Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6.060 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Directeur) JACtJ. DE SMIT; Chefred.: G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nis. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4 ... ventien jaar nonchalant of onverschillig tegenover deze pers g

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Met vertrouwen stapt Middelburg zaterdag binnen de lijnen. De groen witte zaterdagploeg van de hoofdste delingen is er vorig jaar in geslaagd zo uit de tweede klasse kampioen te worden. Wanneer zij ... Middelburg vreest steviger vierde-klassevoetbal

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

dat per radio een stroom van ge gevens binnenkwam. Dat betekende ook dat volgens plan de „wieken" van Mariner-2, vijf meter lange panelen, bezet met in totaal 9.800 zonnecellen, waren uitgeklapt en dat ... HILVERSUM Traditiegetrouw brengt de Vara ook dit jaar weer het laatste Promenadeconcert van de B.B.C. van dit seizoen via de radio en televisie in de huiskamers.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

In Middelburg bestaat het Zonnebloem werk al bijna zes jaar, in Vlissingen twaalf maanden. Maar het aantal cur sisten is volgens de leiding nog sterk voor uitbreiding vatbaar. Zoals de za ken nu ... MIDDELBURG. De algemene jaar vergadering van de K.N.V.B., afd. Zee land zal worden gehouden op zaterdag 22 september 1962 in restaurant Wohler te Middelburg, aanvang kwart over vier. Op de agenda

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

MIDDELBURG De v.v. „Spui" gaat in september haar veertiende voet- haljaar in. Nagenoeg alle spelers zijn afkomstig uit de Axelse buurtschappen Zoute Spui, Magrette en Schapenbout, die met elkaar ... De voetbalvereniging „Terneuzen se Boys", dat vorig jaar een ver rassend goed debuut in de vierde klasse maakte, gelooft dat in de ko mende competitie de eerste vier plaatsen niet bereikt kunnen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

MIDDELBURG. De Autorijschool t Zand heeft zaterdag op wat fees telijke wijze haar nieuwe onderdak in gebruik genomen. Verleden jaar start- te de school in een woonhuis aan de Adelaarstraat. De ... AVRO: 7.00 Nieuws; 7.10 Och tendgymnastiek; 7.20 Ochtend va ria (gr.); 8.00 Nieuws; 8.15 Lich te grammofoonmuziek; 9.00 Gym nastiek voor oudere luisteraars; 9.10 De groenteman: 9.15 Piano spel (gr

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

MIDDELBURG. „Het aanzien van het Zeeuwse korfbal is het afgelopen jaar, gezien enkele opmerkelijke resultaten, versterkt", was de mening van de voorzitter van de Z.K.B.de heer D. P. Saaman, in zijn ... MIDDELBURG. Tijdens de jaar vergadering van de Z.K.B. werden de twaalftallen, die ingeschreven zijn voor de competitie 1962-63, welke op zaterdag 8 september a.s. zullen aanvangen, als volgt

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

MIDDELBURG. In de week van 27 augustus tot 3 september zullen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen oefeningen worden gehouden door de koninklijke landmacht. Hieraan nemen deel ongeveer 800 man met ruim 100 ... „De Graanhalm 9 115 jaar

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

VARA: 7.00 Nieuws; 7.10 Och- tendgymnastiek; 7.20 Socialistisch strijdlied; 7.23 Lichte ochtend- klanken (gr.) (Om 7.30 Van de voorpagina, praatje); 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied; 8 ... NCRV: 7.00 Nieuws; 7.10 Ge wijde muziek (gr.); 7.30 Lichte grammofoonmuziek; 7.50 Het brood des levens, meditatie; 8.00 Nieuws; 8.15 Radiokrant; 8.35 Vrolijke ochtendklanken (gr.); 9.00 Voor de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

gebeuren weinig in het oog lopende dingen. Sinds 1928 gaat alles rustig zijn gang. Toen was Johan Th. Brouwer uit Zierikzee er ook al en sinds 1942 dus nu weer al twintig jaar vervult hij de functie van ... In januari van dit jaar vond het bondsbestuur het nodig om de bestuurs raad van de S.D.K.B. bijeen te roepen om de toen gerezen moeilijkheden geza menlijk te bespreken. Die bestuursraad is inderdaad

