Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.858 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 1

Waterftaat inzenden eene naauwkeuiige opgave van hetgeen door hun in dat jaar tot onderhoud, herftelling of aanleg van Zee- of Rivier-waterkeerende werken zal verrigt worden. Zij zullen den juisten tijd der ... Middelburg den xo April 1819.

| Goessche Courant | pagina 1

hebbende, in het laatstvorige jaar atoor één jaar zijn vrijgefteld, te weten, die van het rfte Kanton, Middelburg, op den 14 Fe bruary. ... - blisfementen in brand te fteken, en dat, om dezen ramp voor te komenhet garnizoen hun de plaats zou overgegeven hebben. In Kadix was den 13 over zee eene yerfterkïn'g van 800 man aangekomen. Men fchijnt zoo

| Goessche Courant | pagina 1

1 behcoren meer dan 800,000 Ned. ponden zal wegen. ... Dordrecht voor het vierde en vijfde van Zuid- holland; te Middelburg voor het eersteen tweede van Zeeland; te Utrecht voor het eerste en tweede van Utrecht; te Leeuwarden voor het eersteen derde t van

| Goessche Courant | pagina 1

Uit eenen aan de prefectuur Van de Seine op- gemaakten staat, blijkt, dat er sédtrc het begin der maand meer dan 800,000 paspoorten geviseerd zijn en dat de bevolking der hoafdstad op dit bogen blik ... Middelburg, den 7 Mei 1844.

| Goessche Courant | pagina 1

dak van het hotel der genie op het [plein der Mffirie, en een ander gedeelte van hetzelfde dak op her Espla nada zien liggen het is derhalve nagenoeg 800 ellen ver gevlogen. Het schildwachthuisje van de ... in de volgende evenredigheid door Middelburg 8 Vlissingen 3 Zierikzee 3 Goes 2 leden. AxelTho- len Hulst, Sluis en Vtre, ieder één. lid.

| Goessche Courant | pagina 1

gerakengezwegen om eene raming der aangerigte schade te wagen. Wat ik thans, deeis uit eigen'aanschouwing, deels uit minder onzekere berigten mededeelen kan, is dat geen water, vloed, spdert het jaar 1813, voor ... Berlijn den 23 Augustus. U't eenen naar officiële bronnen opgemaakten, staat der Pruissische negerij blijkt, als weinig-verblijdend resultaat, dat er in het vorig'-jaar 703 schepen van 43 936 lasten

| Goessche Courant | pagina 1

wordt op 800 a 1000 man geschat, zoowel gesneuvelden als gekwetsten, benevens 8 stukken ge schut, j 15,000 stuks patronen en 500 muil-ezels. Ook was een derj bevelhebbers, Gtneraal dc la Jrega gevangen ... werd bij die gelegenheid bespeeld door den heer dc Kamer van Middelburg en onzen stadgenoot Labrant.

| Goessche Courant | pagina 1

trachten te bren gen. Zoo zijn nog in den loop van dit jaar, in het gouvernement Orenburg, de inwoners van een dorp, die nog dieren aan heidensche godheden offerden, tot de grieksche kerk bekeerd geworden ... dam wordt geschreven, dat aldaar in Julij, gelijktijdig mei een wedstrijd van de jagiclub, een groot muziek feest zal worden gegeven, 't welk drie dagen zal du ren, met een orchest van 800 personen

| Goessche Courant | pagina 1

Provincialen Ingenieur op te dra gen, in zoo verre en wel uitdrukkelijk alleen voor bet gemelde jaar 1852 is toegegeven; echter met behoud van het beginselom eenen provincialen ingenieur in dienst te stellen en ... 900 en 800 reeds op de Rijksbegrooting waren gebragt, en men ook zelf voor eens, in dezen liet Ilooger Bestuur niet wilde bemoeije- lijken.

