Krantenbank Zeeland

HomeSearch

916 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 1

De duur der Zeeuwsche tentoonstelling te Middelburg is tot 7 Juli a.s. verlengd. ... De ten vorigen jare door den gemeenteraad van Yerseke afgeschafte kermis, zal dit jaar, weder als voorheen op de zelfde datums, worden gehouden.

| Axelsche Courant | pagina 1

, eene herinnering tevens aan het Sedanfeest van dit jaar. ... Bij de gala-voorstelling ter gelegen heid Zondag van het Sedanfeest in de opera te Berlijn waren een groot deel der staanplaatsen door 800 a 900 solda ten en onderofficieren van alle regemen ten

| Axelsche Courant | pagina 1

Ook tegen den post voor schrijfwerk op de begrooting van den secretaris, den heer Van de Ree te Neuzen, had men bedenking, omdat deze daarvoor een vast salaris krijgt van f 800 's jaars. Nadat de ... Arrond. Rechtbank te Middelburg.

| Axelsche Courant | pagina 1

VERVOLG van het verslag der bestuursvergade ring van de Landbouwmaatschappij in Zeeland, gehouden te Middelburg. ... De voorzitter deelde mede dat be sloten is om voor te stellen 3 premiën uit te loven van f 500, zonder verplich ting tot stationeeren, en 2 van f800 met die verplichting.

| Axelsche Courant | pagina 1

Al lang bestond het vermoeden, dat er iets niet in orde was in het armbe stuur van Anderlecht. In September van verleden jaar heeft een katholiek gemeenteraadslid het parket al gewaar schuwd. De ... bijzonder de rekening van het openbaar armbe stuur van het jaar 1906 te onderzoeken. Dit onderzoek is daarop uitgeloopen, dat de provinciale ambtenaar van ruim [5000 frank die uitgegeven waren, geen voldoende

| Axelsche Courant | pagina 1

De resultaten van de boerderij waren niet zoo gunstig als een vorig jaar. Het droge voorjaar- was niet voordeelig voor de zandgronden. Gewonnen werd 35.000 Kilogram hooi, terwijl ruim 800 H ... In de Woensdag te Middelburg gehou den vergadering van bovengenoemde vereeniging werd döor den secretaris, bet jaarverslag uitgebracht, waaraan het volgende is ontleend

| Axelsche Courant | pagina 1

verdeeld, zulks mat ingau van 1 Januari 1918, dus met terug, werkende kracht en dat de minimum jaarwedden als volgt ziju vastgesteld eerste klas- gemeenten met minder dau 800 zielen' f700; tweede klasse 800 ... —1100 zielen ƒ800; derde klasse

| Axelsche Courant | pagina 1

diensljaren j 200 ïotJimeer, tot een maximum van ƒ2400, 5,%n voor onderwijzers 800 en met iend?~* dienstjaren f 1000 voorts voor Aedere 2 jaar 100 meer, tot een maximum van 1550. ... wijzen op de beteekenis van dit laar, waarin de grondslagen zullen worden gelegd voor den wereldvrede. Hocht het afgeloopen jaar ons zorg Baren voor mogelijke gevolgen van de oorlogswoede en epidemische

| Axelsche Courant | pagina 1

1 De aanspraken van Italië zijn gegrond )p de overweging, dat de bewoners pan Fiume Italianeu zijn en dus weder Dij Italië moeten gevoegd worden, 50» 'venals honderd jaar geleden. Om aau »ezeD eiscb ... Naar een telegram meldt, zyn er thans 800.000 werkloozen in België. Dit aantal kan niet verminderen voor dat de middelen om de industrie te doen herleven zyn gevonden. Deze middelen ontbreken.

| Axelsche Courant | pagina 1

Bij dit ontwerp worat voorgesteld in te lasschen een nieuw artikelUit keeriug aan gemeenten uit de ogbrengst der oorlogswinstbelasting 45.800.000 ... Ook in hst jaar 1919 hebban de ge meenten echter tengevolge van de crisis nog aanzienlijke schade geleden, zoodat het billijk is, ook over dat jaar een tegemoetkoming te verleenen.

