administrateur van de woningwetwoningen.

| De Schakel | pagina 1

Gezicht op een vleugel van het in „Heideheim" te Emmen. Te bouwen door Met 800 m.3 gewapend beton, 360.000 zakken cement. ... Naar het bestuur meedeelde, komen als bewoners in' aanmerking: Zij, die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt en 'n zodanige lichamelijke en geeste lijke gezondheid genieten, dat zij niet al bij

| De Schakel | pagina 1

Voor gezonde mannen is het werk in de Beemster klei op zijn minst gespro ken zwaar. Dat had Arie op veertienja rige leeftijd ondervonden, en Douwe een paar jaar later. Maar Arie was vasthou dend en ... Kruiwagen rijden met bal voor jon gens en meisjes tussen 14 en 20 jaar: 1. Henk Verschoor-Jenny Wijnands; 2. Piet Risseeuw-Suus Morel; 3. Jaap Kant- Nelly Verdouw.

| De Schakel | pagina 1

De voorz. schetste vooraleer dit uit breidingsplan aan de orde kwam, hoe gedurende de periode dat hij burge meester van Groede is (ca. 15 jaar) de gemeente 800 inwoners heeft verloren. Spr. zei dat ... Middelburg is ontworpen, aanvaard.

| De Schakel | pagina 1

hoogste inschrijver was de fa. Lucas met 'n bedrag van f 61.800,-. De laagste inschrijver was de fa. Hol te Hulst voor f 49.850,-. Inmiddels is het werk aan de laagste inschrijver gegund. ... Een raadsbesluit tot verkoop van grond aan dhr. A. Looten te Middelburg werd aangepast aan de werkelijke si tuatie, zoals die thans is, nu de huizen zijn gebouwd en bewoond door de he ren van Melle

| De Schakel | pagina 1

In het middagprogramma, dat om 3 uur begint, zijn o.a. opgenomen: de monstratie-oefeningen, piramidebouw, finale 100 m. jongens en 80 m. meisjes en hoogspringen, lange afstandslopen (1500 m. en 800 m ... INGEKOMEN: 1, Antonius C. C. M. de Weerdt, van Vlissingen naar Oranje plein 3; 1, Dingna H. J. Vermeulen, van Heemstede naar Ph. van Kleefstraat 6; 2, Jakob Kooij, van Middelburg naar W 31; 7

| De Schakel | pagina 1

150 tot 200 (meer op brengst f 800,-); 2. Straatbelasting on gebouwd van 3 pCt. van de belastbare opbrengst tot 10 pCt. (meer opbrengst per jaar f 1400,-)3. Straatbelasting gebouwd van 6 pCt. van de ... Het gymnastieklokaal en de gehele rechterzij vleugel van het z.g. parochie huis aan de Vleeshouwerstraat zal voor een periode van maximum 5 jaar, met een opzegtermijn na verloop van 3 jaar, worden

| De Schakel | pagina 2

Zij, die nog geen vitamine-C tabletten voor kinderen van 3 maanden tot 6 jaar hebben afgehaald, kunnen dit alsnog doen ten ge meentehuize op Dinsdag 4 Juni 1946 des namiddags van 2-3 uur. ... MIDDELBURG VLISSINGEN

| De Schakel | pagina 2

Rotterdamsche Kaai 11 - Telef. 2978 MIDDELBURG ... van deze vereeniging. Reeds meer dan 300 personen gingen U voor. Wie volgt? Minimum contributie f 2,— per jaar. Opgeven bij A. J. VISSER, Dorpsstraat 134, Breskens.

| De Schakel | pagina 2

b. 2-jarige cursus voor meisjes van 15 jaar en ouder. ... PI EfERN ELLA FAAS, Wed. van J. J. PROVOOST, in den ouderdom van ruim 61 jaar. P. C. DE DIE-Provoost.

| De Schakel | pagina 2

JOHANNA DE DIE, Wed. van J. J. XONNEV1JLLE, in den ouderdom van bijna 83 jaar. ... Alle belanghebbenden khnnen tot uiterlijk 2 dagen voor deze zitting hun bezwaren ook schriftelijk indienen bij het Bureau Onteigenin gen en Toewijzingen voor Zeeland, Wal te Middelburg.

