Krantenbank Zeeland

HomeSearch

69 resultaten gevonden

| Onze Eilanden | pagina 1

Zoo werden in 1914 te Middelburg, Zie- rikzee en andere plaatsen door verschil lende personen bessen verkocht tegen prij zen, die 10, 20, ja zelfs 30 cent per K G- lager waren dan de veilingsprijs ... Washington gesloten ontwerp-verdra- gen aanhangig te maken in hunne Parle menten en, zoo daartegen geen overwegende bezwaren aanwezig zijn, deze uit te voeren. Voor Nederland, dat een voorgaand jaar zjjn

| Onze Eilanden | pagina 1

Alet deze verwisseling zal aan kosten voor verhuizing naar schatting ongeveer een bedrag van 800 gemogid zijn, waarmede dus de schatkist onnoodig bezwaard wordt. ... Mij is uit goede bron bekend, dat voor deze advertentie 12.000 per jaar betaald wordt en voor meerdere jaren gecontracteerd is.

| Onze Eilanden | pagina 1

„De rechtbank veroordeelt je tot een ge- vannisstraf voor den tfld van vijf jaar en wilt u my uw woning verhuren, voor den tyd dat u afwezig bent?" ... Poets, vosmerrie 7 jaar; Roos, zwarte merrie 7 jaarKees, vosruin 5 jaar; Saar, bruine merrie 7 jaar (makke klepper); Bel, vosmerrie 5 jaar (drachtig)Lena, bruine merrie 9 jaar; Bertha, roode schimmel

| Onze Eilanden | pagina 1

MIDDELBURG, 26 Aug. De kantonrech. ter alhier heeft P. J. v. d. V., roeier by het Nederlandsche Loodswezen te Vlissingen, overeenkomstig den eiseh van het O.M., ver oordeeld tot drie maanden ... B.B.S., omdat zij het daar gegeven onderwijs te uitgebreid achtten of een cursus van 5 jaar te lang vonden. Ook de Ambachtsschool bood niet voor allen het door hen gewensebte onderwijs. Het ligt nu de

| Onze Eilanden | pagina 2

Reeds voor een kleine honderd jaar is een wet gemaakt, die de instelling van een fonds voorschreef voor den'bouw van een palois voor de Staten-Generaal. Die wet zal zijn eeuwfeest wel vieren ... groot kapitalisten, doch op honderden kleine boe ren. Tegen alle recht en billijkheid in wordt voor die kleine patroons delast verzwaard. Komt voor zoo'n kleine patroon en voor zijn knecht het 70ste jaar

| Onze Eilanden | pagina 2

uit Middelburg entingen steunen onzen voorzitter krachtijeen h. B. S. kamp zal waarschijnlijk ookZeeland komen. Daar na wordt er nog roken over het fonds van „gesjochte" ES. ers en over het or gaan ... is het aangewezen adres, om dil jaar Uw nieuwe COSTUUM Ie koopen

| Onze Eilanden | pagina 2

Met 10 Are 30 c A. voederbieten op de pas gedichte greppels worden dit jaar geen geen proeven genomen, wegens het niet ont vangen van het uit Svalöf komende bestelde zaaizaad. ... Door de late ontvangst der pootaardappels zyn deze een paar weken later gezet als dit jaar normaal is, de van de F. M v. L. betrok ken Eigenheimers zelfs vier weken.

| Onze Eilanden | pagina 2

Terloops zij opgemerkt, dat de voor dracht van Mevrouw v. Csitary gelijk tijdig een jubileumsvoordracht was. Het was tien jaar geleden, dat zij in het Urania Theater te Budapest haar eerste lezing ... Dan komt de heer Hossen, directeur dei- ambachtsschool, het tooneel op en neemt het woordMet welgekozen woorden zette hy Sparta's levensloop uiteen, en zegt dat het straks 12'/2 jaar zal zyn geleden

| Onze Eilanden | pagina 2

constateeren. Voor het jaar 1920 was slechts twee percent van alle uitgaven der begrooting bestemd voor het onderwijs; voor 1921 was dit échter reeds 5i/o percent. Men mag hierbij weder niet uit het oog ver ... jaar afleveren. Daarom behelpt men zich met hulpkrachten, wier ontwikkeling echter vaak zeer veel te wenschen laat en toch zijn er voor vele scholen nog geen onderwijskrachten beschik baar. Zoo zijn in

