Krantenbank Zeeland

HomeSearch

288 resultaten gevonden

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. ... willen we opmerken, dat dan zeer aanzienlijke besparingen voor de Staat (en de gemeenten) zouden verkregen worden. Een leerling van het U.L.O. kostte b.v. in 1929 aan de gemeenschap f 266 per jaar, terwijl

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs f 1,— per jaar bij vooruit belaling. Franco per post f 2 25 per jaar Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex ... In verschillende streken van ons land is door de oorlog ernstige scha de toegebracht. De berichten over de toestand in gemeenten als Rotter dam, Rhenen, Scherpenzeel, Middelburg enz. spreken

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs I 2.00 per jaar Franco per post 3.50 Advertenties 6 cent per mm ... spiegelen aan de deskundigen van de Heide Mij, waarop het lid Breure zeide, deze deskundigheid in twijfel te moeten trekken. Het vorig jaar hadden die deskundigen ook voor speld dat het grasveld niet gemaaid

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs f 2.00 per jaar Franco per post I 3.50 Advertenties 6 cent per mm ... de heer De Kok uit Vlissingen, die de betreffende kar wei wilde uitvoeren voor f 10.800. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt, dat in dit bedrag zijn verdisconteerd alle kosten, die de gemeente heeft

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs f 2.00 per jaar Franco per post f 3.50 Advertenties 6 cent per mm ... , vliegvelden enz, voor een gebied dat zich aan weerszijden van het „ijzeren gordijn" 800 kilometer zou uitstrekken. Het is'dus de bedoeling, in west- en oost-Europa (niet in Rusland en in de V.S.) een systeem

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs i 2.50 per jaar Franco per post 5.25 Advertenties 6 cent per mm ... Laten wij hopen, dat we ook dit jaar evenals in 1959 gespaard zullen mogen blijven voor ram pen in de vorm van dijk- en oever- vallen, die ons waterschap, zolang de Oosterschelde nog niet zal zijn

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs f 2.00 per half jaar Franco per post f 5.00 per half jaar Advertenties 10 cent per mm Voor fouten in advertenties, per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid ... te Kamperland. Daar werken nu reeds 15 personen uit de gemeente, doch uit Middelburg moeten nog steeds een twintigtal werklieden aangevoerd worden om een goede bezetting te krijgen. Men gaat trachten

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

stellen b. en w. het volgende voor: met ingang van 1 janu ari 1967 de subsidies van beide muziekver enigingen te verhogen tot 800.per jaar. de subsidie aan „Nicoleen" te verhogen tot f 450.per jaar en de ... Abonnementsprijs f 2.00 per half jaar Franco per post f 5.00 per half jaar Advertenties 1 2 cent per mm Voor fouten in advertenties, per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

26 jaar te Brouwershaven en W. A. Kal- lewaard, 23 jaar; 13 juni 1969: P. A. de Meester, 23 jaar te Goes en J. D. E. Ho- veijn, 23 jaar; 25 juni 1969: G. A. van Kuilenburg, 22 jaar te Middelburg en L ... Abonnementsprijs ƒ3.— per half jaar Franco per post ƒ13.50 per jaar Advertenties 15 ct per mm, excl. BTW Voor fouten in advertenties, per telefoon opgegeven, kunnen wü geen enkele

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs 3.25 per half jaar. Franco per post 14.per jaar. Advertenties 15 ct per mm, exclusief BTW Voor fouten in advertenties, per telefoon opgegeven, kunnen wü geen enkele ... Dirigent: Edo de Waart. Solisten Werner Haas, Piano en Arie Keij- zer orgel. Werken van: Suppé, Gershwin, Handel en Moessorgsky. Entreeprijzen: 4,en 5,75; CJP-houders en scholieren ben. 15 jaar 2,50.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs f 3.75 per half jaar. Franko per post 15.per jaar. Advertenties 16 ct per mm, exclusief BTW. SI Voor fouten in advertenties, per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele ... Ondertrouwd: 4 nov. 1971: Johan A. C. Tielkemeijer, 23 jaar te Goes en Leintje Markusse, 22 jaar; 12 nov. 1971: Aarnout van der Heijde, 21 jaar en A- driana Walhout, 18 jaar te Borssele; 15 nov. 1971