| De Schakel | pagina 2

Door het leegplunderen van Indië door de Jappen, door de daarop ge volgde vernielingen door de extremisten en het nu reeds zes jaar lang volkomen stilstaan van het geheele productie apparaat is Indië ... Brood; 67-1 brood, 800 gram; 67-2 brood, 400 gram; 67-D reserve, 1600 gram; 67-K reserve, 800 gram.

| De Schakel | pagina 2

Dit jaar zal de emigratie nog niet van grooten omvang kunnen zijn. De vooruit zichten voor de komende jaren zijn echter meer hoopvol, mits de economische omstan digheden in de wereld zich niet ten ... Geldig van 13 t.m. 26 April. BONKAARTEN KA, KB, KC 705. (Serie A) Brood A 01 brood, 800 gram A 02 brood 400 gram A 03 reserve 1600 gram A 06 reserve 800 gram.

| De Schakel | pagina 2

militaire plechtigheden plaats op de oorlogs graven der militairen en verzetsstrijders met als centraal punt de Grebbeberg: Had verleden jaar te Middelburg de herdenking plaats, thans werd deze in Breskens ... zijn plaats voor de Welpen-groep. Deze. kleintjes toch, gemiddelde leeftijd pl.m. 8 jaar, hebben de hele tocht af gelegd zonder ook maar één uitvaller. Nadat allen de finish gepasseerd waren, werd met de

| De Schakel | pagina 2

Br.ood 116 algemeen 1800 gr., 117 algemeen 400 gr. of 1 rantsoen vermicelli e.d., 103 reserve 800 gr., 106 reserve 400 gr. (alles geldig tot en met 10 Jan. a.s.) ... Brood 1033 brood 800 gr.

| De Schakel | pagina 2

Brood: 384 Algemeen 1600 gr., 373 Reserve 800 gr., 376 Reserve 400 gr. (alle- geldig tot en met 15 Mei); 386 Algemeen 400 gr. brood of 1 rantsoen puddingpoeder, vermi celli e.d. ... In café „Buitenkist" had een alge mene vergadering plaats van de V.V.V. Mede aanwezig was de heer Smit, di recteur van de Prov. vereniging voor vreemdelingenverkeer te Middelburg.

| De Schakel | pagina 2

BONKAARTEN KA, ICB, KC 806 Brood: 409 Algemeen, 1600 gr.; 405 Reserve, 800 gr.; 408 Reserve, 400 gr. (geldig tot en met 5 Juni a.s.); 411 Algemeen, 400 gr. brood of 1 rantsoen gebak. ... onnodig moeilijk. De muziekvereniging „E.M.M." vierde dit jaar haar 100 jarig bestaan. Laat dit feit voor U een aansporing zijn onze bazar te steunen.

| De Schakel | pagina 2

976 algem. 400 gr. brood of rantsoen gebak. 965 reserve 800 gr. brood (tot 3 Juli a.s). Bloem: 968 reserve 500 gr. bloem of zelfrij zend bakmeel of kindermeel enz. Waspoeder: 969 algem. 500 gr ... . Willemsen naar Middelburg.

| De Schakel | pagina 2

Brood, enz.: P071 brood 800 gr.; 0081 brood 200 gr.; B 027 reserve 800 gr.; C 029 reserve 400 gr.; D 037 reserve 800 gr. (al les geldig t/m 10 Juli); oio Algemeen 400 gr. brood of 1 rantsoen ... leden te brengen op f 5,per jaar.

