Krantenbank Zeeland

HomeSearch

124 resultaten gevonden

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

Middelburg.A 9,- ... geval nuttige en tevens noodige verbeteringen onmógelijk zal maken, en eindélgk, dat ze het bestoren nagenoeg ónmoge lijk maakt, om dat er voor de dienst van het jaar 1875 een té klein batig .slot zal

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

Voor do op 20 July aanstaande verkiezing te Zutpben van een lid der Tweede Kamer, in plaats van wjjlen mr. Dam, ia de, te Middelburg niet bet- kozen, beer Tak van zoogenaamd «liberale» zjjdo ... RatLrom hebben do kiezors te Middelburg dio.-xulb een vryhoid niet wensoben den heer Tak niet he^ kozen. Zullen de Zutphonsoho kiezels dat wól doen 1

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

en jongen, eten dus per jaar .voor 4i millioen francs op. Geluk- jaarlfikSx-SOO. è- 600 wolven, '400 500 Womhnen én 800 9Ó0 jongen gedood worden, maar op zijn hoogst is dat te zamen 20Q0, zoodat het ... -de Gedeputeerde Staten, en in büzyn ven den Hoofdinge nieur van den Waterstaat in net He district, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, wor den besteed

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

jaar zal gesloten zjjn; ... Deze kennisgeving zal in het Provinciaal blad ge plaatst eh afdrukken daarvan zullen, in plano, aan de gemeentebesturen ter aanplakking gezonden worden. Middelburg, 28 Februari 1876.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

Op de loskade te Middelburg ligt in 3 stuk ken een ijzeren sckroefstoombootje, vervaardigd door de firma Christie Nolet en de Kuyper, en bestêmd om. met het "schip Minister Franson .van de Putte naar ... naar Vlisaingen een uitstel verleend' van. een jaar.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

Gede-, pufeerde Staten, en in. bjjzjjn van den -HobfdiDgemeur van den Waterstaat in het 11de district," aan het 'ge bouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, wor den aanbesteed •- Het aanleggen ... _Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw van bet Ministerie van Bitmenlandacbe Zaken, aan dat van het Prpvinciaal Bestuur van Zeeland, teMiddelburg, en'is voorts op franco aanvrage, tegen betaling

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

de Gede puteerde Staten, en in bjjzjjn van den Hpofüipgenieur; van Waterstaat in,het Ude.district,, aap. hef, ge bouw van het Provincial Bostuur te Middelburg, wor den aanbesteed ... Mimsteiji| -jto Bn^Ql^ngsfin# 2ak£rj| aai fifty va# het Provinciaal Besta ar vah Zeeland, 'te Middelburg, én is Toorts op franco aanvrage, tegen betaling der kosten, te bekomen bjj den boekhandelaar

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

In den loop van dit en het volgende jaar kunnen honderd veertig commiesen der vierde klasse der dir. belast., invoerr. en acc. worden aangesteld op eene bezoldiging van f 420 's jaars pn eene toelage ... - 800.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

, welke belooning voor de klerken, met het gewone dienstwerk belast, kan klimmen tot I 800. De kler ken kunnen, mits voldoende aan de daarvoor ge stelde eischen, en voor zoo veel de behoefte dit mocht ... Nadat de notulen der vorige vergadering waren goedgekeurd werd medegedeeld, dat de rekening der Blaaubeenbeurs over het eerste jaar was vast gesteld met een batig saldo van f 6,87; dat bet ontslag

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

De BURGEMEESTER van GOES brengt ter kennis van een ieder 'dien het aangaat, dat het kohier der Grondbelas ting op do gebouwde en ongebouwde eigendommen voor deze gemeente over het jaar 1879 op heden ... BURGEMEESTER en WETHOUDERS VAN GOES brengen ter openbare kennis, dat het TWEEDE SUP PLETOIR KOHIER VAN DEN HOOFDEIIJKBN OMSRAG over het jaar 1878 op heden door-hen voor- loopig ia vastgesteld, en dat

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

"taii van2fi0.0OOMnrW 8winsten4000 Mark 71 winsten8000Mark 217 winsten 20' 0 Mark 2 winsten 1500 Mark 2 winsten 1200 Mark 581 winsten 1000 Mark 678 winsten 500 Mark I 050 winsten 800Mark 65 ... puteerde 8taten, en in bgtgn van den Hoofdingenieur mn den Waterstaat in hot 11 de district, aan net ge- kouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, wor gden* aanbesteed

