Krantenbank Zeeland

HomeSearch

336 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Het miuimum-salaris van f 600 voor de lagere scholen en van f800 voor de school voor m. u. lag. onderwijs om de 2 jaar te verhoogen met f 50, tot een maximum van f 900 voor de openb. lag. en van f ... eischte, dat hij openlijk voor de gemeente gerechtvaardigd worden, werd hem verboden te via te prediken er. werd voor 2 jaar naar de van Coromandel verplaatstdaarna zou hij naar aderland worden gezonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

3e comp, Hospitaal-soldaten Middelburg, ieter van As, van de lichting 1896, 16 Aug. 1899 3e Regiment Infanterie Bergen op Zoom. eendert van Poepelen, van de lichting 1896, 30 ugustus 1899 ... til, droevig zat Nora op haar kamer. Het heden juist een jaar geleden, dat haar gestorven was, en dat zij van haar voogd vernomen, dat zij arm achterbleef.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

voorgaande jaar voorwaardelijk vrij- elling is verleend. ... termen van art. 3. bc, l en en art. 4 der wet, bij de schutterij ve,brden ingelijfd, tot zij in een volgend jaar hunne l»te :iames, op voorschreven voet, zullen hebben doen aaijden.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Op Dinsdag 11 Maart a.s. te Middelburg op de bovenzaal van het gemeentehuis, des voor middags 10,15 uur, de manschappen die zich hebben aangemeld of doen opgeven voor de zeemilitie; ... Gedurende de 14 jaar, dat de beer Nicolaï h;er werkzaam geweest is als directeur van het post- en telegraafkantoor heeft hij èn als mensch, en als burger, èn als ambtenaar zóó zeer de achting der

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Verleenen van een subsidie aan de ambachts school te Zierikzee gedurende 5 jaar voor f 800. ... De mededeeling van den voorz. dat voldaan is aan de 8e voorwaarde waaronder een provin ciaal subsidie is verleend voor een stoomtram Middelburg-Koudekerke-Vlissingen, wordt voor kennisgeving

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

De rijksmiddelen hebben in Februari minder mild gevloeid dan verleden jaar in die maand, (verschil ruim 3'/2 ton), maar Januari en Fe bruari samen, bleef de opbrengst toch nog ruim 5'/j ton boven de ... Donderdagavond zou de heer Wibaut, van Middelburg, op verzoek der werkmattskiesvereeni- ging „Vooruit" hier een politieke rede komen houden, doch wegens den koopdag is dit tot den volgenden avond

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Februari 1904. Door den heer Kanton- alhier zijn heden veroordeeld, wegens overtreding der Leerplichtwet 7. 46 jaar te Poortvliet, C. van der W. rte Scherpeuisse, C. D. 63 jaar, H. op 44 jaar, L. H ... . 48 jaar, allen te St. ^jsdijk, J. C. P. 38 jaar te Tholen, A. 35 jaar te Oud-Vosseuieer, A. B. 40 7. B. 45 jaar, M. S. 51 jaar, D. S. 46 M. v. V. 44 jaar en C. F. H. 45 jaar Stavenisse en J. v. D. 47

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

dat de onderdeelen van het Gram illigram-gewiohten), uithoofde der daartoe idige fijne balans, uitsluitend aan het ijk- toor te Middelburg kunnen worden geverifieerd isteriëele beschikking van den 16 ... II. Een bemesting van 800 K.G. kaïniet en 600 K.G. slakkeumeel op madeland werkt te Beilen en Zuidwalde in bet 4de en 6de proefjaar nog uitstekend.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

beschrijvings- biljetten voor de belasting op bedrijts- en andere inkomsten, over het dienstjaar 1906-1907, een aan vang zal worden gemaakt op Dinsdag, den lsten Mei a.s., en dat de aauslagsregeling voor dit jaar ... Jagen zonder akte en zonder vergunning, F. J. d. B. 23 jaar te St. Philipsland tot 2 boeten ieder van f 10, of 3 dagen hechtenis voor iedere boete met verbeurdverklaring van het niet in beslag

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

de stikstofvermeerdering door nderbloemigen, doordat we allen klaver zaaien, lar je bedoeling is natuurlijk het groen onder egen. En dat is dan ook het ware. We zouden dit jaar uog mede kuunen beginnen ... noodig, dat de lupine of de serradella bemest irden. We strooien daaromalvorens de gr aan reis om te ploegen, 600 a 800 KG. Kaïniet Hectare uit. Deze kalibemesting is absoluut odig, willen we een

