Krantenbank Zeeland

HomeSearch

153 resultaten gevonden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

monteerd met groot hangveerzadel, Perry-ketting, Hevea-banden, verzw. roestvrije spaken, lederen ketting- kast, bel, tasch, sleutels en achter licht, Drie jaar schriftel. garantie, fr. levering. Bij ... Zaamslag. Rechter-Commis- sarl.s mr Th Portheine, curator mej. mr A. Bolle t eMiddelburg.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

,duivenboonen f7.00 a 9, paardenboonen f 7 a f 8,00 Boter per kgr. f 1,100,00. ... openingsrede, waarin hij o.a. het hoofdbestuurslid, den heer G. H Haen uit Zwolle huldigde, die 25 jaar bestuurslid 's.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Abonnementsprijs 1.50 per 3 maanden, of 5.25 per jaar, bij vooruitbetaling Advertent iën 20 cent per regel, bij contract lager ... In den ouderdom van 81 jaar is te 's Gra- venhage overleden de heer J. A. Frederiks, be- heerder van het museum „Gevangenpoort".

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Weet U, dat de kwaliteit en zuiverheid van ®t echte Quaker havermout gewaar borgd wordt door 43 nauwkeurige con troles? Quaker wordt reeds meer dan 50 jaar door ervaren dokters aanbevolen. ... Vergelijken wij de toename van het aantal scholen tusschen 1910 en 1920 met die tusschen 1919 en 1929 dan zien wij, dat er in net eerste tijdvak 800 en in het tweede, gelijk gezegd, 2115 zijn

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

MIDDELBURG, 22 October Boter en eieren aangevoerd door Walchersche boerinnen (officieele prijsnoteering)boter fo,66, kipeieren f7,25, eendeieren f6,50, ganseieren f ... bedrag van f 30 per jaar uit de gemeentekas te mogen ontvan gen

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

,00, duivenboonen f 8.00 a 9, paardenboonen f 7 a f 8,00 Boter per kgr. f 0,000,00. ... Rëgelingscommissie, en wel, indien de hengst in het voorjaar van een bepaald jaar is goedgekeurd, vóór 1 November van hetzelfde jaar en, indien de hengst in het najaar van een bepaald jaar is goedgekeurd, vóór 1 No

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Abonnementsprijs f 2.25 per jaar franco per post. ... richtprijzen per 100 Kg. Ie, 2e en 3e kwaliteit zijn gemiddeld over het jaar resp. f 13,50, f 12.50 en f 11.50 De G. T. Z. houdt hier van f l per 100 Kg. in, voor onvoorziene om standigheden, zoodat voor

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

, vereenigd te zijn m een princi- pieele organisatie, die in laatste instantie haftr richtlijnen ontvangt van het geestelijk gezag. Welnu, Rome heeft gesproken. Veertig jaar ge leden gaf Paus Leo XIII in zijn ... M J van den Akker, fabrieksarbeider le De Feijeterstraat 1-3, naar Middelburg.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

,00, duivenboonen f 9.00 a 10, paardenboonen f7 a f8,00 ... De Koster en Co. Bank te V lissin gen Woensdagmiddag jl. had in de raadkamer der rechtbank te Middelburg een vergadering plaats van crediteuren inzake de firma :1e Koster Co, bankiers

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

't Was dit jaar wel bijzonder mager, nat er geboden werd en mager ook was de belangstel ling voor de enkele „attracties", die de kermis idee nog trachtten levendig te houden. ... blad tot dusver niet abonneerde (voor slechts f3,50 per jaar) heeft beslist ongelijk. Hij vrage onmiddellijk proefnummers aan bij de Administratie van «De R.-K. Boerenstand», St. Jorisstraat 37, 's

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

HULST, 17 Aug. Graanmarkt. Middenprijs per 100 kgr. Tarwe f 10 a 12,, rogge f 4 a 5,00. wintergerst fo a o.oo, zomergerst f6 a 6,50, haver f 5 a 5,50, erwten f7 a 8,00 br. boonen f 7,00, a 8,00 ... , duivenboonen f 8,00 a 9, paardenboonen f 7 a f 8,oo Boter per kgr. f 1,301,40.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Huwelijks-aangiften. 4 Aug. Andries Florus- sen, 25 jaar jm. te Heemstede en Cornelia P.e- ternella Jansen 23 jaar j&. 5 Aug. Daniël Petrus van de Wijgaert, 34 jaar, gescheiden echtgenoot van ... Cornelia Petronella Zuiderwijk, en Louise Feller, 32 jaar jd. 6 Aug. Joos Abraham Bliek, 28 jaar jm. en Christina Adriana 't Gilde jd. 7 Aug. Cornells Levinus Hamelink, 20 iaar jm. en Jacomina Anna de

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Volgens de zoo juist verschenen Crimineele Statistiek over 1929, bewerkt en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, bedroeg het aantal onherroepelijk veroordeelin gen in dat jaar ... In de nabijheid van Bakoe is boortoren No 493 van de Asneft in brand geraakt. Het vuur woedt reeds een week De productie van den to ren bedraagt 800 ton petroleum per dag. Men vreest zelfs, dat de

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

MIDDELBURG, 23 Juli. ... hongerdood sterven. De voor- ganster der bedoelde Oostenrijksche vrouwelij ke dokter was een Schotsche dame, die op 50- jarigen leeftijd nog haar doctoraal examen deed, en met haar 60 jaar tot het Katholicis

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Abonnementsprijs 1.50 per 3 maanden, of 5.25 per jaar, bij vooruitbetaling Aüvertentiën 20 cent per regelbij contract lager ... Aardenburg naar de Bel- giche grens m de richting naar Middelburg (B) die van Vlissingen naar Middelburg, de Stoom tram Walcheren, die van de Rott, Tramweg- maatchappij en de lijnen der N S op Zuid-Be veland.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Huwelijks-aangiften. 15 Juli. Johannes Jan Verlinde (van Axel), 26 jaar jm en Maria Sijta de Doelder, 27 jaar jd. 17. Teunis Smit, 24 jaar jm en Pieternella Adriana van Driel, 22 jaar ;d. ... Overlijden 9 Juli. Willem Pieter Pikaart (van Rotterdam) 30 jaar echtgenoot van Lucretia Akershoek. 13. Maria Gunst, 74 jaar v/ed van Mattheus Vroeop. 14 Juli Janneke Bierlé 44 jaar echtg van Abraham

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

AXEL. Ter graanmarkt van Zaterdag waren de prijzen als volgt: tarwe f4,00 a 5, rogge f4 a 5,00 wintergerst fo,oo, a f0,00 zomergerst f o, a i o, haver 4,a 5,erwten 6, a 8,00 paardenboonen f a dui ... HULST, 6 Juli. Graanmarkt. Middenprijs per 100 kgr. Tarwe f 6 a 9,, rogge f 4 a 5,00. wintergerst f5 a 6,oo, zomergerst f6 a 6,00, haver f 5 a 5,50, erwten 16 a 8,00 br. boonen f 7,00, a 8,oo

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

AXEL. Ter graanmarkt van Zaterdag waren de prijzen als volgttarwe f 0,00 a o, rogge f4 a 5,00 wintergerst f0,00, a f0,00 zomergerst f o, a 1 o, haver 4,a 5,erwten 7, a 8,00 paardenboonen f a dui ... HULST, 29 Juni. Graanmarkt. Middenprijs per 100 kgr. Tarwe f 10 a 12,, rogge f4 a 5,00. wintergerst f5 a 6,00, zomergerst f 5 a 6,00, haver f 4 a 5,00, erwten f7 a 8,00 br. boonen f6,00, a 8,00

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

te brengen van een vierde op een achtste, tot een maximum van f 100 per jaar en per patiënt. Zij spreken daarbij de overtuiging uit, dat het meerendeel der gemeenten of instellin gen van weldadigheid ... Een andere vorm, verhooging van het ver- pleeggeld van f 800 op f 810 is in dezen tijd, nu eerder naar verlaging moet worden gestreefd, bezwaarlijk.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

A. Z., 22 jaar, venter te Axel, werd verdacht dat hij in April jl. te Middelburg in België 600 bossen prei, wegende 1000 kg., toebehoorende aan M. J. Wieland en die hij voor f 50 moest verkoopen en ... Rechtbank te Middelburg,

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

HULST, 18 Mei. Graanmarkt. Middenprijs per ioo kgr. Tarwe f 5,00 a 6,50, rogge f 4 a 4,50. wintergerst f6 a 6,50, zomergerst fo a o,00, haver f 4 a 5,00, erwten i 7 a 8,00 br. boonen f 7,00, a 8,00 ... , duivenboonen f 8,00 a 10, paardenboonen fo a f0,00

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Maandag overleed te Middelburg de heer v.d Woestijne, juist op den dag, dat hij 50 jaar ge huwd was en 50 jaar in hetzelfde huis een bar bierszaak uitoefende. De voorgenomen feeste lijke herdenking ... De minister van O. K. en Wheeft bepaald, dat de eind-examens der B.-afdeeling van de R.H.B.S. zullen worden gehouden te Vlissingen op 16, 17 en 18 Juni, te Neuzen op 19 en 20 Ju ni, te Middelburg op

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Maandag 13 April, om 7 uur uitreiking der H. Communie en bij de Eerw. Zusteis de H. Mis voor een overledene en om 8 uur gezongen jaar getijde voor mevrouw Barbara Doens-Dellaert. ... Vrijdag 17 April, om 7 uur gezongen jaar getijde voor den heer Charles van Melle; om 8 uur gezongen H. Mis voor madame Stefan ie Stubbé-Bauwens

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Dinsdag 31 Maart, om 7 uur gezongen jaar getijde voor den heer Joannes van Kove; om 8 uur gezongen H. Mis voor mevrouw de wedu we Hendrikus Wauters. ... OOSTBURG, 25 Maart Tarwe f 5 7, chevalier 6,50, haver f4,00, erwten 8,00 bruine boonen 8.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

Heropening ijzerhandel D. de Jager Jr. te Middelburg. ... Vrijdag jl. is aan de Lange de L't te Middel burg ue bekende yzernandei van de lirma D. ae Jager Jr., die by de groote brand het vorig jaar totaal vermeid weru, feestelijk heropend. Wy lezen hierover

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

,00, duivenboonen f8,00 a io.o, paardenboonen f7 a f8,oo ... Mme We VermoesëN, 66, Ransfortstraat te St. Jans-Molenbeek na 2 operaties van darmuitstorting aangetast op 1 jaar genezen door ons Corselet,

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Na accountantscontrole blijkt, dat de R. K. Coöperatie „De Volharding" te Sas van Gent met haar filialen over het jaar 1930 een zui vere winst heeft gemaakt van globaal 4000 gulden, ondanks de daling ... Het Re-scomité voor R. K. Spoor- en Tram wegpersoneel in Nederland, waarvan het Se cretariaat te Venlo gevestigd is, zal dit jaar haar jaarlijksche Bedevaart naar Lourdes hou den van 4 tot en met 13

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

MIDDELBURG, 22 Jan. ... Dinsdag 27 Jan. om 7 u. uitreiking der H. Com munie en om 8 uur gezongen jaargetijde voor madame Theresia Mussche-van de Wynckel. Woensdag 28 Januari, om 7 uur gezongen jaar getijde voor madame

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

Rechtbank te Middelburg. ... overtreding Jachtwet: L. van C., 40 jaar, ja ger, Axel, vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter f 20 en f 10 en f10 cf 5 en 2 en 2 dagen hecht., met verbeurdverklaring van het geweer.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

MIDDELBURG, 15 Jan. ... Tegelijk met hen vertrekt ook een onderwij zeres, mej. Z a Drexler, die naar Kansoe gaat om haar broer, Dr. Fritz Drexler, missie-arts in China, wiens echtgenoote twee jaar geleden aan de vlek

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Huwelijks-aangiften. 26. Anton Grasbon, 26 jaar jm. er. Gertrud Bernhardine Peters, 25 j., jd. ... Huwelijks-voltrekkingen. 1. Hendrik Korpers hoek 23 j., jm. en Catharina Maria Jonker, 25 jaar, jd. Marinus Vuijk, 28 j., jm. en Celina Maria de Wagenaere, 28 jaar, jd.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Besloten werd om weer voor twee jaar ont heffing aan te vragen tot het geven van li chamelijke oefening. ... 4. Van den heer Streefkerk bericht, dat de PZEM bereid is de aangevochten 800 verplichte branduren der straatlantaarns a 38 c. per KWU terug te brengen op 400 branduren a 47 c. per KWU.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Over een voorstel Bedet om een oproep te plaatsen voor een gemeentegeneesheer op een honorarium van f 800 staken de stemmen. Voor dit jaar wordt de vergoeding van f 650 voor halen en bezorgen van ... De heer va nDriel brengt de rioolkwestie nog even ter sprake. Het is hem bekend, dat men op dezelfder oplossing nog wel 4 jaar zal kunnen wachten. Er zijn bezwaren van plaat selijken, persoonlijken

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Te Antwerpen is, 27 jaar oud overleden de bekende Vlaamsche tooneelspeler Renaat Ver heijen van het „Vlaamsche Volkstooneel" en thans regisseur van het „nieuwe Vlaamsche Volkstooneel". ... de St. Vincentiusvereeniging alhier aan een bruikbare REGENJAS ten behoeve van een flinken jongen van ruim 14 jaar, die geregeld door weer en wind moet.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

. erop wijzen, dat hij enkele we ken geleden nog een advertentie zag van eeh gemeentebestuur in Z.-Vlaan<Jpren, waarin een gemeentearbeider werd gevraagd op een sala ris van f 750 per jaar Ik zeg n ... Uit het ingestelde onderzoek is gebleken, dat een jongen van 15 jaar het ijzer op de rails ge legd had. De jongen wordt door de politie vast gehouden.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

De jaarwedden van de secretarissen blijven zoo goed als onveranderd. In gemeenten tot en met 800 inwoners worden zij met f 100 verhoogd in de gemeenten Zierikzee, Goes, Ter Neuzen, Middelburg en ... De jaarwedden van de burgemeesters worden verhoogd en gelijkgesteld met die van de secre taressen, met uitzondering van Middelburg en Vlissingen, waar de jaarwedden van de burge meesters f 500 hooger

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Nederlandsche Jaar- beurs. Wel heeft ook het Jaarbeursinstituut in het algemeen te kampen gehad met moei lijkheden, die de onvermijdelijke gevolgen zijn van den tegenspoed in zaken, van slapte in de bedrijven ... 12.800 M2.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Huwelijks-aangiften. 11 Juli Gerardus Mun- nik, 22 jaar jm en Paulina van de Vrede, 22 jaar jd. ... Huwelijks-voltrekkingen. 9 Juli. Daniel Ma- rinus Ollebek, 24 jaar jm en Jacoba Anthonia de Feijter, 24 jaar jd. 10. Levinus Cornells Ha melink, 24 jaar jm en Mathilda Celina Galle,

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

7. Een vereeniging, die een algemeen pro gramma uitzendt, met afwijking van het door de Commissie goedgekeurde programma, zal gedurende ten hoogste een half jaar van ver zorging van het algemeen ... De onderhandelingen loopen reeds van ver leden jaar October, maar tot nu toe hebben de patroons nog zoo goed als geen concessies ge daan.