| Axelsche Courant | pagina 1

Eeu reglement op de veerdiensten werd ter goedkeuring aangeboden en ten slotte worat voorgesteld, dat de provincie 770 per jaar, gedurende 40 jaar zal verteeren voor bydrage in de kosten van ... 1923, op een viertal plaatsen tol, te weten aan het Jagertje, te Zand berg, iu het dorp Graauw en aan de haven te Paal, waarvan de gezamelijke opbrengst over de laatste drie jaren gemiddeld 1390 per jaar

| Axelsche Courant | pagina 1

De opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maand Oct. 1923 bedroeg 36 049.127, legen 47.800,721 over de maand Oct. 1922. ... Het een twaalfde gedeelte der raming over het geheele jaar Dedraagt f33.787 916 De opbrengst over -de maand Oct. 1923 der oorlogswinstbelastiug was 175.523; in de eerste 10 maanden '23 14 miilioen

| Axelsche Courant | pagina 1

Er is een belangrijk deel van het jaar overproductie van boe renboter, met het gevolg dat le de prijzen sterk dalen; 2e vermeerdering der melk veehouderij onmogelijk wordt; ... Als gemiddelde van 52 weken was de boterprijs in het land van Hulst in 1923 per K.G. van f 1.73 tot f 1.82, in Middelburg f2 03 tot f2.13. terwijl de fabrieksboter uit Brabant op de Mijn te Roo

| Axelsche Courant | pagina 1

De Voorz. herinnert aan het verzoek om subsidie voor het schoolmuseum te Middelburg, dat opnieuw is ingekomen. Het vorig jaar is dit verzoek afgewezen en B. en W. doen weer het zelfde voorstel om er ... Dhr. van de Bilt vraagt of het niet mogelijk is, dat de besturen van bijz. scholen eerder weten, over hoeveel zij mogen beschik ken voor onderhoud. Dat is voor dit jaar nog niet bekend.

| Axelsche Courant | pagina 1

historische herinneringen Peter, Paul, Ana statia, Eudoxia, enz. hadden reeds lang het wantrouwen der Sovjet- besturen opgewekt. Een heele commissie werkt nu reeds een half jaar lang, om nieuwe namen uit te ... aan de in stelling van het wegenfonds per jaar ongeveer 4 tot 5 millioen werd besteed, dan bestaat er naar de Minister meent, alle re den om van voortvarende voor bereiding te spreken, nu die uitgaven

| Axelsche Courant | pagina 1

Dhr. KOSTER zegt dat een woonwagenpark overal buiten de kom ligt, in Middelburg zelfs bij een vuilnisbelt, wat ook niet in orde is Het zijn toch ook men schen. Maar spr. gelooft, dat er toch wel ... De VOORZ zegt, dat tenge volge van de gebreken, die aan het bestaande lokaal zijn, wordt voorgesteld, het slachthuis te ver bouwen en uit te breiden. De kosten daarvan worden geraamd op f 800.

| Axelsche Courant | pagina 1

nemen. Ook is er z.i. wel te praten over de classifi catie, want als de levensstandaard daalt, dan staat ook een inkomen van f 700 gelijk met een van f 800 in een duurdere tijd. Maar toch, zegt spr., valt ... ting, dat wordt niet zoo gevoeld, maar als iemand die in de le klasse met een inkomen van f800 f 1.70 betaalt, in de 2e klasse f3 plus f2 10 is f5.10 moet betalen, dan is de verhoo ging van f3.40 die

| Axelsche Courant | pagina 1

Ter nadere bevestiging diene wellicht, dat op onze informatiën o.m. bij den Rijks Archivaris in Zeeland, den Heer Mr. Meerkamp van Embden te Middelburg, deze ook het jaar 1213 heeft genoemd, waarin ... Zooals bekend, bestond bij sommigen de meening, dat onze gemeente in 1183 hare stads rechten zou hebben verkregen en zou men dat feit dit jaar, als zijnde 750-jarig jubileum feestelijk hebben willen

| Axelsche Courant | pagina 1

Op 1 Januari 1932 stonden bij de gezamenlijke organen inge schreven 256.800 mannen en 14 000 vrouwen. Gedurende 1932 bedroeg het aantal nieuwe in schrijvingen van mannelijke werk zoekenden 926 000 ... van den leeftijd van 10 jaar, onder leiding van den heer W. van Laar.

