Krantenbank Zeeland

HomeSearch

145.950 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 1

tigste eeuw is begonnen anderen kunnen nog niet scheiden van de negentiende en blijven haar nog een jaar getrouw. ... Wij rangschikken ons onvoorwaardelijk onder de laatsten. Als onze jaartelling is aangevangen met de geboorte van Jezus, dan was het eerste jaar pas verstreken toen Jezus een jaar had geleefd. Eerst

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., ƒ2.- Afzonderlijke nummers ... Middelburg 10 Jan. 8 u. vm. 43 gr. 12 u. 45 gr. av. 4 u. 44 gr. F. Verw. z.t.m. N. W. w., bew.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

In het gebouw D'Geelvinck worden heden morgen een goede 800 werkloozen toegesproken door den heer Samson, die den raad gaf, evenals voor een jaar of zes is gebeurd, dag naar dag in optocht door de ... Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., f2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. ... Middelburg 12 Jan. 8 u. vm. 34 gr. 12 u. »v. 4 a.38 gr. F. Verw. zw. wind, bew.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... slaagden de Boeren hierin ook niet, toch hebben zjj hnn vjjand een beduidend verlies aan officieren en sol daten toegebracht, daar vermoedelijk meer dan 800 manschappen buiten gevecht gesteld zjjn.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Middelburg 19 Januari. ... Deze eonrant verschijnt d a g e I ij k s, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als vooralle plaatsen in Nederland franco p.p., 2.- Afzonderlijke

| Goessche Courant | pagina 1

op de GEBOUWDE en ONGEBOUWDE EIGEN- DOMMEN voor deze gemeente over bet jaar 1900 is op heden ter invordering gesteld in handen van den ontvanger dier belasting binnen deze gemeente. Goes, den 24 ... 800

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering vau Zon- en 1 Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., ƒ2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. ... Middelburg 30 Jan. 8 u. vm. 37 gr. 12 u. 38 gr. av. 4 u. 38 gr. F. Verw. mat. N. O. w., betr.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Biykens het verslag van de Vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting te Middelburg over 1899 bedroeg by het einde van dat jaar het aantal donateurs 9, bet ledental 134. Van die 9 ... Ia 1899 ontving de vereeniging weder een rijkssubuidie van f 800, eene bjjdrage nit de provinciale fondsen van f 200 en eene bydrage van f 200 van de gemeente Middelburg.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Zierikzee maakt bekend, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen te Middelburg is executoir verklaard het kohier der Personeele belasting van deze

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending I eens per week, f 40,per jaar. ... Bg de gevechten op Zondag en Maandag bg Klepdrift weerde Cronjé de aanvallen af. Dinsdag vroeg Cronjé schorsing van de vjjaadeljjkheden, zeggende 800 man verloren te hebben. De Engelsche verliezen

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., 2.~ Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. ... vnarm^msiar Middelburg 8 Maart 8 u. vm, 40 gr. 12 u. 44 gr. av. 4 n. 44 gr. F. Verw. zw. w., ged. bew.

| Vlissingse Courant | pagina 1

Als nu reeds verkregen wordt, dat de Mod van het zesde of zevende jaar af, e een half dozyn jaren geregeld school gaat, zal, meent het blad, ... Dit jaarlijksch traktement kan met vijfjaarlijksche verhoogingen van 100 klimmen tot 800, met dien verstande, dat verhooging boven 500 eerst dan kan volgen, als de telefoniste inmiddels blijk zal

| Middelburgsche Courant | pagina 1

PrijB, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., ƒ2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. ... Thermometar Middelburg 17 Maart 8 u. vm. 39 gr. 12 u. 36 gr. tv. 4 u. 39 gr. F. Yerw. zw. w., bew.» buiig weder.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., 2.- Afzonderlijke ... Middelburg 31 Maart 8 u. vm. 39 gr. 12 tü 48 gr. av. 4 u. 45 gr. F. Verw. z. N.O.w., 1. hewnachtvorst.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Zierikzee maakt bekend, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen te Middelburg is executoir verklaard het kohier der Personeele belasting van deze

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Voorts werden 998 binnenvaartnigen op en 950 afgeschut't vorig jaar over denzelf- den tyd resp. 800 en 763. ... Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., ƒ2.— Afzonderlijke nummers kosten 5 cent.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., f 2.- Afzonderlijke ... Middelburg 11 April 8u. vm. 45 gr. 12 u. 50 gr. av. 4 u. 50 gr. F. Verw m.t kr.Z.W.w.,zw.bew.,buiig.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... De politie heeft, geljjk men begrjjpen zal, de handen vol met deze staking. Het getal broodkarren alhier bedraagt ongeveer 400. Het getal agenten is 800, waarvan er in gewone tjjden dageljjks 400

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., ft,6 Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. ... Middelburg 19 April 8 u. vm. 50 gr. 12 u. 57 gr. av. 4 u. 58 gr. F. Verw. zw. w., licht bew.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending j eens per week, f 10,per jaar. ... De Boeren uit Klipdam, versterkt met 800 rebellen uit Prieska, hebben 200 zakken meel buitgemaakt, toebehoorende aan uitgewekenen, die onlangs terug waren gekomenvier van dezen zjjn gevangen genomen.

| Vlissingse Courant | pagina 1

De Stoomwasscherij, Hleekerij, Strijkinrichting en Chemische Was- scherij „DE VLIJT" te Middelburg, levert Natte-, Droge- of geheel Op gedane Wasschen steeds netjes af. ... leis in den F om 9 uur jaar toe over- van hunne

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Middelburg 8 Mei. ... Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen*, Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., ƒ2.- Afzonderlijke nummers

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaalIndië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... Zlerlkzee, 16 Mei. De 16e jaarvergadering van den Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het zedeljjk bewustzjjn heeft Dinsdag a s. te Middelburg plaats.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Frjjs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., f 1,—» Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. ... Thtrm«m«tor Middelburg 21 Mei 8 u. vm. 56 gr. 12 n. 67 gr. *v. 4 u. 66 gr. F. Verw.uut.Z.W. w.,bew.w.veTaud.t.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Middelburg 22 Mei. ... Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en feestdagen,, Frjjs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., f S.— Afzonderlijke nummers

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De vergadering der Nederhmdtehe Jurir tsnvereenigmg, die, zooals gemeld, dit,jaar ts Middelburg wordt gehouden, is nn bepaald op Vrydag en Zaterdag 29 en 80 Juni. ... Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Pïp, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., ƒ2.- Afzonderlijke

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Doeö courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Eon- en feestdagen. Frfjs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., ƒ8.- Afzonderlgke nummers ... Th«rm»m8t«f Middelburg 31 Mei 8 a. m 54 gr. 12 u. 62 gr. av.4a.62gr.F.Verw.z.t.m.N.O.w.,bew.w.verand.v.t.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransYaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... hebben genomen, vermoedelijk ten getale van 700 A 800 man, van het Derbyshire militie-regiment, nadat luitenant-kolonel Bair Douglas, luitenant Horley en 15 manschappen geinen veld, en ettelijke officieren

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... Dat de loting voor de Schutterij der ingeschrevenen van dit jaar zal plaats hebben onder toezicht eener Com missie uit liet Bestuurten Raadhuize dezer gemeente, op Zaterdag; den S3 «Juni 1900, des