Krantenbank Zeeland

HomeSearch

185 resultaten gevonden

| Luctor et Emergo | pagina 1

Tot het goed slot voor den dienst Vlissingen Breskens—Ter Neuzen werkte mede de ver koop van de „Zeeuwsch Vlaanderen", die f25,800 opbracht en het ontvangen van f9549,59 schadevergoeding voor de ... een jaar.

| Luctor et Emergo | pagina 1

best doet, om het aantal leden daarvan te brengen van 04 op 640. Zestien kinderen worden nu door de kas geholpen en dit aantal zal vermoedelijk reeds dit jaar belangrijk stijgen. ... K.G. 2.695.800 1 640.900 640.900 2.3i7.550 3.705.500 3.346.068 212.325 105.649 51.544 46.359

| Luctor et Emergo | pagina 1

Silo is gekomen. Na bange dagen, na eeuwen van worsteling en strijd is de Gli rist fis gekomen. Ons Kerstfeest roept 'tons ieder jaar weer toe, nu meer dan 19 eeuwen „Silo is gekomen." ... 3. Van Steenbergen, te Middelburg;

| Luctor et Emergo | pagina 1

De heer Scheele vraagt, hoelang noodwo ningen mogen staan. Hij meent van 5 jaar. Een noodwoning van 800 galden is niets. Ze moeteu minstens 3000 gulden kosten. Als de minister geen 90 geeft, wordt 't ... Woensdag is A. de M. gevankelijk naar Middelburg overgebracht. A. C.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Middelburg. Gisteren heeft de gemeenteraad aangenomen het contract met de Electrische Centrale te Vlissingen voor het leveren van electriciteit voor licht en kracht, f 20.000 moet gestort worden als ... Een moterschipper van de firma Van Gend en Loos, te Amsterdam, die bij de Twent- sche Bank ongeveer f 800 aan wissels had ontvangen, kwam bjj terugkomst op het kan toor tot de ontdekking, dat de

| Luctor et Emergo | pagina 2

personen, die in fabrieken werken, zijn 700,000 vrouwen en meisjes, van wie het tiende deel nog geen 14 jaar telt. 21 pet. der meisjes, die in lucifersfabrieken werken en 1 pet. van hen, die in tabaksfa ... brieken en glasblazerijen werken, zijn beneden de 10 jaar. Deze toestanden zijn teekenend voor den in Japan bestaanden schooldwang, die Japansche schrijvers dikwijls zoo luide roemen. De fabrikanten komen

| Luctor et Emergo | pagina 2

zaak is in al die gemeenten, buiten Ter Neuzen, zóó groot, dat ze er, zooals onlangs nog in eene raadsvergadering alhier werd medegedeeld, alle te zamen elk jaar wel duizend gulden voor zouden over ... andere gemeen ten elk jaar zouden willen geven

| Luctor et Emergo | pagina 2

Gisterenmiddag werd de vergadering van „Patrimonium" te Amsterdam geopend door den voorzitter, den heer Van Vliet, die bij zijn openingswoord het afgeloopen jaar naging en dank bracht aan de ... De Titanic had bij haar vertrek uit Queen- stown 350 eerste, 305 tweede- en 800 derde klas-passagiers aan boord, verder een beman ning van 903 koppen en 3418 postzakken.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Drie onbekende individuen, mannen van omstreeks dertig jaar, namen Donderdagavond op de Place d'Italie te Parijs een taxi-auto en zeiden den chauffeur hen naar Juvisy te brengen. Onderweg zeiden zij ... Gisteren slaagde o. m. voor het onder wijzers-examen te Middelburg de heer C. Bruggeman, leerling der Chr. Normaallessen te Ter Neuzen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Gisteren slaagden te Middelburg voor het onderwijzersexamen de lieeren C. Koelmans en H. Versloot, beiden leerlingen der Chr. Normaallessen, alhier. ... de uitgebreidheid als van de prijzen. Een paard met veulen werd ver kocht voor f 875. Verscheidene andere paarden van f 700 tot f 800, twee en driejarige merriën van f 410 tot f 540, verscheidene

