Krantenbank Zeeland

HomeSearch

847 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Te Leeds is een St. Bernard-hond verkocht voor 1000 pd. st. De hond is vijf jaar oud; toen hij eenige weken oud was, deed hij 30 pd. en een paar maanden later 200 pd.zijn laatsten meester had 800 pd ... De WelEerw. Heer H. M. van Beem, Israël. Gods- dienst-Leeraar en Voorlezer te Middelburg, hield de inwijdingsrede, die door de aanwezigen met aandacht werd gevolgd.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Op 1 dezer was het 25 jaar geleden, dat de heer ... Vroeger eigenaar van een groote fabriek, waarop ongeveer 800 man werkten, gelukkig echtgenoot en vader, is hij thans naar lichaam en geest geknakt.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

De toevoer van vreemdelingen was met Pinksteren in Vlissingen en Middelburg zoo groot, dat niet alleen het bootje en de tram stampvol waren, maar wat nog meer zegt, de trein, die 's avonds om half 6 ... uit Vlissingen naar Breda vertrekt, was in Middelburg niet in staat de passagiers naar Goes en Bergen op Zoom mede te nemen, zoodat velen zijn moeten achterblijven.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Stempel J. J. CEULEN, Middelburg. ... vooral onderzocht, of er geene medeplichtigheid bestond tusschen Ribaudeau en Wilson. Immers sedert meer dan 20 jaar staat Ribaudeau in betrekking met Wilson, en 't was wel wonderlijk, dat de schoonzoon

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Naar het Vad. verneemt, heeft de heer Buteux, lid der Tweede Kamer voor Middelburg, het stellig voornemen geuit om zich niet weder verkiesbaar te stellen. ... moederland teruggekeerd werd hem, als blijk van waardeering zijner diensten, in 1857 de titel van minister van staat toegekend. In het jaar 1865 werd hij door de Staten van Zuid-Holland afgevaardigd naar de

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Chicago respectievelijk 238,000, 188,800 en 45 inwoners en vijftig jaar later, in 1880 bedroeg dat aantal 2,303,600, 894,000 en 572,600, waaruit blijkt dat de bevolking van New-York in een halve eeuw tijds ... Hontenisse C. Fassaert. Middelburg Mej. M. L. J. Goethals.

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

een jaar '12,000,000, namelijk 7,200,000 aan premiën en 4,800,000 aan kwijtgescholden belastingde suiker fabrieken konden de gewone dividenden uitdeelen en de uitvoer werd driemaal grooter, maar toch is ... van lijfeigenen te ondersteunen) blijkt, dat den 1 Juni van dit jaar 535 grondeigenaars 24,000,000 of ge middeld ieder 42,000 schuldig waren, waarvoor 1,080,000 akkers land (30 hectaren 74 akkers

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

geliefd. In het jaar '1871 had hij wegens een duel, dat hij als eenige getuige bijwoonde, onaangenaamheden. De twee vijanden ont moetten elkaar in den nacht, terwijl de prins een van beide vergezelde ... uit den grond verrees. Het huis doet een huur van 800 francs 's jaars, een prijs die naar Parijschen maatstaf onmiddellijk een denkbeeld kan geven in hoeverre de werkelijke omvang dezer zaak in

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

De Postduiven-Vereeniging «Excelsior" alhier hield Zondag voor dit jaar hare laatste wedvlucht en wel met oude en jonge duiven van Amiens (afstand 223 Kilometers). ... Door den heer G. Keijzer te Middelburg is aan prinses Wilhelmina op haren verjaardag een kostbaar geschenk aangeboden, bestaande in een étui met kamer- gymnastiek-toestellen, welke gemaakt zijn van

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Het zeebanket, de gezouten haring, viert dit jaar zijn 500jarig jubileum; in '1386 vond Willem Beu- kelszoon van Biervliet het haringkaken uit. ... en Coers te Arnhem overgingen. Gedurende zeventig achtereenvolgende jaren heeft dus deze man, die thans zijn een-en-tachtigste jaar is ingetreden, zijne patroons gediend, en naar de Arnh. Ct. van hem

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

2de pei'c. (De kaaimuren) de lieer M. Paasse, voor f 800; ... Te Vlissingen loopt het gerucht, dat met het aan staande jaar bij de Stoomvaart-Maatschappij «Zeeland" een tweede directeur aangesteld zal worden en daarvoor mr. E. Bakker, thans chef bij de