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Middelburg verloor met 3-1 van N.A.G-combinatie ... MIDDELBURG De hoofdstedelijke groenwitten hebben een verdiende maar wat geflatteerde 1—3 nederlaag geleden tegen een aardig spelende NAC-combi- natie waarin, naast de oud-Middelbur ger Groenewegen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Hans van Manen maakte „Eurydi- ce", op muziek van Geza Frid, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het ballet ging op 17 januari van het vorig jaar in d'e Amsterdamse Stads schouwburg in première. ... Ryn, de wereld van mijn voor ouders, dacht Fairlie; en hoe zal de ze thuiskomst zijn na dertigduizend jaar?

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 6

DAVO ondermeer verkrijgbaar bij: |ü||nillflllNF - LANCE VIELE 62 MIDDELBURG ... De Nederlandse atlete Gerda Kraan komt zondag 26 augustus in Kassei uit op de 400 meter. Na de Europese kam pioenschappen in Belgrado start zij op de 400 en 800 meter in Boekarest, waar van 19 tot 21

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Het bestuur van deze school wil een geldlening van 800.000 gulden sluiten ter financiering van de stichtingskosten van de in aanbouw zijnde nieuwe B.L.O.-school. De gemeente is er in ge slaagd van de ... MIDDELBURG. Uit het jaarverslag van de Zeeuwse korfbal-bond over 1961- 1962 blijkt dat het aantal seniorleden van deze bond voor het eerst na enkele jaren een stijging geeft te zien. Het bedroeg 889

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

UTRECHT, 13 aug. Aanv 571 paarden, prijzen luxe paarden 1350-1000, werkpaarden 1300-900, oude paarden 1075-800, 3-jarige paar den 1100-80 2-jarige 90-700, veulens 580-3, hitten 75-55, slachtpaarden p ... Overigens daalde het kolenverbruik in Engeland en in de gemeenschap het vorige jaar met bijna vijf miljoen ton. De daling van de produktie met vier miljoen ton als gevolg van de sluiting van

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 6

SPECIAAL ONHANDIGE PLAATSEN SCHEERT DE PHILISHAVE 800 ZO HANDIG! ... Door zijn verende scheerhoofden kan de Philishave 800 „overal bij". Goed bij zelfs! De kin. bijvoorbeeld. Moeilijkecht glad te krijgen. De Philips Philishave 800 doet het voor u. De scheerhoofden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 8

Voor de rechter verklaarde ze: „Ik begrijp niet hoe de agent aan 74 komt. Ik fok al vijftien jaar poedels, maar ik heb er nooit 74 in huis ge had. mijn telling komt niet verder dan 39". ... vrouwen van de proeven worden uitgesloten die vroe ger, buiten de zwangerschap om, aan trombose hebben geleden. Voor de proefnemingen ze duren tot februa ri volgend jaar zijn vijfhonderd vrouwen uitgekozen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 6

HAMBURG. In zijn jacht om dit jaar tien internationale tenniskampioen schappen te winnen heeft de Australiër Rod Laver nu de achtste titel behaald. Hij won gisteren te Hamburg het en kelspel van de ... per stuk bij na 44.000 gulden kost gaat het ver moedelijk om 800 stuks.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

B.R.T. heeft hier 21 hectaren grond gekocht en wanneer het nu alleen nog maar op papier en in maquettevorm bestaande complex voltooid is het jaar 1975 zal dan vermoedelijk al zijn gepasseerd zal een ... diensten op het ogenblik uit hun behuizingen barsten wordt met dit gedeelte waarschijnlijk volgend jaar al begonnen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