| Axelsche Courant | pagina 1

Ten aanzien van de regeling met de artsen (e) vraagt dhr. C. VAN BENDEGEM of hun ver goeding ook verhoogd wordt, aangezien er maar f800 beschik baar is op de begrootir.g, zoodat alleen hetgeen door ... Ie. Aangaande de vraag van dhr. Van 't Hoff, of waar is, dat de gemeente 40 jaren lang ieder jaar f 1000 subsidie geeft aan verbetering van den weg naar Drieschouwen.

| Axelsche Courant | pagina 1

Het was een woord, ingegeven door de omstandigheden. Ont leend dus aan de werkelijkheid. Maar vooral geboren uit het harde besef van vier en een half jaar oorlog, die inzonderheid ons volk hebben ... De eerwaarde spreker con stateerde dat ons volk niet meer hetzelfde is van voor vijf jaar. Wat een kostelijke tijd en hoe veel krantenpapier heoben wij toen niet gevuld en verspild met allerlei

| Axelsche Courant | pagina 1

Wel scherp contrasteerend is deze schoone daad van solidariteit der vaak miskende mijnwerkers met de houding diergenen, die zich sinds jaar en dag met allerhande a-sociale practijken bezig houden en ... C.C.D. ontmaskerde hem na twee jaar.

| Axelsche Courant | pagina 1

Uit een in de memorie opgenomen tabel blijkt, dat er in 1947 in totaal 234.335 motor- «ijtuigen aanwezig waren, w.o. 73.121 per sonenauto's, 3479 autobussen, 82 800 motor rijwielen, 3381 ... Nauwelijks twee jaar later worden er al weer Duitsers geronseld voor militaire dienst in zeker twee van de vier bezettingzönes. De Fransen openden een werfbureau voor het Vreemdelingenlegioen te

| Axelsche Courant | pagina 1

moeten constateeren. Zeker, wij kunnen op het heilige erf van het gezin met elkander de warmte en de intimiteit zoeken, die de laatste dagen van het jaar meebrengen, ... en dit zijn alle goede dingen, die een glans over ons leven kunnen werpen, maar toch is er alle reden om te erkennen, dat ontzaglijk veel met den geest van Kerstmis in strijd is en dat ook dit jaar

| Axelsche Courant | pagina 1

Kinderen van 1—4 jaar: le week 1000 gram brood plus keuzebor; 2e week 800 gram brood plus keuzebor; 3e week 803 gram brood plus keuzebon; 4e week 1000 gram brood plus keuzebon. ... n^osTéens te overdenken wat het schei- fende jaar bracht: lief of leed, misschien [el beide; in elk geval een avond van ierinnering.

| Axelsche Courant | pagina 1

Als de voortekenen niet bedriegen van officiële zijde laat men zich over de Braak man-inpoldering nog steeds met de nodige reserve uit! zal in het jaar 1949 een begin worden gemaakt met de indijking ... Voor Zeeland zou de indijking van de Braakman een landaanwinst betekenen van niet minder dan 800 ha. vruchtbare cultuur grond. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen staan, met name in verband met de Benelux, niet

| Axelsche Courant | pagina 1

chtshof te Middelburg Tciuuiucciuc ja,. I, ex-opperwachtmees ter der marechaussee te Axel, tot negen jaar gevangenisstraf met aftrek. ... rente van 3 pet. een jaarlijkse last van f 15,40, of per gezin van gemiddeld 4 personen f61,60 per jaar. Zou de Kamer ook de resterende 2 milliard voteren dan zouden de jaarlijkse lasten per gezin stijgen

| Axelsche Courant | pagina 1

Het Bijzonder Gerechtshof te Middelburg heeft Woensdag J. Dekker uit Qoes, in oorlogstijd commandant van de Landwacht in Zeeland veroordeeld tot 14 jaar met aftrek sedert 23 Mei 1945 en gedeeltelijke ... De voorz. doet uitvoerig mededeling over het défilé, dat op 29 Juni a.s. zal plaats hebben, waaraan door 800 militairen wordt deelgenomen en waarbij ook de raadsleden met hunne dames worden

| Axelsche Courant | pagina 1

Het merendeel van haar 11.400 schepen heeft een capaciteit van 350 ton, 800 daar van hebben een grotere, 1.500 beschikken over een geringere capaciteit. Vijfduizend schepen zijn van hout, 3400 van ... en men lig te Perqpolder om ingin Wilhelmina" de ht over de Wester aankomst te Kruinin- spoed voortgezet en het naar Middelburg, rondgetoerd en bij de om hetgeen na 1940 bouwen-complex was een

| Axelsche Courant | pagina 1

gebied door het nemen van deze maatregel in het jaar 1945 meer op de voorgrond kon treden dan ooit tevoren het geval geweest was. ... Bedrijfshoreca, gewestelijke afdeling Zeeland, te Middelburg

| Axelsche Courant | pagina 1

het eerste jaar 800 vraagt. B. en W. kunnen zich met dit plan verenigen en zijn bereid dit plan uit te voe ren, wat uit de gewone ramingen van de begroting kan worden bestreden. ... Bericht van de hoofdingenieur-directeur van Rijks waterstaat te Middelburg, inzake de verbetering van de Rijksweg SluiskilAxel—Kijkuit—Hulst ten be hoeve van wielrijders ent voetgangers. Hij

| Axelsche Courant | pagina 1

's Werelds oudste Luchtvaart maatschappij bestaat 35 jaar. ... De K.L.M. 's werelds oudste luchtvaartmaatschappij bestaat Donder dag 7 October a.s. 35 jaar. In deze periode hebben de „Vliegende Hollan ders" 5.300.000 passagiers vervoerd, een getal dat groter is

| Axelsche Courant | pagina 1

plaats gekregen in de machtige Rid derzaal, waarin ongeveer 800 mensen bijeen waren. Maar de mteesten zaten achter een tenvoudig houten hekwerk, om goed te doen uitkomen, dat zij slechts gasten waren. Alle ... -Gravenhage (228) en Rotterdam (122), de geringste aantallen door die te Middelburg (17) en Assen (17).

| Axelsche Courant | pagina 1

Indrukwekkende opbouw in twee jaar tijd. ... Twee jaar geleden togen topfiguren van de „Bescherming Bevolking" en persvertegenwoordigers naar Engeland om daar kennis te nemen van de organisatie die werd opgebouwd, ter beveiliging van de

| Axelsche Courant | pagina 1

jaar zou het bevolkingsgetal relatief 70% hoger moeten zijn dan dit nu is. ... Het aantal auto's dat jaarlijks over de Westerschelde gaat is thans gestegen tot 800.000 of meer dan 2000 per dag. Dit zegt wel iets, als men nagaat dat de Maastunnel aanvankelijk maar gebaseerd was

| Axelsche Courant | pagina 1

Uit de brand van 1940 als gevolg van de wrede Duitse aanval op Middelburg heeft hij een mandje- vol waardevolle gegevens kunnen redden, bestaande uit aantekeningen uit doopboeken, trouw- en be ... Noorden, waaronder velen die daar uit de vreemde heil en schutse hadden gezocht. Binnen twee jaar moesten ze vertrekken, tenzij ze terugkeerden, tot de Roomse kerk. Velen trokken naar het sedert 1583

| Axelsche Courant | pagina 1

. C. Verburg uit Middelburg, gehouden heeft voor het departement Zeeland van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. ... de onvolkomenheid van het verkeer. Vandaar dat de „eilanden" toch „leeglopen". De vrachtauto heeft daarin de laatste 15 jaar veel verbetering gebracht en alle hoeken van Zee land ontsloten. Bij