| Luctor et Emergo | pagina 2

Konstantinopel, 14 Augustus. Te Rodosto hebben zich tusschen Vrijdag en Maandag 27 schokken voorgedaan, waarvan 4 zeer hevig, 18 menschen zijn gewond. Te Ichiklar zijn 800 huizen vernield, er zijn 50 ... Het vervoer was gisteren zeer druk van Ter Neuzen en van Breskens naar Vlissingen en omgekeerd per Prov. booten. Gisteren middag kwamen een 400 tal bezoekers uit deze richtingen Middelburg binnen. De

| Luctor et Emergo | pagina 2

Reuter seinde Vrijdag uit Solia, dat daar den vorigen dag 800 Turksche krijgsgevangenen waren binnengebracht en een hunner de ooren van een vrouw in den zak had, blijkbaar af gesneden om de oorbellen. ... Het is de laatste jaren na afloop van de jaarmarkt alhier niet zoo rumoerig geweest, als nu dit jaar, hoewel er echter minder volk in de stad gekomen was, bij vroeger gerekend. Er mocht tot 12 uur in

| Luctor et Emergo | pagina 2

Door D. II.. 28 jaar, hotelhouder, en F. K. 35 jaar, zaakwaarnemer, beide alhier is cassatie aangeteekend tegen hun vonnis, door de rechtbank te Middelburg gewezen, waarbij zij wegens overtreding der ... Bulgaren, gedekt door de duisternis de stad is ontvlucht naar de Bulgaarsche linie. Deze medicus, die in Oostenrijk gestudeerd heeft, spreekt een aantal talen. Hij is 35 jaar, maar maakt, tengevolge van al

| Luctor et Emergo | pagina 2

210,800 kg. Superphosphaat, 64,500 kg. Chiïi- "alpeter en 9300 kg. Kaïniet. ... , dat in 't begin van den winter tot een hoeveelheid van 200 a 300 K.G. per Hectare kan uitgestrooid worden. Het gras en de klaver begint reeds vroeg in het voor jaar te werken. De wortels moeten tot vor

| Luctor et Emergo | pagina 2

De heer Siegers werd den 17 October 1893 als lid van de Prov. Staten van Zeeland ge kozen voor het toen nog onverdeeld district Middelburg. Later werd dit gesplitst in de districten Middelburg en ... Vlissingen en kreeg de heer Siegers zitting voor Vlissingen, waar voor hij bij de periodieke verkiezingen in 1901 en 1907 werd herkozen en was hij het volgend jaar aan de beurt van aftreding.

| Luctor et Emergo | pagina 2

aangewend. Maar dit evenmin als de oprichting der bouwwerken baarde den ondernemers zooveel zorg als het voort gaan met de werkzaamheden, terwijl er pl. m. 800 treinen per etmaal het station moesten in- en ... Begin Januari kwam een persoon, zeggende te heeten Otto Muller, 27 jaar oud, een ver trek bewonen in de Stoofstraat 77, te Brussel.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Voor de dit jaar te Middelburg te houden akte examens 1 April schriftelijk, van 9 April tot 10 Mei mondeling zijn als des kundigen benoemd: ... Voor Vlissingen en Middelburg is van veel belang het voornemen van den prov. stoombootdienst op de Wester Schelde om gedurende het tijdvak van 13 Juli tot 15 Sep tember a. s. des Woensdags en Zondags

| Luctor et Emergo | pagina 2

En dan liefst nog maar eenige honderden jaren achteruit. Alsof er nooit een jaar 1795 of een 1848 geweest ware, alsof er geen staatskerk ware afgeschaft, alsof de godsdienst in dit „klassieke land ... Op de vergadering der Chr. Hist. Unie ie Amsterdam is zóó krachtig, zoo pittig en puntig door ds. Eringa gezegd: „Die heeren zijn 100 jaar "te laat, de geschiedenis van de negentiende eeuw kan met

