Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.074 resultaten gevonden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

|>me in het jaar linus. ... .000 roebel van door. Te Kiel zijn acht ge wapende mannen binnengedrongen bij1 een rentenierster; ze braken do geldkist open en roofden 800 roebel benevens alle kost baarheden. Te Warschau en daar zul len we

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Op 28 Februari 1905 stond uit aan Pand brieven een bedrag van f 1,876,900. In den loop van het jaar werd uitgegeven een bedrag van f 982,800, totaal f 2,859,700. Ingekocht werd een bedrag van f 147 ... MIDDELBURG. Alhier zijn twee adres sen ter teekening gelegd. In het eerste, dat aan den gemeenteraad zal worden ge

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

MIDDELBURG. Provinciaal W a- U e rs n 0 0 d-C o m i t Bij den penning meester van dit Comité zijn nog ingekomen •de volgende giften: L. D voor Rilland f0.50; van L. D. voor Vlissingen f2.5ü ... Aagtekerke flOO, en Commissie te Wemel- dinge f800.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Een jongeling van 19 jaar, die op den steenweg van Leuven naar Mechelen, door het onweer overvallen werd, zegt nooit te hebben kunnen vermoeden, dat zoo iets zou kunnen gebeuren: ... Volgens een ambtelijke opgaaf waren van de ,1094 slachtoffers der groote ramp 548 gehuwd en 546 ongehuwd. De maat schappij zal uit dezen hoofde pensioenen moeten betalen ten bedrage van omstreeks 800

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

De negen jaar geleden noodzakelijk ge achte en acht jaar geledien wenschelijk geoordeelde beperking der militaire lasten is omgezet in dit resultaat, dat in den tijd, tusschen de twee ... Vredesconferenties ver- loopen, de gezamenlijke jaarlijksche oor logsuitgaven gestegen zijn met een som van over de 800 millioen gulden!

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Platen: .Verschillende fotografieën van het Koninklijk bezoek aan Zee land komen hierin voor. Plechtige ope ning der Staten-GeneraalVorstelijk bezoek aan Veere, aan Middelburg, aan „de Schel de" te ... Vlissingen; op het stoomschip „Kawi";de trommeimarsch te Middelburg; op de Markt te Goes; te Koudekerke; op de stoomboot „Westerschelde"herfstda gen in het druivenlandH. M. de Koningin- Moeder te Amsterdam; de

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

eth Modderkreko, Jehannis Kok; jaar, echtgenoot f Jacobus Otte, 83 ... In het hier ter stede verschijnend chris telijk weekblad in vrijzinnigen geest I) is onlangs een beschouwing geplaatst door V'. (vermoedelijk de moderne predikant Veen te Middelburg) over de Pause

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

In het jaar 1907 zijn te Lourdes met den trein 900.000 reizigers aangekomen, waarvan zeker meer dan 800 000 pelgrims waren naar Maria's Genadeoord. En dit jaar zal dat getal, naar 't geen nu reeds ... 1000 stuks f 1 per Verzilverde per 1000 1500 stuks f0.85. |)E ROOS, Vlasmarkt, Middelburg.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Wie voor honderd jaar de voorspelling zou hebben gewaagd, dat men èèns mei een snelheid van 7090 K.M. per uur in een geriefelijk compartiment langs den aardbol zou stoomen; wie het toen zou hebben ... De vrederechter veroordeelde Ressé- g»er ertoe hun ieder 1200 of 800 francs schadevergoeding te betalen

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Middelburg staat zwak; Leiden staat zwak en we hebben meer zeer twij felachtige districten. ... Goes. Op 5 November a.s. hoopt de typograaf P. D. Touw Dz., thans werk zaam ter stoomdrukkerij Oosterbaan Le Cointre, alhier, den dag te herdenken, waarop hij 25 jaar geleden als leerling bij het

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

. A. v. Gemst, Woens- ,dr. Jacobs, Goes, f1778; Ven, Middelburg, f1680. ... Van de best ingelichte zijde men kan wel zeggen officieel wordt nu '.mede gedeeld, dat nooit tijdens het uitbreken van den Russisch-Japanschen oorlog of in het algemeen in het jaar' 1904 of 1905, oen