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Bij de directe belastingen zijn deurwaarders-districten vacant te Sneek, Zierikzee, Apeldoorn, Epe en Amster dam, tegen eene jaarlijksche belooning resp. van f 4400, f 690, f 800, f 525 en f 4600. ... Op den Badhuisweg heerschte gedurende de Paasch- dagen eene buitengewone drukte doordien vele inge zetenen uit Vlissingen en niet minder uit Middelburg eens een kijkje kwamen nemen naar het in

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Staatsschuld 1069 millioen ruim (waaronder 1878 tot 1884 voor Atjeh enz. 115,734,000 guldens), rente per jaar f 31,878,448. 4.000,000 zielen 800,000 huisgezinnen, dus 160,000 hoofden van huisgezinnen ... Stempel J. J. GEULEN, Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

listen verlangen beperking in het vrije werkverdrag; vaststelling van den werktijd op hoogstens '10 uren daagsverbod op den arbeid van kinderen beneden de 44 jaar; bepaling van den werktijd der ... jongelieden van 14 tot 16 jaar op hoogstens 7 uren daags; ver bod van werk op Zon- en feestdagenbeperking van nachtwerk verbod op arbeid van vrouwen bij sommige bouwwerken; afschaffing der verplichting, dat

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Door het hoofdbestuur der Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw werd dezer dagen haren zilveren medaille toegezonden aan de heeren H. J. E. Gerlach te Middelburg, J. M. Kakebeeke en C. van den Bosch te ... Goes, B. G. van der Have te Ouwerkerk en J. H. Snijders te Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Konings commissaris in Zeeland op te volgen. Niet zeer lang, ruim een paar jaar, vertoefde hij daar. Men beweerde dat mevr. v. IC. het stille Middelburg niet wel kon uitstaan en naar de residentie terug ... Door de rechtbank' te Middelburg is voor de be noeming van een rechter, ter vervanging van jhr. mr. D. G. van Teijlingen, een alphabetisch gestelde voor dracht opgemaakt, bestaande uit de heeren jhr

| Zierikzeesche Courant | pagina 6

vorige jaar geeft eene vermindering aan van f 1317,50s. ... inkomsten van vaste gemeente-eigendommen en bezittingen zijn vermeerderd, hetgeen daarom vermelding verdient, omdat in het vorige jaar hij de behandeling der begrooting voor 1885 de vrees werd geuit, dat op

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

huishouden hij heeft nog vijf kinderen te huis van zijn inkomen van 800.000 francs iets missen kan of meent te kunnen missen, heeft de hertog van Aumale den Deenschen prins een jaarlijksche toelage van 100 ... 1 jaar dato 3 Va terwijl tevens gelden tegen solied onderpand op billijke voorwaarden zijn te bekomen.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Stempel J. J. GEULEN, Middelburg. ... grammen met 26700 woorden aan het telegraafkantoor werden aangeboden. In het geheel zijn dus 87,800 woorden in drie dagen overgeseind en wel met één Hughes-toestel, die uitsluitend voor de telegrammen voor

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Ofschoon in het afgeloopen jaar de kas meermalen bijna geheel ledig was, heeft het toch dit groote gezin (800 personen), 't welk alleen van liefdegaven leeft, geen enkelen dag aan het noodige ... Vrijdag werd de 22e jaarvergadering der weezen- inrichting te Neerbosch gehouden. In het verloopen jaar bedroegen de inkomsten aan giften en legaten f 102,989.40. Hieronder is ook begrepen de

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Bij het Woensdag te Middelburg gehouden apothekers bediende-examen is o. a. geslaagd, de heer W. Anker Cz. van Zierikzee. ... Burgera. en Weth. van Amsterdam hebben als erkenning der bijzondere verdiensten van Ter Gouw, als Amsterdams historieschrijver, den gemeenteraad voorgesteld, hem eene jaarlijksche toelage van f 800

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

en die voor ruim 600,000 francs zaken per jaar doet* Aan het politie-bureau verklaarde hij, dat hij slechts stal om zich te wreken op zijn collega, die hem een deloyale concurrentie aandoet. ... Volgens de Moniteur de Rome draagt de ex-Keizerin jaarlijks 10,000, prinses Clotilde 5000 frs. bij voor den Pieterspenning; prins Victor zond er dit jaar uit Moncalieri nog 1000 frs. bij uit zijn

