Krantenbank Zeeland

HomeSearch

151 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

Vorige week Vrijdagmiddag hield in de Sociëteit „St. Joris", te Middelburg de Coöperatieve Melkinrichting „WALCHEREN" onder voorzit lerschap van den Heer S. Si- monse te St. Laurens haar algemeene na ... directeur bleek dat dit jaar 64 personen als lid waren toe getreden, terwijl 57 nieuwe leveranciers zich voor drie jaren verbonden. De mees ten dezer hadden tot nog toe zelf gekarnd. De statutenwijziging werd

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

St. Jacobstr. 31, Tel. 370, Noordstr. 44, Tel. 130 Vlissingen, Noordstr. C 34, Tel. 236, Middelburg. 25 AGENTSCHAPPEN ... moet worden geacht dan zouden de hoeren 800.000 koeien meer noodig hebben. En als men het melk verbruik in Engeland bracht op het peil, dat de hygiënische commissie van den Volkenbond noodig acht, dan

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

St. Jacobstr. 31, Tel. 370, Noordstr. 44, Tel. 130 Vlissingen, Noordstr. C 34, Tel. 236, Middelburg. 25 AGENTSCHAPPEN ... behandeling van speciale gevallen dan dat zij een blijvend karakter droegen. Wel is waar werd onge veer 13 jaar geleden het Permanente Hof voor Internationale Justitie in Den Haag op gericht, maar zijn

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

. v. d. Plas, Den Haag f 58.600; P. Dekker, Veere f 56. 870; A A. de Wilde te Middelburg f 51.800; J Visser te? f 54.747. J. Pijl te Zuidland f 54 460; J. T. de Waard te Sliedreicht f 54.280 J v. d ... Haag in 1 u. 23 min. 18 sec., negende mej. A. Bijsterveld, Vlissingen 1 u. 23 min. 47 sec.; tiende de heer O. van Loo, Middelburg 1 u. 25 min. 15 sec.; elfde mej. R. Smits, Tilburg 1 u. 25 ,min. 16 sec

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

De afd. Middelburg van den Ned. Mil. Bond hield Vrijdag haar jaarvergadering. Dit jaar werden 9018 bezoeken gebracht. De financiëele toestand is zorgelijk. Men tracht nieuwe bronnen van inkomsten te ... MIDDELBURG van 7—13 Mei 1936. BevallenJ. M. Meerman-Klap, d. L. A. M. Sturm-de Pagter d. M. E. Dubel-Wagener d. I. H. Tevel-Wie- gel d. S. M. van Óverbeeke-Goed- hart d. C. M. Geldof-Kuijs d. E

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Noordstraat 44, Telefoon 130, Vlissingen Noordstraat 34, Telefoon 236, Middelburg agenten in alle plaatsen ... COLLECTE BLINDEN. Evenals andere jaren wordt ook dit jaar wederom gecol lecteerd voor de 150 blinden, tewerkgesteld in de bekende Inrichting, Plantage Midden laan 64 te Amsterdam. De Vereeniging

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

probeerde van alles, maar vond geen verlich ting. Misschien had men hem naar een bui- tenlandsche badplaats moeten sturen, maar dit was voor hem niet mogelijk hij was trouwens reeds 70 jaar. Maar hij ... „Ik leed aan felle rheumatische pijn in mijn rug. Na verschillende pillen en smeer sels geprobeerd te hebben, besloot ik een proef met Kruschen Salts le nemen. En nu, terwijl ik toch al 70 jaar ben

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

teuxstraat 26 naar Middelburg M. Boone (ran Vrijburgstraat 23 naar Vlissingen G WSeringa van N. Vliss.weg 361 naar Vlis- lingen J. van Sluijs van Oranjeplein 51 naar Grootegast K. J. Scheurs van O ... - ranjeplein 35 naar Middelburg A. Horn van Bermweg 25 naar Vlissingen J. Ma ring van Spoorstraat 62 naar Loppersum C. M. WSskerke van Kanaalstraat 90 naar Vlissingen.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

pijn en eetlust of opgrr lmdheid bestonden voor mij niet. Ik heb nu een vol jaar Uw Kruschen Salts gebruikt en heb nergens meer last van. Om dat ik nu volkomen ervan overtuigd ben, dat Kruschen Salts het ... Alhier zijn de beide oudste ingezelenen n.l. wed. J. Dekker-Boon en wed. B. Mulder- Molhoek resp. in de ouderdom van 94 en 92 jaar overleden.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