GOES. Wika C. F. Best laat een lege plaats achter in het Zonne bloemwerk te Goes. Gis termorgen heeft zij de Ganzestad verlaten om volgende week naar Is rael te reizen. Zij heeft vijf jaar haar beste ... voor van haar verblijf daar. Een half jaar wil wika Best Israel doorkrui sen, maar het zou best kunnen zijn, dat die tijds limiet overschreden wordt.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Voor het in Rotterdam gehouden examen voor de acte K. Nuttige hand werken slaagden de volgende leerlingen van de Chr. Kweekschool in Middelburg: ... Voor de ooleidingscursus van mej. D. Prins in Middelburg slaagden L. Zuid- weg, M. van Nieuwenhuijzen, M. Jozias- se en A. Quist.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Zomer concerten in Middelburg ... automobielen. De heer P. Bikker (CHU) merkte op dat hij verleden jaar reeds de suggestie van de maximum snelheid had ge daan. „Toen werd mij evenwei ge zegd dat dit niet kon", aldus het chr. historisch raadslid

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

AVRO: 7.00 Nieuws; 7.10 Och tendgymnastiek; 7.20 Ochtend- varia (gr.); VPRO: 7.50 Dago pening; AVRO; 8.00 Nieuws; 8.15 Lichte grammofoonmuziek; 9.00 Ochtendgymnastiek voor de vrouw; 9.10 De ... KRO: 7.00 Nieuws; 7.15 Gram mofoonmuziek; - 7.45 Morgenge bed en overweging; 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag (gr.); 8.50 Voor de huisvrouw 9.40 Voor de jeugd; NCRV: 10.00 NCRV- lied; 10.03 Klassieke

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

1 p. Folkestone 4 punten en Middelburg 7 punten. 800 meter: 1 J Robertson F 1.57,4 5 p. 2 H Cujé M 1.57,7, 3 p. 3 H Pullan F 2.01.- 2 p. 4 P Zwartepoorte M 2.01,4 1 p, Folkestone 7 punten. Middelburg ... Folkestone op sintelbaan iets sterker dan Middelburg

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Tenslotte hteld de commissaris der Koningin een korte toespraak. Hij was getroffen door het feit, dat 800.000 oes ters vernietigd moesten worden in het afgelopen jaar. Naar zijn mening is de ... MIDDELBURG. De Sport kroniek heeft vandaag de indeling gepubliceerd van de vierde klassen in het district Zuid (zaterdagvoet bal). In vergelijking met vorig jaar is er vrijwel geen verandering. Het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

in de veertig jaar van haar bestaan circa 800 gediplomeerde water- en wegenbouwers heeft afgeleverd. Het jaarlijks stijgende aantal leerlingen bewijst het bestaansrecht meer dan voldoende. ... Naast de dTessuur en het springcon cours gaven de leden van de Oranje Kuiters uit Willemstad-Fijnaart, die dit jaar de kampioenschappen hadden georganiseerd, verschillende demonstra ties. Geheel

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 11

, die haar man en va derland verlaat door het spel van Hennie Orri onvergetelijk werd; en vorig jaar (in het Holland Festival) door de reportage uit de Amsterdamse Stads schouwburg van „De Kaukasische ... Wij hebben de voorstelling van „Ar turo Ui" door de toneelgroep Theater ongeveer een jaar geleden gezien. Zij is onvergetelijk gebleven, vooral door de manier waarop Richard Flink de hoofdrol van de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

de Rue Faubourg Montmartre te Parijs de kiel gelegd voor de „gouden" Ronde van Frank rijk 1963, die het volgende jaar voor de vijftigste maal zal worden ver reden. ... Het gant bergafwaarts met Charly Gaul. De tengere Luxemburger, die eens de Tour beheerste en vooral gevreesd en bewonderd werd om zijn hlimcapaciteiten Icon dit jaar niet meespelen in „het spel der