| Goessche Courant | pagina 1

Men schrijft uit Middelburg ... Zoo wij wel onderrigt zijn dan zai ook de ge wone Vereeniging van borengenoemde Maatschappij dit jaar binnen Zierikzee te houden op dat zelfde tijdstip plaats vinden en zoude den 12 Junij aan

| Goessche Courant | pagina 1

Een broodbakker te Sieèn (Assen) heelt rlit jaar een jong varken (Engelsch ras) gemest, dat ge passeerde week bij bet slaglen zes maanden oud was en schoon aan de haak bet gewigt had van 135 Ned ... Wij vernemen dal thans in al de departementen der Neder landsche Maatschappij ter bevordering van nijverheidte Haarlem, waaronder Middelburg'O n Goes voor Zeeland zoodanige sub corntnissiën zijd

| Goessche Courant | pagina 1

Zoo als men wéét, zijn er iVérhaaldélijK dob'r landbouw-maatschappijen prefóiërt vo'ór de beste breek- molens uilgeschreven en toegekend gn zelfs nog in het vorig jaar zijn door Z M. den Koning ... Uit Middelburg wordt gemeld dal darir voor engelsche rekening walchersche paarden worden op gekocht om naar Londen verzonden Ie worden.

| Goessche Courant | pagina 1

dagen van de maanden April, Mei, Junij en Julij van eik jaar, alle de in dezelve aanwezige vogelnesten van Reigers, Eksters Kraaijen Kaauwen Vlaamsche Gaaijen Wond- of Calduiven en Mussc/ien moeten ... door het rijk zal worden opgerigt eene TELEGRAAEUIJN van Vlissingen naar Breda langs MiddelburgGoes en Tholen en andere plaatsen in dit gewest en dat in deze gemeente de lijn komt van af de zeedijken van

| Goessche Courant | pagina 1

Overgaande tot de verkiezing van eenen wethouder in plaats van den heer Kakebeehe, dit jaar aftredende, benoemd de voorzitter tot stemopnemers de heeren Soutendam en van den Bosch. ... Op den 2den dezer heeft te Middelburg de aan besteding plaats gehad van eenige waterslattls.werken. Dal aan den polder Bor.ssele werd aangenome.n door den heer P. Kalis te Sliedrecht voor f 19

| Goessche Courant | pagina 1

Uit Middelburg schrijft men dat de groote sterfte dezer dagen opmerkelijk is. ... Van regeringswege wordt medegedeelddat de rijksmiddelen gedurende de maand Januarij van dit jaar 1855 hebben opgeleverd een bedrag van f 4.395.551, terwijl de opbrengst van de maand Januarij van het

| Goessche Courant | pagina 1

De hooge regering heeft afwijzend beschikt om trent het verzoek van den gemeente-raad te Middelburg, om de herziening van het belasting-stelsel nog een paar jarenwegens bijzondere redenen uit te ... 800 paar klompen en het aanwezige hout eene prooi der vlammen geworden, terwijl ook een varken in den brand is omgekomen. De oorzaak van den brand wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven. Het gebouw en

| Goessche Courant | pagina 1

Jaarwedde van den burgemeester, 800,—; jaarw. van de wethouders, 800,— jaarw. van den secretaris, 1000, jaarw. van den ontvanger800,jaarwedden van de ambtenaren en bedienden bij de gemeente ... bekostigen van bui tengewone werken in 1853 in de begrooting van dat jaar gebragt op hoofdstuk 5, afdeeling 1, 7660,aan onafge haalde intresten over 1850379,50; kosten voor het aan- leggen en bijhouden van de

| Goessche Courant | pagina 1

acht uur, in de daarvoor bestemde zaal in de Abdij te Middelburg, en dat de toegang tot die zaal voor het publiek zal wezen de deur ter zijde van het gebouw der concertzaalop de groenmarkt aldaar. ... Middelburg den 30 Ooiober 1855.

| Goessche Courant | pagina 1

. Een derzelve lang 17 voet en breed 1 '/2 ned. el had men te Middelburg ten toon gesteld. De voorraad traan en vet die deze opleveren moet belangrijk zijn. ... De kantonregter te Grave heeft zekeren fV ver oordeeld ter zake van het overtreden der jagtwetals hebbende zijne dochter beneden de 18 jaar mede ter jagt genomen.(De jagtwet laat den vader, die van

| Goessche Courant | pagina 1

Y Hoewel de laatste nieuwjaarsdag hier dit jaar woe- "liger was dan in de beide voorgaande, en duidelijk merk baar dat menige cent aan uitspatting was misbruikt zag men zich toch verschoond van het ... Bij besluit van 1 dezer heeft Z. M. goedgevon den tot burgerlijke leden in den militie-raadzitting houdende te Middelburg, voor de ligting der nationale militie voor 1857 te benoemen, debeeren G. J