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Een krachtige maatschappij is nu ook in wording om de «Lissabon en Berlijn"-landerijen aan te koopen. Een belangrijke hoeveelheid goud is reeds van daar herwaarts gebracht en voor 800 verkocht. Uit ... Te Wiesbaden woont de heer Kemper, vroeger com missaris van politie te Barmen, doch sedert 40 jaar gepensionneerd. Hij is thans 102 jaar oud, nog in het bezit van al zijn zintuigen en hij leest

| Zierikzeesche Courant | pagina 5

Tusschen Middelburg en Vlissingen is bij Oost- Souburg de stoomtram zoo leel'yk uit het spoor geloopen, dat er een boom werd omgeworpen, de rijtuigen beschadigd werden en eenige passagiers kneuzingen ... Te Briarre, in het Fransche departement Loire, is een vrouw voor de vijfde maal van tweelingen bevallen. Zij is nauwelijks 40 jaar oud en heeft reeds 18 kinderen.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

vrouw met haar kind gegund aan den minstbiedende, en wel voor f 29 per jaar, of 8 cents per dag voor twee personen ... acht zich te jong om zijne eigenlijke loopbaan, de militaire, voorgoed vaarwel te zeggen, en hij vreesde, wanneer hij herkozen werd en nogmaals vier jaar in de Tweede Kamer zitting had, zijne

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Aanstaande week zullen eenige jonge dames uit den aanzienlijken stand in het Schuttershof te Middelburg een fancy fair houden ten voordeele der noodlijdenden te Moddergat. ... meente West Dongeradeel behoort. Het Moddergat had in 1840 slechts 586, in 1870 672 en in 1880 na genoeg 800 zielen. De bevolking houdt zich nagenoeg uitsluitend met de visscherij bezig.

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

2°. 800 M3. dito voor de grindwegen volgens bestek No. 92, bij enkele inschrijving, is aannemer geworden G. van den Berg te Yiane, gemeente Ouwerkerk, voor f '1,59 en f 1,57 per M3. ... Dezer dagen overleed te Ootmarsum een vrouw, die in het bezit was van een hondje, dat ongeveer 17 jaar oud was. Dit trouwe diertje heeft na het overlijden van zijn meesteres, van wat hem ook

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De «Nijverheidsvereeniging" te Middelburg, zijnde een vereeniging voor visscherij, bouwen en grondbezit, deelt over het afgeloopen jaar 4 pCt. uit. ... kleinen troep te wagen op zulk een gevaarlijk transport, doch het mocht niet baten, v. d. Zijl moest uittrekken, hij werd door 800 a 900 Atjehers overvallen en sneuvelde, terwijl de zijnen werden gedood of

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Dê afd. «Walcheren" van de Zeeuwsche Landbouw- maatschappij heeft in haar te Middelburg gehouden vergadering besloten de in '1884 te Amsterdam te houden internationale landbouwtentoonstelling meteen ... Wij vinden in ieder geval dat kousenbreien door jongens vrij wat meer den man verheffend, dan bv. 't geen voor een paar dagen te Vegliel gezien is, nl. een hardlooperij door mannen boven de 50 jaar

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

het jaar«00 1009 ... Vermoedelijk zal nog dit jaar de exploitatie in werkino- treden. Houdt men rekening met het feit, dat te Parijs, waar de uitvinder een concessie voor 50 jaren heeft verkregen, de aanleg reeds in twee

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

muur zijn geraamd op f 800, met inbegrip van het zoo noodig weder opbouwen van een schoorsteen. ... Aan de Universiteit te Leiden is benoemd tot doctor in de Staatswetenschap en doctor in de Rechtswetenschap de heer C. A. Vaillant, geb. te Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Stempel J. J. GEULEN, Middelburg. ... beeldhouwer Costa. De optocht van meer dan 800 vereenigingen met hun banieren voorbij het standbeeld duurde twee uren. Er was ook een banier „Italia Irredenda" ontplooid, doch zij werd snel opgeborgen toen de

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Stempel J. J. CEULEN, Middelburg. ... Uit het verslag over hel jaar 1880 van den con troleur-generaal blijkt, dat, terwijl in de laatste 25 jaar de bevolking 25 pCt. is vermeerderd, de belastingen 300 pCt. hooger zijn geworden. In 1880

