Krantenbank Zeeland

HomeSearch

491 resultaten gevonden

| Breskensche Courant | pagina 1

met inkt het tijdstip van gebruik worden vermeld door aanduiding van dag, maand en jaar. ... Onze veestapel is op dit oogenblik grooter dan ooit, alleen aan runderen bedraagt die 2800.000 stuks. Met het oog op het in het komende jaar drei gende gebrek aan veevoeder zai er echter een half

| Breskensche Courant | pagina 1

Voor de onuerwyzers is 1917 een belaBgrjjk jaar, dewijl volgons art. 26, 9a lid der wet op het Lager On derwijs de salarisregelingea opnieuw zullen moeten worden vastgesteld. ... Een ander collega J. Metzlar te Amsterdam, afkomstig van een Priesch dorp, vertelt, hoe hy zijn loop baan begon met 5 jaar naar de nor maalschool te loopea en een school

| Breskensche Courant | pagina 1

geen maatstaf kan zijn, zoolang bijv. de regeling der onderwijzers-jaar- wedden niet is tot stand gekomen en het daarvoor vermoedelijk meer benoodigde niet in de begrooting is gebracht, schijnt het ... IV. Ingekomen is een schrijven van het bureau van advies voor den han- deldrijvenden en industriëelen midden stand in Zeeland te Middelburg, houdende verzoek om, in het belang van handelaren en

| Breskensche Courant | pagina 1

Lloyd George typeerde in een re de zeer scherp de wanverhouding tus- schen het oorlogs- en vredeswerk. En geland geeft ieder jaar 112 millioen pond sterling uit voor bewapening, en iets meer dan 100 ... .A. opgaand dennenhout vernield; op de Veluwe bij Kootwijk en Ede werden bosschen vernield, terwijl 800 man mi litairen uitbreiding van den brand voor kwamen. Bij Bathinen (Dei enter) wer- tlen 6 H.A. dennen

| Breskensche Courant | pagina 1

800.000 1.125.000 625.000 625.000 750.000 250.000 ... Bovendien zal dan steun van over heidslichamen niet uitblijven. Niet alleen de gemeentebesturen, ook bijv. de K. v. K. willen helpen. Die te Middelburg verleende deze week aan de verschillende V. V

| Breskensche Courant | pagina 1

500 M. van de straat is geheel verdwenen. Pogingen om de afschuivende aardlaag door stut ten en schoren te houden bleken ver- geefsch. De geheele mijn, waarin 600— 800 arbeiders werrkzaam zijn, loopt ge ... „ik heb al reeds sinds jaren een onjuiste aangifte gedaan en wanneer ik nu in eens op mijn bliljet denwer- kelijken toestand vermeid, loop het spaak. Dan ziet de fiscus, dat ik reeds jaar op ,jaar

| Breskensche Courant | pagina 1

ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden 1.25. Buiten Breskens per drie maanden I 1.40 Franco per post per jaar I 5.00 Buitenland per jaar f 6.50 Alles bij vooruitbetaling. ... De fokdag die Donderdag 18 juni op de Griffioenweide te Middelburg zal worden gehouden belooft er een te worden van groot formaat. Veel zijdig, groot, modem van opzet, an ders dan anders I

| Breskensche Courant | pagina 2

Ter zitting van de arr.-reehtb. te Middelburg is heden door het O. M. 6 jaar gev. str. geëischt tegen De Paepe van Oostburg we gens aanslag op den onbez. rijksv. Bron te IJzendijke. ... . C. Breebaart, hoofd eener bijzondere burgerschool te Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 2

Een stal en erf aan de Smede- straat aan J. F. Buijsse alhier voor ƒ1100.een schuur en erf in de Oude Kerkstraat aan Iz. Sanders-Meijer alhier voor ƒ800. ... Sluis. Door den heer C. van Bunen te Knocke (België) zijn van den heer P. Noest te Middelburg hier eenige gemeten land aange kocht met het doel er eeue stooni- steenbakkerij op te stichten.

| Breskensche Courant | pagina 2

Dinsdagnamiddag had te Nieu- wesluis gem. Breskens een erns tig ongeval plaats. Een meisje van 4 jaar, dat door anderen van een bietenwagen afgezet werd, kreeg een der wielen over den rug en over 't ... te Kruisdijk ƒ800, terwijl ook aan 28 j. weduwnaar onderwijzers met ,inwonende kin deren ƒ50 voor huishuur zal verleend worden.