| Onze Eilanden | pagina 2

Voor het onderzoek van kruisbessenzendin- gen zyn voorloopig aangewezen, de stations: Middelburg, Goes, Kruiningen, Kapelle— Biezelinge, Krabbendyke. ... „Een mjjner kennissen" zoo wordt daar in verteld, kocht ln 1917 de boerderij die hy in huur had, Ik meen voor 600 per jaar, voor 16.000, wat toen ter tyd niet duur was. Hy deed dit eenigszins

| Onze Eilanden | pagina 2

enz. gekost heeft. Alleen aan de verhoogde toelagen voor de arrondissementsschóolopzie- ners is in 20 jaar uitgegeven 20 x 125 x J 800 1.600.000, zegge zestien ton! En dat zonder noodzaak en zonder ... De Ooster-Gasfabriek te Amsterdam is, meer dan een jaar geleden opgeheven. De aanvanke lijke bedoeling was alles te sloopen en het ge- heele fabrieksterrein maar met den grond ge- j lijk te maken.

| Onze Eilanden | pagina 2

van het vorig jaar sluit met een voordeelig saldo groot 774,20 en dat men kan begrooten met de in de Statuten genoemde minimum contri butie voor 1925/26 te kunnen volstaan, n.l. elke Afdeeling 5,— 0 ... Middelburg, Juli 1925.

| Onze Eilanden | pagina 2

De leerling aan de Ambachtsschool W. Dykers, die dit jaar het hoogste rapport heeft, komt in aanmerking voor een gratis reisje naar Zwitserland. 3j)it uitstapje is uit geloofd door de boterfabriek ... Staande de verg. werden reeds ruim 800

| Onze Eilanden | pagina 2

Hfi toch was de aanvoerder van het kleine eskader en de meest ervarene, de brutaalste bovendien. Wat toonde hij toen, nu tien jaar bfina geleden, een meesterschap over zijn machine! ... ROERMOND, 19 Maart. Eiermfin. Aanvoer 4,800,000 stuks. Kippeneieren 5,60-6,80, idem kleine 6-5,50; eendeneieren 5,90

| Onze Eilanden | pagina 2

MIDDELBURG, 20 Aug. Vele inwoners van Schouwen en Duiveland hebben bezwaar tegen de verplichte aansluiting aan de in wording zijnde waterleiding en zijn overge gaan tot sabotage. Eenige manneD, die ... Sedert Woensdagmiddag omstreeks twee uur worden op Schiermonnikoog twee jon gens, zoontjes van schipper J. Teerdstraen oud resp. acht en twaalf jaar, vermist. Men vermoedt dat hun een ongeluk is

| Onze Eilanden | pagina 2

ROERMOND, 14 October. Eiermijn. Aan voer 1.800.000 stuks. Kippeneieren f 8.80 9.70, idem kleine f 6.70 8.70; eendeneieren f 7.50-8 de 100 stuks. ... ROTTERDAM, 14 Oct. Vlas. (Opgaaf van de marktmeesters.) Aanvoer 800 kg. blauw schoon f 1,15—f 1,30, 2500 kg. Groningsch f 1,10—f 1,25, 5300 Holl. geel fl,10-fl,25 per k.g.

| Onze Eilanden | pagina 2

die richting te weinig gewerkt. Voor een paar jaar ging het beter, toen naar aanleiding van een regee- ringscirculaire. We zouden nu de gezond heidscommissie maar weer eens moeten ver zoeken om een ... De voorzitter is het met den heer De Bonte niet eens. Van de 30 nieuwe woningen, in het laatste jaar gebouwd, zjjn 20 nieuwe arbeiderswoningen. De gemeente werkt wel degeljjk in de richting die de

| Onze Eilanden | pagina 2

Voorzitters Een stokerij komt er niet. Dat beslist de raad immers en wij zijn er alle maal tegen. De gasproductie zal niet veel opgevoerd moeten worden. We verkoopen gemiddeld 800.000 M3. gas. Dat ... we nog een paar jaar wach ten met dien grond, dan kunnen we zien, er ligt bouwverbod op.

