Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.215 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 1

Het is dan ook niet te verwonderen, dat ze ook dit jaar met spanning uitzien naar een nieuwe tocht. Hiervoor komt echter nogal wat kijken. 500 leden met de vrouwen erbij maakt ruim 800 personen, en ... Vorig jaar hebben de ouden van dagen een rijtoer gemaakt naar Tilburg en omgeving. De kosten verbonden aan deze tocht werden gedekt door vrijwillige bijdragen van het Vlissingse publiek, dat in

| Scheldebode | pagina 1

560 JAAR5 ... 12 Augustus a.s. zal het 60 jaar geleden zijn, dat de Harmonie „Ons Genoegen" werd opgericht. Reeds eerder was er een „Ons Genoegen" geweest, dat in 1875 was opgericht door de Zeereerw. Heer Pastoor

| Scheldebode | pagina 1

gelegenheden niet meer de toren behoeven te beklimmen, doch de koster zal eenvoudig door het indrukken van knoppen de 3 klokken, resp. 1800, 1200 en 800 kg., in beweging brengen. ... Eenmaal verstomd door ruw geweld Na 8 jaar in zijn eer hersteld Verkondigt de toren andermaal De vrijheid in de klokkentaal.

| Scheldebode | pagina 1

Het gemeentebestuur van Middelburg en Vlissingen hebben een prachtig initiatief genomen, n.l. het vormen van een muziekschool voor Walcheren. De bedoeling was ook Goes hierbij te betrekken, doch deze ... plaatsen vreedzame contacten. Vlissingse hengelaars trekken jaar lijks naar Sluis om te vissen tegen de Sluizenaars. Than^ heefrti het muziekfestival-comité, waarin oud-Vlissingers zitten, „St. Cae- cilia

| Scheldebode | pagina 1

nakomelingschap het eerste jaar b.v. 20 x 5 x 8 800, het tweede jaar 400 x 5 x 8 16.000, het derde jaar 8.000 x 5 x 8 320.000. De 6 in 1854 geïmporteerde konijnen hadden zich in een tijdsverloop van vijf jaren al ... J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG

| Scheldebode | pagina 1

lasting (duo), stalling, dagelijks onder houd, onvoorzien, alles bij elkaar te stellen op 800,per jaar voor een motor van 250 cc. De variabele kosten komen te staan op ongeveer 4,2 cent per km, voor ... J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief

| Scheldebode | pagina 1

Cellofaan aan vellen, rol len en zakken. Diepvries- cellofaan. Plasticzakken v. gewone en diepvriesverpak king. - Papierhandel J. A. Weststrate, Middelburg, tel. 2453, Rouaanse Kaai 21. ... Lange lederen jassen, echt rossleder, vijf jaar garan tie, van 167,50 nu 125,-. Vraag vrijblijvend bezoek aan huis, ook in de avond uren. St. Antoine, Roosen daal.

| Scheldebode | pagina 1

7.056.995 6.263.450 6.759.848 Een vooruitgang over de gehele linie. Een meer aan export dan verleden jaar van ruim 800.000. Een kwart miljoen meer naar België en het half miljoen naar Frankrijk ... J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG

| Scheldebode | pagina 1

A. WESTSTRATE MIDDELBURG ... ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bysluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG ... En het leger van camping reizigers groeit ieder jaar. Geen wonder. Voor hetzelfde bedrag, dat men normaal voor een vakantie in eigen land betaalt, kan men een enorme buitenlandse reis ma ken.

| Scheldebode | pagina 1

weet speelde Anderlecht vorig jaar tegen Middelburg, wat een zeer aantrekkelijke wedstrijd was, waar in we veel goed voetbal zagen. Om de wedstrijd nog aantrekkelijker te ma ken, meende het bestuur van ... J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... Dit jaar zal door de grote droogte de oogst zeer vroeg zijn. Er is nu ruim schoots gelegenheid om aan de na- gewassen te denken. Er zijn vele mo gelijkheden, hoofdzaak is dat men er dit jaar gebruik

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... Een vuurtoren aan de zeekust laat zijn licht schijnen tot ver in zee. Hij behoedt menig scheepje voor schipbreuk en doet vele duizenden jaar in jaar uit de veilige haven vinden, die de nevelen voor

| Scheldebode | pagina 1

MIDDELBURG ... lichte straffen", welke boven dien zouden worden ondergaan in in richtingen, waar het heus niet zwaar valt een poosje te vertoeven. Deson danks openbaart zich op verheugende wijze elk jaar op de Nationale

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG ... Het is precies een jaar geleden, dat president Eisenhower de volgende woor den gebruikte: „De sterke groei van de onderlinge spaar- en leenbanken laat me duidelijk zien, dat de begrip pen van de

| Scheldebode | pagina 1

- MIDDELBURG ... ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met byslulting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief

| Scheldebode | pagina 1

verzoeken ingediend om subsidie uit de gemeentekas te mo gen ontvangen, waarvan een 12-tal af gewezen werden. De ver. „Pro Juven- tute" te Middelburg werd 10,per jaar toegewezen. Voorts waren nog verzoeken ... A. WESTSTRATE MIDDELBURG