| De Schakel | pagina 2

Brood: 287-1, 287-2 Brood, 800 gr.; 288 Brood 400 gr.; 289 Algemeen 400 gr. ... Deze Hoofdingelanden worden uit en door de stemgerechtigde ingelanden van het waterschap gekozen voor de tijd van zes jaar. Teneinde bij even tuele vacatures en verhinderingen van de hoofdingelanden

| De Schakel | pagina 2

Bekerwedstrijden. IJzendijke—Middelburg 1—4; Terneuzen E.M.M. 1 1; BiervlietAxel 61; Corn BoijsPatrijzen (P. n.o.g.). ... Op Donderdag 9 Febr. hield de Dorps vereniging van de Z.L.M. alhier haar jaar- lijke vergadering in het café van dhr. Duininck. De voorzitter, de heer C. v. d. Slikke, opende de vergadering en heet

| De Schakel | pagina 2

geroepen die zich reeds een paar jaar bezig houdt om naar wegen te zoeken een kwantum stro fabriekmatig te ver werken. Na vele onderzoekingen is deze commissie, die steeds bijgestaan wordt door een of meer ... capaciteit van de fabriek zou 18 tot 20.000 ton per jaar bedragen. Daar het rendement van tarwe-en rogge- stro groter is dan van gerstestro (resp. 48-58-40 pCt.) zal uiteraard tarwestro wel het meest in

| De Schakel | pagina 2

gedrag van de overbuurman in Siberië. In de Kamchatka, langs de Beringstraat en op Sachalin is sinds een paar jaar een grote militaire macht samengetrokken, waarvan naar vrij be trouwbare inlichtingen ... alleen al het personeel van de Rode Luchtmacht 800.000 man telt. Zij kunnen daar slechts zijn om aan het terrein en de omstandigheden te wennen, paraat voor het geval het Kremlin opdracht geeft een sprong

| De Schakel | pagina 2

Merkwaardig is, dat de oogst op het vasteland van Rood-China vorig jaar nagenoeg geheel is mislukt, terwijl de oogst op Formosa dubbel zo groot was als normaal. Met een laconiek ge baar heeft Tsjang ... Middelburg

| De Schakel | pagina 2

Een opslagkast wordt gebruikt voor het op -300 bewaren van het ingevro ren voedsel; hier kunnen 4000 maal tijden worden geborgen, een hoeveel heid, waaraan één persoon toch wel 10 jaar genoeg zal ... Zo gaat het door, het hele jaar nu al, na de pogingen van Mei 1950, die zo schitterend geslaagd zijn 2700 maaltijden per week de lucht in, onge rekend de ontbijten en de be stellingen voor de

| De Schakel | pagina 2

Woensdag, 31 October, de Her vormingsdag, vragen we van U een bij uitstek protestantse daad voor ons protestants tehuis door inschrijving op de lening van 130.000 gulden, waar van bereids 18.800 ... ,,De charge van de lichte brigade" In het Luxor Theater te Breskens wordt vertoond een film vol helden moed en romantiek. In het jaar 1852 wanneer de Krim-oorlog uitbreekt meldt Geoffrey Vickers zich

| De Schakel | pagina 2

postkantoor aan de Rijswijkseweg in de loop van het komende jaar de eerste duidelijk nieuwe gemechaniseerde vormen van postbehandeling te zien zullen zijn. De heer Neher hoopte deze o.m. te kunnen ... bedrijfsuitkomsten merkte hij op, dat bij verantwoorde beschou wing de gepubliceerde winstcijfers over 1950 schijnwinsten blijken te zijn. Een tariefsverhoging zal daarom in het komende jaar niet vermeden kunnen

| De Schakel | pagina 2

De geheel verbeterde traverse door Goes, in de Rijksweg Bergen op Zoom- Middelburg, is - naar de Toeristenbond A N.W.B. mededeelt - Woensdagmiddag officieel door de Commissaris der Koningin in ... Naar wij vernemen, gaat dit voor jaar 'n nieuw boek van de Duitse Pred. Herbert Kuhn verschijnen, getiteld „Michel". Uitgeefster is Het Wereld venster te Amsterdam, bij wie even eens de volgende

| De Schakel | pagina 2

in Middelburg viel het ons op, dat de prijzen achterwege bleven, behalve een enkele uitzondering. Dit deed ons vermoeden, dat het meeste van het getoonde ver boven de draagkracht van de gewone beurs ... voor bestaat. De tentoon stelling van twee jaar geleden zal overtrofien worden doordat men de verschillende werkstukken in zal delen in rubrieken en ook de prijzen rubrieks- gewijze zullen worden