| Goessche Courant | pagina 1

vrijstelling te hebben zal houden te Middelburg, hoofdplaats dezer provincie, op Donderdag den 26 Maart aanslaandedes morgens ten half tien urein de Abdij aldaar. ... dei armee in reserve ziju geplaatst daaronder ook begrepen die miliciens welke in dat jaar voor het buitengewoon kontingent. in vervanging van manschap pen van de ligting van 1853, 1854 en 1855 zijn

| Goessche Courant | pagina 1

Eerste arrondissement, bestaande uit de eilanden Walcheren en Zuid- en Noord-Bevelandhoofdplaats Middelburg. ... Men verzekert, dat bij de regering het voornemen bestaatomwaanneer hiertoe door de betrokkene hervormde gemeenten wordt bijgedragen, de jaarwedden der predikanten voor zoo ver zij minder dan f 800

| Goessche Courant | pagina 1

Uit Assen schrijft mendat dit jaar door de eigenaren van het Oranje kanaal eene mindere hoeveel heid turf zal gemaakt worden dan in het vorige jaar en de eigenaren zich zullen bepalen tot 800 dagwerk ... de PROVINCIE en de GEMEENTEN, binnen zes maandenvolgende op het jaar waarover dezelve loopenzullen moeten worden ingediend bij zoodanige administratieu of ambtenaren als welke de orders tot het doen

| Goessche Courant | pagina 1

Wij herinneren onze lezers, dat den 21 dezér de verkiezing moet plaats hebben van vier leden voorden gemeente-raad, in plaats van hen die dit jaar aftreden, doch gelijk men weet dadelijk herkiesbaar ... Door de arrondissements-regtbank te Middelburg isnaar vernomen wordtregts-ingang met bevel tot gevangenhouding verleend tegen P. van Persei vroeger winkelier, beschuldigd van moedwillige brand

| Goessche Courant | pagina 1

Middelburg, den 20 Augustus 1857. ... aangeslagene!) der tweede klasse 161,43 in plaats van 508. zooals thans, de vijf aangeslagene» der derde klasse/ 402,08, in plaats van/800,— zoo als thans, zouden hebben op te brengen eu dat de veertien eerste

| Goessche Courant | pagina 1

kerkgenoot schappen, en door bet algemeen armbestuur te Middelburg, .^gedurende het geheele jaar 1855 aan de lidmaten der kerk genootschappen geneeskundige ondersteuning werd verschaft, hetwelk met 1 Jan. 1856 ... Van dat getal ondersteunden zijn er 2,726 bet geheele jaar onafgebroken bedeeld waarvan 291 in de voormalige steden en 2,435 in de overige gemeenten. Eens of meer malen in bet jaar tijdelijk

| Goessche Courant | pagina 1

. aangekondigde openbare uitloting, ter bepaling, welke der aangegevene obligatien, in dit jaar tot de aflossing zullen geregtigd ... Volgens berigt van den procureur-generaal, fung.- directeur van policie in Zeelandis te Middelburg onlangs ontvangen een valsch muntstuk van f 2,50, zonder dat men weet van wien dragende de beeltenis

| Goessche Courant | pagina 1

Middelburg den 19den Maart 1858. ... rige staten bij do invoering van den nieuwen kalender te volgen en op eens 12 dagen weg te laten, door het jaar 1859 terstond met den 13 januarij te beginnen wil men liever bij de eerstkomende

| Goessche Courant | pagina 1

1°. Dat de alpliabetische naamlijsten van alle de personen die aan de loting van dit jaar voor de schutterij dezer gemeente moeten deelnemen ter inzage van een iegelijk zullen liggen op het ... GODSDIENSTIGE VIERING deb OVERWINNING te WATERLOO, altijd op den derden zondag der maand Junij van ieder jaar zal plaats hebben.

| Goessche Courant | pagina 1

Kr werden, om aau de loting deel te nemen 172B personen, en derhalve 101 minder dan in 1857, ingeschreven. Van de ingeschre venen werden 1183 voor de dienst aungetvezrou550 voor een-jaar vrijgesteld ... sterkte der schutterijen bedraagt van de dienstdoende schutterijen aanwezig te Goes, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee, active 738

| Goessche Courant | pagina 1

C. Ilarlog te Sliedreoilt, voor f 20,600.7o. Nieuw- Noord-Beveland door D. A. Dronkers, te Middelburg voor f 6,800,—. 8". Anna-polder denzelfden voor f 6450,De aannemingsom der 10 perceelen be draagt ... ontstane vacaturede tijdelijke waarneming van het ijk-arrondissement Goes, is opgedragen aan den arrondissements ijker te Middelburg. Gedaan te Goes den 18 September 1858.