| Onze Eilanden | pagina 2

ant woord. "Op dat oogenblik herinnerde zij zich blijkbaar niet, dat het vierde kind, een jon getje van twee jaar, in het brandende huis was achtergebleven. ... De heer W. Lantink uit Beemster was met zijn schoonvader uit Purmerend en zijn drie zoontjes van 11, 12 en 13 jaar met een bestel auto op wtg naar Klazinaveen. Nabij de villa „Voni" schijnt de heer

| Onze Eilanden | pagina 2

10.000 heeft verduisterd. De fraude dateert van het vorige jaar, toen de fabriek door een N. V. werd overgenomen en de gearresteerde als directeur aan het hoofd kwam te staan. Hij genoot een groote ... , waarna tot de arrestatie van den directeur, die zestig jaar oud is en te Schiedam woont, werd overgegaan. Hij is ii* liet Huis van Bewaring te Rotterdam opge sloten.

| Onze Eilanden | pagina 2

. Deze zaak zal onder het oog worden gezien. Voor dit jaar is die mogelijkheid in elk geval uit gesloten. ... De Voorzitter begint met te zeggen, dat niettegenstaande het aanvangsuur een half uur vervroegd is, zoo weinig leden aanwezig zijn. Hij ziet bijna dezelfde gezichten van het vorige jaar.

| Onze Eilanden | pagina 3

Bij het leger zijn reeds proeven met dezen „bezuinigingsschoen" genomen, verleden jaar te Vlissingen en te Middelburg met 10 paren, welke proef zoo goed heeft voldaan, dat zy thans met 100 paren zal ... De 25sten Maart heeft dit jaar voor de verschillende kerken een bijzondere betee- kenis.

| Onze Eilanden | pagina 3

Ook nog een woord van dank aan alle feestgenooten, voor de orde die er den ge- heelen dag is geweest. Geen wanklank is gehoord, we hebben heelemaal geen politie noodig gehad. Zóó moeten we elk jaar ... weet niemand iets van de grieven, thans door de Groof geuit. Luitenant Nolthenius dient reeds twee jaar by dezelfde compagnie, waarby natuurlijk een zeer groot aantal katholieken zyn, en nog nooit een

| Onze Eilanden | pagina 3

L Naar men uit Middelburg meldt, wordt de factie tegen aanneming van het bewuste Artikel in het wetsontwerp tot bestrijding van de zedeloosheid, waarin de bookmakers kantoren verboden worden ... Ongeveer anderhalf jaar geleden kocht de familie Meulendijk te Rosmalen een hond van zekeren Meurs uit Nuland. Vóór een half jaar raakte het eerstop een nacht, I door een onverklaarbaro oorzaak, van

| Onze Eilanden | pagina 3

Een aardige erfenis. In het jaar 1676 over leed te Venetié een vrijgezel, Jean Thiry en liet aan zijn twee broers of aan de af stammelingen van deze een fortuin van 800.000 gouden dukaten.ditisSmillioenna. ... werkt thans hoofdzakelijk in de Noordelijke provinciën. Men schrijft uit Middelburg: Een winkelier hier ter stede is de dupe geworden van minder goede practy ken van het zich noemend Uitgeversbureau „De

| Onze Eilanden | pagina 3

Te Xanten zal de bekende Victor-kermis, wegens de duurte der levensmiddelen, dit jaar niet worden gehouden en aan de café houders is het geven van dansmuziek ver boden. ... fiink in de belasting opgeslagen. De vermaarde An drew Carnegie, die als een voorbeeldig be lastingbetaler volgens eigen aanslag reeds voor een inkomen van 6 millioen dollar per jaar betaalde, is nu

| Onze Eilanden | pagina 3

Naar wij vernemen is Koelman 25 jaar, machine-bankwerker van beroep, maar nu soldaat. Hij paste niet best op, deed vreemd, liep ook van zijn werk weg en dit was ook oorzaak, dat de ouders van het ... van f800k 900. Tel.

| Onze Eilanden | pagina 3

met de bajonet aan, bestormde de vijandelijke stelling en wierp de geheele divisie overhoop. De Fran schen leden geweldige verliezen aan dooden en gewonden en verloren op de vlucht meer dan 800 ... ZWAMMERDAM. Twee meisjes van 20 en 21 jaar zijn door de duisternis in de Wiereke geraakt en verdronken.