| Luctor et Emergo | pagina 2

Door de verkiezing van de heeren Van Nift.rik en Sprenger tot leden van Ged. Staten zal, zoowel te Vlissingen als te Middelburg een vacature in den gemeenteraad ontstaan. ... De nieuwe voorstellen betreffende een ak koord werden voorgelezen. Voor 20 October van dit jaar zal welke schuld ook betaald moeten zijn. De coupons der obligaties, die in dit tijdperk vervallen

| Luctor et Emergo | pagina 2

tweede vrouw. De zoon, oud 17 jaar en Chr. d. J. geheeten, was eerst sedert eenige maanden ten huize van zijn moeder en haar man woonachtig, tlii was van zijn jeugd af in Groningen of Friesland verpleegd ... De Voorzitter stelt voor, B. en W. te machtigen tót het oproepen van sollicitanten op een jaarwedde van f800. Mocht evenwel de concierge later vrije woning genieten, dan zou het salaris ingekort

| Luctor et Emergo | pagina 2

patroons zijn bereid met October 97a en met April 10 stuivers te geven, n.l. aan de vol leerde ververs. Zij willen drieërlei loon geven aan de leerlingen, aan hen die na vijf jaar in het vak ... het begin van het jaar 1814.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Van die zes gaat hoogstens na een jaar althans een er weer af. ... Als er niet toevallig een ambtenaar of een ander zich in Ter Neuzen vestigt, die een leerling van een andere H. B. S. meebrengt, zullen er 't volgend jaar hoogstens vier nieuwe leerlingen zijn.

| Luctor et Emergo | pagina 2

De rechter verschilde van meening met hen, maar wenschte het maximum van tien jaar celstraf niet toe te passen. Ram Dyal en Drodraj kregen dus twee jaar en de drie anderen ieder achttien maanden de ... Van een priester aan Kalighat verneem ik, dat het laatste wettig veroorloofde sati-geval hier plaats greep ongeveer 40 jaar geleden in de buurt van Tollygunge. De zegsman was toen een jongen van een

| Luctor et Emergo | pagina 2

voor-arrest te Middelburg is thans buiten ver volging gesteld. ... Sluiskil. Zondagmiddag nam de heer H. J. v. d. Ouden, sedert 10 jaar godsdienstonder wijzer alhier, afscheid van zijn gemeente. Hij sprak naar aanleiding van Hand. 11 28. De heer J. Nijssen dankte de

| Luctor et Emergo | pagina 2

Woensdag werd te Middelburg aanbe steed het onderhoud van de uitwaterings- werken van het kanaal van Ter Neuzen, vroeger in beheer bij de Genie gedurende het jaar 1914. Raming f 1000. ... Volgens de Eclair schat men de som, die Caillaux zich door middel van schatkist-bons denkt te verschaffen, op 800 millioen frank.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Uit het verslag van den secretaris bleek dat gedurende het verloopen jaar was aanbesteed de levering van 23,300 Kg. grintmeel, 13,500 Kg. schepmeel, 11,800 Kg. mais en 11,700 Kg. bloem en 1000 Kg ... ." Ook vertelt men, dat Essad pasja aan de prinses von Wied heeft geschreven, dat hij Essad pasja des prinsen heerschappij slechts voor den duur van een jaar kon waarborgen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

een volgende maal aan hetzelfde gewas op een ander stuk land 600 of 800 K.G. Heeft men met 1000 K.G. kaïniet een zuivere winst behaald, dan probeere men, of men een volgend jaar niet kan gaan tot 1200 ... van 't jaar voor onzen mosselhandelwijl de kwaliteit omtrent dezen tijd van 't jaar niet al te best is. Toch was de kwaliteit in de vorige maand nog zeer goed en vandaar was de verzending van groote