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

," om uit de ruim 800 sollicitanten bjj wijze van proet voor den tijd van een jaar, te benoemen den aftredenden directeur," den heer A. Yan Gastel, en dan nog onder verschillende -bizondére bepa lingen. ... Door de leden van. don Gemeenteraad on den secretaris van Middelburg werd Vrijdagmiddag aan den yertrekkenden Burgemeester, jhr. mr. J. W.M. Schorer, als bewijs van hulde 'en waardeering voor* het

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Voor de betrekking van hoofdonderwijzer te Dieren hebben zich niet minder dan zestig sollici tanten aangeboden. Het tractement bedraagt f 800. Er is dus vooreerst nog geen gevaar voor gebrek aan ... »De Tweede Kamer" zegt de heer Groen »is, wij zagen het reeds en het laat zich begrijpen, dit jaar, in de onderwijskwestie toortsvrij. Het jaar 1870 zal, althans in dit opzigt, des te beter ge

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

zulke bankroetjes te beveiligen. Nu schijnt "het dat te Bekassi' eenige (zeven) inlanders niet alleen den oogst hunner Sawa-volden voor een jaar aan een Chinees .verpand hebben, maar zelfs den - grond aan ... diging der klerken .is van 300 tot 800 gulden 's jaars.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Uit Harlingou zjjn in èóne wook'mot minder dan. ohgqvoer 800 koojjen uitgevoerd, alsmede öono grooto hooVeèlhoid kivlyeron, schapen, bqter .enz, Dego- fiohikto communicatie over Hurllngon brongt ... het ware met den- dag. Voor het nieuwe dienst jaar zal men niet tot verhooging der belastingen behoeven over te gaan. Met betrekking tot de pogingen tot regeling der geldelijke questie, tus- schen

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

po gebieontoraad to Middelburg heeft f 800 bo- solnkbuari gestold yoor do feesten ter gelegenheid van bet Ui Augustus aldaar te houden 12e Nodor- Iftndsohe 'ïiuü- on pettorkuiullg congres. ... centrale maatsohappij gehouden redevoering, waarin lig o. a. zoideWjj staan dit jaar oeno moegelijke proef door. De reeds sedert verscheidene maanden aanhoudohdé droogte vervult do gomöedeton mot ■levendige

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

t'ö Waardép-'tó aa%(^omeö^öor53Bv.'rdél£5E^telèkan den Brink .Go. terKrabbendijke voor- f 7.800. ... Hetonderhoud van den krammat aan den hoek van den Oostpolder aldaar voor één jaar, door P. Zandee te Yerseke voor f883.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Uit Brest wordt gemeld, dat daar de twee eer ste schepen,, door de Franschen buit gemaakt, zijn binnen gebragt. Het zijn twee koopvaardijschepen elk van ongeveer .800 ton inhoud. ... To Middelburg is, ofsohoon de klagt over ver zuim ook daar algomoon is, en er verscheideno schutters zijn, die moor dun twee, gulden 's weeks moeton missen, bij do dagolijkscho oefeningen dos

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De Minister van Binnenlandsohe Zaken bfengt ter kennis van belanghebbenden, dat de spoorweg brug over de Maas bjj Crevecoeur voltooid ia, en dat mitsdien de termjjn van één jaar, bepaald b|j art. 7 ... Bj| beschikking van 17 Soptombor hooft do Minis ter van Binnonlandsoho Zakon bepaald, dat do ver- kiozing yan eon lid van do Twoedo Kamer der Staton-Gonoïaul in hoPhoofdkioudistrict Middelburg

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Gisterenwas. het 50 jaar geledén dat de heer t^i^^priffier bij de Arrond. Regtb. alhier, bg' de griffiè alhier werd aangesteld. Talrijk waren dé bewijzen van deelneming, die hij mogt ondervin- dee ... dio icdero vijftien jaron was vordubbold, zoodat die, indion dit zoo voortging, in hét. jaar 1900 tot 330 millioon tonnon zou klimmen, on do voorraad na honderd jaren zou zijn uitgoput. Ofschoon men kon

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De Staatsr Courant no. 279 van 25 November jl. beyat de ontbinding der bij beschikking van 20 Mei jl. benoemde commissie, belast mot het in het jaar 1870 in. Nederland, afnemen van examens van ... •Door het prov. geregtshof van Zeeland is Vrijdag O. m. het volgende arrest uitgesproken in zake Adriaan Strpards, oud 44 jaren; thans gedetineerd té Middelburg, als zjjnde beklaagd van in den avond