| Axelsche Courant | pagina 1

St. Philipsland is wel een van de zeer actieve afdelingen. In deze gemeente wonen ongeveer 550 gezinnen, doch al vie: jaar lang draagt deze afdeling elk jaar tussen de 800 en 900 liter bloed aan het ... , die in Hassi Messaoud per jaar gewonnen kunnen worden, naar Europa worden geDracht. De vijftig millioen dollar, die voor het project nodig zijn, willen de nationale Franse oliemaatschappijen verkrijgen

| Axelsche Courant | pagina 1

Op die derde dinsdag toch iedereen zal dit trouwens weten rijdt H.M. Koningin Juliana, dit jaar vergezeld van Z.K.H. Pr'ns Bernhard en van H.H.K.K.H.H.de prinses sen Beatrix en Irene in de gouden ... Deze Troonrede kan worden beschowd als een beknopt overzicht, een beknopt pro gramma, van hetgeen de regering van plan is aan de Staten-Generaal voor te leggen in het komende jaar.

| Axelsche Courant | pagina 1

In de praktijk zal het erop neerkomen, dat na het in werking treden van deze wet de gehuwde vrouw, die een inkomen heeft tot 800,per jaar, geen inkomstenbelasting verschudigd zal zijn. Dit is ... Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben mede gedeeld, dat aan deze gemeente alsnog 8 woning wetwoningen zijn toegewezen uit het contingent, dat voor het jaar 1961 ter beschikking van de pro vincie

| Axelsche Courant | pagina 1

Onze noodslachtplaats is dit jaar zodanig ver beterd dat deze voorlopig weer bruikbaar is, al zal aan een nieuw gebouw in de naaste toekomst niet ontkomen kunnen worden. ... De kosten zijn thans uit de gemeenterekening niet direkt af te lezen als behorende bij een be paald evenemént. Afhankelijk van de aard en het aantal der evenementen kunnen deze op ca. 1.400,per jaar

| Axelsche Courant | pagina 1

Wat dit laatste betreft, kunnen wij berichten, dat door Rijkswaterstaat te Middelburg worden aan besteed de tweede fase van de kanaalverbredings- werken. Deze tweede fase bestaat uit het maken van ... Deze werkzaamheden zullen ongeveer drie jaar in beslag nemen.

| Axelsche Courant | pagina 1

komen. De huisvesting was heel gebrekkig en er was maar één zuster, de toen 70-jarige Creoo'se zuster Constance Dompik. Zuster Dompik had 40 jaar lang het werk op gang gehouden, zij heeft er zich al die ... geen zusters naar den bloede) hebben samen met de nu 73 jaar oude, maar nog steeds aktieve zuster Dompik het Groene-Kruis-werk in Paramaribo en om geving op een belangrijk hoger peil weten te brengen.

| Axelsche Courant | pagina 1

De heer De Casembroot werd 5 januari van dit jaar met een hartinfarct opgenomen in het gasthuis in Middelburg. Op 17 januari werd hij overgebracht naar het aca demisch ziekenhuis in Utrecht waar hij ... August Francois Charles de Casembroot werd geboren te Middelburg op 7 decem ber 1906. Na het gymnasium in zijn geboortestad te hebben afgelopen studeerde hij rechten aan de Utrechtse universiteit

| Axelsche Courant | pagina 1

1947 met 199 inschrijvingen per werkdag toenam, waar door het aantal leden aan het eind van dat jaar 38.000 bedroeg. Thans zijn van de meer dan 800.000 ANWB-leden er meer dan 600.000 tevens lid van de ... A.N.W.B. WEGENWACHT BESTAAT 20 JAAR

| Axelsche Courant | pagina 1

jaar de verjaar dag van de Koningin in Axel weer gevierd werd en dankte de schoolkinderen voor de gebrachte aubade. ... In de kleuterschool Roodkapje werden in de morgenuren een tweetal voorstellingen ge geven door het gezelschap Ali ben Lux uit Middelburg voor de kinderen van de ver schillende kleuterscholen.