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Wanneer men in Februari of Maart ongeveer spi',00 800 K.G. van dezen grasmest per Hectare itstrooit, bespaart men zich een massa werk en erra' meQ er ze^er van, dat de stikstof èn het {era ... beweerd, 70 jaar vóór Christus gesticht door Odin, zooals o.ui. aange haald wordt in Kramer's Geographisch woorden boek der geheele aarde.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

worden aangeboden, waartoe be- aughebbenden zich tot den IJker, Chef van )ienst, te Middelburg kunnen wenden. ... Jaar op jaar trekken honderden meisjes uit dorp of gehucht naar de stad, om er te gaan dienen, of eene betrekking te zoeken. De hoogere loonen, de meerdere afwisseling en de vermaken van het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

. Bij een gewone ploeg verdiepe men elk jaar slechts weinig te gelijk, anders brengt men te veel onvrucbtbaren grond naar boven. ... - znoods nog op den vorigen stoppel 800 K.G. kaïnit en evenveel slakkenmeel. zaaien geve men ook nu 50 K.G chili- terwijl men nu in het voorjaar 200 K.G. K.G. chilisalpeter als overbemesting ook ditmaal

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

hoeve ttertuyg", om slechts eene enkele te noemen, kte eene jaarrente van 9 Schellingen 1 ote Vis., en de rente van wijlen Hubrecht hiervoren vermeld, beliep 14 schellingen per jaar. Voorts was zij in 't ... kinderen tot het aauleeren van een of ander beroep 30 voor brandstof van 95 tot 100 en voor geneeskundige hulp 40 alzoo een totaal van 750 tot 800 of van 4500 tot 4800 gulden. Gelukkig dus dat men onder

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Mgeraeester en Wethouders der Gemeente Tholen en bekend dat de op heden door hen vastge- ièj kiezerslijst voor het jaar 1910—1911, benevens tjphabeiische lijsten der namen en voornamen ken, die met ... , opdat zij weten dat ook voor hen deelnemeode harten kloppen. Predikt niet elk jaar het Paaschfeest, waaraan zoo droeve herinneringen voorafgaan, ons de leer dat de mensoh niet mag vertwijfelen, maar met

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

De bieten zijn nog niet v&n het land en nn 1 denken over de bemesting van de bieten voor et volgende jaar. Dat is toch wel een beetje t veel gevergd Toch niet. Vooreerst zal het el uiterst zelden ... voorkomen, dat we bieten op lieten laten volgen. Het bieteniand voor het olgende jaar is dus vrij of komt vrij. En of de lieten nu van bet land zijn of niet, dat doet lan de zorg voor het bieteniand van bet

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

3o. zij, die vrijstelling verlangen wegeDs aan- zigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders halfbroeders, moeten daartoe tusschen 10 en Juli a.s., aanvraag doen ter gemeente-secretarie; 4o. zij ... der Verpachting van perceelen Schslpdierenvisscherij gehouden te Middelburg op 25 en 26 Maart 1912.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

van kosten zullen bedragen f 800.terwijl voor het teekenwerk van een voorloopig ontwerp brug f150.gerekend wordt. ... onder mededeeling, dat de plannen gereed zouden zijn een half jaar nadat door den Rijkswaterstaat in principe zal zijn uitgemaakt of er bezwaren tegen een overbrugging bestaan.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Irengen bg deze ter kennis van de ingezetenen, de Begrooting van de plaatselijke inkomsten en ;tven dezer Gemeente, voor het jaar 1916 op aan den raad is aangeboden, en, voor een rak van veertien ... machinegeweren werden ver overd. Te Kowno werden 20.000 man gevangen gemaakt en 800 kanonnen vielen daar in de handen der Duitsche strijdmacht. Het aantal gevangenen door de Duitsche troepen sinds den 2en Mei, het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

rechtbank te Middelburg veroordeelde (Vrijdag) den 29-jarigen veldarbeider M. F. uit Colijnsplaat wegens eenvoudige .ediging van II. M. de Koningin tot een week A mgenisstraf. Bekl. werd ten laste ... C 11 - Woensdag gaf Mozart zijn laatste zomer- l/l eert van dit jaar

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Hedenmorgen zijn te Middelburg inge deeld bij de landstorm jaarklasse 1913 E. van den Heuvel en bij" d| zeemilitie G. P. de Kolf 1916, beiden alhier. ... samentrokken om een doorbraak tot stand te brengen en dat straks de gealli eerden dit niet probeeren op een pont maar op verrchillende gedeelten var, het front tegelijkertijd Het vorige jaar werd al eens hier en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

der zaak in het Jaar- •ekje Zeeland eenmaal plaats had. Wij citeeren u letterlijk. ... Kinderen beneden 14 jaar kunnen weezenrente bekomen, wanneer hun vader, verplicht verzekerd zijude, komt te overlijden, of wel wauneer hun moeder, verplicht verzekerd zijode, komt te overlijden, mits