| Onze Eilanden | pagina 3

LL „fL Y d®. .verkeersordefflftiver zegt, dat hij sinds tien jaar 3 ,geeffc de «Middelb. Crt." chiiiY en sinds negen jaar motorwiel- I Stationstr^fD "'^ie Zeer'eer?3, zomer en winter op alle ... .m. 800 speelplaats gelegen zijn. je kwartiertje, aldus schrijft men Sport" reed ik langs deze speel- Jke ongebruikt was Tweeklassen meisjes van de Potgieterschool irs over den rijweg bezig haasje- ringen

| Onze Eilanden | pagina 3

MELISSANT. De catechisatie in de Ned. Herv. Kerk zullen van af heden gehouden worden als volgt: Op Dinsdag n.m. 2 uur voor meisjes van 12-16 jaar, om 8 uur voor meisjes boven de 16 jaar Voor jongens ... Donderdagsavonds 6 uur, van 12-10 jaar, voor jongens boven de 16 jaar 'savonds? uur

| Onze Eilanden | pagina 3

een onoverkomelijke breuk beschouwd, en zoo heeft de rechtbank te Middelburg uitgesproken, dat het huweiyk van dezen Amerikaan en zyn avontuurlijke vrouw is ontbonden. ... , waarin een geheime afdeeling is. die 800.000 francs bevat aan bankpapier. Hy vraagt nu aan den winkelier hem hulp te verleenen, opdat hy die tasch met het geld weer machtig kon worden of om persooniyk naar

| Onze Eilanden | pagina 3

Spreker feliciteert allen, die zijn overgegaan naar de hoogere klassen en hoopt, dat het jaar, dat weer voor hen ligt, hun even gunstig moge zijn als het afgeloopen. Spreekt vervolgens de jongens die ... Onze dorpsgenoot de heer F. A. Pen slaagde te Middelburg voor het examen onderwyzer.

| Onze Eilanden | pagina 3

,die noodig zijn voor de con- 800 tröle op de Registratiebelasting en op andere dat belastingen, te kunnen verzamelen." heel Ook van andere zijden werd de Commissie Idoor erop gewezen, dat de gemaakte ... De Raad van Arbeid te Middelburg achtte het noodig ieder verzekerde persoonlijk van deze vervanging in kennis te stellen en zond 'daartoe blijkbaar aan ieder verzekerde een afzonderlijke circulaire

| Onze Eilanden | pagina 3

omtrent het lossen van kolen wordt vastgesteld evenals vorig jaar. By de rondvraag werden den voorzitter nog eenige vragen gesteld die deze beantwoordde. Daarna sluiting. ... MIDDELBURG, 13 Febr. - De rechtbank alhier, veroordeelde L. E., boomkweeker te Kapelle, die uit gemoedsbezwaren geen zegel tjes plakte, tot 391 geldboeten van ƒ1 of 391 maal één dag hechtenis, de

| Onze Eilanden | pagina 3

MIDDELBURG, 2 Juli. - Tijdens de ker mis te St. Jansteen ontstond een ernstige vechtpartij tusschen P. en M., beiden land bouwersknechts aldaar. Eerstgenoemde sloeg M. met een paal op het hoofd. Hp ... werd in het ziekenhuis opgenomen. Hedenmorgen is de man aan de bekomen verwondingen over leden. De dader is ter beschikking van de Justitie te Middelburg gesteld.

| Onze Eilanden | pagina 3

De afgeloopen week hebben de gar- Jivisschers van 200-400 kilo garnalen .ngen, voor de drogerij van800-1200K,G. 'week. ... 'OLTGENSPLAAT, Tot onderwijzeres aan Byz. School alhier is benoemd mej. A. M. mdergem, te Sint Laurens bij Middelburg.

| Onze Eilanden | pagina 3

DORP. A s. Woensdagavond 6.30 uur voor de Geref. gemeente op te treden hage van Middelburg, e afgeloopen week zijn van hier met tschippers verzonden 900 H L. erwten ... bouwland van de Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk waren hoogste inschrijvers de heeren H. Brooshoofd, H. Clapmuts, P. van Prooien en B. van Schouwen. De prijzen liepen van ƒ800—900 per gemet, tegen

| Onze Eilanden | pagina 3

MIDDELBURG, 26 Mei. - De provincie Zeeland wordt sedert eenigen tyd bezocht door een sluwen oplichter. Onder allerlei voorwendselen weet hy in contact te komen met personen, wien hy onder mooie belof ... Wetering was ongeveer 30 jaar oud en vader van 3 kinderen.

