Krantenbank Zeeland

HomeSearch

82.919 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

,,Op het oogenblik hebben wy in de werkverruiming ongeveer tweemaal zooveel menschen aan den arbeid als anders in dezen tijd van het jaar. In totaal hebben w(j reeds 1500 man aan het werlt. Er la ... Het zwaarst getroffen waren in onze provincie Middelburg, Vlissingen, Terneu- zen en Yerseke, wat de werkgelegenheid betreft. Inmiddels heeft De Schelde in Vlissingen het werk weer voor een groot

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

In dien cirkel van groen en goudgeel ligt het doode land van het inundatiege bied. Voor het eerste jaar wordt de schade geschat op 450.000. Aan rente en ar beidsloon wordt een bedrag van ƒ800 ... Van 1-5 regels f 1.50, iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50, iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG).

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Van 1—5 regels f 1.50. iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 10.50 Iedere 'egel meer 10 ci (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) ... Vandaag is het een jaar geleden, dat Frankrijk en Engeland den oorlog aan Duitschland verklaarden. Het is thans niet de plaats om zich te gaan verdiepen in wat er werkelijk aan deze oorlogsverkla

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Van 1 -5 regels f 1.50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50, Iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). ... Mede tengevolge van de stijging der bak- kerijkosten zal de broodprijs verhoogd moe ten worden. Dit zal echter tot 1 cent per brood van 800 gr. beperkt blijven.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Van 1-5 regels f1.50. Iedere regel meer 30 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 —5 regels f 0.50, Iedere regel meer 10 ct (max, 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). ... De door de zuivelcentrale aan ziekenhui zen, sanatoria, etc. verstrekte vergunning om kaas op basis van hun normale ver bruik van het vorige jaar aan te koopen, komen uiteraard te vervallen. Voor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Var, 1-5 regels f 1.50, Iedere rage! meer 30 eont. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50, Iedere regel meer 10 et (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). ... Naar de Engelsche berichtendienst meldt, is thans officieel bekend gemaakt, dat bij den nachtelijken aanval op Coventry twee honderd menschen gedood en 800 gewond werden.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Van 1-5 regels f 1.50, tedere regel meer 30 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50, Iedere regel meer 10 ct (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). ... zoo spoedig mogelijk te verdwijnen en plaats te maken voor nieuw gebouwden eigen dom, derhalve is de rentebetaling beperkt tot respectievelijk ten hoogste 5 en 3 jaar, naar gelang de inschrijvingen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Van 1 —5 regel» f 1.50, tedere regoJ meer 30 eent- Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties :van1 —5regels (0.50, iedere regel meer 10 et (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). ... ontken ning van de Engelsche heerschappij in de Middellandsche Zee. Weliswaar was na de vereeniging van Italië tot een jaar gele den de tegenstelling tot Groot Brittannië niet terstond duidelijk te

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Van 1-5 regel» f 1.50, Ieder® raged meer 30 cent. Bij abonnement specials prijs. Kleine advertenties van 1 —5 regels f0.50. Iedere regel meer 10 et. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). ... bij de huidige gevechten in Noord-Afrika, waar Italië den druk van een met de modernste strijdmiddelen uit geruste legermacht, die o.m. beschikt over 800 pantser- en gevechtswagens, moet opvangen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Van 1-5 regels f 1.5$ tedere regel meer 30 eent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 —5 regels f 0.50, tedere regel meer 10 ct (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). ... „Deze methode vajx omroepverbrelding Is In ons land op groote schaal toegepast, veel meer dan in andere landen. Wij hebben over de 800 radio-distributie-centrales en het ligt in het voornemen deze

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) ... 800 M. In zee uit. Daar er nog steeds verzak kingen plaats vinden, kan men zich er nog geen beeld van maken, hoe groot de val zal worden. Zelfs de steengloolïng is door den stroom meegesleurd.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Van 1 —5 regels f 1.50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 10.50, Iedere regel meer 10 ct. (mes. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). ... Het hoofdbureau der stichting Winter hulp Nederland heeft een vergelijkend over zicht der resultaten van de op 29 en 30 November van het vorige jaar gehouden eerste winterhulpcollecte gepubliceerd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) ... wel voor Mid delburg. De ontwerpers hebben een stads beeld samengesteld, dat, zonder dat -het zich als een museum-ontwerp voordoet, in groo te lijnen correspondeert op het Middelburg van voor den

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te 3 VLISSINGEN: Redactie en Admini* stratie Waistr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd tel. 578 MIDDELBURG Londensclie Kaal 29. Red. tel. 269. na

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... VLISSINGEN: Redacüe en Admlni* stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29. Red. tel. 269. na kantoortijd teL 825 Administratie teL 139

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... DB BUREAUX van do Provincial» Zeeuwsche Courant rijn gevestigd too VliISSINGENRedactie cn AdmlnU stratie Walstr. 58-60, teL 10 <2 UjnenX Redactie na kantoortijd tel. 578 MIDDELBURG l: Londensche Kaal

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... Do BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provincial* Zeeuwsche Courant rijn gevestigd tej VLISSINGEN Redactie en Adminfc stratle Walstr. 58-60. teL 10 (2 lijnen); Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-50. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londenscbe Kaal 23 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... Do BUREAUX vaa do Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tea VLISSINGEN Redactie en Admlnli stratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londenache

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX van 'de Provinciale f Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tea VLISSINGEN Redactie - en Admini stratie. Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX V2n de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant ztfn gevestigd te: VLISSLNGEN Redactie en Admini* stratle Walatr. 58-60. teL 10 (2 HJnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX van do Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te 13 VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie Ma kantoertijd telefoon 578 MIDDELBURG

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA-S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoertijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant rtin gevestigd te VDISSINGEN Redactie en Admini stratie Waistr. 68-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... Zeeuwache Courant «ijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londenscho Kaal 29 Redactie telefoon 269

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 339300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Prorinriaï* Zeeuwache Courant xtjn geveetigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie- Walstr. (53-60, tel. 10 <2 lijnen) Redkctle na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VE^DE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant xtjn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60, fél. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londenscbe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 339300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... 35e BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te 5 VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 35930O, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provincial® Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walatr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provincial* Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te s VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 (3 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... Dft BUREAUX \^an de Provinciale Zeeuwsehe Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon- 578 MIDDELBURG

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

.728.560 gra naten, 89.771.800 geweerpatronen, 36.000 bommen. 1059 tanks en andere pantserwa^ gens, 9500 auto's en* 7.108 spoorrijtuigen buitgemaakt. Medicamenten, genoeg voor 100.000 personen gedurende een jaar ... De BUREAUX van «e FrorfBetaf» Zeeuweche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... Da BUREAUX van de Provinciate Zeeuwscha Courant zijn gevestigd les VLISSINGEN: Redactie cn Admini stratie Walstr. 68-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

De EUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd ter VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teU 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche ... UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provincial® Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te5 VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provinciale Zeeuw3che Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie e% Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwache Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londenscbe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Da BUREAUX vao da Frovtnclal® Zeeuwsche Courant xijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 53-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londenscbe ... "-klasse, hadden een inhoud van 19.900 resp. 19.800 ton. Zij hadden elk een bemanning van 2000 koppen. De snelheid bedroeg 34 knoo- pen. Aan boord van de „Enterprise" be vonden zich 80 en aan boord van de „Hor net

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant *ijn gevestigd U: VLI8SINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoorttJd telefoon 678 MIDDELBURG: Londenscpe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UITGAVE DER; FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG ... De BUREAUX van de Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnfen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaai 29