Krantenbank Zeeland

HomeSearch

224 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Spruit. 71 j., Middelburg; A. Jansen Jansen, 63 j., Olst; T. H. G. Thiadens Bulle, 79 j., Stadskanaal; T. A, ten Ben zei, m., 54 j., Beek bij Didam; A. Lind ner, v., 64 j., Wassenaar. ... Donderdag 5 Februari Hilversum I, 402 m. .7.00 AVRO. 7.50 VPRO. S.OO—24.00 AVRO. 7.00 Nieuws. 7.10 Cir, 7.50 Dagopening. 8.00 Nieuws. 8.15 Gr. 9.00 Morgenwijding, 9.15 Slonsliederen, 9.25 Voor de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

ingewerkte minister aan het hoofd van dit departement staat. Zes minister in zeven jaar is wel rijkelijk veel". ... Naar van de zijde van de pla nologische dienst te Middelburg wordt vernomen, ligt het in de bedoeling van deze dienst na de drooglegging van Schouwen en Duiveland onmiddellijk de her verkaveling ter

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

de la Société Générale de Belgique heeft in 1952 een winst behaald van fr. 228.9 millioen tegen fr. 197.8 millioen vorig jaar. Uit deze winst wordt een dividend van fr. 80 netto op de 1.2 millioen ... . Daartegenover staat ech ter dat de buitenlandse banken over 1952 veel minder liquide middelen bij de Belgische banken hebben gedepo neerd dan vorig jaar, een gevolg van de verslechterde conjunctuur. Het is o

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

niet minder dan 2 milliard kubieke meter, voor het Brouwershcrvensegat 800 millioen en voor het Haringvliet 500 millioenl ... vinciale hoofdsteden Middelburg, Haarlem, Zwolle en Leeuwarden liggen beneden de zeespiegel en bovendien zijn die delen van ons land juist het meest economisch en agrarisch ontwikkeld. Het is tegen het

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Middelburg dc in dustriële activiteiten in Zeeland hebben de afgelopen twintig jaar een geweldige vlucht genomen. Voor de ramp was het aan tal middelgrote en grote be drijven in Zeeland op de vin ... Een greep uit de nieuwko mers: Dow Chemical (1600 man). Philips (1000 mam in Ter- neuzen. Hoechst Holland (800 man). Péchiney (550 man) en M T International (100 man) in Vlissingen-Oost. Volgend jaar

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

heeft te kennen gege ven in Zeeland de ramp die Zuid-West Nederland veertig jaar geleden trof te willen her denken. Voor alle nabestaan den en iedereen die behoefte heeft in de eigen woonomge ving stil te ... DOMBURG - Ateletiekvereni- ging Dynamo Middelburg houdt zaterdag 23 januari de Westhoveloop door het bos- en duingebied van Domburg. Inschrijving en start zijn bij kasteel Westhove. De start is om 14

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

AMSTERDAM. In de loop van het vorige jaar zijn verschillende maatregelen op het terrein van de credietverlening aan de middenstand onder staatsgarantie tot stand gekomen, welke beogen zoveel mogelijk ... aandeel van f 800. Voorts zal voor elk bewijs f 20 in con tanten worden uitgekeerd. De uit te reiken aandelen zijn winstgerechtigd van 1953 af. Met de belastingautoritei ten is overeengekomen, dat deze

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

De officier van Justitie eiste drie weken onvoorwaardelijke hechtenis en drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. ... De officier eiste tegen de hoofdver pleegster twee weken en tegen de ver loskundige en de leerling-verpleegster een week voorwaardelijke gevangenis straf met één jaar proeftijd. Daarna schorste de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

GEÏDENTIFICEERD TE BERGEN OP ZOOM HAGE, J., ca. 60 jaar, laatste adres: Sta venisse, Wilhelminastraat: HAGESAUKE, W. J., ca. 50 jaar, laatste adres: Kerkweg, Stavenisse, echtgenote van J. Hage; HAGE ... OMGEKOMEN BERNARDUS, W.: DIJKER. W. (38 jaar); IJKSE, R., 52 jaar, allen uit de Waal; KUIP, D„ 36 jaar, uit De Koog.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