| Breskensche Courant | pagina 2

Echter werd op het laatst van 1900 door de Engelsche politie verboden, dat derge lijke zaken nog langer in Engeland zou den worden uitgeoefend, bracht de firma Stoddart haar zaak over naar Middelburg ... Evenals in Engeland stroomde ook te Middelburg de brieven bij duizenden toe, het is wel gebeurd dat Dinsdagsavonds, er was een vaste tijd bepaald, waarop de brieven het uiterst moesten ontvangen zijn

| Breskensche Courant | pagina 2

Nog is deze niet terecht, zoodat hij öf gestolen moet zijn, öf door eenige balda- digen in de Linie geworpen is, zooals zij verleden jaar gedaan hebben met den ploeg van de S. zijn buurman, welke ... Van de Zaterdagmorgen om 8.45 u. uit Middelburg vertrokken stoomtram ont spoorde even voorbij de Lange Vielebrug het tweede klasse .lijtuig. Daar de tram hier door een hooge bocht moet, geraakte de

| Breskensche Courant | pagina 2

In de eerste zal de lieer Peerlkamp te Middelburg, lid van 't Hoofdbestuur van den Bond en in de tweede waarschijnlijk de heer W. H. Hasselbach van Middelburg optreden. ... Het verzoekschrift van F. Wittouek tot het uitgaven van grond in erfpacht op de Beestenmarkt voor een Weegbrug werd weer met 15 jaar verlengd ingegaan I De cember 1903 voor een bedrag van ƒ75 's

| Breskensche Courant | pagina 2

van het ver bod om verzekeringen te sluiten op het hoofd van kinderen, is vastgesteld op vijf jaar. ... Het aantal reizigers van al onze stati ons naar Aardenburg was in 1904 belang rijk kleiner dan in 1903; een gevolg van de in laatstgenoemd jaar te Aardenburg gehouden tuinbouwtentoonstelling. Het tra

| Breskensche Courant | pagina 2

voor jhr. Van (leer, particulier- secretaris van II. M. Tegenover deze villa, eveneens op paleisgroud, werd anderhalf jaar geleden een buiten gebouwd voor Hr. Ms jagermeester, den beer Loudon. Zoo zullen ... In de korpswedstrijden behaalde in de haan A. (st. vrije hand 150 M) de le prijs, een groote bronzen Medaille van II. M de Koningin, Medioburgum Middelburg, 243 p. 2e «Genode" te Groede met 240 p

| Breskensche Courant | pagina 2

Ruim 40 jaar geleden vertrok zeke re heer Van Nes uit Amsterdam naar Amerika, waar hij in verchillende ste den werkzaam was en ten slotte te San Francisko belandde. ... Hot dochtertje van den heer Velraeds, een i iuvallig meisje van 11 jaar, wilde zich kerkwaart begeven, toen zij onver wacht werd staande gehouden door een onverlaat van ongeveer 20 jaar.

| Breskensche Courant | pagina 2

Hiervoor waren 12 biljetten inge komen, van de heeren: Johs. de Jonge, Middelburg, f24.880, J. Hak, Oud Gas tel, f23.800, J. B. Koch, Hansweert, f23.742, G. J. Balkenstein Jr., Ter Neu zen, f20 ... Het jaar 1903 heeft daarvan trou wens het bewijs geleverd, toen geble ken is binnen hoe korten tijd de met verlof huiswaarts gezonden miliciens voor een groot deel weder bij hun korps teruggekeerd

| Breskensche Courant | pagina 2

Op het kohier der hondenbelasting werden 2 aanslagen voor een half jaar afgevoerd en op dat van den hoofd, omslag eenige verminderd wegens vertrek of overlijden. ... In den voormiddag van 25 dezer heeft een persoon zich noemende Albert de Wittebourg, 16 a 17 jaar, zoon van een baron, wonende in Duitschland, gekleed met grijs costuum, witte pet, hooge schoenen en

