Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6.038 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 1

Burgerlijke Stand van Middelburg. ... gebroken en ziet er een jaar of tien ouder uit. Zelfs heeft hij het gezegd dat IïiT niet levend uit de gevangenis komt. Zijn familieleven is vernietigd en het is verschrikkelijk welke gevolgen zijn daad

| de Faam | pagina 1

Burgerlijke Stand van Middelburg. ... De commissie, benoemd om te onderzoeken wat de arbeiders 't vorige jaar verdiend heb ben volgens 't oude loontarief en wat zij ver diend zouden hebben volgens het nieuwe, heeft haar mandaat

| de Faam | pagina 1

van een stoom boot; hij kan in 1 minuut 800 Meter afleggen. De walvisch wordt veel geplaagd van de zoo genaamde walvisch luis, deze veroorzaakt hem veel pijn en jeuk. ... Vermist. Het U. D. meldt, dat sedert Zondag morgen 7 uren te Utrecht een meisje van 14 jaar vermist wordt. Het signalement luidt aldus lang 1.55 meter, licht blond los hangend haar, gekleed in

| de Faam | pagina 1

Burgerlijke Stand van Middelburg. ... Van de manschappen van Pretoria die zich overgaven reden do meeste op muilezels die er erbarmelijk uitzagen. Doch de mannen, en ook de knapen (er waren er in den oorlog ook van 11 tot 10 jaar!) waren

| de Faam | pagina 1

In 896 en ook in 1900 zagen we hier nog de beroemde duikers, onverschrokken knapen van ongeveer 13 tot 17 jaar, die van depl. m. 800 meter ver verwijderde kust naar het schip zwommen en dan hun ... van het jaar kan 't er gelukkig nog al meê door. Wel worden we nu reeds aardig door de tropische zon gekoesterd, doch een lekker briesje strijkt over het schip en tempert de warmte. In de hutten is het

| de Faam | pagina 1

En die hulp kunnen de gegoeden in ons vaderland al dadelijk verleenen door zich op te geven, te 's Gravenhage Heerengracht 7a als lid van Oost en West. Geen enkel Hollander die f 1.50 per jaar missen ... . Zyn geheele vermogen vermaakte hy aan de stad zijner inwoning, op voorwaarde, dat deze elk jaar bij een huwelijk tusschen een reus en een reuzin voor een flinken bruidschat zou zorgen. De erfenis

| de Faam | pagina 1

Burgerlijke Stand ran Middelburg. ... Nu voor ongeveer twintig jaar geleden werd door een zekeren Dr. van Tjjn alhier een z.g. Gezondheids établissiment „Selabatoe" opge richt en wel met een subsidie van het gou vernement groot

| de Faam | pagina 1

BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. ... Een Regiment in Nederland toch is vier Veld-Bataljons sterk, die elk met een sterkte van 800 onderofficieren en minderen uitrukken en dus voor een land als Java, vier maal zoo groot als Nederland

| de Faam | pagina 1

BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. ... Solo, heeft 100.000 inwoners, waarvan een kleine 800 Europeanen (meest Indo's nog, met 90 pet. Javaansch bloed in hun aderen De stad heeft een omvang van 4 uur gaans en bestaat grootendeels uit een

| de Faam | pagina 1

Te v e r k r ij g e n Voor Middelburg en Omstreken bij den Heer JOHAN DE ROOS, Drogisterij »De Ster«, Vlasmarkt K 157. Te Goes bij de HeerenGebr. MULDER, in dro gerijen en bij H.H. Apothekers. Te ... Op verzoek van het Bestuur der Vereeni- ging Uit het VolkVoor het Volk deelen w(j mede, dat het plan tot het houden van een KINDER-OPTOCHT met groote ingenomen- heid is begroet. Ongeveer 800

| de Faam | pagina 1

De salarissen zyn betrekkelijk veel hooger dan die der Nederlandsche politie. Ze begin nen met 800 dollars en klimmen bij voldoende plichtsbetrachting op tot 1400 dollars per jaar. Na een diensttijd ... Dept te Middelburg

| de Faam | pagina 1

BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. ... hebben we weten te bewerken, dat het grootste deel der staat den ban over den drank heeft uitgesproken. Binnen drie jaar zal die staat ook in de rjj der drooge staten zijn. Dat is de idee der Leaguers. En