Grock mag niet spelen op de Séchsenlautenplatz in Zurich. De wereldberoemde clown, die al 73 jaar is, maakt een afscheidstour- née van zes maanden door zijn geboorteland Zwitserland en over al werd ... .Het grasveld zou er door wor den beschadigd", zei de gemeen teraad, hoewel er ieder jaar een Zwitsers circus op de Sechsenlau- tenplatz staat.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

Het Rotterdamse Constant heeft het te Middelburg tegen MDC weer niet tot een overwinning weten te brengen. Met invallers voor Roozertburg. Tromer en De Haas werd slechts met moeite een 1010 gelijk ... Helde/ 18 430 m W r Flores Hera 18 800 m NO t Azoren Hecuba p IS Flore; (Azorenl Helena p 18 Bil Inagua n Tampa Renta 18 130 m NW r Paramaribo Herrilia 18 r A'dam n Bremen Heron 17 op de TVne Hector

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

avonden IJ uur; twee middagen één uur voor eventuele vrouwen- of kinder uurtjes.) een renteloos voorschot aan de Ne derlandse Televisie Stichting gedu rende de eerste tien jaar van totaal ƒ2.800.000, opdat ... fleurig versierde gebouw, dromden toen reeds vele honderden mensen tussen stands en expositie hallen om te zien, welke nieuwtjes de Nederlandse en buiten landse industrie dit jaar op de markt hebben te

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

In de 13e eeuw hadden onze voor ouders een geweldig lange zeekust te verdedigen. In het jaar 1810 was deze nog 1840 km en in 1940 nog slechts 1383 km. Vooral de afsluitdijk bracht een grote ... Aangenomen naar Middelburg: dr K. v. d. Linde te Utrecht, secretaris van de Oecumenische Raad, die bedankte voor Beuningen.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Het is de eerste grote rode krant, die in recente jaren in Europa sluit. Trou wens, het ledental van de Franse com munistische partij is de laatste vier jaar gedaald van 800.000 tot 425.000, ... Veenendaal en J. V. Kwant te Loosduinen-Den Haag. Te Maassluis (hoofd C J. Binnekade), J. van Bakel te Rotterdam. Te Middelburg (hoofd B. H. Lavoov), A. Schout te Serooskerke (W.). Te N ij kerk (hoofd W. Kooy

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

ifif via rtP PPtiktPrHe pehfédcn I Haag, waarbij men aan de kust de eerste Vlissingen en Middelburg links liggen, om ... Herbert Urbach is 52 jaar oud. Hij heeft een vrouw en twee kinderen, meisjes in de leeftijd van 17 en 19 jaar. Hij bezat een bakkerij in een of ander dorp in Mecklen burg. Van 1939 tot 1945 heeft hij

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

Dr Decsi is ongeveer 36 jaar oud. Hij komt .niet voor op de lijst van hoogge plaatste leden van de Communistische Partij. Niettemin geniet hij sinds het einde van de oorlog een, grote „reputatie", om ... De Zweedse regex-ing heeft politiek asyi verleend aan drie mannen en een vrouw, die in Januari j.l. op dramatische wijze van Sowjet-Letland naar Zweden •gevlucht zijn. Een meisje van 2% jaar, het

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

DEN HAAG. De Haarlemmer Van 't Hof, die zich in het begin van het jaar reeds onderscheidde door het winnen van de Cross van Kraantje Lek, heeft op nieuw een succes behaald door de Cycle cross van ... tegen de Spechten (1—1). Door een verdiende over winning op RKTW met 20 verliet Sarto de laatste plaats ten koste van DECK. In Zeeland werd weer gevoetbald cn wel te Middelburg, waar Goes heentrok en er

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

gld. belo pend, goed te keuren. Dit bedrag ligt ruim 800 millioen gld. hoger dan' de uitgaven van verleden jaar, indien de Amerikaanse hulp niet wordt meege rekend. In 1953'54 zal Groot-Britan nië 500 ... Engeland trekt fl. 800 millioen meer uit voor zijn luchtmacht dan in 1952

