Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8.118 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

BRUINISSE/YERSEKE/ZIERIKZEE - Op de mos selveiling in Yerseke zijn in het seizoen 1997/1998 voor ruim 118 miljoen gulden aan mosselen verhan deld. Dat is dertien miljoen gulden meer dan vorig jaar en ... Het totale vangstaanbod be droeg 878.898 ton (een mossel- ton is 100 kilo). Vanaf de Zeeuwse kweekpercelen wer den 437.246 ton aangeboden, tegen 534.632 ton vorig jaar. Uit het Waddengebied arri

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Sportvrouw van het Jaar ... ZIERIKZEE - Het startsein voor de derde Zeeland Natuurmaand wordt dit jaar gegeven op zaterdag 30 mei. Dat wordt verricht door gedeputeerde J. van Zwieten. Hoewel tal van activiteiten op Schouwen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

De Surinaamse leerling zit nou al drie jaar op deze cursus en weet inmiddels heus wel hoe ze een sollicitatiebrief moet schrijven. Ze moet al leen snel van haar papiamen- to-accent af, anders krijgt ... ZIERIKZEE - Het Zierikzeese koor Cantare bestaat tien jaar. Dat feit gaat gevierd worden met een con cert op vrijdag 15 mei in de Nieuwe Kerk in Zierik zee, aanvang 20.30 uur.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

centrum in Middelburg gaat maandag 27 april een ex positie van start over 154 jaar Zierikzeesche Nieuwsbode. ... worden voltrokken. Het college benadrukt, dat Zomerzon een strandpavil joen is dat geopend mag zijn van 1 april tot 1 oktober en dat eigenaar Kristelijn jaar lijks een vergunning moet aanvragen, welke pas

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

De officiële overdracht van de Trijntje staat gepland voor zaterdag 27 juni in Harlingen. De huidige WYK 3 wordt ver kocht en komt in de vaart als WYK 4 van Zeeland GMBH, het bedrijf dat vorig jaar ... MIDDELBURG - De provin cie Zeeland heeft aan de Scou ting Zeeland ruim 46.000 gul den subsidie toegekend. Dit bedrag mag de scouting aan wenden voor het laten volgen van cursussen door leden.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

J. de Wit: 'Klap komt dubbel hard na een jaar' ... ,Hi biedt in feite een jaar een gratis abonnement. De klap komt na een jaar dubbel hard aan. Daarom volgen wij die actie niet", aldus directie voorzitter J. de Wit van Li bertel. ..Mensen krijgen een

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

van basisschool De Kirreweie zich in om vuil te ruimen. De opbrengst was de helft van die van vorig jaar. ... toeristen en daar ver dienen we aan," stelde een ander, vermoedelijk een re creatieondernemer in spé. Eén keer per jaar schoonma ken vinden de leerlingen ove rigens wel genoeg. „Anders

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

MIDDELBURG - Delta Nutsbedrijven heeft het jaar 1997 afgesloten met een positief resultaat van 42, 8 miljoen gulden. In 1996 bedroeg de winst nog maar 26 miljoen. ... ZIERIKZEE - Het ophaalgebied van Moeders voor Moeders is sinds kort uitgebreid met Schouwen-Dui veland. Door het grote aantal geboorten in het afge lopen jaar is het nu mogelijk om ook op Schouwen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en desgevraagd (PMV: 0118- 631104; MV: 0118-631152) buiten kantoorurerl en in de openbare bibliotheken en de gemeentehuizen in Zeeland, tijdens ... Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 'elefoon (0118) 63 13 92

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

MIDDELBURG - De Stich ting Kamermuziek Middel burg krijgt van de provincie 10.000 gulden subsidie voor de Masterclass onder leiding van vioolpedagoge Lydia Mordkovitch. ... tensief gaan musiceren, vindt in juli plaats. In 1996 werd de eerste toen tweedaagse hap pening georganiseerd. Vorig jaar bleek het aantal leerlin gen verdubbeld en werd de activiteit over een week uit

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Burgemeester J. Asselbergs krijgt dan het eerste exem plaar aangeboden tijdens een bijeenkomst in Theater Mon- dragon in Zierikzee. Het Bruinisser Visserskoor be staat zes jaar en telt zestig le den. ... geheel in het teken van de filmmuziek. Tijdens het concert werd jubilaris D. van der Linde - 40 jaar ac tief in de amateurmuziekbeoefening - in het zonnetje gezet.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Met kommer, kwel en leed werd het Eenakterfestival af gesloten in de vorm van smartlappen met een knipoog door de groep De Smarties uit Middelburg. ... 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Het bureau Zierikzee is zeven dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur bezet. Buiten deze uren automatische doorscha keling naar de meldkamer Middelburg. ... Als het aan VNO-NCW ligt, gaan de lasten de komende vier jaar minstens 5 miljard gulden omlaag.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

19.58 uur Noorderlicht. 20.32 uur Het jaar van de op volging. ... 17.10 Koken met sterren. 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Kijk op wonen. 18.45 Mag ik even binnenkijken? 19.00 Rad van fortuin. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Wat schuift het? 20.30 15 jaar Soundmixshow

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

LEUSDEN (ANP) - Er is in de Gereformeerde Kerken de afgelopen tien jaar wel meer ruimte gekomen voor zaken als emancipatie en feminisme, maar de discussie hierover wordt vooral door vrouwen gaan de ... De actiepunten in de ont werptekst voor het document dat in Harare wordt bespro ken, stonden'ook reeds in het manifest dat de stuurgroep Oecumenisch Decennium tien jaar geleden had opgesteld. Het

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

jaar aan kokkels eten. Vanaf 1989 was het kokkelbestand relatief laag als gevolg van het uit blijven van goede broedval. De schaarste aan kokkels leidde tot een verminderd voedselaanbod voor vogels. Om ... Om 7.00 uur worden jury, ad ministratie en wedstrijdlei ding ontvangen in de brand weerkazerne van Brouwers haven aan het Slingerbos. Om 8.00 uur gaat de wedstrijd van start. De middagploegen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

MIDDELBURG - In de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg wordt donderdag 7 mei een symposium gehouden over vijftig jaar Israël. De bijeenkomst is een initia tief van de Joodse gemeente Zeeland en Kerk ... het liedje over de ■Zwervers in Arnhem. 'Six pack' draait in de huidige sa menstelling nog tot eind de cember dit jaar.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

burgeroorlog van de afgelo pen twintig jaar. ,,Onze hulp verlening gebeurt niet op ba sis van statistieken, maar vanuit bewogenheid voor de individuele mens in nood. Dorkas Hulp kan de wereld niet veranderen ... 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 'uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

MIDDELBURG - Aanmelding van de gehele Voor delta en de gehele Grevelingen als habitatgebied kan leiden tot spanningen tussen de natuur- en de recre atie- en visserijfunctie van die wateren. ... Wedstrijd eieren zoeken. Jon gerencentrum De Pul. 8.00 uur.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

gesleu teld aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Reden waarom Autotron al vele jaren lang in april een Len te Oldtimerbeurs houdt. Dit jaar staat het evene ment in het weekend van 18 en 19 april op de ... De uitlaat liet vorig jaar al een afwijkende brul horen en blijkt na een nadere inspectie aan vervanging toe te zijn en in het glas van de linker kop

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 07.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal en 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-journaal. 09.08 uur ... cietyprogramma. Na twee jaar afwezigheid is Gert Jan Dröge weer op bezoek gegaan bij de societyminnende Ne derlanders.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

ZIERIKZEE - De miïii-kermis in de periode rond de jaarmarkt in Zierikzee maakt dit jaar ruim baan voor de oproerkraaiers. Dat wil zeggen, dat dit eve nement in verband met de première van het theater ... . Dat zou dit jaar dus van 3 tot en met 6 juni zijn. Zaterdag 6 juni vindt echter ook de pre mière plaats van Het Oproer. Daar gaat een technische re petitie op het Havenplein aan vooraf. Derhalve is

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

MIDDELBURG - Veilig Ver keer Nederland geeft vanaf maandag 20 april een cursus veilig caravannen. ... De cursus bestaat uit theorie avonden op 20 en 27 april in het gebouw van de politie Zeeland aan de Vrijland straat in Middelburg, vanaf 20.00 tot 22.00 uur. Ook een praktijkoefendag op zater- dag 9

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

prima verlopen." Omdat er ook aluminium is gesmolten, is vastgesteld dat de hitte boven de 800 graden moet zijn geweest. ... vorig jaar al meer dan drie honderd altaren opgele verd, waarvan er ruim hon derd volledig zijn.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Bluesroute in Middelburg ... eerder in dezelfde ruimte als Okamoto in Tokyo. De Japanse kunstenaar maakte vorige jaar kennis met de Renesser expositie ruimte en was er sterk van onder de indruk. „Zo'n geo metrische ruimte midden in

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

steden. Er wordt om 8.00 uur vertrokken vanaf de carpool plaats in Zierikzee. Rond 22.00 uur hopen de jongeren weer thuis te zijn. PJZ-leden ... ook niveauverschillen ont staan, met als gevolg een di vers landschap van vochtige laaggelegen terreinen en dro ge rivierduinen. Samen met de, tot honderd jaar geleden weinig intensieve, landbouw

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

MIDDELBURG - Voor a/nvang van de verkiezin g-en voor de Provinciaï^Staten, die volgend jaar op 3 maart worden g<Aouden, zal ook dit keer weer een open dag gorden gehouden. Deze is vastgesteld voor ... dwarsdoorsnede geven 'van het amateurtheater in Zeeland. Er doen dit jaar ze ventien groepen en solisten mee uit alle regio's in de pro vincie.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

'07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 07.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal en 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-journaal. 09.10 uur ... politiek café live vanuit De- safinado in Middelburg. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.33 uur Zeeuws Diep. Dis cussieprogramma live vanuit Desafinado in

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

MIDDELBURG - Het echtpaar Dees van cam ping Hoogduin in Cad- zand heeft, naar aanlei ding van haar 25-jarig zaken- en huwelijksjubi leum, 10.000 gulden ge schonken aan Alzheimer Nederland. ... MIDDELBURG - Het aanvullend vervoer Walche ren, uitgevoerd door Combitax, is voorgedragen voor de OV Plus Prijs 1998. Gesproken wordt van een sociaal en communicatief open klantgericht sys teem.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

22.54 uur Socutera. ZOA: 25 jaar vluchtelingenzorg, film van ZOA Vluchtelingenzorg. 23.00 uur Studio NOS. Sport- magazine. Met om ca. 23.30 NOS-Journaal. ... 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.08 uur Het beste van De ochtenden.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Bru's Palet. Verpleeghuis Corneliastich- ting. Dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur ... vijftien jaar. Het repertoire bestaat uit psal men, geestelijke en vader landse liederen. Tijdens de paaszangavond brengen zij onder meer de volgende lie deren ten gehore: 'Jezus leeft in eeuwigheid'. 'Paas

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Extra dit jaar was de presen tatie van een speciale uitgave van het schoolblad 'Magge- zien' geheel gewijd aan het tienjarig bestaan van galerie 'Galerij', de expositiereeks met Joh. Everaers ... Het tentamen muziek voor leerlingen van Havo en VWO is voor sommigen dit jaar een drietrapsraket, te weten: het besloten en openbare gedeel te en de opvoering volgende week van de musical 'Het ge

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 17

voorzien van een elektronisch voorschakelapparaat. In aanschaf zijn de spaarlampen duurder, maar bij meer dan 1000 branduren per jaar zijn ze vaak voordeliger dan een gloeilamp. ... een periode van maar liefst 15 jaar. Gedurende deze tijd blijft heMarief gelijk. Dus ook in de toekomst geen sores en onverwachte rekeningen. Een flink deel van de huurprijs verdient u terug door

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

MIDDELBURG - Ze is 21 jaar, heeft bruine ogen en bruin haar en studeert aan de Katholieke Universiteit Bra bant. Chiara Lantai uit Mid delburg doet mee aan de Miss Universe-Holland '98 verkie zing ... 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

doen was vorig jaar al gebo ren." Hij vertelt dat de keuze voor de te spelen muziekstuk ken vrij snel gemaakt was, maar dat het'een stuk moeilij ker was om de choreografie rond .te krijgen. Hij riep de ... Een derde groep bezoekt in Goes de Markt en het Agra risch Opleidingscentrum Zee land. Daarna wordt de Markt in Middelburg met een be zoekje vereerd.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

MIDDELBURG - De Stichting Regionale Geschied beoefening Zeeland (SRGZ) gaat op de bres voor het Zeeuwse monument. Via verschillende activiteiten wil de stichting enkele maanden per jaar speciale ... Passend in kerkelijk jaar

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 8

25 JAAR ERVARING IN ... afspraak, telefoon (0113)241000, in het districtskantoor Walcheren/Noord- Beveland te Middelburg, het districtskan toor Schouwen-Duiveland/Tholen te Zierikzee en het steunpunt Tholen te Sint Maartensdijk.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

„Vorige jaar wilden we ons zelf echt presenteren, omdat •we voor het eerst los van de gemeente waren komen te staan. Die opening had een nogal officieel karakter. Dit keer is dat anders. We hebben ... Wat de globale opzet van het Schouwen-Duivelandse eve nement betreft is er weinig verqnderd ten opzichte van het voorgaande jaar. In vijf kernen - Burgh-Haamstede, Nieuw-Haamstede, Renesse

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Tijdens werkzaamheden in Middelburg ... 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal.