Krantenbank Zeeland

HomeSearch

253 resultaten gevonden

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

N°. 1 verschijnen zalontvangt ulden per jaar, franco per post ... de winkeliers namen hunne uitstallingen van «oor de ramen, om de gordijnen te kunnen la- Middelburg-Rotterdam (Rad erl 9 :en vallen, want de torenklok had de sluitings- CGeen opgaaf ontvangen.) 'm

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Abonnementsprijs per drie maanden franco per post 50 Cent. Amerika bij voornitbetaling f 3,50 per jaar. ... G. H. L. baron van Boetzelaar A. aftr. 981 J. van der Bijl A. aftr. 815 J. Bos A. aftr. 800 J. N. Bastert L. aftr. 691 Mr. H. C. Vos L. 506 W. Engel A. 494 Dr. H. D. Kapteyn L. 417 C. Goes R. H3

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Deze Courant verschijnt eiken Woensdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per drie maanden franco per post 50 Cent. Buitenland bij vooruitbetaling f 4,50 per jaar." Afzonderlijke nummers 5 Cent. ... MIDDELBURG. Van Teylingen L. aftr ,8pren- ger L., Polderdijk L., mr. Dieleman A.-R. aftr., Louwerse A.-R., Van Voorthuysen A.-R., mr. Sannes S.-D., Ossewaarde S.-D., Onderdijk S.-D.

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

120.000 72.000 60.000 48.000 36.000 30.000 28.800 7 200 14.400 14.400 28.800 23.616 43.200 57.600 113.400 ... ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franc per post f 1.— b§ vooruitbetaling, BUITENLAND bij vooruitbetaling f 8.50 per jaar.

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Deze Courant verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG» ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post f 1.— bij vooruitbetaling. BUITENLAND bij vooruitbetaling f 8.50 per jaar. ... (behalve Feestdagen)* i Maandag en Dinsdag V. Middel' s 4.30 v.m. A. Maar dingen 7.00 I A. Rotterdam 8.00 v.m. ige dagen (beh. Zon« 6» Feestdagen)' Middelharnis 6.40 v.m. A. Vlaardin. .10 v.m.B A

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Deze Courant verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 0.90 bü vooruitbetaling. BUITENLAND bij vooruitbetaling 8.50 per jaar. AFZONDERLIJKE NUMMERS 5 ... De heer De Zeeuw, die 36 jaar oud is, en van A. R. richting, is een zoon van wijlen den heer J G. de Zeeuw, die van 1905 tot 1923 burgemeester was van Ridderkerk.

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

spr. iets over de regenval in Indië, waarvan wij mei onze begrippen geen voorstelling kunnen maken, immers hier is een gemiddelde re genval van 700—800 m.m. per jaar, terwijl dit regeneijfer in ... Deze Courant verschijnt eiken WOENSDAG en ZATE ri D A G. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 0.90 bfj vooruitbetaling. BUITENLAND bij vooruitbetaling 8.50 per jaar. AFZONDERLIJKE

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

bp het verzoek lad om een jaar- Irende drie jaren Vollecten te liou- fieenten, wenseht en_ met reden lok inlichtingen ... Deze Courant verschijnt eiken WUüNSUAü en Z A 1 it K A ABON M BM EN TSPR1JS per drie maande» franco per post f 0.90 bij vooruitbetaling. BUITENLAND bij vooruitbetaling 8.50 per jaar. AFZONDEKL1JKE

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Deze Courant verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 0.90 bij vooruitbetaling. BUITENLAND bij vooruitbetaling 8.50 per jaar. AFZONDERLIJKE NUMMERS 5 ... heeft daarom in 't laatst van het vorig jaar het bestaande bacon- contract opgezegd en in plaats daarvan een gemeenschappelijke inschrijving gehouden onder alle fabrikanten.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

, die aan de loting van de Schutterij moeten deelnementerwijl die loting dit jaar zal plaats hebben op 26 Juni a. s., des voormiddags ten 11 ure. ... Onddorp. Door de Gebroeders van der Linde en van der Klooster zijn op de slikken langs de haven dezer gemeente 800.000 oesters gezaaid. Als deze proef mag gelukken, zou bet voor vele menschen werk

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Mr. Buteux te Middelburg werd aanbevolen als een man, die „voor een orgel geeft" en „den Heere vreest!" ... Om die som te tellen, zouden 8 mannen, ge durende een geheel jaar, iederen werkdag 10 uren, onafgebroken er mee bezig moeten zijn.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Op 800 meters werd een soldaat gedood. ... Wij hebben ook twee kinderlijkjes gezien, een van een jaar en een van drie dagen. Hunne moeder was onder de puinhoopen van haar in stortende huis begravenzij is erg gekwetst. Men heeft er ook een man