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

- loopig tevreden zal moeten stellen, wan neer jongens en meisjes boven de 10 a 12 jaar niet gezamenlijk van één leger stede behoeven gebruik te maken. ... Middelburg In ©ene Dinsdagavond ge houden vergadering van leden der coöpe>- ratiev© verbruiksveneeniging „De Vooruit" alhier, werd tot brood- en banketbakker benoiemd J. Manhave.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

„Zoo slaan dus bij deze verkiezing tot nu toe alle linker partijen los naast, of tegenover elkaar. Éene en tente, als tusschen twee groepen in Januari van 1905 tot stand kwam, is er dit jaar niet ... J./Tut enquêteur van het eiland W u 1 c h e ren is benoemd Mr. P. Dieleman te Middelburg en voor Z u i d - B e v e- land Mr. J. H. M. Stieger te Goes.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

ielfi 114-115, Middelburg. ... „Stimmen aus Maria Laach". Zij tellen i'eeds den 35en jaar gang en hebben dit tijdschrift op ©an wetenschappelijke hoogte gebracht, waar naar andere geleerden veigeefs snakken.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Al wie, bulten Goes wonende, zich voor HET JAAR I9tl wil abonneeren op de NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT, betaalt voor HET GEHEELE JAAR slechts f 3.50, mits hij dit bedrag vóór 20 Januari 1911 aan de ... Administratie te Goes overmaakt. Hij ontvangt dan HET GEHEELE JAAR de courant FRANCO PER POST, driemaal 's weeks.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Als de Kardinaal niet belet is door de zes wekelijksche retraiten, die Z.Em. ieder jaar aan zijne geestelijkheid geeft, dan zal hij zeer waarschijnlijk de uitnoodiging aanvaarden. ... Middelburg. Tot keurmeester van visch en schaaldieren alhier is benoemd de heer P. Joziasse, gepensioneerd korporaal- torpedist.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

- Zekering krijgt". Door het laatste stelsel t,stijgt de moreele waarde van den werk man, ook vóór hij 65 jaar is". ... Het primitief kohier van de honden belasting werd vastgesteld, n.l. 202 hon den, ten bedrage van f800.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

minstens f 800, met recht op leen en ander onder nadere lig van ingelanden, vereischten Ijd beneden 35 jaar gezond en leste] en grondige kennis van uwkunde en bijzonder hetgeen voor Zeeuwsche dijks ... Hel gaat bij de Kamerverkiezingen niet zoozeer om staatspensioen en al gemeen kiesrecht als wel om hoo gere belangen, of namelijk in liet komend tijdsgewricht van -1 jaar ons land al dan niet

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

boven 21 jaar. A^5 DE BOER, Oude Haven, ... Kabinet het geluk gehad, om in den heer Colijn een minister van Oorlog te vinden, die in weinig meer dan een jaar tijds de misslagen deed vergeten, die het Kabinet in de eerste vier jaren van zijn leven had

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Wederom is bij het Hoofdbestunr der Nederlandsche vereeniging „Onze Vloot" eeue toezegging van een particulier inge komen, ditmaal ten bijdrage f 800 als bijdrage voor een eventueel aan de Regeering ... Tot dit laatste heeft zich op uitnoodiging gaarne bereid verklaard de Weledelge strenge heer Mr. H. C. J. Groot advocaat- procureur te Middelburg.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Onafhankelijkheidsfees ten te Middelburg. Zooals reeds vroeger werd gemeld zullen de onafhanke- lijkheidsfeesten te Middelburg eerst plaats hebben op 5 Mei 1914, den dag waarop het 100 jaar geleden ... meerderheid, terwijl het stemmencijfer der concentratie in totaal met 800 achteruit

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

verdwenen. Circa 800 opvarenden verdronken, slechts 12 werden gered. ... jaar der Werkmans bond bedroegen 1673.U4 en de uitgaven f 679.13. Dit jaar was de vereeniging met 2 leden verminderd. Ook werd vastgesteld één of twee sprekers te doen komen. Verder werd nog medegedeeld

