Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3.672 resultaten gevonden

| Bevelander | pagina 1

WELKE nette weduwe wil samenwonen met nette hoor om er samen goed en gezellig van te leven Leeftijd 4540 Jaar Brieven onder no. 4-4, bureau van dit blad ... Saftlcftettee H do MeMteg -Vorpteog- sp Rum hutew Zoetend". Roummeo Kooi 86 te Middelburg

| Bevelander | pagina 1

Redaktle-adree Dam 43 Middelburg, teleloon 01180-5067. Verantwoordelijk redakteur. F. J. S. van dar PelJI ... U kent hun gezellige muziek nog wel van vorig jaar.

| Bevelander | pagina 1

, 32 jeir te Goes en Romljn, Elisa beth Cornelia, 25 jaar te Goes - Cor- stanje, Leendert Cornelia, 22 jaar te Middelburg en Nonnekee, Paula Elisa beth, 24 jaar te Goes - van Getnerden, Pieter Jacob, 23 ... jaar te Middelburg en Luikenaar, Maatje Maria, 23 jaar te Oud Sabbinge - Vermeulen .Cornells Jo- hannls, 24 jaar te Heinkenszand en van Zunderen, Margaretha Maria, 22 jaar te Goes - Visser, Arie Jannis

| Bevelander | pagina 1

VRIJDAG 8.00 UUR ... Pieter Gillis Koster, 28 j. met Maria Marina Goetheer, 18 j. ta Goes - Petrus Johannas Vaes. 23 jaar, Elizabeth Ant ja Joziaaee, 20 jaar te Goea - Adriaan WlUemee, 23 j. met Martha Ma- rljks

| Bevelander | pagina 1

EXTRA Hoc. KNV.RUU. fttüiOSWoHHIM IlIAVAM HocatLSH) AQ800 e» ... fijn, maar voor de personen in kwestie is het nóg veel fijner. Als ik zelf bedenk dat ik in mei vorig jaar niet sens aan een bikini durfde denken terwijl ik er nu rustig een kan dragen, zegt dat voor mij

| Bevelander | pagina 1

Op zaterdag 7 augustus, s avonds om 8.00 uur. wordt er -ia de Grote Kerk te Goes een orgelkcmsert Albert de Klerk, i tem. ... het IwM Mee 4e spel dat zo ««nirara kmtatatidaög beter te aurirea ao- dat er vaa eea optiasab spefotradracht sprake kaa zga. Ia de drie jaar dat Kartoea ia hét Zeeuwse bezig b. b stfl- aea daide

| Bevelander | pagina 1

Club Jeu des Boules ("Pétanque") Middelburg organiseert internationaal toernooi in Park Toorenvliedt ... Het is alweer vier jaar geleden dat de heer J. C. Kole uit Kapelie zijn intrek nam in Wassalon Delta op de Goese Bierkaai Sinds die dag heeft hij zich alle mogelijke moeite getroost om van deze

| Bevelander | pagina 1

een kinderwoning (Bev 800. 8-j. ... Het zal waarschijnlijk de allerlaatste keer -zijn dat deze groep een optreden geeft. Jurgen Pedersen: ’We hebben krap een jaar bestaan maar daarin zjin en kele leuke hoogtepunten geweest bij al

| Bevelander | pagina 1

I Middelburg,'tnf-011B0-27B84; Goe», ... Het kwekerijtenein omvat dienstruimten, een garage, een boomkwekerij en een kassenkompleks. Dit.laatste b eind deze maand gereed. De nieuwbouw aan de voet van. de tele- vbietoren b begin dit jaar in

| Bevelander | pagina 1

overvloed aan houtmaterialen en aan verwante artikelen en is eigenlijk een af ronding van een periode van tweeënhalf jaar die De Jonge in deze branche werk zaam is. Hij begon zijn houthandel bij het ... werkplaatsniimte. Aan de Middenweg is de ruimte aan zienlijk groter: 800 m2 waarvan 100 m2 benut als werkplaats.