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

voelen der lieden te New-Orleans hadden die Italianen verleden jaar den chef der politie vermoord, omdat deze er achter gekomen was, dat zij allerlei misdaden bedreven hadden of in 't schild voerden. De ... had. De wa gen, blauw' geschilderd, met gele wielen, woog omtrent 800 kilo's en werd ge trokken door drie Kozakkenpaarden van den Oeral.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

„itiéruit blijkt, dat de verwoesting nog aanzienlijk grooter is, dan aanvan kelijk vermoed werd. De schade be draagt toch over zestien gemeenten de som van bijna f 800.000. ... Overleden: Aart Kalle, 86 jaar., wedr. van Magdalena Hartensveld.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Te Orouw (Er.) hebben de kerk voogden der Ned. Herv. gemeente besloten, vooral wegens de aldaar bestaande be hoefte aan werk, de landerijen dier ge meente ongeveer 800 pondemaat, te doen inpolderen. ... De „Middelb. Ct." meldt omtrent den moord op Do Kraker: Do justitie, die Vrijdag van Middelburg naar Terneu- zen vertrok om een onderzoek in te stel len naar den vermoedelijk op P. de Kra ker

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Een verschrikkelijk ongeluk had eer sten Kerstavond omstreeks 8V2 uur te Botterdam plaats. Een meisje van 11, een van 15 en een jongen van 15 jaar wilden den overweg van het Staatsspoor aan het einde ... Ook in België heerscht naar het schijnt de influenza in toenemende mate. Te Has selt liggen er 800 aan te bedin de om streken van la Louviere zijn 10 per sonen er aan bezweken. Vooral de mijn werkers

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

liet pas ingetredea jaar is tot nu toe evon treurig en smartvol als't oude jaar eindigde. ... In de maand October zijn te Rio-Ja neiro 800 sterfgevallen voor gekomen aan pokziekte en een gelijk aantal aan gele koorts. De ha van van Santos is echter veel ongezonderalleen van vreemde zeelie den

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

benoemen onderwijzer minstens 23 Jaar oud met hoofd akte en akte frants, te stellen op 800 gld. en 50 gld. verhooging na een jaar dienst, aangezien op een lagere jaarwedde zich geene sollicitanten hebben ... Het O. M. eisohtte 6 jaar gevangenisstraf.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

men weet, dat zij dagelijks ten minste 300,000 kilogram meel leveren, voedsel voor 800,000 monden. Desgevorderd kan de Maatschappij in 24 uren aan 800,000 militairen rantsoenen van 750 gram le veren. ... Marie Hoche, hoofdofficier in het Ilon- gaarsche revolutieleger in 1848, is in den ouderdom van 62 jaar overleden. Als 18 jarig meisje nam zij in 1848 als jager dienst, werd later officier en

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

De Lord-Kanselier krijgt het bagatel van 120 duizend gulden per jaar de Attorney-Generaal 84 duizend; de overige ministers ieder 60 duizend gulden. ... Te Middelburg doet zich bij zeer vele militairen een vreemd verschijnsel voor. Y rij dag en Zaterdagnacht toch zak ten er velen ineen van de hevige buik pijnen, die zoo erg waren, dat zij volstrekt

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

, moeder en 3 kinderen, waarvan het oudste 9 jaar. De man was sinds eeni- gen tijd zonder werk en de armoede en ellende was de woning binnengetrokken. De vrouw leed bovendien aan zwaar moedigheid. ... Het kamerlid Van Kerkwijk heeft op de kieswet een amendement voorgesteld, om den kiesgerechtigden leeftijd te bepalen op 28 jaar.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Oude Touge 27 Dec. De gelegenheid tot inschrijving der Nationale Militie voor degenen die iu het jaar 1875 zijn geboren, zal openstaan tot den 31 Janu ari 1894, meer bepaald zal hier zitting voor ... Ben drama der jaloezie is te Gre- nier-Mongoijd afgespeeld. Bon grijsaard van vijf en zeventig jaar, Girard Soulier genaamd, landbouwer van beroep, doodde door middel van een pistool zijn 68jarige

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Ouddorp. In het afgeloopen jaar had den hier 99 geboorten plaats, 35 sterf gevallen en 21 huwelijken werden ge sloten. ... De Notre Dame te Parijs? 66 Meter. De "West minster abdij te Londen 68,2 M. De abdijtoren (lange Jan) te Middelburg 82,6 M. De Dom te Utrecht 110 M, De Sint-Pieterskerk te Rome 132 M. De hoofdkerk te