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

ooger beroep behan- C. P. de R., 38 j, notorschip Cornelia, tegen een vonnis Middelburg waarbij tot 1 maand gevan- rboden uitvoer, naar ... 18 en 50 jaar en het verschrikke lijke gebrek aan voedsel. De oproermakers werden door eenige duizenden woedende vrouwen naar het paleis van den gou verneur geveerd, onder het geschreeuw „Wij willen

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Door den oorlog kwamen te Ymuiden in de afgeloopen vijf maanden 335 schepen minder binnen dan in hetzelfde tijdperk van verleden jaar. ... Tot eiude Mei van 1915 kwamen te Ymuiden binnen 665 stoom en zeilsche pen tegen 1000 schepen in die maanden van liet vorig jaar. Aldus een kolossale vermindering gedurende zulk een korten tijd.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

vechten met wisselend succes ongeveer 800 meter terrein te winnen. De aanval kwam door onze tegenaanvallen tot staan. ... Morgen, 9 October, is het een jaar geleden, dat Antwerpen aan het Duitsch geweld ten offer viel en eenige honderd duizenden onder den schrik van het bombardement de stad en omgeving ont vluchten en

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Hollander is, gevraagd wordt: „Hoe lang denkt men in Holland, dat 't nog zal duren?" spreekt boekdoelen. Over de ka.ns van verliezen voor Duitschland sprekende, kreeg ieder verleden jaar onmiddellijk 't ... troost achter bij de groote over- strooming van 1825, toen 800 menschen en 46000 stuks vee stierven en een schade werd aangericht van circa 30 millioen gulden.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

De eerste zaak, welke Vrijdag in het openbaar werd behandeld was die tegen M. J., 23 jaar, welke jonge vrouw, wo nende te Middelburg, en gedetineerd al hier, reeds meermalen wegens diefstal ... Gouda, dat den Chr.-Historischen Van Willemswaard met 800 stemmen boven den liberaal verkoos, legde een pleister op de wond. Gelderland was al niet veel beter dan Zuid-Holland, want de rechtsche aanwinst

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

loop graven met een diepte van ongeveer 800 meter veroverd. De geallieerden maakten gevangenen. ... Alle grootvorsten vian de Russische kei zerlijke fajnilie tusschen de 20 en 45 jaar dienen thans in het Russische leger of op de Russische vloot. („De Tijd")

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Die Wagen werd gedemonteerd en stuks gewijze ,op het droge gebracht. („M. C.") Oostburfl. Ke in Middelburg zoo po pulair geworden ©n pok thansi in deze stroken hooggeachte Pater Vul lings, Belgisch ... Verder o.a. een imededeeling van het bestuur der Vierperiiging „de Ambachts school" te Middelburg, dat eixtra-bijdra- gen van het Rijk en de gemeente Mid delburg het dat bestuur mogelijk maken, om

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

,ge Dame, B. K. 18 jaar,»»! Schoonschrijven en Typen, plaatsing op een kantoor te Middelburg. Salaris geen ver- rieven onder motto „Kantoor m dit blad te Goes. ... zich voor de naderende voorjaarscampagne aankondigen, veel gunstiger zijn dan het vorige jaar. Iedere dag brengt ons nader hij de verwezenlijking van ons plan.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

., 19 j., zonder ts, tot 2 m. voorw. gev. roeftijd van 3 jaar; over- tiewet: J. F. S., 28 j., ke, tot f25 b. s. 25' d. j., molenaar, O.- en "W.- 5 b. s. 15 d. h., en J- S., diende, Middelburg, tot ... 16 j., varensgezel, Mid- m. voorw. gev. straf, met n 3 jaar; F. C., 25 j., veld- >kenskerke, tot f15 1>. s. 25 j., zonider beroep,

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

De prijzen van kleeren en schoenen zijn buitensporig gestegen. Een heeren- costuum kost 800 a 1000 kronen, voor het keeren van een costuum wordt 120 kronen gevraagd. Stoffen voor dames- kleeding ... In de gisterenmiddag te Middelburg ge houden vergadering vain de vereeniging Hippos, vereenigd tot verbetering Van de paardenfokkerij op Walcheren, was het voornaamste punt de uitreiking van de