| Onze Eilanden | pagina 3

Het jaar 1931. ... Het jaar 1930 was reeds in menig opzicht onbevredigend, het nu afgesloten jaar was zelfs diep'teleurstellend. De nevel van 1930 is in 1931 veranderd in een dichten en na genoeg ondoordringbaren mist

| Onze Eilanden | pagina 3

daarbij een blonde ik. In werkelijkheid heeft zij zwart haar haar pruik bleek een goede vermomming, ir talrijk zijn de winkeldiefstallen die zij ft bedreven. Reeds op haar 14de jaar had haar eerste ... bevinden zich vijf jongens van 15 jaar. Ook de gewonden zij" hoofdzakelijk arbeiders van denzelfden jeug digen leeftijd.

| Onze Eilanden | pagina 3

. Waarschijnlijk zou de zuivelindustrie op het niveau van tien h twintig jaar geleden wor den teruggedrongen. ... Met instemming werd vernomen, dat de Kamer van Koophandel te Middelburg en de provinciale commissie uit de veilingen, een bedrag hiervoor hebben beschikbaar gesteld, terwijl de Z. L. M. reeds een

| Onze Eilanden | pagina 4

Neemt gelden deposito rente 1 dag opzegging 2 pCt., rente 1 jaar vast 4 pCt., andere termijnen volgens overeenkomst. Deposito-Obligaties rente 4 °/0 's jaars. Spaarboekjes rente 3*/2 °/0 's jaars. ... MIDDELBURG.

| Onze Eilanden | pagina 4

.s. werkelijk schoolgaande wordt, dan gaan toch de opgegeven kinderen uit het 6e en 7e leer jaar van school af. Als straks de maatregelen van Minister Colijn tot uitvoering komen, ondergaat, evenals trouwens de ... leerlingenlijst van de O.L.S. ook de ingediende lijst der Biz. School en aan den bovenkant (leerplichtige kinderen 6e en 7e leerjaar) en aan den onder kant (leerlingen le leerjaar, jonger dan 64 jaar) een nieuwe

| Onze Eilanden | pagina 4

OverledenJan v. d. Voorde 1 mni Elizabeth v. d. Blink 70 jaar echtg. v.C.C Pols. Maria Moerman 65 j. ... A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (beh. Zon- en Feestd.) V Middelharnis 6.30 vm.A.Vlaard. 9.00vm.** A. Rotterdam 10 00 vm. A. Brielle 10.25 vra.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V. Rotterdam 2

| Onze Eilanden | pagina 4

huidziekten en hoofd zeer. Reeds in 1591 werd in de rekeningen van Meesteresse Tanneke te Middelburg gewag ge maakt van de „scordieke" hoofden. ... In 1608 werd te Middelburg aan Dyngken janstl. toegestaan 18 „om de kinders der scholen te „strucken van hare schurdicheyt ende craveeyge, met ooc de butte kinderen te genesen van hare schurfde

| Onze Eilanden | pagina 4

Gistermiddag hebben vijf leerlingen van 4 tot 7 jaar der R.K. bewaarschool te Broek hoven 2ich door inklimming toegang verschaft tot de leeriokalen. Zij hebben in drie ver trekken de leermiddelen uit ... 28 jaar gevangenisstraf achter den rug hebben. Dezen erkenden te Hansweert rijwielen te hebben weggenomen; het waren oude en toen zij door de mareshaussee werden vervolgd, hebbenzij die achtergelaten

| Onze Eilanden | pagina 4

met 5 jaar garantie Hulpgebit f 10 binnen 14 dagen Reparaties vanaf f 1.50 Heel gebit vanaf f 30.- Inlichtingen kosteloos ... gelegen in de kom eener Gemeente op Flakkee, groot 76 Gemeten, naar inschrijving der beneficie tegen een vastgestelde pacht van f60,per halve HA. per jaar. Inschrijvingsbiljetten in te dienen ten