Krantenbank Zeeland

HomeSearch

251 resultaten gevonden

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

2e klasse A. Middelburg—Inter nos. De ZeeuwenBreskens, Bier vliet—BBC, Alliance—Goes, TSC— PoBko. ... Tal van leidende ploegen 2ullen het zwaar te verduren krijgen waarvan De Zeeuwen mogelijk pro fijt kunnen trekken, Middelburg zal vermoedelijk de winst tegen Internos in de wacbt slepen ter- Wij ook

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Men hoeft ook niet aan te nemen dat de Verenigde Staten twee jaar van industriële en sociale chaos voor zich hebben. De vakbeweging zal wellicht minder hardnekkig blijken dan men algemeen heelt ... De leiders der Amerikaanse Re publikeinse Partij, die thans voor de eerste maal in vijftien jaar weer aan de macht is gekomen, kwamen Woensdagavond bijeen om hun pro gram van actie te bespreken, nu

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

J5 JAAR GRAND THEATER Ter gelegenheid van haar 25-ja rig bestaan hield de Pa. C. J. van Llero Zonen gisteren receptie in Hotel Centraal. ... Foort Verstelle, uitvoerder, Wol iaartedijk: S'/i jaar internering tot 8 Mei 1949. Verbeurd verklaring van twee motorrijwielen en radio en verbeurdverklaring van een be drag van 713,20 gld aan

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

'/» bedorv— was. Een gedeelte van deze voc raad was afkomstig van een wi kei, die deze familie tien jaar g leden in het Noorden des lands had gedreven. Het betreft hier geen zwarte handel. De man ligt sedert ... Zoals reeds eerder gemeld werd zal uit Oostenrijk een 800 tal hou ten woningen worden ingevoerd. Thans kan worden meegedeeld dat de eerste zending hiervan medio December 1948 tegemoet kan wor den

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

HILVERSUM I, 305.5 m. 800 Nws.. 8-15 Gram., 8.30 Voor do tuin. 8.45 Zondagmorgen-melodivii. 9-15 A. M. Schwarz, 9.80 Men vraagt en wij draaien, 10-00 Geestelijk leven, 10.15 Vrouwenkoor, 10 ... HILVERSUM II. 415,5 m- 8-00 Nws.. 8.15 Hoogmis, 9.30 Nws., 9-45 Grsm., 10.00 Kerkdienst, 11.3') Gram., 12-15 In 't Boeckhuis, 12-30 Lunchconcert, 12-55 Zonnewijze.-. 13.00 Nws., 13.15 Lunchconcert

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Daar dc raad der gemeente Mid delburg reeds als zijn oordeel heeft uitgesproken, dat het salaris van haar wethouders dient te worden bepaald op f 2000,per jaar, heeft de Commissie zich voor ... Vlissingen bij dit voorstel aangesloten, met tllen verstande evenwel, dat hier boven een tijdelijke toelage van 20% voorlopig voor tenminste vijf jaar wordt toegekend, zodat de be zoldiging ln de naaste

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

o.e' al ben je 20 jaar, als een kind je voeten stevig kunt r.eerplantc-n in een dikke bladervacht om ze met baldadig plezier uit elkaar lschop pen. ... komen, besloten heeft Zeeland toch te blijven bezoeken, verdient beter, n-1. een stampvolle zaal. Wij hopen dat zij vandaag bij hun optreden in Middelburg met het stuk: „Zeg maar Jij tegen Mij", meer

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

werd steeds zo laag mogelijk ge houden. Hiervoor kreeg men huis arts- en speciallstenhulp. De huis artsen met apotheken kregen hier voor per persoon per jaar f 5,50; de etadsartsen f 3,50- Dat was een mi ... De specialisten werden niet veel heter betaald til- per operatie f 1, waarvan gemiddeld per jaar 60'/» werd voldaan.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

TRIBUNAAL. GOES F. Dlrks. loodgieter Goes: 2 Jaar internering tot 23 Oct 1943. Ont zetting rechten. ... Sam. van Koeveringe. landbou wer te V/aarde: l"« jaar interne- »ing tot 23 April 1948: verbeurd- Verklaring van zijn vermogen tot i bedrag van t 2000.Ontzet ting rechten.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

weken naar wens. Hoewel de stan den een Vlissingen-overwlnning de voorspellen te het toch altijd nog een vraagteken of de Vlissin gers uiteindelijk de zware course door de eerste klasse ook dit jaar weer ... is de mogelijk heid dat BW de Tilburgenaren gaat verdringen lang niet denkbeel dig. Willem II zal ook dit jaar weer niet veel te vertellen hebben In de strijd om de bovenste plaats- Tegen Helmondia

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

De Burgemeester van Goes her Innert de ingezetenen aan het voor schrift dat de zich in een perceel bevindende schoorstenen minstens eenmaal per jaar moeten worden geveegd. ... wedstrijden ko- 6 spelers in de finale, die met de C hoogstaankomenden van het vorige jaar uit 12 spelers zal be-