| Goessche Courant | pagina 1

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, maken bij deze bekenddat de Sint Nicolaas-avond dit jaar zal worden gehouden op Maandag den 6'1'» December en herinneren bij deze de ingezetenenaan art. 2 van de ... begroo ting Voor 1859 is thans het voetspoor van 1858 ge volgd, met eene vermindering van f 129,800.voor- j namelijk voortspruitende uit de lagere prijzen der four- rages.

| Goessche Courant | pagina 1

Bij besluit van 26 februarij jl., heeft Z. M. niet ingang van 15 dezer, aan jhr. mr. M. C. Paspoort van Grijpskerke op zijn verzoekeervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Middelburg ... , vertoonde zich. Hij bood de 4 verloren bankbiljetten aan tegen dc (zonder eenigc verdere navraag) uitgeloofde belooning van f 800,De handelaar trachtte eerst te welen te komenwie de nach

| Goessche Courant | pagina 1

loopende jaar, zullen gehouden worden -op maandag den 10 October a. st en volgende dagendat zijdie een dezer examens wenschen af te leggen, zich uiterlijk op den 26 september e. k. belmoren aan le melden bij ... Op den 2 september a. s. zal aan het prov. bestuur te Middelburg worden aanbesteedde aanleg eener telegraaflijn van Neuzen tot de belgische grens, tusschen Sas van Gent

| Goessche Courant | pagina 1

Naar wij vernemen, hebben de hecren Stoete en 11. A. Schroder van Amsterdam, liet voornemen om dezen winter Middelburg, Goes en Vlissiiigcn om beurt wekelijks Ie bc- zoeken (en eenige voorstellingen ... te geven uit hun .repertoire van töoneelspelen en vaudevilles'. De intcdfocning^lijst die te Middelburg Thans iri omloop is, schijnt veel bijval te vinden terwijl zeer gunstig .over. vele acteurs en

| Goessche Courant | pagina 1

Het collegic wijst er opdal de staten der provincie Zeeland het in hunne zomervergadering van dit jaar met eenparigheid van stemmen hebben uitgenoodigd deze aan gelegenheid zoo veel doenlijk voor te ... Het adres van ingezetenen te Middelburg lot hetzelfde eindeis mede aan de eerste kamer opgezonden voorzien van nagenoeg 600 naamteekeningen.

| Goessche Courant | pagina 1

Op den 20 dezer zal te Middelburg worden aanbesteed, dc aanleg conrr telegraaflijn van Bergeft-op-Zóomover 'I holen Stavenisse en Vianen naar Zierikzce. ... zonder dat er iets aan de som ontbrak; de Nabob gaf 100 francs tot belooning. Men verzekertdat hij 800 fr. per dag heeft te verteren.

| Goessche Courant | pagina 1

inschrijvers bekend geworden de lieeren J. M. van der Made, te Goes, met ƒ30,800; F. VB. Goossen, te Goes, met f 36,995; W. den 'Hoer te Goes, met f 37,100; P. v. Limburg, te Rotterdam, met 40,5-49; J ... Op vrijdag 20 julij a. s. zal aan het gewoon lokaal te Middelburg worden aanbesteed het maken van buitengewone verdedigings-werken aan de oevers der calamiteuse-polders Borssele Ellewoutsdijk

| Goessche Courant | pagina 1

800. ... . aangekondigde openbare uilloting, ter bepaling, welke der aangegevene obligatienin dit jaar tol de aflossing zullen geregligd zijn, heden ten raadhuize heeft plaats gehad, en de volgende nummers zijn uitgeloot: N

| Goessche Courant | pagina 1

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOES, roepen een iegelijk opwelke van die gemeente over hel. afgeloopen jaar 1860 iets te vorderen heeft, wegens gedane WERKZAAMHEDEN, LEVERANTIEN en dergelijke, om ... In de aankomst der posten is sinds onze vorige mede- deeling weinig verandering ontstaan die uit het voormalig Zeeuwsch-Vlaanderen neemt thans clen weg over Batli; met uitzondering op Middelburg

| Goessche Courant | pagina 1

Wij vernemen dat het comité tot regeling van het in junij a s. te Middelburg te houden zesde zeeuwsch muziekfeest, er ook in is geslaagd zich te verstaan met een dilettant die zicli welwillend heeft ... Cp het examen voor de verschillende vajtken van onder wijs, te Middelburg gehouden, zijn onder meerderen toege laten voor de engelsche taal mcjufvrouw F'. G. J. Keiser en als huis-onderwijzeres in de