| Luctor et Emergo | pagina 2

Zondag hebben te Zaandam 800 stakers, met hunne vrienden /mede, samen 3000 per sonen een betooging gehouden. Het liep kalm. De burgemeester weigert de hulp van politie. ... jaar, die links en rechts moordde uit pure bloeddorst. In de belasting- en be- taaikantoren en in de wisselkantoren stalen de roovers enkel het zilver. Aan het koper en papier geld mocht het grauw zich

| Luctor et Emergo | pagina 2

. Mijnheer kwam terug in Goes en is Dinsdag naar het huis van be waring te Middelburg overgebracht Daar is hij wegens minderjarigheid ontslagen. Hij werd daarop door de rijkspolitie te Goes zwervende ... De inlevering van wapens, kleeding en uitrustingstukken, ledergoed, reglementen en dienstvoorschriften door de verlofgangers van de Landweer, die dit jaar wegens dienstein- diging ontslagen zullen

| Luctor et Emergo | pagina 2

met doodelijken afloop zijn. De dader is naar Middelburg in de gevangenis gebracht. ... van 1 April jl. tot ultimo December 1914 f210 per maand en vervolgens f2500 per jaar. De maatschappij verplicht zich per jaar ten minste drie tankbooten met petroleum in de haven van Vlissingen te doen

| Luctor et Emergo | pagina 2

het schijnt vlug werkt, veroordeeld tot een jaar, en zijne twee knechts ieder tot drie maanden gevangenisstraf. ... ,250; J. Bourgraaf, Wemeldinge voor f32,628; J. P. de Vos, Ter Neuzen voor f29,500; M. A. Verschelling, Ter Neuzen voor f 31,800J. A. Meertens Jr., Hoek voor f30,499 C. Klaassen, Zaamslag voor f31,987.

| Luctor et Emergo | pagina 2

van ervaringen, welke sommigen in Engeland en Nederland met hun Belgische gasten opdeden, zijn ook tot hier doorgedrongen. Schrijf ook, dat niet alle jongens van 10 jaar in België sigaretten rooken enz. ... LUIK. Alhier passeerde van Zeebrugge een trein met vernield geschut. Ook pas seerden er van hei front in Noord-Frank rijk twee treinen met ongeveer 800 zwaar gewonden, benevens een trein met ongeveer

| Luctor et Emergo | pagina 2

Ook te Middelburg zal dit jaar de kermis niet plaats hebben. ... Ongeveer 800 Belgische veroordeelden, die nog steeds te Veenhuizen verblijf houden, vertrekken morgen zij zullen over de Belgische grens worden gebracht.

| Luctor et Emergo | pagina 2

groot als Neder land is sedert bijna een jaar onafgebroken het tooneel van den hevigsten strijd geweest. Dit land heeft eene bevolking van meer dan 15 millioen menschen, die tegen hun wil en buiten hun ... de onmiddellijke schade bedraagt een milliard gulden. Meer dan 25Ö0 dorpen zijn geheel vernietigd 800.000 paarden 1.500.000 stuks hoornvee en bijna alle voor raden aan graan en voeder werden

| Luctor et Emergo | pagina 2

Middelburg. B. en W. hebben in overweging gegeven om dit jaar het St Nicolaasfeest op Maandag 6 December te doen plaats hebben daar 5 December op Zondag valt. ... Een der grootste Amerikaansche machine magazijnen der Bethlehem Steel Comp, be vattende oorlogsmateriaal ter waarde van millioenen dollars is door brand vernield. 800 werklieden zijn ternauwernood

| Luctor et Emergo | pagina 2

De Arr. Rechtbank te Middelburg veroor deelde heden wegens mishandeling J. A. G., 41 jaar, vissclier, te Ter Neuzen tot f3 boete of 3 dagen hechtenis. ... Voor den scnoonsten dekhengst van min stens 5 jaar oud, ƒ5, aan G. Dees te Zaamslag.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Al 18 maanden, zegt Hamon, is de geheele mannelijke bevolking van Frankrijk van 18 tot 46 jaar in actieven dienst. Er zijn meer dan 700,000 Franschen gedood en bijna 800,000 voor goed invaliede ... leven was, die verklaarde dat het schip op 8 Februari, des ochtends om 7 uur, is getor pedeerd. De kruiser (4800 tons, ruim 20 jaar oud) zonk binnen enkele minuten zonder booten te kunnen uitzetten