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

RBCMaurits; 2e klasse. Zuid I: Middelburg Axel; GoesRood Wit; Terneu- zenInternos. Zuid II: Almania —Wit Zwart. Ingelast: 2e klasse West II: Vriendenschaar Leerdam. Zuid I: Terneuzen Axel; MiddelburgGoes; Al ... Boven Den Bommel Wissenkerke, Vlissingen en Dirksland werden afge worpen: 6000 zandzakken, 60 rubber- pakken, 100 schoppen. 45 paar lieslaav- zen, 100 liter antivries, 525 paar sok ken en 800 paar

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

van vrijwel alle producten is daardoor in dat jaar navenant gedaald. ... Kunstkringge bouw, van 1—9 April, Den Haag, in het voormalige stadhuis, van 1120 April, Utrecht (22—27 April). Den Bosch (29 April4 Mei), Maastricht (6—11 Mei), Middelburg, waar de Commissaris der Koningin de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

In 1949 was het John Hediley Lewis, een boer uit Corby Lin colnshireEngeland), clie een zestien jaar oud hengelaarsrecord brak door een tonijn te vangen van bijna 800 pond, Het is nog even in ... 1) Er zal een Volkskamer komen, gekozen voor een periode van vijf jaar bij algemeen kiesrecht door de bevol king van Frankrijk, Italië, West-Duits- land. de drie Beneluxlanden en het Saargebied

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

(Van onze parlementaire redacteur)1 's-Gravenhage, 19 Febr. XJET ontwerp wijziging van de be- palingen omtrent het ontslag bij arbeidsovereenkomsten is, als ont werp, reeds vier en een half jaar oud ... Met de hoofdstrekking konden eigen lijk alle sprekers wel instemmen. Het is een aanpassing aan een gedurende ruim veertig jaar opnieuw gegroeide rechts overtuiging en kan dus, om het woord van prof

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

TTET AANDEEL van de voeding in de totale uitgaven door handarbeiders J-A in de grote en de kleine steden van ons land gedaan, is vergeleken met onderzoekingen van 20 jaar geleden, gelijk gebleven ... , fruit, vis, kaas en eieren in de laatste 30 jaren relatief belangrijker geworden. Vooral de uitgaven voor snoep en fruit tonen een belangrijke stijging. Ten opzichte van het jaar 1921 zijn die uitgaven

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Ir. Vos, die 49 jaar oud is gewor den, kreeg een nationale bekendheid toen hij in 1941 samen met de in- vlieger Leegstra met een Fokker G1 naar Engeland vloog. ... . VARA- 20 00 Nieuws. 20 05 Politiek commentaar. 20.15 .Dat was de tijd", beelden uit de wereld van het variété, het cabaret en het toneel van omstreeks 40 jaar geleden. 22.45 De woonplaats van de eerste

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

- Zelfs oude vrouwtjes van in de tachtig jaar hebben dagen achtereen doorgebracht óp' de daken .van hun wo ningen en' Inbeten hu eerst weer eens wat' tot rust komen, voor ze weer aan het meer normale leveii ... laten kennen- Nog de eerste avond, dat oudste 16 jaar, allen gered uit Sommelsdijk, in het St. Antöniuspatfonaai,

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 9

S NS (Frans) gezond ver- Vinden jSi jn <je duinen en op de tenziekten. Kopersulfaat en kalk, hei voor. Hij zingt het hele jaar, opgelost in water, wordt op de ... Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Middelburg dr H. v. d. Linde. Utrecht, secretaris van de Oecumenische Raad. Aangenomen naar Wesepe P. M. van Waarde, Kuinre. Bedankt voor Garderen W. L. Tukker, .Delft

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

geschiedenis van een non. die zeven jaar bui ten het klooster vertoeft, wat door de hulp van Moeder Maria niemand merkt. Verder „Vergeten liedjes" in 1909. „Carmina" (La tijn gedichten) in 1912. „Lie deren van ... opgebouwd. In vier jaar kon het Hij richtte met 6. „Het Nieuwe