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

lo. tusschen 21 en 31 Maart van het jaar waarin het inschrijvingsregister is gesloten, ingeval de reden van vrijstelling aanwezig was op eerstgenoemden datum ... 2o. in de maand November van het jaar, vooraf gaande aan dat waarin hij zou moeten worden ingelijfd

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Middelburg tegen de kaai- ur liep, wat zeer goed aan sabotage kan den geweten. ... ook nu weer bereid f 800 van te maken. Een voorstel van den vau Teijlingen (V.B.) om nieuw aan te ïaffen meubelen voor rekening van de provin- te nemeD, verkreeg alleen de stem van den «steller en die

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Reeds op 22 November vau het jaar, waarin de inuudatie had plaats gehad, belastte hij kun dige mannen een onderzoek naar den toestaud der waterkeeringen vau de noodlijdende water schoppeu en polders ... in te stellen. Daartoe werden voor wat betreft die van Zeeland bewesten Schelde aangewezen de Prelaat van Middelburg, Adolf vau Bourgondië, heer van Beveren, admiraal vau de zee, de heeren van

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

de eerste plaats wordt aangenomen dat een Qg van 800 millioen goadmark Duitschland het eerste jaar in staat zou stellen vijf lïteiten te betalen. Na vijf jaar kuDDen deze opklimmende mate het bedrag ... medegedeeld, die den volgenden dag schriftelijk werd bevestigd. De minister van waterstaat had bevoreDS den hoofdingenieur van den rijkswaterstaat te Middelburg gemachtigd om aaustonds een voorloopige

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

dit jaar voor den herijk van maten en ichten zitting zal worden gehoaden in het nastieklokaal der U.L. O. Schooi te Tholen trawlSG, 27 en 28 Mei a.s. n.m. 1—4 uur ea als volgt ... gewichten te len herijken aan het ijkkantoor te Middelburg i 5, 6, 26, 27 Juui vau 9—12 en 1—4 uur, 18, 24, 25, 31 Juli, 1, 28 en 29 Aogs. 9—1 uur, 18 en 19 Septr. van 9—12 1—4 uur.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Aanvankelijk aaugesteld te Ellemeet in Schouwen werd de heer Smits later overgeplaatst naar Scherpecisse, daarna te St-Maarteusdijk en einde lijk te Middelburg, doch op ziju verzoek werd deze ... Uit dit verslag bleek o.rn. dat gedurende het afgeloopeu jaar werden ingeleverd 4386 musschen, 881 musscheoeieren, 103 ratten, 8 wezels, be nevens 8 bunzings, in totaal dus 5381 stuks, zijnde 1656

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Griekenland beleeft sedert 1920 zijn derde evolatie. Eenige jaren geleden werd de koniDg ot aftreden genoopt. Het vorige jaar kwam door eo staatsgreep generaal Pangalos aan liet bewind, ie een ... De burgemeester, de secretaris en de veld wachter van St. Philipsland zijn vorige week bij den commissaris der koningin te Middelburg ontboden, inzake de te St. Philipsland gepleegde malversatie.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Van de Stichting Vrederaet dat de verpleeg- gelden voortaan bedragen f 800 per jaar plus f 50 kleedgeld. ... Burgemeester en Wethouders van Tholen maken kend, dat de op heden door hen vastgestelde ezerslyst voor het jaar 1926-1927, van 23 Maart en met 21 April a.i., ter secretarie der gemeente or een ieder

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Ber geeu reservekas geweest, dan had beurzen der deel- o rokkrn moetc worden. T - 0:)K opgevoerde verzekerde ne, n- i2, JQrj 1921 er 771 paar. iö B'w V#rtT' 852975.en in na z jtren ater, 800 paarden ... rund-'rei de vermindering in ge- 922 waren 375 randeren v-jor SS 0.en een jaar daarna n vcor 1 25,— (das eene ver '7et Tierde Red.) Een ge

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

dit jaar voor den herijk der maten en ge len in het Gymnastieklokaal der U. L. O. School Ig zal worden gehouden ... maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan hel ijkkantoor te Middelburg op 2627 Mei; 16—17 Jnui; 21^-22 Juli en 11—12 Angnstus van 912 en 1.304.30 uur. dat de maten en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

, 700 tot 800 le en zware machinegeweren, 80 100 stuks licht en zwaar geschut, tot 30 tanks en 10 tot '15 eigen ;ers) in één gevechtsdag ongeveer ton, dus in een vijfdaagschen ,slag ongeveer 800 ton ... ductie aan mineralen bedraagt 2 mil- liard ton. Op bet oogenblik is de belangrijkste eu kostbaarste grond stof voor f,e oorlogsvoering petroleum, die echter door den sinds 70 jaar bedreven roofbouw binnen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Wethouder Daane meent dat het vorige plaatsje slechts 1860 per gemet heelt gekost en meent ook dat de Inspecteur het bepaald beeft op f800. ... De heer Vroegop zegt indien wij het nu niet zouden aanvaarden om de banken er bij te nemen, dan moet het over 1 of 2 jaar toch ge beuren en dan zullen de kosten hooger zijn. Spr. is er dan ook voor