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Het Ring-theatre, gelegen op den Schottenring, hoek Wasa Gusse, werd den 17 Jauuari 1874 geopend. Het heeft dus nog geen acht jaar bestaan. Het dag- teekeut uit het tijdperk van dien wilden ... tegeuwoordigen, Frans Jauner, hoopte men, dat hij zich zou staaude houden. Reeds in het eerste jaar van het bestaan ontstond er een paniek tijdens een voorstelling in het gebouw, toen zich plotseling rook- en

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Het fonds voor mevr. Garfield bedraagt thans 357,800 dollars. ... twee lijken van Europeanen, benevens een flesch whisky gevonden hebben. Dit is opmerkelijk, daar, voor zoover men weet, geen Europeesch schip daar verledeu jaar verloren is gegaan."

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Te Dublin heeft ineu de ontdekking gedaan dat aldaar minstens reeds sedert acht jaar een sterke handel ... Te Stettin hebben Maandag-avond ernstige samen scholingen plaats gehad. Ongeveer 800 personen kruisten wegens verbod van een anti-semieten-vergadering onder allerlei kreten door de straten en do

| Zierikzeesche Courant | pagina 6

o. het geheele perceel F No. 216, groot 85 A. 39 c.A. thans in pacht bij Gr. de Bie tot aan het rooven van den oogst 1885 voor f 91, in het jaar;. ... b. het gedeelte van het daarnaast gelegen perceel F No. 517, dat thans is verpacht aan C. Mallander voor f 27,86 in het jaar groot 46 aren.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Zondag-avond heeft de liardlooper Dibbels in een Hinken draf 35, zegge vijf en dertigmaal, de Groote- Markt te Middelburg rondgeloopen. De Markt was als bezaaid met menschen, waarvan er sommigen iu ... De gemeente Deveuter heeft dit jaar voor haar gras 47,283 ontvangen tegen 51,600 in 1880.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

De Gouv.-Gener. van Indië heeft een verlof van een jaar naar Nederland, wegens ziekte, verleend aan den notaris te Soerabaya A. J. Snouck Hurgronje. ... , Hansweert (gem. Kruiningen) en Cortgene. De jaarwedden bedragen voor de ouder wijzers van 550 tot 800 en voor de onderwijzeressen van 500 tot f 600.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De stedelijke verzameling van oudheden te Middelburg, die vroeger geplaatst was in voor een dergelijke be stemming vrij ongeschikte bovenlokalen en gangen van liet stadhuis, en waar zij een ... inrichting der tegenwoordige lokalen, komt toe aan mr. de Stoppelaar, gemeente-secretaris van Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Dit jaar zijn te Vlaardingen en Maassluis met loggers en sleepschepen aangebracht: 133,500 tonnen haring, tegen 77,700 in -1879 en 70,500 in 1878, dus nu 55,800 tonnen meer dan in 1879, en bovendien ... De examen-commissie te Middelburg heeft acte als apothekersbediende verleend aan mej. E. de Leeuw vail 's Hnge; mevr. de wed. BruinsWils te Hattem den heer T. L. F. Neomagus van Amsterdam E. M. M

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Te Utrecht is een jongentje van 3 jaar in een sloot verdronken. ... Te Oud-Vossemeer zijn twee meisjes, een van 5 en een van 3 jaar, tusschèn het rad van een zwaar beladen wagen geraakt, waardoor het jongste onmiddellijk ge dood werd en 't oudste met een lichte

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

2000; van Drente f 800; van Amsterdam ƒ2500; van Rotterdam f 1500; van Middelburg 1000, te zamen 36,300. De fooien in de kraamkamer be liepen f 1840 aan dnnaten. ... Iangkawang een voorbeeld op. Terwijl de Ned. Maatsch, ter bevordering van Nijverheid een gouden medaille uitlooft voor den Nederlandschen handelaar, die ge durende de jaren 1880, 1881 en 1882 elk jaar 1000

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Te Hamburg i9 dezer dagen een weduwe overleden in den //gezegenden" ouderdom van 112'jaar. In de laatste jaren was zij blind, maar het hoofd bleef helder. Zij trouwde 27 jaar oud en was 37 jaar ... weduwe. Haar oudste dochter stierf onlangs 84 jaar oud.