| Bevelander | pagina 1

800 meter bedrukte zomerstoffen; ... GOES Op 8 maart vindt In de Prins van Oranje, aanvangend 20 00 uur, de Jaarvergadering van de afdeling da Be velenden ven de VARA plaats. In deze vergadering zal onder andere het Jaar verslag ter

| Bevelander | pagina 1

„We zijn nu bezig mot de „open tuin”. Dat houden we van 3 juli tot on mot 4 augus tus. Vorig jaar kwamen daar voor zo’n 800 900 mensen ... In de vier zomermaanden van vorig jaar (juni, (uli, augustus en september) ge beurden volgens gegevens van het CBS op de Nederlandse wegen 18.900 ver keersongevallen, waarbij 765 doden en 22

| Bevelander | pagina 1

12 jaar m gezelschap.van ... .De demonstratiewédstrijd annex ihfor- mislukten een vijftal jaar geieden\ Waar in Haarlem jaarlijks een inter nationaal toernooi veel belangstellen den trekt ontbreekt in Goes-het honk- balmateriaal

| Bevelander | pagina 1

Toen Albert Jan dertien was, inmid dels telt hij zestien lentes, organi seerde hij al een bazar voor de aktle Stop Zeehondenmoord. Vorig jaar kon hij t 1.723,62 overmaken nadat hij» eigenlijk op de ... Goes - Middelburg - Zierikzee Tel. 01106-20174

| Bevelander | pagina 1

, dat juist In het jaar vóór de afdamming de hoog ste skore word geboekt bij de Neder- ... van Dort (53 en 49 jaar) uit Bergen De weer staat altijd met de punt in de neming van open z«e. De vis, die bij

| Bevelander | pagina 1

8.00 ... De meeste records worden veelal geboekt in de telefooncellen van de PTT. Waar is de telefooncel, die de laatste vijf jaar ongeschonden la ge bleven? De apparatuur, die erin hangt, wordt vaak in

| Bevelander | pagina 1

Oosterschelde-zee- werlng, aan de aanleg van camping De Roompot. Hij was voordien machi nist op de veerdienst Vlissingen- Breskens. Op 1 april (jawel) van het jaar 1965 hing hij definitief zijn pet aan de kapstok ... Camping De Roompot is het hele jaar door geopend. Ook de „basisvoorzie ningen" (snackbar, zwembad, super markt) zijn altijd open, hoewel In de winter op aangepeste tijden. 'Er zijn 1200 standplaatsen

| Bevelander | pagina 1

Goes, kon heel voel belangstellenden verwelkomen men schatte het totale bezoekersaantal nog hoger dan vorig jaar, toen or ongeveer 50.000 mensen op hot driedaagse culinaire leest afkwamen. ... Jaar

| Bevelander | pagina 1

Middelburg. Die VVV vindt elk jaar het Ne derlands Wetenschappelijk In stituut voor Toerisme en Re creatie (NWIT) in Breda bereid, de cijfertjes te verwerken en van commentaar te voorzien. ... Dit jaar schrijft de bewerker van de cijfertjes (elk jaar is dat drs. M.J. Kosters, adjunct-directeur

| Bevelander | pagina 1

Middelburg 01180 37772 ... ëcht uniek durven te noemen. Een permanent aantal van zo’n 800 stuks *uiterst moderne jeansbroeken geeft de veeleisende klant alle mogelijk heden. En dan de nieuwe Shop in Shop ’’Top Style

| Bevelander | pagina 1

De organisatie is in handen van het Haagsch Impressariaat. In maart vorig jaar werd er een der gelijke uitvoering gegeven waar voor grote belangstelling was; 800 bezoekers Teneinde andere koren in ... Volgende maand bestaan we 1 jaar! En om dat heuglijke feit te vieren geven wij a.s. vrijdag en zaterdag:

| Bevelander | pagina 1

Dit jaar was de opbrengst zo’n 800 gulden. Dat bedrag kwam van sponsors, van een bijdrage uit de clubkas, van de kantine- omzet, van vrije bijdragen en van een verloting ... liet bij de prijsuitreiking opgeto gen weten: ”We zijn tevreden met die derde plaats, maar vol gend jaar komen we terug voor de eerste plaats. En dan brengen we Jön Poortvliet (ex-PSV) mee. Want hij

| Bevelander | pagina 1

in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. "Dat ziet er hoopvol uit”, consta teert voorzitter Van Damme voorzichtig. ”De stemming‘is goed, zeer geanimeerd. Ieder een heeft er veel plezier in. Mis schien ... Een deel van het korps tijdens het 1OO-jarig bestaan, tien jaar gele den. Dirigent was toen de heer F. Smit (midden).

| Bevelander | pagina 1

Gerard Wessel was één van de 800 Nederlanders, die dit jaar de befaamde marathon van New York liepen. Dat lijkt een enorm aantal, maar ze 'verdronken’ bij na in de enorme massa van 24.000 deelnemers. ... Dynamo-Middelburg) niet ’zo maar’ een volgende marathon gaan lopen. Hij is er in de voor bereidingen voor New York altijd van uitgegaan, dat marathonlo pen in gezinsverband dient te gebeuren, d

| Bevelander | pagina 1

Voor het eerste nummer van het nieuwe jaar dat op woensdag 3 januari verschijnt, dienen advertentie-opdrachten uiterlijk vrijdag 29 december 16.00 uur in ons bezit te zijn. ... Ons kantoor zal tussen Kerst en Nieuwjaar uitsluitend op de volgende uren open zijn: Donderdag 28 dec. van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.

| Bevelander | pagina 1

14-16 jaar 16-20 jaar 20+ 20+ Topklasse ... Deze maand is het precies 100 jaar geleden, dat Neeltje Lokerse uit Yerseke haar eerste betrekking als dienstbode aanvaardde in Goes.

| Bevelander | pagina 1

Scholierenfeest (vanaf 16 jaar) ... Aangezien dit jaar Kerstmis midden in de week valt, zal De Bevelander in de Kerstweek niet verschijnen. Ons Kerstnummer verschijnt op woensdag 18 december a.s.

| Bevelander | pagina 1

De rondvaartboot ’Stad Veere’’ van rederij Dijkhuizen te Vlissin gen onderhoudt dan weer deze verbinding, die ook al zo'n 700 tot 800 jaar oud is. De eerste ’passagiers’ werden vermoede lijk in de 12 ... Tot dan toe was het veer particu lier geweest. Het motorbootje Juliana voer van 1925 tot 1953 heen en weer, de Zuidvliet deed dat tussen 1953 en 1961. In het laatstgenoemde jaar ging de Veersegatdam

| Bevelander | pagina 1

hun twintigste levens jaar, allebei onderweg. ... heet Glaucoom en komt vooral voor bij mensen van ongeveer 50 jaar. Men schat dat er in Ne derland 80.000 a 100.000 men sen bekend zijn als glaucoom- patiënt. Vermoedelijk is het werkelijke aantal veel

| Bevelander | pagina 1

MIDDELBURG ... derland Direct-nummers: vanuit België 110031, vanuit Duitsland (alleen West) 0130 80 0031, van uit Frankrijk 190031, vanuit Spanje 900 99 0031 en vanuit de USA 1 800 432 0031.

| Bevelander | pagina 1

Een avontuur waar we 65 miljoen jaar op hebben gewacht. ... Kats 700 a 800 inwoners had, waren er ontzaglijk veel dorpsfeesten. Daar had ik wel een apart boek mee kunnen vul len. Het dorp was één grote fa-

| Bevelander | pagina 1

Tussen 8.00 en 17.00 uur worden de gebruikelijke drie onderdelen afgewerkt: dres suur ('s morgens), vaardig heid (ook 's morgens) en marathon ('s middags). ... "Ik had dit jaar al eerste kun nen worden", zegt Jaap ietwat mopperend. "Zonder dat ik het wist, hadden anderen (kenne lijk zonder het te weten) 's nachts een hengst in de box naast Beauty W gestald

| Bevelander | pagina 1

Rinus Smit gebruikte als plaat materiaal een stuk multiplex afmeting 600 x 800 mm, dikte 12 mm, hij verzon de vlakverdeling voor het geheel (de gestileerde pijlerdam-elementen en de gemeentewapens ... , Kousteensedijk te Middelburg. Op deze middag zullen eerst de resultaten van een onder eigen leden gehouden enquête besproken worden. Na de pauze kunnen kerstkaarten gemaakt worden in origami. De tweede bijeenkomst

| Bevelander | pagina 1

van 8.00 tot 17.00 uur Grote Markt Goes ... treft u in De Bevelander de namen aan van de winnaars van de Kerstpuzzel en de kleurwedstrijd die eind vorig jaar in onze krant stonden. De veldsporters komen in onze regio ook langzaamaan weer in