B. en W. stelden voor om de werkver schaffing ook deze winter weer op dezelfde voet als het vorig jaar te doen plaats heb ben. De heer Kodde vroeg of nu reeds werk wordt verschaft waarop de ... aangesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten de werk verschaffing weer op dezelfde wijze als het vorig jaar te doen plaats hebben.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Dinsdag vierde de directeur van de P.Z.E.M. de Heer J. Slooves den dag, watir- op hij voor 25 jaar, als bedrijfsleider bij de „Societé Anonyme des Tramways k va- peur de Flessingue Middelburg" in ... Coöp. Melkinrichting en Stoomz. fabriek „Walcheren" Singel E 69 Middelburg, Telefoon 83

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

nemen, dat in de maand Ju'i het abonne mentental ter.gge'oopen was. Het bedroeg in Juli 1933 bijna 4100 en in dezelfde maand van verleden jaar bijna 3300, ofwel ruim 800 minder. Ook in September was er ... BUREAUX VAN REDACTIE EN ADMINISTRATIE: noordstraat 44, telefoon 130, vlissingen Noordstraat 34, Telefoon 236, Middelburg AGENTEN IN ALLE PLAATSEN

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

In verband met den grooten omvang der werkloosheid in de^e gemeente, w.lke ook tal van jeugdige perionen heeft getroffen, hebben B. en W. van Middelburg overwo gen of het niet mogelijk zou zijn, door ... b. het bouwen van een paardenstal op het woonwagenterrein aan het Arnemuidsche voetpad, ad. f 800;

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Uitgave H. Wegeling, Noordstr. 44, Telef. 130, Vllssingen. BijkantoorDrukk. De Lange Jan, Noordstr. C 34, Middelburg ... gemeenten dus na alle pe riodieke aflossingen toegenomen met 800 millioen gulden. In 1923 betaalde Rotterdam aan rente en aflossing op haar schuld ruim negen millioen gulden, in 1929 ruim 23 m|l]ft" oen en

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Uitgave H. Wegeling, Noordstr. 44, Telef. 130, Vlissingen. BijkantoorDrukk. De Lange Jan, Noordstr. C 34, Middelburg ... meer 'zooals een jaar geleden, aan een afbraak van ons geheele maatschappelijk© slelsel, we dur ven Weer rekenen en we durven het resultaat onzer berekening weer héél voorzichtig in daden cm te zetten

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Uitgave H. Wegeling, Noordstr. 44, Telef. 130, Vlissingen. BijkantoorDrukk. De Lange Jan, Noordstr. C 34, Middelburg ... einde van den crisis een stap nader wordt gebracht Veeleer bereikt men het tegendeel. Dat heeft Amerika wel gd- monstreerd. Ondanks alle protectionistische liefhebbereijen zijn er in de Ver. Stalen 800

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

Aan de N.V. Kon. Mij. „de Schelde", is opgedragen de 'bouw van de motor-veerboot voor de lijn Hansweert-WalzoordenDe bouw som raamden Ged. Staten verleden jaar op tf 305000.—, zij verkregen een ... Met 'de Prov. boot kwamen Donderdag 800 vreemdelingen, er werden 22 auto's overgezet. Uit Aalst een gezelschap met 5 autocars voor bezoek aan de Middelburgsclhe Markt.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

'vloeren. De fabrikanten, die tot dusver deze bieten kochten, zullen 1.800.000 francs schade loosstelling per jaar krijgen, Welke (betaald zal worden uit de meerdere winst, die de con tract eenende ... Uitgave H. Weguling, Noordstr. 44, Telef. 130, Vllssingen. BijkantoorDrukk. De Lange Jan, Noordstr. C 34, Middelburg

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

Een groot aantal aan de Belgische kusten vertoevende Engelschen, bezocht reeds weer Donderdag de Middelburgsche Markt. Er kwa men 800 passagiers met de Prov. boot mede, w.o. een tweehonderd ... door goed lenteweer, een 200-tal leden van het Rijwielpad van Vlissingen uit naar Koude- kerke en Middelburg. Vooraf ging een door de firma Smits aangeboden autocar, waarin het muziekgezelschap van de