| Luctor et Emergo | pagina 2

Naar de secretaris van het Oorlogsbureau mededeelt, bedraagt het aantal dor Britsche krijgsgevangenen zoowel als die behoorende tot de koloniën, in handen van Duitschland 26,800 bedraagt, in handen ... Voor de Prov. Staten in het district Hulst treden dit jaar af de heeren J. A. van Rompu, E. B. Dumoleijn, II. A. van Dalsum (die zich niet meer herkiesbaar stelt) en B. C. Puylaert.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Een 18-tal clubs waren vertegenwoordigd. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat de werkzaamheden in het afgeloopen jaar voort koriden gaan, er bestaan thans 40 clubs. ... Fransche deskundigen verheugen zich bij de herdenking vau de mobilisatie der Fransche troepen op 1 Augustus 1916 over het feit, dat het derde jaar oorlog wordt ingezet met een geweldige

| Luctor et Emergo | pagina 2

Roemenië, met een bevolking van onge veer 7,5 millioen, beeft een leger, dat volgens de nieuwste opgaven op 700.000 man wordt geschat. De diensttijd is 10 jaar bij liet ac tieve leger en 10 jaar bij ... de reserve, zoodat bet dus mannen heeft van 20 tot 40 jaar. Van alle Balkanstaten bezit dit rijk het langst een militaire organisatie in modernen zin zoodat deze nu als geheel gereed is te be schouwen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Bij bevelschrift van de arr. rechtbank te Middelburg is rechtsingang verleend met last tot gevangenhouding en verwijzing naai de Jterechtzitteng tegen P. de M., 26 jaar, commissionair wonende te Hoek ... munitiewagens en wapens. Bovendien zijn 2 locomotieven en ruim 800 meerendeels met verplegingsartikelen geladen waggons buit gemaakt. De vijand leed, volgens overeen stemmende berichten van alle groepen, zeer

| Luctor et Emergo | pagina 2

Duitschers werkte, niet meer gesteund mochten worden en dat zij eerst vier weken na afloop van het dienst verband opnieuw steun mochten ontvangen. Ook had men reeds meer dan een jaar geleden z.g. zwarte ... hebben ondanks hardnekkigen tegenstand Duitsche en Oosten- rijksche troepen den Roemeniërs verscheiden plaatsen afgenomen. Zij namen daarbij B offi eieren en 800 man gevangen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

heeft dezen morgen (volgt de naam van een opgeschoten knaapje van ongeveer 10 jaar) onderzocht. Hij is goed gezond, maar moet maar veel vet en spek eten 1 kilo vet kost fr. 25,Begin daar maar aan Tot ... aan de woning van A. van Puyvelde, en om nog dit jaar het werk ten uitvoer te brengen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

, zijn onbuigzame wilskracht en zijn vastberadenheid geprezen. Het volk en alle partijen roepen sedert twee jaar om een krachtig man, die weet wat hij wil en recht op zijn doel. ... Het hier volgende werd ingezonden op de vergadering der Classis Middelburg.

| Luctor et Emergo | pagina 2

nog dit jaar te sluiten algemeenen diplomatieken vrede. Een dergelijke vrede moge nog zoo gewenscht zijn voor België, Frankrijk en Italië, hij is echter niet naar den zin van onze vuurvretende politici ... bevochten is". Deze beslissende overwinning hebben zij jaar in jaar uit hunne volken voorgespiegeld, doch telkens moest zij een jaar in de toekomst verschoven worden. Ongetwijfeld hebben de machthebbers in