Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.037 resultaten gevonden

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

. Maartensdijk t 1500.—; Middelburg f 4590.—; Neuzen f 4500.—; Nieuw en St. Joostland f 600. Nieuwerkerk f 840.i;, Oostburg f 600.-^; O. en W. Souburg f 800.—; Oosterland f 700.Odstkappelle' f 500.Oud Vosse- meer ... Ahonaementsprijs 93 cent per 3 maanden bij vooruitbetaling. Verscb^t tftfleren Woensdag en Zaterdag 2 maal per week. Afssondefiyice nummers 6 cent Buitenland 8 gulden per Jaar.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

. Men had er nu al 7 A 800 leden, zöodat men omzag naar een -geschikt gebouw om in de stad zelf te kunnsn saamkomen. Nu was. er onder de kerkeraadsleden- een di aken, Johs. de Jonge, die een bajckerij had ... Budding preekte nu weer bij de Afge scheidenen,'' maar het liep ipis. De breuk werr' volkomen door de" kwestie der Psalm berijming. Sommige gemeenten, o,m, te Middelburg wildeA de nieuwe

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

Zondag 12 December is te Den Haag in de ouderdom van 84 jaar overleden de Weled. Heer Maarten Gideon, die vooral door zijn functies aan de Am- bachtsschool te Middelhamis over het gehele eiland een ... ■Verder was de overledene tal van ja ren aan de Boerenleenbank verbonden. Reeds in 1908 werd hij lid van de Raad van Toezicht terwijl hij ook ongeveer 10 jaar lid van het bestuur was. In Juni 1945

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

des Woords geordend en bevestigd door Ds J. van Oordt te Middelburg. Zijn intreetekst was 2 Cor. 4 6. Een jaar daarna nam hij een beroep aan naar Rotterdam, om in 1916 voor de tweede maal zijn intre de ... Zaterdagmorgen 3 Sep tember ji. nog vrij on verwacht is in de ouder dom van ruim 70 jaar overleden de alom in ons land bekende predikant der Ger. Gemeenten, Ds J. Fraanje van Barne veld.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

indruk gaf, dat dit grote kans van slagen zou hebben. De grond daarvoor berust hierop, dat de localiteit de bouw, en financiering zelf ter hand wil nerhen en door bruggeld- heffing van 650.000.per jaar de ... jaar bedragen, zoals in de becijfering van het rapport te zien is. Dit tekort zal door subsidies moeten worden overbrugd. Het Bestuur van de Flakk. Gemeenschap heeft reeds een geste gemaakt op de

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

Westkapelle, over de Schelde bij Vlis- singen en vanaf de Sloedam rukten de geallieerden op en na, hevige tegenstand was tenslotte op 8 Nov. Walcheren vrij. De Duitse commandant van Middelburg was 20 wijs, zich ... Tegenover de Grebbelinie en even ten van Amersfoort kwam toen de op mars tot stilstand. Generaal Christian- ^a, die hier 5 jaar lang Duits „Wehr- jnachtsbefelshaber" was geweest, gaf 't level over

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

jaar alleen bij het L.O. en V.G.L.O. is gestegen met 328.000 en voorts ook, doordat bestaande oude of door de ramp getroffen scholen moeten worden afge keurd. Nu is het o.i. zo, dat er thans scholen ... Daarop gaf de minister geen antwoord. Vast staat dat er elk jaar minder voor scholenbouw wordt uitgetrokken: in 1955 was het volume 135 miljoen op een totaal van 1842 miljoen, voor 1956 bedroeg het

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

zuchten onder de laars van de diktatuur, wat niet te vergelijken IS, met wat Hongarije nu moet doorma ken. Aan ónze vrijheid werd toen ge werkt; na twaalf jaar onderdrukking zonder uitzicht op enige hulp ... Na de gebruikelijke opening en afwer king van de hapierstukken besloot de raad met de stem van dhr. J. Berrevoets tegen subsidie te verlenen voor de oplei ding kleuteronderwijs te Middelburg.