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

De man, die den aanslag gepleegd heeft, heet Pietro Lega. Hij is 25 jaar en schrijnwerker van beroep. Pietro Lega is lid van een anarchistische vereeniging en heeft den beteekenisvollen bijnaam van ... geene kleine schok zijn, wan neer dit jaar, nu er om de lage graanprij zen zooveel aardappels uitgepoot zijn, de oogst hiervan mislukt. Menig boer ?al vallen en zijn val zal die van vele ambachtslui en

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Oude Tonge, 5 Dec. Thans zjn alle suikerpeen uit deze gemeente vervoerd, naar men verneemt zijn dit jaar ruim 9 miliioen peen op do kaai aangebracht. ... zes jaar, dat woldra hetzelfde lot zou mi oten oudergaan. Gedreven door een edelmoedige ge- daohte, schoten de officieren toe, logden den Ejaii- nees neer en redden het kind, een meisje, dat zij naar

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

ge bruikt wordt, de goedkoopste en doelmatigste stikstof-meststof. En dat de landbouwers dat langzamerhand begrijpen, bewijzen zeker de volgende cijfers. In het jaar 1870 werden op de westkusten van ... Plotseling is zij ingestort. Men vertelt dat ze zich al lang niet goed gevoelde wat reeds om haar hoogen leeftijd in Mei van het jaar 1819 is Victoria gebo ren te verklaren zou zijn maar de

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Een vorig jaar zou Walther Wellman al den tooht van Spitsbergen uit hebben ondernomenmaar toen kwam hij te laat klaar in het seizoen en was de wind hem niet gunstig meer. Dan maar een jaar ... De nu te gebruiken ballon zal nog grooter zijn dan die van verleden jaar. De lengte werd met 18 voet vermeerderd, waardoor het stjjgvermogem natuurlijk toenam, en een draagvermogen van 19 500 pd

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Aan de loting der Nationale Mi litie zullen dit jaar voor deze gemeente deelnemenJ. Biemond, M. Braber, W. van den Hoek, J. de Later, B. van Leute, A. van Lente, L. Moijses, B. van de Ree, P. van de ... Aan de loting der Nationale Militie zullen dit jaar voor deze gemeente deelne menC. van Erkelens, J. Grinwis, K. Heerschap, A. van Heest, J. Hollaar, T. Lodder, C. Orgers DznC. Orgers Gzn,, J. van

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

„Hij die opzettelijk zich voor een ander uit gevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar." ... Drie kleine kleuters spelen bij een bank. Aardige kleintjes, maar verwaarloosd en poo- vertjes gekleed. Een meisje is het, arm klein stumpertje van een jaar of drie en twee kleine kereltjes van wat

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

donderdagavond a.s. om 7 uur, zal er een lezing worden gehouden door Ds. Bruining in het koor der Ned. Herv. Kerk voor den Volksbond. Alle jongelingen en jongedochters boven den leeftijd van 15 jaar ... Zaterdag 26 Oetober, 's avonds 6 uur: Ver huring bij inschrijving voor den tijd van 3 jaar, dadelijk ingaande, van 2 peroeolen bouwland onder Ouddorp, in het Haailoos en in deu Ouden Oostdijk; en

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Van de acht Markers die in het begin van dit jaar naar Embden waren ver trokken om een diploma als stuurman t>Ü de Noord- en Oostzeevisscherjj te verkrjjgen, zjjn dezer dagen zes terug gekeerd omdat ... De politie heeft P. B. geboeid naar Middelburg getransporteerd. („Msb

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge- meente Middelharnis maken bekend dat de op den 22 Maart 1.1. vastgestelde Kiezerslijst voor het jaar 1908—1909, zooals deze thans luidt van heden, tot den 15den Mei ... van het volgende jaar van kracht blijft behoudens wijzigingen ten ge volge van rechterlijke uitspraak en aanteekenin- gen omtrent schorsing. De genoemde lijst blijft voor een ieder op de Secretarie der

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Goederecde. Bevolking op 31 Dec. 1907: 54.6 m. en 574 vr. samen 1120. In het jaar 1908,vermeerderde de bevol king door ... Ka opening der vergadering geeft de Voorzitter een beknopt overzicht van hetgeen in deze ge meente het vorig jaar is verricht, en hetgeen den Raad in 1909 ter behandeling wacht. Hij spreekt zijne

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Voorz. Wij hebben dit jaar gezien dat wij met f 700 niet.konden doen wat wij wilden, en nu is er het volgend jaar wel wat stratenverbetering noodig en we meenden dat het noodig was om wat hooger te ... Voorz. Wü konden het vorig jaar aan de Be graafplaats niets besteden. Ik wil hier in ver band mee zeggen dat ik met de Gemeente Archi tect de boomen heb opgenomen, en daar gezien, dat eenige boomen