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De expeditie tegen het steeds onrust stokend inlandsch hoofd Wangkang, is in zoover gelukt, dat door onze troepen 800 nlan sterk, vergezeld van 120 bevriende Dajaks de schuilplaats van dien muiteling ... De jaarlattnr gedurende het jaar 1871 iwbetigen vuur deu^k unh«rgk vu* maten. gwwifften en weugw werktuigen, <*1 >yn de letter él, in den gewonen itrnkvorm aohulntc gtvsleld, Hek meitk van Kot

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Middelburg.' Het ma ken van eene aanstookplaats voor de locomotieven eene .schilderswerkplaats en verdere werken op het- stationsterrein te Tilburg; het maken van eene bonten .afscheiding en van eenig ander ... Het reeervefondé bédraagt thans' f 38è;945, of f 31,90 meer dan verleden'jaar; tot welke vermeerde ring de entréegelden f 21,90de verkoop def"~boekjes f 10,-ri- hebben bijgedragen.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

jaar doefa aleohte.in zeer bijzondere gevallen. Art. j.1. De commissie behoudt zioh voor aan Z., Sf. 'don Kordflg eene voordragt te doen, om jonge, .begaafdekunstenaar», die door omstandigheden ve ... y W. A. d.L.d.K. Goes y K. V. Middelburg -

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

over den uitslag dot verkiezingen in dit jaar, zoo wel voorde Provinciale Staten,„als voor do Twoede Earner en. leden van den Gemeenteraad. Waar alle de door ons aanbevolen candidaten gekozen zjjn ... - telegraafklerken, zonder vergelijkend examen, eene vaste; aanstelling als zoodanig verkrijgen en genie ten dan een jaarwedde, voor wélke f800, als hoogste, 'grens -is gesteld; Uit de betrokking van vaste klerkkunnen

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

jaar wedde van f 500900aan- de overige hulp-onderwijzers eene bezoldiging van f 300 - 500. Mft&r de f 800 wordt alleen verleend aan kweekelingen, in Leiden met hunne ouders ge vestigd, die de acte van ... , die een batig slot van ƒ11,000 onmisbaar oordeelde voor het Burg. Armbestuur, om een dienst jaar te beginnen, terwijl hg ƒ2000 voldoende achtte yqor .de gemeente. De G. C. vergeet echter te wgzen op de

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De Spoorboot was Zaturdag middag op haar togb van Zierikzee naar Middelburg, door een ongemak aan de machine genoodzaakt .wederterug te' keeren. ... houtveilihgen hébben weder een aanvang genomen en zjjn-tot hiertoe nietzoo voordeelig voor de ver-v koopers afgeloopen als verleden jaar. Over 't al gemeen,iooh is de prijs van bet olmen hout gedaald

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Nykerk, 21 Jan. Ter oprigting van eene Chris telijke school is hier reeds voor f4000 aan giften in eens ingekomen, en bovöndien f 800- aan jaar- lijksche bijdragen. (2V. A. C.) ... /Volgons den correspondent van de Standaard, zal de onthulling van het te-Brielle op te rigten monumont, de Nybif, eerst in de maand Augustus van dit jaar "kunnen plaats hebben; daar het beeld niet

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

te verdedigen, hot krachtig afslaan van een tot drie malen toe hervatte bestorming, het met gelukkigen uitslag doorstaan van een geregeld beleg, bij een verdediging van 1800 weerbare burgers en 800 ... , ♦Middelburg. Door dat jl. Dingsdag- op woens dagnacht de bank van leening door do justitie werd bewaakt en woensdag en donderdag voor beleoning gesloten was, verdiepte men zich in aller lei gissingen wat

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

- stelen 1,4 jaar lang bij de band had gehad, en dat het bewezen was dat hij geld bad aangenomen voor het terugbrengen van bonden, door hem zelf gestolen. Evenwel, dat hij ook deizen Bussischen speurhond ... Volgens berigten uit Zuid-Amerika heeft er te San-Salvador een vreeselijko aardbeving plaats ge had. 800 monschen kwamen daarbij om. Er wordt berekend dat voor 12 millioen dollars materieel© schade

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in het volgende jaar eenige -jongelingen, na afgelegd examen, als scheepsklerk zul len kunnen, worden aangesteld. De jongelingen die ... bereikt, doch hun 18de jaar nog niet zpn ingetreden; alzoo komen alleen, zp in aanmer king, die geboren zpn in de jaren 1857 of 1858. Zie verder "de Staata-conrant nommer 246.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

van p. st: 800,000 voor het loopendb jaar is toegestaan. ... -D!én:'-;'21sten Maart is te- Middelburg bij in- schrgving en opbod, het in 1865 gebouwde bad hotel ^^pómburgj met uitgestrekt terrein, verkocht voor f 13,200,