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Op 31 december 1972 waren de cijfers 319.392 totaal, 160.201 mannen en 159.191 vrouwen. De toename in het afgelopen jaar was het resultaat van een geboortenover- schot van 1.800 en een ... Zoals gezegd: het geboortenoverschot (het verschil tussen het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen) was vorig jaar 1.800. In 1972 was het 1.916, in 1971 2.528, in 1970 2.529, in 1969 2.957 en

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs ƒ17,50 per jaar Franko per post ƒ27,50 per jaar Advertenties 28 ct. per mm., excL BTW Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid ... is geweest, maar twee jaar geleden, nadat haar moeder gestorven is, thuisbleef om voor het gezin te zorgen. Ja, ze heeft nog drie broertjes en een zusje, allemaal nog op school. Daar moet ze nu voor

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs 20,— per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. ... hoofd dan een vrouwtje dat 's avonds enkele uren achter het raam zit. Dus liep de aktie om Rosie te doen verdwijnen, dood. De ambtenaar herinnert het zich, nu een jaar of vier geleden. Maar daarna zijn er

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. ... De weersomstandigheden maakten het onmogelijk, dat het eerste seniorenteam j.l. vrijdagavond in aktie kon komen tegen 't Zand uit Middelburg. Voor de kompetitieleider de moeilijke opgave, gezien het

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. ... bijdrage van 350,per jaar over 1984 en 1985 voor een expe riment met een akkommodatie-line computer. Verder over een aanvraag van het VW van 600,voor show- meubilair. Omdat voor de meerderheid in de

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Middelburg heeft een bedrag van 8.800 gulden uitgetrokken dat samen met het kwart van de provincie 11.000 vormt en voldoende is voor de bouw en inrichting van één schooltje. Onderzocht wordt of er ... Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, ex cl. BTW.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Het museumdorp trok vorig jaar al stond er slechts een molen, een stolp boerderij, een diamantslijperij en een kopie van Madurodam zo'n 800.000 bezoekers en de verwachting is dat na voltooiing met ... Abonnementsprijs 20,per Jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Hij bette zijn gezicht met een papieren zakdoek. „Alleen aan brie ven om raad in de papiernood ont vang ik al 800 ton per jaar ... papierindus trie kwam in één jaar tijds na de bevrijding van 5.943 op 15.614 man, maar de binnenlandse omzet be droeg eind '46 nog slecht f 44.949.000. Dat lijkt een enorm getal, maar, weet u, er zijn niet

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Ten behoeve van de lagere land bouwschool te Middelburg werd een subsidie toegekend van f 15.- per leerling en per jaar. ... Vastgesteld werd een verordening op de heffing van reinigingsrechten, waarbij voor het meegeven van huisvuil een heffing van f 5.per jaar wordt ingevoerd.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Evenals dit verleden jaar het ge val was, zullen ook dit jaar etiket ten worden verkocht, waarop de afzender van het'-pakket zijn naam en adres kan invullen, opdat de ontvanger weet, wie hem het pak ... ket heeft geschonken. Maar even als verleden jaar zal het ook dit jaar niet mogelijk zijn, een kerst pakket te zenden aan een bepaalde militair in Indië. Daardoor immers loopt men de kans, dat een mili

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

van het graszaad nog een jaar te wachten. Beter was het veld voor 1 jaar in te zaaien met koolzaad. Men moet dan nog wel 2 jaar wachten met het in gebruik nemen van dat veld, maar mo gelijke krimp is ... Volgens hem mocht de bouwprijs, vast gesteld in Middelburg en Den Haag niet hoger zijn dan ruim f 32.000.—. De he ren Slotema en Van Hee hadden samen ingeschreven voor ruim f 41.000.—, de heer