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG ... Vanwege de Koninklijke Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" worden ieder jaar in de maand januari de ver plichte hengstenkeuringen gehouden. Deze keuringen zijn zeer belangrijk,

| Scheldebode | pagina 1

8,00 tot 9,15 uur Rondwandeling harmonie Ons Genoegen door de „Posthoornbuurt", gevolgd door jeugdige kinderen met ballon nen, daarachter komt de iets oudere jeugd met biskwietrom- mels, deksels of ... 8,00 uur vertrek repetitielokaal Gasthuisstraat, Spuistraat, Bella- mypark, Beursstraat, Beursplein, Bellamypark, Kerkstraat, Ach ter de Kerk, Branderijstraat, Lepelstraat, Vierwindenplein

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... hun oorsprong verschei dene duizenden jaren voor onze jaar telling ligt. Aangenomen mag worden, dat zij oorspronkelijk leefden op het land dat eens heeft gelegen waar zich nu de Atlantische Oceaan

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... Deze veestal is in zijn geheel opge trokken uit rondhout en afgedekt met asbestplaten. Alles maakt een zeer so lide indruk en heeft slechts een inves tering gevraagd van 20.800 omgere kend per stuks

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... goed en modieus gemaakt, aange past aan de Nederlandse vraag en smaak. Tweemaal per jaar in no vember en in mei tonen deze fabri kanten hun collecties op de DACOVA, de damesconfectie-vakbeurs, waar de

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG ... Tenslotte werden hem de papieren toegezonden. Maar Tante Pos tobt dit jaar met personeelsgebrek en de inval lers hebben soms bijziende buien. In dit geval kwam de gele enveloppe terecht bij de

| Scheldebode | pagina 1

eveneens een volle premie worden betaald. Uw ziekenfonds kan u nader inlichten, ook over het ziekenfonds voor bejaarden, als uw in komen ligt beneden 3.800,per jaar. ... J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG ... Voor de kleintjes vanaf 4 jaar is daar Candy Land (Luilekkerland), een soort gemoderniseerd ganzenbord, voor de kinderen die nog niet kunnen lezen. Fleurige, moderne kaartjes spelen een rol in dit

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... Berekenen wij de rente op 5 aan afschrijving (over 25 jaren), verzeke ring en andere kosten totaal 3500, zaaizaad, kunstmest, stalmest enz. op 2500,dan bedragen de totaalkosten over een jaar dus 6000

| Scheldebode | pagina 1

REDACTEUR: J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... Het is ook al weer tien jaar geleden, dat in die ijskoude stormnacht de nood klokken klepten en de sirenes huilden, gejaagde mensen op de deuren bonk ten. „Vlucht, het water komt!"

| Scheldebode | pagina 1

REDACTEUR: J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180 2453 ... aanbeveling extra aan dacht aan deze belangrijke voedingsstof te besteden. Gebruik hiervoor kieseriet, tegen 300 kg per ha; bij Mg-gebrek in de boomgaardgrond is echter wel 800 kg en meer per ha verantwoord.

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... De afnemende betekenis van de ha- ringdrijfnetvisserij waaruit de vlag getjesdagviering is ontstaan deed be sluiten er dit jaar ook de trawlers, trawlloggers en kotters bij te betrekken. Het zal dus

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... de eigenaren van oude huizen nu werkelijk eens iets aan hun huizen verdienen? Het lijkt ons twijfelachtig wanneer men al een twin tig jaar met verlies werkt.

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG ... ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief

| Scheldebode | pagina 1

Als het hier te lande 12.00 uur is, is het in deze tijd van het jaar in Mon treal 8.00 uur v.m. Van oktober af is het dan in Montreal 7.00 uur v.m., in verband met de wintertijd. ... J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bjjsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... magnesium om het gehalte van de grond op peil te houden. Op zand grond kan een aanvulling met kieseriet nog noodzakelijk zijn; bij een tekort aan magnesium is 800 kg kieseriet per ha zeker verantwoord.

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... Neen, nog geen belastingverlaging dit jaar. De regering vindt het nog niet „passend". Die belastingverlaging heeft de V.V.D., een der regeringspartijen, wel in haar vaandel staan, die belasting

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... luchtwegen. Een inwonertal als dat van Amsterdam betekent dat ruim 800.000 Nederlanders in hun leven in meer of mindere mate astmatisch rea geren. Dat wil ook zeggen dat 1 op elke 15 Nederlanders een van deze

| Scheldebode | pagina 1

I A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... stokje op het andere. „Al twee jaar loert «£ie gemene k^t op mijn Piet. Èn dat beest heeft net zo goed recht van bestaan, zeg u nu zelf."

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 15 cent voor doorzending van uw brief

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 15 cent voor doorzending van uw brief

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... Gedurende praktisch het gehele jaar kijkt men naar het gazon. Vooral in de zomermaanden is een mooi gazon een lust voor het oog.

| Scheldebode | pagina 1

J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ... onafgebroken rinkelende te lefoons de dynamische bedrijvigheid il lustreren van deze instelling, die in de afgelopen elf jaren vele duizenden Ne derlanders boven de veertig jaar aan werk heeft geholpen.