| de Faam | pagina 1

verbaar zijn gedurende dit geheeie jaar, waarvoor zooveel doenlijk goe deren in voorraad zullen zijn. ... Verkrijgbaar bij den hoofd-depothouder voor Nederland, Van Eeghenlaan 22, Amsterdam, voor Middelburg en omstreken bij de firma Joh. de Roos, Vlasmarkt K 157S. A. Luit- wieler en A. C. Beniesf

| de Faam | pagina 1

a bkkrtsokk ¥an middelburg 1914 ... . van der Weel, jd. 27 j. J. A. Baljeu, jm. 33 jaar met N. Sanderse, jd 36 j. M. J. de Ryk, wedr. 36 j. met J. J. Baas, jd. 85 j. P. A. de Rep, jm. 44 j. met A. Kui per, jd. 27 j. A. Hondsmerk, jm. 40 j

| de Faam | pagina 1

Welgestelde Burgerjongen, P. G., 28 jaar, wenscht kennismaking met gegoede Burger- of Boerendochter, P. G. ... Sanguinose kost per flacon van 800 gram f 1,50, 6 flacons f 8,12 flacons f 15, Verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en goede Drogisten.

| de Faam | pagina 1

Grootste Wasch- en Strijkinrichting in Nederland, (uitsluitend fijne wasch), meer dan 70 Agentschappen. Agentschap te Middelburg: ... btf W. DE SCHRIJTER, Seisweg, MIDDELBURG.

| de Faam | pagina 1

aan alle armen zonder onderscheid van gods dienst, geeft kennis, dat zjj ook dit jaar een Collecte aan de buizen der ingezetenen zal bonden, die in dezen ernstigen tjjd ten zeerste wordt aanbevolen ... 08 SANGUINOSE kost per flacon van ruim 800 gram f 1,50, 6 fl. f 8,12

| de Faam | pagina 1

kunnen geplaatst worden. ZEEUWSCHE CONFECTIE-FABRIEK. Loon van f 8,00 tot f 14,00. Persoonlijke of schriftelijke aan melding Molenwater M 255-256, Middelburg. ... ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN.

| de Faam | pagina 1

kunnen geplaatst worden. ZEEUWSCHE CONFECTIE-FABRIEK. Loon van f 8,00 tot f 14,00. Persoonlijke of schriftelijke aan melding Molenwater M 255-2M, Middelburg. ... Burgerlijke Stand van Middelburg

| de Faam | pagina 1

kunnen geplaatst worden. ZEEUWSCHE CONFECTIE-FABRIEK. Loon van f 8,00 tot f 14,00. Persoonlijke of schriftelijke aan melding Molenwater M 255-256, Middelburg. ... MIDDELBURG, Markt C 14.

| de Faam | pagina 1

U moogt van de winst van het bedrijf aftrekken een loon voor Uw zoon (alleen echter wanneer deze 21 jaar is of ouder) ten bedrage van ongeveer 800.a 1000.per jaar. ... ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN

| de Faam | pagina 1

ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN ... PREMIERGLAZEN, dan werkt prettig en voordelig. 1 Literglaswijd, compleet 23 CENT. En doe zelf üw W A 8, met onze Veiligheid-Wasmachine. A. VAN ROON - Langeviele 219 - Middelburg.

| de Faam | pagina 1

BEDDEN, WOLBEDDEN, KAPOKBEDDEN, PEERLESS BEDDEN MET 10 EN 15 JAAR GARANTIE VANAF 33.75. Vermaken van alle soorten Bedden. P. J. JONGEPIER, DAM 77, MIDDELBURG. ... LAlEVIEiE 62-64 - MIDDELBURG

| de Faam | pagina 1

Snap Twintig, dertig jaar geleden trouw de menig kantoorbediende, ambte naar, onderwijzer op een salaris van 800.a 900.Zelfs wel op een lager inkomen. ... KERMIS MIDDELBURG 1938

| de Faam | pagina 1

Snip Zoals je weet gebeuren er jaar lijks in Nederland meer dan -45.000 verkeersongelukken met bijna 14.000 slachtoffers. Uw Rode Kruis heeft 800 hulpposten langs de grote wegen ingericht sedert de ... Nieuwe Burg 33 - Middelburg

| de Faam | pagina 1

L. Noordstraat 45 t.o. Postkantoor, Telefoon 2086, Middelburg. ... In de adv. van M. H. de Vos, Nieu we Burg, Middelburg, van vorige week stond abusievelijk vermeld Kerstkransjes met amandelen en ge deeltelijk met roomboter bereid 38 ct. per 250 gram, dat moest zijn