| Breskensche Courant | pagina 2

Men schat, dat er met de overstroo ming 800.000 hectoliters wijn verloren zijn gegaan. Daarmede zuu de geplaag de bevolking van het zuiden twaalf mi- lioen fr. schade lijden. ... Te Londen was het Woensdag de warmste dag die er van 't jaar nog ge weest was. Om 1 uur teekende de of ficieels thermometer 80 graden F., een graad meer dan op 12 Mei In 't heele jaar waren er

| Breskensche Courant | pagina 2

gevangenisstraf en elk 800 francs boete, 2 tot 7 maanden en elk 50 frs. en een tot 3 maanden en 26 frs. Thans is weer een opslagplaats van gestolen havengoederen ontdekt en 3 dieven, die bezig waren, goederen van ... Arrondissements Rcchtb. Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 2

. Door een uitgenoodigde werd aangevoerd te meenon, dat zijn kind, nog geen 6 jaar zijnde, niet aan de leer plicht was onderworpen, waartegen de Commissie opmerkte, dat wanneer de kinderen de school op 5 ... hem o. a. in de begrooting 1906/7 in de uitgaven een post van ƒ800 als te ruggaaf renteloos voorschot voor memo rie, maar nergens heeft hij ƒ800 gevon den als schuld. Dat nu is oen onbe staanbaar iets

| Breskensche Courant | pagina 2

Een wilde jacht, door gendarmes en douaniers, werd nu op den vluchteling ondernomen. Deze eehter, een robuste kerel van 33 jaar, die, naar de bewe ring van ooggetuigen, gewapend was met een dolk ... geschrifte, terwijl de man van het echtpaar anderhalf jaar te goed heeft wegens frauduleus bankroet te Mons.

| Breskensche Courant | pagina 2

Deze week zal voor de rechtbank te Middelburg behandeld worden de zaak tegen J. d. W. alhier, op heeterdaad be trapt wegens poging tot diefstal. ... Dhr Eekhout heeft vele bezwaren tegen de werkverschaffing, maar nu er een andere commissie is, en het maar voor een jaar is, zal hij voor stemmen.

| Breskensche Courant | pagina 2

, voor zoover die lijn zal moeten aangelegd worden op het grond gebied dezer gemeente, en om een sub sidie van ƒ500 voor de hoofdlijn en 800 voor die van Hoofdplaat, gedu rende 20 achtereenvolgende jaren. ... verleend van 800 als het geheele traject van de verschillen de lijnen tot stand komen.

| Breskensche Courant | pagina 2

Zaterdag den 28en November j. 1. werd te Middelburg, onder voorzitter schap zan den Heer P. C. Labrijn van Domburg, de eerste jaarvergadering ge houden van den Zeeuwschen Schietbond, aangesloten bij ... Met een kort woord schetste de voor zitter de taak van den bond in het ko mende jaar.

| Breskensche Courant | pagina 2

Castro weet zeer goed, dat een blok kade in dezen tijd van het jaar voor Venezuela een onoverzienbare ramp zou zijn. Wat toch is het geval Einde November begint de groote koffie-oogst, de levensbron ... Hoofdplaat. Op het haventerrein al hier zijn gedurende de bieten-campagne 11.801.800 Kilogram beetwortelen aan gevoerd, die door 80 scheepsladingen ter gezamelijke grootte van 11844 tonnen- maat

| Breskensche Courant | pagina 2

Een woord van hulde en waardeering aan het raadslid Iz. Risseeuw is zeker niet misplaatst, die door zijn voorstel om gedurende 10 jaren een subsidie toe te staan van ƒ800. per jaar, den tramaanleg ... Het bootje vertrok slechts met éen passagier, een oude vrouw van circa 55 jaar, afkomstig van Woudsend, welke te Amsterdam een bezoek bij haar kin deren had gebracht.

| Breskensche Courant | pagina 2

wegens aanschaffing van een grootere bovendien heeft men 5 jaar garantie. Bij de aflevering komt de leverancier mee, vermoedelijk om de oude over te nemen. Van deze is de 20 M. lange voorslang nog ... 5. In zake het subsidie voor de tram Knocke Breskens stelde de meerderheid van B. en W. ƒ300 's jaars gedurende 5 jaar, terwijl de minderheid voor ƒ200 was.