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Te Middelburg is Zondag door de po litie gearresteerd en naar ScheveniDgen overgebracht de dienstbode M. S., oud 24 jaar, die zich in Augustus of Septem ber in laitsigeno8mde plaats schuldig heeft ... Vooral de Arabieren leden groote verlie zen Het aantal gesneuvelden bedraagt 400, terwijl schattingen van het aantal gewonden varieeren tusschen 800 en 1200, De verliezen van den vijand zouden nog

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Ia den nacht van het oude op het nieuwe jaar is te Middelburg tweemaal ingebroken in den sigarenwinkel van de wed, H. in de Gravenstraat. De tweede ... 1911 ongeveer f 1,700,000 alzoo f 800,000 meer. Alleen het kantoor Amsterdam betrok in die maand voor f 385.000 aan postzegels.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

De storm In Zuid-Rusland. Volgens een te Odessa ontvangen radiotelegram zijn van de 10.000 visschers uit Astrakan, die daags vóór den geweldigen cycloon zee kozen, 800 behouden teruggekeerd. Het lot ... Onoordeelkundige behandeling.— De ju stitie uit Middelburg heeft Maandag bij Veere een onderzoek ingesteld naar een vermoede lijk geval van iemands dood door schuld. Te Vrouwenpolder bij Veeren is

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

-Engelschen kant ookgrooter is geweest dan aan Duitsche zijde. Te één uur sloeg-de_g'roote Duitsche kruiser „Blü cher" (15,800 ton) om en zonk. Nog twee andere Döitsche kruisers-, werden, volgens het Engelsche ... jaar.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Groot en prachtig model8.00 H Beste marmeren pendules 8.50 Idem met coupes 7.50 t> beelden 20.50 Met schriftel. garantie. ... Nader meldt men nog dat de twee kinde ren die Zaterdag bij de ontploffing op het schip Jordaens te Hansweert werden getroffen, zijn naar Middelburg vervoerd. Een ander kind wordt in de ziekenbarak te

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Groot en prachtig model8.00 Beste marmeren pendules 8.50 Idem met coupes 7.60 beelden 20.50 ... Ik draaide mij om en keek de vraagster aan, 't was een jong meisje van minstens zestien jaar, die bovenstaande vraag op tia- iëve wijze deed aan een andere, zeer waar schijnlijk haar zuster. Zij

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Groot en prachtig model8.00 Beste marmeren pendules 8.50 Idem met coupes 7,50 9 beelden 20.50 Met sckriftel. garantie. ... Rijk is de honingoogst dit jaar niet geweest maar in enkele deelen van ons land is toch wat gewonnen. Verscheiden imkers zijn zelfs met een deel van hun honig tot heden blij ven zitten. Niet

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Rondom Atrecht hielden de Duitschérs al twee jaar een prachtige heuvelstelling bezet, vanwaar zij in do Engelsche linie keken en daarin vaak veel onheil aanrichtten. ... Scherpziende mannen hebben reeds c* jaar geledan voorspeld, dat de oorlogsbrand door dun revolutievloed zal worden ggöluscht. Maar 't is een revolutievloëd

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

). Men wendde zoowel slak als super, kaïniet als patentkali, koemest als varkensmest aan, als stikstofmest Chili- salpeter. Op het veld van den heer Ramaker te Leiderdorp viel na 7 jaar nog weinig voor ... uitgang te bespeuren; op dat van den heer Van Mil te Maasland daarentegen, na 6 jaar, voortdurend verbetering. Op een 3e veld bij Vollebregt te Zegwaart bleken, na 7 jaar.de bemeste perc., vergeleken bij de

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

mannen de ver plichting oplegt om voor hun 25iten jaar te trouwen. Üa overtreders zullen worden ge straft met gevangenisstraf. ... OUDDORP. Van de pleiziervaart met de motor naar Middelburg op Vrijdag 1.1. heb ben ruim 100 personen gebruik gemaakt Eerst na middernacht was men zonde: cenig ongeval teruggekeerd.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

, Reindorsch 15. Nieuwe 6 a 8 PK. Bedryfsmotor v?or gss of benzine f 800. Staande 3 P.K. Benzinemotor f 200 enz. enz. ... . J. Troelja, R. van Putten, en van een erfpacht h f 13,40 per jaar op den dik, voor den polder Nieuw Kraaier onder Melisssnt.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

, geschikt voor ktepperbruine ruin, 3 jaar, 15 stuks vee, 3 vette varkens, 4 loopvarkens, barouchette, Duiische legerwagen, res, 2 bietenmolens, ploegen, eggen en verderen iaadbouwinven- tariü. Ten verzoeke ... De klezersllst voor het jaar 1921-1922 ligt van 23 Maart tot en met 15 April voor een ieder ter gemeente-secretarie ter Inzage en is tegen betaling der kosten algemeen verkrlgbaar gesteld,