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Bevorderingen aan de Chr. Kweekschool te Middelburg ... SAS VAN GENT. De Temeuzense zwemmer Rinus de Footer heeft ge toond dit jaar in een uitstekende vorm te steken. Werd hij op 30 juni vijfde in de zware Seheldebekerzwemwed- strijd vóór de winnaar van

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

Onder zeilers zullen dit jaar on getwijfeld terugdenken aan de tij den toen Klaas Vrolijk, Dirk Oppen huizen en Willem van der Mey nog aan deze teamwedstrijden deelna men. Toen immers was er sprake ... De Valkenzege was ditmaal niet voor Egon Wolf van der Baumen, maar voor H. Kirkenier, die kennelijk vastbesloten is ook eens een jaar be zitter van de hoofdprijs, het zilveren Valkjacht, te worden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

GOES Door in de laatste ronde van G. Blom te winnen, heeft Lere dit jaar zowel de c.c.cup als het kampioen schap van Zeeland gewonnen. Deze, on getwijfeld voor Zeeiand sterkste dam mer, zal nu ... definitief heeft gewonnen. Dus drie jaar achtereen. De provinciale uitslag luidt: (finale)

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Jaar gevangenisstraf geëist tegen bestuurder die schuld heeft aan dodelijk ongeluk ... . officieel geopend. De commissaris herinnerde aan de bescheiden vee-ex positie van tien jaar geleden in Middel burg. Sindsdien heeft de veefokkerij op Walcheren zich krachtig ontwikkeld. Hij sprak zijn

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Einde aan dertig jaar succes ... Directeur* JACQ. DE SMIT? Chefred.: G. 1. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Goes op een volstrekt maximum. Op de begroting van de Muziekschool voor het komende jaar staat echter y°°r Goes een bijdrage genoteerd van 25.800 gulden. Dit gaat, naar de mening van het ... MIDDELBURG. Na een standje van hun ouders waagden de broertjes B. en M. J. van G. (resp. zes en acht jaar), wonend in Middelburg, een poging de wij de wereld in te gaan. Het bleek, vooral toen het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 9

school aan de Julianastraat was voor f 1250 per jaar verhuurd aan de Z.L.M. De directeur voor het landbouwonder wijs had hiertegen bezwaar gemaakt. De verbouwingskosten zijn hierop wat gedrukt en nu werd ... besloten de school te verhuren voor 1000 per jaar welk bedrag wel goedgekeurd wordt.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

zal Fran co's kabinet opnieuw negentien minis ters tellen. De laatste kabinetswijzi ging dateerde al van vijf jaar geleden. ... Nieuw-Guinea zal afkondigen, in plaats van aan het eind van het jaar. Hij zei dat de besprekingen met de Nederlanders geen invloed zouden hebben op de landingen van Indonesische parachutisten.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Directeur} JACQ. DE SMIT; Chefred.; G. J. Breuker. Kantoren te: Middelburg, Plein 1940 nrs. 6—8, Postbus 26. Giro 116666, telefoon 01180—2009 en 4469. Goes, Lange Vorststraat 84, Postbus 4, telefoon ... werd ergens tussen 300 en 800 kilometer hoogte veroorzaakt; de Amerikaanse commissie voor atoomenergie maakte de juiste hoogte niet bekend.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 8

Ons lesmateriaal wordt om de twee jaar vernieuwd zodat u altijd les krijgt in een nieuwe of zo goed als nieuwe auto. Autorijschool Jasperse, Nw. Vlissingse- weg 366, Middelburg, tel. 01180—3387. ... van 15 tot 17 jaar!

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Electro, Middelburg, 14 jaar. ... MIDDELBURG. In juni daalde i een verdere daling en bevindt ziclh de geregistreerde arbeidsreserve van thans op het zeer lage niveau van 800