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Een van deze, die, als we ons niet vergissen, nog slechts een paar jaar oud is, zijn de zoo genaamde vacantie-koloniën. Diep begaan met het ongelukkige lot van de armen in de achter buurten onzer ... niet minder dan 11.800 kin deren naar buiten gpbracht.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Eeu paar jaar later onder het schrikbewind moest de guillotine uitgevonden worden, omdat het gewone beulzwaard het werk niet meer af kon. En wat het hatelijkste was, al die gru welen werden aan ... Reeds nu zijn kamers voor 800 tot 900, geheele huizen voor 2400 enkele zitplaatsen voor 38 tot 63 gld. verhuurd, in straten waar dc optocht naar West minster-abdij zal plaats hebben, en deze prijzen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

en zijn salaris steeg nooit bpven de 800 gld., en toch, hoewel hij lang niet in ruime middelen zich mocht verheugen en hij misschien schatten had kunnen verdienen, sloeg htj alle voordeeliger ... ït'kwmi. verklaard hebben, lleeft zijn ontslag, als lid van den raad ingediend Ook zal hij tegen het volgende jaar zich uit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De leerlingen aan de Rijksnormaalless n !e jTholen: W. Bruijnzeel van St. Anna land., C. 1. Laven en B. J. van Oost, van St. Maartensdijk, i hebben met goed gevolg te Middelburg examen (afgelegd ter ... van f80— '90; 2-jarige ossi t van f 120 f 130; 8-jarige ossen van f .170 f 800 melkkoeien vau f fi 10 i ;i"ió; kalf- vavrzeu van f 150 J 70.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Dit jaar waren 532 plantje» aan 61 personen ver strekt, waarvan er door 44 kweekers 374 ter mede dinging naar de uitgeloofde prijzen waren ingezonden. ... verleden jaar een aardappel gerooid, welke den vorm had van een zittenden hond. Voor de aar digheid werd dit vreemde exemplaar in 't voor jaar gepoot, en toen men dezer dagen de struik uitroeide

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

IERSEKE. De heer J. de Koning alhier heeft te Middelburg met goed gevolg examen afgelegd in de vrije en ordeoefeningen gymnastiek. ... De heer Wagtlio is het met den voorz. eens, wat het nut der bemesting aangaat, maar, indien de in komsten der gemeente, hoe gering ook, door verkoop, bijv. elk jaar voor een gedeelte, konden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Gelijk de meesten onzer lezers weten zullen, viert Amerika dit jaar zijn vierde eeuwfeest. Evenals alles, wat zich in Amerika door groot- sche opvattingen en kolossale verhoudingen ken merkt, zal ook ... Over zijn geboortejaar is veel gestreden; aller waarschijnlijkst moet echter het jaar 1446 als zoodanig worden aangemerkt. Volgens gedane nasporingen schijnt hij aanvankelijk het handwerk van zijn

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Het gerechtshof te 's Gravenhage veranderde heden de twee maanden gevangenisstraf, door de rechtbank te Middelburg opgelegd aan den veldwachter B. te Yerseke, wegens mishandeling van W., in f 25 ... Op 1 Jan. waren in de gemeente 667 kinderen (336 jongens en 331 meisjes) van 6 tot 12 jaar. Hiervan gingen 14- j. en 28 m. (samen 42 kinderen) niet school, dat is ruim 6 lL percent.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van vijf-en-twintig jaar en zes maanden, en zal haar aanvang nemen op den eersten Januari 1895. ... Het was veel f800.voor het hospitaal en f 400.voor het kerkhof, maar toch slechts een kleinigheid bij hetgeen levenden en gezonden eischten. Het was waarlijk te Namen niet goed koop, en Nicolaas

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

IERSEKE. De heer J. L. Moerdijk, laatst ouderwijzer aan de Staatsmodelschool te Pretoria, is benoemd tot iuspecteur van scholen in Transvaal op een traktement van 800 (f9600). ... candidaatstelling van een lid der 2e Kamer. Na eenig debat werd er tot stemming overgegaan, welke tot uitslag had, dat de heer J. H. C. Heijse te Middelburg als zoodanig gecandideerd werd.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

onderhands te koopen, met hel doel om daarin, na er de noodige verande ringen en verbouwingen aan te hebben doen plaats hebben, een bewaarschool te stichteu. Voor de som van f 800 werden bedoelde ge bouwen ... Ten slotte werd op een verzoek van J. de Viet besloten een derde doofstom kind, oud 7 jaar, te doen opnemen in de Inrichting voor Doofstommen-onderwijs te Botterdam, nadat de Voorzitter rond had