| Goessche Courant | pagina 1

De DIRECTEUR van het POST-KANTOOR te GOES, berigl aan liet publiek, dat, te rékenen van af den I April j. I., de dienst met de diligence op middelburg is geregeld als volgt.' 's morgens uiterlijk 6 ... Blijkens achterstaande rekening en verantwoording van heeren commissarissen der hier gehouden Tombola is de zuivere opbrengst circa 800,Vroeger werd vrijwillig bijeengebragt/ 1760,terwijl de collecte

| Goessche Courant | pagina 1

De diaconien der hervormde en christelijke afgeschei dene gemeenten en het roomsch-kathoiiek parochiaal-armbe- strnir, hebben gedurende het jaar 1860 de behoeftige lidmaten van haar kerk ... nieuwjaarsdag weder heeft plaats gehad waartoe op uilnoodiging van den gemeente-raad eene som van f 171,11' is te zamen gebragt en waardoor het zoogenaamde nienwe-jaar wenschen der armen,weder is voorgekomen.

| Goessche Courant | pagina 1

1 Dat de alpbabetische naamlijsten van alle de personen die aan de loting van dit jaar voor de schutterij dezer gemeente moeten deelnementer inzage van een iegelijk zullen liggen op het raadhuis ... gegralificecrden nog op te nemen de oude en gebrekkige krijgslieden die in het jaar 1815 voor's lands onafhankelijkheid hebben gestreden en lot dusverre niet hadden kunnen worden opgenomen, worden de ingezetenen

| Goessche Courant | pagina 1

Behalve de daaronder vermelde jaar'yksche vervanging van kei- door klinkerbestrating, in den weg op Zuid-Beveland, is zoodanige vervanging in 1860 nog over eene lengte van 660 ellen afzonderlijk ... Op 1 jannarij 1860 waren in deze provincie kantoren gevestigd te Goes, Middelburg, Vlissingen en Neuzen HOOFDSTUK XIII.

| Goessche Courant | pagina 1

De staat van het jagtveld was, in het afgeloopen jaar over het algemeen voldoende, voor zooveel het klein wild betreft. Waterwild werd wederom niet veel aangetroffen. Het getal der in 1860 afgegeven ... Middelburg. Het binnenlandsch handels-verkeer te dezer plaatse bestond, even als vroeger, behalve in artikel voor de comsumlie, grootendeels Uit de opbrengst van den land bouw. Er was daarin niet

| Goessche Courant | pagina 1

Te Wissenkerke zijn in het jaar 1861 25 huwelijken geslotengeboren 88 van het mannelijk- en 90 van het vrouwelijk geslacht, te zamen 178; daaronder waren 4 in onecht geboren en 2 tweeling ... Naar men verneemt hebben gedeputeerde staten dezer provincie besloten onder koninklijke goedkeuring eene subsidie van 800 aan het bestuur van het XVIIde Nederlandsch landhuishoudkundig congres toe te

| Goessche Courant | pagina 1

bij koninklijke besluiten van den I 8 april en 1 4 december des/elfden jaars. no. 66 en 75, over bet loopende jaar, ter voldoening aan hel bepaalde bij art 26.5 der gemeente-wet, door hen voor- 1 lo ... BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOES, roepen een iegelijk op, welke van die gemeente over het al'gelpopen jaar 1861 iets te vorderen heeft, wegens gedane WERKZAAMHEDEN, LEVERANTIEN en dergelijke, om

| Goessche Courant | pagina 1

' en 5» districtdit jaar zal houden te Middelburg op Dingsdag den 15d'" dezer, des morgens ten tien ure, in de Abdij aldaaren dat in die zitting uitspraak zal worden gedaan o ntrent alle in de eerste ... krachtens de slotbepaling van art ISO der wet van den 19 augustus 1881 (Staatsblad n" 72) dit jaar voor de dienst der nationale militie zijn aangewezen of die bereids in voorgaande jaren bij de militie zijn

| Goessche Courant | pagina 1

vrijstelling in een volgend jaar te doen gelden. ... ze ten laatste tegen 8 cent de vijl kop 1,25 het mud) verkocht werden; men stelt zich van dit gewas dit jaar een overvloedigen oogst voor, waardoor het slechte gewas van 't vorig jaar ruimschoots