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

gemiddeld 10.000 per jaar en van 1956 op 1959 van 430.000 tot 398.000, dus met ruim 8.000 per jaar. Momenteel zal het dus naar schatting ongeveer 375.000 bedragen. Het aantal bedrijfs- hoofden liep sedert ... De agrarische bedrijfstak is dus al jarenlang onderhevig aan een inkrim ping wat de beroepsbevolking betreft. De produlUie is echter niet ingekrom pen, integendeel, van jaar tot jaar nog gestegen

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

gemeentewapen aangebracht, ont worpen door de heer H, Reijnhout te Middelburg, De bouw is uitgevoerd door de hoofdaannemer W, J, Verjaal te Scharendijke, in combinatie met plaat selijke aannemers. ... Vanmorgen te plm, 8.00 uur is brand uitgebroken in het ruim van de voor malige zeesleper „EIbro", eigendom van D, de Jager te Stellendam, welk schip op de werf van de CS.M, te Ooltgens plaat wordt

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

Ds. H. Jongebreur is geboren te Ca- pelle aan de IJssel (25 dec. 1913). Hij werd kandidaat in Zeeland (omdat hij in Middelburg zijn laatste examen heeft gedaan) in 1937; predikant te Bleis- wijk 10 ... Kijkavond Eleosschool. Woensdag 1 december a.s. van nam. 2.30 tot 4.30 uur en van 6.30 tot 8.00 uur 's avonds, wordt in de Eleosschool een kijkavond gehou den van het werk van de leerlingen. Toegang

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

80 m., 1966 tekort van 600 m. Door de maatregelen van de ka binetten - Zijlstra en De Jong hoopt men voor 1967 een overschot van 100 m. te krijgen en voor 1968 van 800 m. De regering probeert dus de ... jaar de overspanning terug te draaien; de regering hoopt het in vier jaar te kunnen doen. De kapitaalrente is al wat gedaald: in nov. 1966 was ze 6,6''/o, in april 1967 bedroeg ze 5,9% maar in aug. j

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

300 specifieke garnalenschepen onze kust, dus van Breskens tot munten, is meer dan de helft ouder 30 jaar! Een groot deel, is ook on- schikt voor de visserij op garnalen iten de territoriale wateren ... voorwaarde dat het vervangen- sctiip van een aanvaardbare jaar- sse is en geschikt voor de visserij 'en de territoriale wateren. Op deze ijze wordt dan een geleidelijke mo- roisering van de verouderde Neder

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

Over dit onderwerp hoopt a.s. don derdag dr. P. van Raalten te Voorburg te spreken, op uitnodiging van de Volks universiteit „Akademeia" te Ouddorp. Aanvang 8.00 uur in het Ver. gebouw te Ouddorp. ... A.s. maandagavond om 8.00 uur zal in het Verenigingsgebouw bij wijze van proef een zangavond worden gehouden. Iedereen die graag zingt is op deze avond welkom, men behoeft daarvoor geen lid van welke

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

Bterdagmiddag tegen zes uur is ds. g^ijksen uit Gouda betrokken geweest AENIS verkeersongeval op de Zeeland- Met zijn echtgenote en kinderen 'kwam hij met zijn Volvo uit Middelburg toen ... van 12 jaar, afkomstig van het woon wagenkamp richtten gisteren de aan dacht van w^mr. Bisschop op zich toen ze iemand een zak zaagsel uit zijn han den trokken. Ze werden daarom mee genomen naar het

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

De stijging van de criminaliteit in het afgelopen jaar wordt door majoor de Vries onrustbarend genoemd. Een meer moderne aanpak, inzet van beter mate rieel en meer personeel zijn wensen die z.i, op ... Op vrijdag 2 april hoopt het bejaar denkoor van Oude Tonge een uitvoe ring te geven in de recreatiezaal van het bejaardencentrum. Het koor waar van het oudste lid 75 jaar en het jongste lid ook boven

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

werd tot een jaar 'n daf het nofwel mee viel met onze IfTdp eerste dag na de verkie- ^in°Een reeds werden we op de hoogte gesteTd van nieuwe prijsstijgingen en fee de minister Duisenherg ons mee dat ... een belangrijke rol speelde Zowel P.v.d.A. als V.V.D. speculeerde op het eigen belang van de kiezers. Eerstgenoemde partij hield de kiezers voor, dat een ieder die minder dan y ,'i5 000 per jaar

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

Dinsdagavond is m zijn woning te Middelburg dhr. G. C. Vreugdenhil over leden. Dhr. Vreugdenhil, in leven Di recteur Gemeentewerken te Dirksland, bereikte de leeftijd van 65 jaar. Hij overleed aan ... een ernstige ziekte die hem vanaf medio januari belette de laatste maanden voor zijn pensionering per 1 juni vol te maken. De fam. Vreug denhil verhuisde nadien vanuit Dirks land naar Middelburg.