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Uit Leiden wordt gemeld,' dat, bij gelegen heid van hot 800 jarig, bestaan der Academie al daar, een album zal uitgögeven worden, met, do namen van de personen, welke aan die hoogesohool -sedert ... Door de arrond. regtb. te Middelburg is op gemaakt de volgende voordragt voor kantonrogter to Sluis: le Jhr. Mr, J. P. Schuuvbeque Boeije, advooaat te Bréda 2e Jhr.r Mr. JP. J. Boodaert advocaat te

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Veggaande koetsier uit, en tóen een" hunner,/zekere Hansen, oud 25 jaar, torug kwam, bragk 'Hyfdezdéénigo messteken in arm on borst toe,- ton' gevolge van welke deze ten 4 ure in het gasthuhi bezweek. ... Middelburg, 30 Julij. Gisteren kwam onder Wolphaarfcsdpk en 'sHyor Arondskerke do inpol dering van do schorren in do Sohuuge tot stand, waardoor 550 hectaren uitmuntend land zijn droog gelogd. Do dyk

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

wapen geoefend worden. De Chassepots wotden teruggenomen en omgewerkt. Van dit mo del zijn er nog 1,800,000. ..In den loop yan een tweede jaar. rekent men ze te hebben getransfor meerd. Na vérloop van 2 ... r~ De 9de algemeene vergadering van de onder wijzer s-vereeniging in het. 6de school-districtvan Zeeland, welke door het bestuur Op 29 dezer be paald was, is tot een volgend jaar uitgesteld, bij

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Du Synode der Cbr. Ger. kerk zal dit-jaar vergaderen te 's Hertogenbosch, Woensdag 16 Junij en volgende 'dagen. I)e openingsrede zal gehouden worden door ds. .T. H. Uonner, te Leidon. ... Onlangs besloot de gtón-feenteraad te Alblas- serdaui tot oprigting van eene openbare school voor moer uitgebreid lager onderwijs, met toekenning aan den te benoemen hoofdonderwijzer van f 800

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Nu voói eenige dagen uit Utrecht berigt werd dat reeds in dit jaar 1600 paarden uit ons land naar Frankrijk zijn uitgevoerd, deelt men ... In den ouderdom van 87 jaar overleed Vrij dag te Groningen de heer H. J. Kö hier, de vader

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Het bovenstaande geneesmiddel is naar wij ,ver- meenen, betzelfde dat een vorig jaar te Barnevëld met-goed gevolg is aangewend;, bet word ook op dezelfde wijze gebruikt, en is; te Heerde verkrijg ... Vrijdagmorgen ton 5 ure is van deloskade te Middelburg naar .Vlissingen vertrokken bet fregat- Bchip Marnix van St.Aldegonde,vandefirma van Zeijlen en Dekker, gezagvoerder Prins, bestemd naar Atchin

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

jaar lang uit te rusten.- Het voornemen bestaat om terstond naar Amerika terug te keeren. De heer Pearsall Smith zendt zijn broedérgroet aan alle belangstellenden in Nederland. Gaarne had hij' een ... Hoe het zij, deze adressen van .kiezers en nietr kiezers bewijzen niets voor den liberalen geest, die in het hoofd-kiesdistrict Middelburg, naar het oor deel der liberalen, de bovenhand zou hebben

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Hét Harmonie-gezelschap van Saffelaero, beoft bij zijnen doortogt door Middelburg eon ovatie go- bragt bjj den Commissaris des Konings en is vervolgens al spelende een gedeelte- der stad door gegaan ... weigerde zijn naam op te geven, werd hg op aangifte van den zilversmid gevat, Hjj wordt verdacht van menigeh diefstal, die in het laatste jaar in bet. anders zoo rustige Biezelinge heeft plaats gehad. St.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

echter dit jaar op njcuw aangetoond, dat het nobdig is. voort te .gaan, evenals te parijs, waar men wél'tot 000., en 800 meters heeft gehoord, al vorens goed- water te krijgen. Oen artesische put ten té ... in vergelijking met andere artesische putten. In den gemeenteraad'wordt dan ook ieder jaar vrij wat oppositie gevoerd tegen de voorzetting der kostbare onderneming. De hoogloevaar P. Har ting heeft

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

jaar uit N.' Amerika naar zijne familie aldaarwederkearde, thans in het huwelijk gaat tf»|en, om met zijne, vrouw te zamen in Maart jo^r dp hiéuwe wereld over te steken. ... ..Het Bestuur voor de in 18764;e Middelburg te houden 7de algemeene vergadering der Nedóc- landscke Juristen-vereenigmg heeft de volgende onderwerpen ter behandeling gekozen: