Krantenbank Zeeland

HomeSearch

268 resultaten gevonden

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Donderdag 10 september was 't voor de fam. Lolkema (Rochussenstraat) een dag van blij herdenken. Onze koster en zijn vrouw waren toen 25 jaar getrouwd. Ik heb me laten vertellen - zelf was ik n ... Ruim 10 jaar geleden kwam de kerke raad tot de conclusie dat naast de restau ratie van de Petruskerk de kerk ook bij de bewoners van de Paauwenburgwijk moest worden gebracht. Er werd besloten priori

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Voorzover ik weet, is op dit moment 2300.aan toegezegde verhogingen bin nengekomen. Aan ingeleverde strookjes kwam een totaal van 123 binnen. Ik meen, dat er ongeveer 800 brieven de deur zijn ... Toe, broeders en zusters, kijkt u nog 'ns even of u die brief nog kunt vinden Als u 8.per jaar meer geeft, dan u ge wend was te doen, dan zijn we rond. We weten, dat er in deze maanden al veel van u

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Zo aan 't eind van 't jaar vinden er meer huwelijkssluitingen plaats dan normaal. Dit zal wel z'n bepaalde reden hebben. Wan neer de dagen kouder worden, hebben wij mensen allemaal de neiging dichter ... We blijven nog even in de huwelijks sfeer. Op 12 november was 't 50 jaar ge leden dat br. en zr. Akerboom (Gallandat- straat) elkaar het ja-woord gaven. Een gouden bruidspaar dus. En we mogen wel

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

omliggende dorpen. De kerk was vaak te klein, zodat de mensen buiten stonden te luisteren. In het daaropvolgende jaar de Afschei ding was elders intussen begonnen - begon Budding op 15 november bid stonden te ... bewoor dingen gesteld, naar het Classicaal Be stuur te Middelburg. De helft van zijn kerkeraadsleden volgde hem. Op 27 april vergaderde men met 2 opzieners en 1 diaken ten huize van Pieter Wij nand

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

actiecomité. „We zijn er zelfs 45.72 over zo zei hij. En dan te bedenken, dat we ruim een half jaar geleden van start gegaan zijn. Het is zeer bemoedigend. We zijn nu benieuwd hoe hoog de thermo meter geklommen ... zal zijn na een jaar. We hebben er goede moed op, dat die dan op 25.000,zal staan, want steeds meer harten onder ons gaan kloppen voor dat hart van Paauwenburg.

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

U zet een grote pot in de kast of op een plaats waar li vaak komt, en doet er iedere week fl.of 2.50 in. Dan heb ben wij in i jaar van 800 gezinnen 40.000 gulden (of meer), in 2 jaar 80.000 gulden ... In de laatste jaren is er sprake van een grote toeloop van studenten. Er zijn er thans bijna 300, het dubbele van 4 jaar geleden en wij mogen ons daarin, gezien het grote aantal vakante gemeenten

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

terwijl we ook in kerkelijk op zicht zo rijk gezegend zijn door onze God. Nog geen half jaar zijn wc vacant geweest en dan te bedenken, dat som mige gemeenten dat soms 1 a 2 jaar zijn. Zullen we gezamenlijk ... nieuwe pastorie heeft de commissie heel wat zorgen gebaard, omdat meerderen zich afzijdig hielden. Maar deze gift, die vorig jaar aanvankelijk geleend was doet hem wat verlichter ademhalen. Wanneer u nog

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Tenslotte is er dan ook nog het in terview met Dr. H. M. Kuitert. Hij is een kleine twintig jaar jonger dan Bruins Slot, maar stemt in zijn beoor deling van het gereformeerde leven in menig opzicht ... waren het er nog maar vijf) zijn nog honderden buitenlandse leerkrachten werkzaam. Dat moeten Kongolese chris tenen worden, maar bovendien men moet uitbreiden. Elk jaar moeten er vijf tót tien middelbare

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

gemeenschappelijk werk. Voor 1966 diende men een totale begroting in van 1.425.000,'— en voor 1967 van 1.525.000,Dit betekent, dat de hoofdelijke omslag per lid volgend jaar bijna twee gulden zal zijn. Definitief ... Nog een financiële opmerking het ,,ene offer" ter vervanging van het drie maal. collecteren in een kerkdienst, is reeds in de helft van de ruim 800 plaat selijke gereformeerde kerken ingevoerd

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Naast de grote gereformeerde kerk van Hongarije treft men thans in oos telijk Europa gereformeerde kerken aan in Joego Slavië (30.000 leden), Roeme nië (800.000 leden), Tsjecho Slowakije en ... tenminste 9000,— per jaar met twintig éénjaarlijkse verhogingen van 150, Tot nog 'toe gold, over eenkomstig het besluit van de synode van 1963 een aanvangssalaris van 8250,— met jaarlijkse verhogingen van 125,

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Wie zó is en doet zijn loon is ge wis. Om het met Schulte Nordholt te zeggen in zijn vertaling van 't Gloria, laus et honor" (Roem, lof en eer) van Theodulf van Orleans 800): ... kerkelijk leven in dit dorp, dat El Atabal heet, vertrek begin vol gend jaar de oud-zendingspredikant van de gereformeerde kerken, Ds. H. van den Brink. Hij zal met zijn vrouw in dit dorp gaan wonen.

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

. De generale synode van dit jaar, die te Middelburg haar openingszitting hield, benoemde tot leden van deze speciale commissie prof. dr. G. A. van Es te Groningen, prof. mr. J. Verdam te Am sterdam, mr ... Op desbetreffend verzoek van de P.S. heeft de classis Middelburg d.d. 19 mei j.l. zich bereid verklaard haar evan gelisatie-predikant voor de tijd van één jaar grotendeels beschikbaar te stellen aan

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Zondagsgodsdienstoefening de gewone handenarbeid weer door tot het jaar 800 zijn alle christenen door drongen geweest van de waarheid dat de Zondag een instelling van de Kerk is en geen voortzetting van de Sabbat viering ... als primi ouderlingen: de brs Ch. de Bruin, Middelburg en H. de Jonge, Hoek, met als secundi ouderlingen: de brs P. Ton te Souburg en L. Tissink te Bergen op Zoom en als tertius: br. C. J. van Strien

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

Ook dit jaar wordt op Goede Vrijdag in de Engelse Kerk te Middelburg weer de liturgie van het Kruis gevierd. De vormgeving van deze viering voert terug tot de allervroegste tijden van de christen ... zien". De nieuwe kerk, die 700.000,zal gaan kosten krijgt een capaciteit van 700 bezoekers. Dit kan eventueel opgevoerd worden tot 800. Ver der wordt er een pastorie gebouwd en zullen vier bijgebouwen

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 1

.000 jaar. Daarna ging het koning schap over op de stad Bad-tibira. Hier regeerden drie koningen, achtereenvol gens 43.200, 28.800 en 36.000 jaar. Na deze twee steden genieten nog drie an dere plaatsen de eer ... vastere bodem komen te staan, want bij opgra vingen in Ur zijn inscripties van hem aan het licht gekomen. We zijn dan ergens in de buurt van 2500 voor Chr. (500 a 800 jaar voor Abraham).

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

worden (7). Aan het financieel verslag van de Zuiderzending ontlenen wij, dat het quotum voor de eerste helft van 1963 44.900,— be draagt en voor de tweede helft van dit jaar 57.200,—. Het verslag ... van de werkzaamheden der Zuiderzeezending over het jaar 1962 zal apart in de kerkbode worden opgenomen (8). Het Evangelisatiewerk in onze provincie onder ging weinig veranderingen, wel werd bestaand

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

centrum huisvestiging ntvangen. Bij het centrum wordt een woning oor de directrice gebouwd. Men hoopt de erk over twee jaar en het centrum over twee- n-een-half jaar gereed te hebben. De kerk worden ... woningen creed te hebben, in 1965 1400 en in 1966 nog ens 200 alsook een bejaardencentrum. Is dit dan volgebouwd, dan zullen er ongeveer 0.000 mensen wonen waarvan naar schatting ingeveer 800 gereformeerden