| Breskensche Courant | pagina 2

uitgenomen en daarbij bevonden, dat hjj aangegeven was voor een gelds waarde van bijna f800 en afgezonden door een groote firma aldaar. Kennis geving had overwijld op het bureel plaats. ... Twee dienstmeisjes van 15 en 16 jaar, uit Leeuwarden afkomstig, zijn door de Groningsche politie uit een cir cuswagen van Corty Althoft weggehaald, waar zij door twee stalknechts waren verborgen. De

| Breskensche Courant | pagina 2

slechts 9 millioen noodig zal hebben en 1 millioen zal overhou den voor de gewone middelen. Zyn we er dan echter? Wij hebben een onge dekt tekort van f8.800.000. Spr. gaat van gunstige veronderstellingen ... Voor de lichting der militie van het jaar 1911 bedraagt het aantal voor de provincie Zeeland 712, waarvan 500 man voor volledige en 212 voor korte oefening zullen worden ingelijfd.

| Breskensche Courant | pagina 2

b. indien de invaliditeit onafgebroken een half jaar heeft geduurd (tijdelijke invaliditeit). ... De verzekerde, die den leeftijd van 70 jaar bereikt heeft. h, eft, wanneer hij 1248 premiën in rekening kan doen brengen, recht op ouderdomsrente.

| Breskensche Courant | pagina 2

Woensdagnacht verdronk in het Wosterdiep te Wildei vank door een noodlottig toeval een dljarige'jongen. Dit is de derde zoon uit hetzelfde ge zin, die in "de laatste twee jaar door verdrinken om het ... jaar, werd eerst veel later dood opgehaald. Ver moedelijk zijn de menschen bedwelmd door dampen die zich onderin den put bevonden.

| Breskensche Courant | pagina 2

- personeel 55-) jarigen leeftijd een lijf rente kan worden betaald, voldoende om het volger.s de verordening te ver leenen pensioen aan te vullen voor een kapitein tot f 400, voor een machinist tot 800 en van ... Eenige dagen later heeft zij haar func tie aanvaard, en is dan onafgebroken 25 jaar aldaar werkzaam geweest.

| Breskensche Courant | pagina 2

Maar men moet ook in aanmerking nemen dat de Synode elk jaar opnieuw wordt samengesteld, is het niet uitge sloten, dat de Synode van 1912 zich er tegen kan verklaren, ook al mochten de lagere ... De algemeens vergadering van de Zeeuwsche Landbouw-Mij, die, doordat de Prov. tentoonstelling te Middelburg niet doorgaat, te Goes wordt gehouden, zal plaats hebben op Vrijdag 8 Sept.

| Breskensche Courant | pagina 2

Dhr Risseeuw verklaarde zich tegen het voorstel tot verhooging der jaar wedde van den gem.-ontv. Hij was er zeker van, dat als men deze betrekking wilde presenteeren voor f300, er velen zouden zijn ... Mocht de secretaris naar elders solli- citeeren en benoemd worden, dan zal hoogst waarschijnlijk Nieuwvliet een eigen keuze doen en dan zal 't te be zien staan of men hier voor f 800 zon der eenig

| Breskensche Courant | pagina 2

Donderdag 7 November a.s. zal te Middelburg in het gebouw van het Provinciaal bestuur de aanbesteding plaats hebben van het 3-jarig onder houd der werken aan het kanaal van Sluis naar Brugge, Ned ... jaar te doen plaats hebben. Een jaarwedde zooals ze nu hobben van ƒ625, waarvan maar ƒ580 overschiet is te weinig om fatsoenlek te kunnen leven, erop te trouwen en een gezin van te on derhouden,

| Breskensche Courant | pagina 2

Aangevoerd werdon 5000 mud gra nen, 900.000 K G. steenkolen, 300000 K.G. kunstmest, 100.000 K.G. pulp, 300.000 stuks draineerbuizen, 1700 M:! grind en macadam en uitgevoerd 800 mud granen, 250 mud ... Do eene, 38 jaar en ongehuwd, was terstond dood, de andere, 25 jarige gehuwde, overleed na een paar uren, een weduwe en 2 jeugdige kinderen nalatende. VI. Ct.

| Breskensche Courant | pagina 2

gen eéner grintbedekking op lende wegen in de watering waarvoor werd ingeschreven W. Ferdinandusse Biezelinge le perceel id id. 2e id. J. du Bois, Groede id. J. Jansen, Middelburg id. J. H. Keulomans ... ƒ24.514 21.000 20.700 19.700 19.685 19.650 19.423 18.945 24.310 41 960 23.289 22.239 67 990 67.800

| Breskensche Courant | pagina 2

Ged. Staten stellen voor, adressen van het persooneel van den provin cialen stoombootdienst op de Wester- schelde, om wijziging van de jaar wedden en beter geregelde rusttijden voor, een kennisgeving ... verleend, Ged. Staten te machtigen, aan dien vee arts uit de provinciale kas een jaar- lijksche toelage toe te kennen tot ten hoog9te een gelijk bedrag, doch niet hooger dan ƒ400.

| Breskensche Courant | pagina 2

De „Zuid Beveland" kan thans 800 passagiers vervoeren, tegenover vroe ger 6ü0, terwijl 40.000 K.G. goederen meegenomen kunnen worden dat is 10.000 K.G. meer. ... Zondagmiddag is het negenjarig zoontje van S. wonende in de Zus- terstiaat te Middelburg, spelende aan de Loskade in het water gevallen.

| Breskensche Courant | pagina 2

Bij Koninklijk besluit van 18 dezer is tot notaris binnen het ar rondissement Middelburg, ter stand plaats Groede, benoemd de heer A. II. J. Beuningb, candidaat-notaria te Heusden, ... Woensdag werd aan het ge bouw van het provinciaal bestuur van Zeeland, te Middelburg aanbesteed het herstellt n of vernieuwen van eetiigo provinciale water taatswerken en we gen met hun onderhoud

| Breskensche Courant | pagina 2

Toen Vrijdag voor de rechtbank te Middelburg tegen een drietal per sonen respectievelijk twee en een maand gevangenisstraf was geêischt wegens mishandeling van en weder- spannigheid tegen een agent ... Dezelfde beklaagde heeft eenige ja ren geleden toen hij wegens poging tot moord tot drie jaar gevangenis straf werd veroordeeld, ook de ge- heele rechtbank in opschudding ge bracht.

| Breskensche Courant | pagina 2

Naar aanleiding van de mededee- ling van den bemiddelaar, dat de af- deeling Middelburg van de schilders- gezellen-vereeniging zijn bemiddeling heeft ingeroepen, waren de patroons na twee ... Door den Rrad van Beroep te Middelburg is o. m. de ouderdoms rente toegekend aan A. M., wed. C. K. te Oostburg en ontzegd aan S. D. S., wed. G. F. v. H. te Bede.

| Breskensche Courant | pagina 2

J. Cambier, Retrauchement 5462 J. de üree Fz., Terneuzen 6444 H. J. Keulemans, Middelburg 5446 A. Kisseuw, Groede o396 ... Op voorstel van Burg. en Weth. werd besloten voortaan gionden in erfpacht uit te geven voor den tyd vau 19 jaar daar dit in het belang van mogelijke hypotheekhouders ge acht wordt. De canon van 2

| Breskensche Courant | pagina 2

Dit sub-ddie is ƒ15 hoogor dan het vorig jaar omdat het hoogst noodig is het groote lokaal te verwen. ... De heer Hendrikse gaf in overwe ging de diensttijd in elk geval voor ean jaar verplichtend te stellen of als dit te bezwarend mocht zijn, dan minstens voor 6 mawden

| Breskensche Courant | pagina 2

Ook iemand uit Middelburg, die voor zaken in Belgie ervoer hetzelf de lot en werd vastgehouden in Brugge. ... De getroffene was algemeen geacht, gehuwd en vader van vier kinderen. Zijn ou 1ste zoon, een iongen van 16 jaar, was hem bij het work behulp zaam.

| Breskensche Courant | pagina 2

Het requisitioneeren wordt met de uiterste gestrengheid voortgezet. Zoo kregen de bewoners van het naburige Middelburg (België) allemaal een briefje om in te vullen, hoeveel haver, stroo, boonen ... Daarvoor had ik twee jaar geleden een stukje land gekocht, vlak a liter mijn huis. In mijn vrijen tijd bebouw de ik het, zoodat ik er 't vorige jaar aardappelen voor. den gebeden winter en nog wat