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

den-dat 52.9 procent van de 5.876. .730 Amerik boerderijen en thans van electrische stroom worden voorzien door een centrale. Toen dc Administratie voor de Electri ficatie van het Platteland elf jaar ... De productie van radio-ontvang toes.tellen bereikte in Augustus een nieuw record zowel voor dit jaar als in vergelijking met de gemid delde productiecijfers van voor de oorlog. De leden van de Vereni

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Gisteren deed dc bijzondere Raad an Cassatie uitspraak in de zaak tegen Graaf M. V. E. H. J. M. Mar chant et d' Ansembonrg', die door het Bijzonder Gerechtshof te 's-Her togc-nbosch tot 15 jaar ... Dc raad verwierp zowel het be roep van verdachte als dat van ilc procureur fiscaal bij liet llof te 's-Hertogenbosch, zodat het vonnis van het Hof tot 15 jaar gevangenis straf gehandhaafd blijft. De

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

Twee jaar geleden werd bij een bombardement van Ellewoutsdijk de wijkverpleegster, mej. Oosthoek dodelijk getroffen. Na die tijd wist het bestuur van de Wijkverpleging geen nieuwe zuster te vinder ... mini-, mum van f 100,en een maximum van f 400,— per jaar over de jaren 1945 en 1946.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

De heer J. v. 't Westeinóe. die voor het 'aatst de Dükraad be zocht, werd door den voorzitter dank gebracht voor hetgeen hij in de laatste 20 jaar als lid van de Dijkraad in het belang der Water ... Te Middelburg slaagde voor Wa- terbouwkundigopzichter L, Wes- dorp Jzn. alhier.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

gehuldigd- Vijftig jaar heeft hij op de planken gestaan. Men zou 'net hem niet aanzien, want fier en kras ziet hij er nog uit, maar ivel ziet men direct aan hem, dat hij een geboren toneelspeler is. Rust ... Overal in het land worden op rechte Nederlanders gehuldigd, la ten wij den toneelspeler Charles Braakensiek. die vijftig jaar onze kunst heeft gediend, niet vergeten.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

gore gc4d rapporten uitbrengen Het verzoek van de vereniging „Han delsbelang" te Middelburg om dewerking te verlenen bij de ver belcringspogingcn in de vervoers- gelegenheden op Walcheren gaf aanleiding ... Ondertrouwd: Hendrik Slabber 35 Jaar en Wilhelminn Joh. Lous 33 j.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Met algemene stemmen werd tot archivaris der gemeente Tholen be noemd de heer Staaderman. amb tenaar aan dc Prov. Archief Zee land te Middelburg, tegen een ver goeding van ongeveer f 540 per jaar ... ondergrondse werk wijden, zodat zij tenslotte in het begin van dit jaar is overleden.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Zaterdag 21 September werd de nieuwe burgemeester, de heer B. Funk uit Middelburg, lot burge meester onzer gemeente geïnstal leerd- Om 10 uur werden de school kinderen getracteerd en om half één ... reis. die zij deden. De kolen werden dan in den gif handel ver kocht of verruild. De schipper F. K. alhier en zijn knecht van St. Maartensdijk werden overgebracht naar Middelburg, doch werden later weer

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

C. M. Maarlense, zonder beroep te Goes: l1/» jaar internering wel ke enidigt op 25 Maart 1948. Ver beurdverklaring van ingeleverde bankbiljetten groot f 2000,—; ont zetting rechten. ... L. J. Groenenberg, houtbewerker te Goes: l'/t jaar internering, wel ke eindigt op 25 Maart 1948; ont zetting rechten.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

jaar een grote vooruitgang bereikt. In 1942 kw men weer bijeen en de ruim 8500 fokkers verenigden zich in wat het Noord Nederlands warmbloed paardenstamboek heet, dit regi streert jaarlijks bijna 4000 ... Een beeld van de vooroorlogse port krijgt men uit de volgende cijfers van 1940. Toen werden gevoerd 100 dekhengsten, 1928 ries boven 774 beneden 3 jaar.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Huwelijken: Marinus Sinke. 24 j. te Kapelle en Pieternella de Dreu, 23 j.: Adriaan Mijnsbcrgen, 21 j. en Pieternella Cornelia Kcrkhove, 17 j. te Middelburg; James Knapp. 24 j. te Toronto en Jannigje ... Het Riikstuinbouw-consuïtenschap van Zeeland deelt mede, dat dit Jaar niet elke fruitteler de juis te pluktijd van appels en peren heelt kunnen afwachten en vreest, dat het vroege plukken zijn oor

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

er personen zijn, die dit jaar af het vorig jaar getrouwd zijn (zoals ik zeil) die nog steeds wachten op huisvesting, meubels, enz. enz. ... Geslaagd le 's Gravenhage voor het voorlopig diploma Schceps- werktuigkundige de heren J. Blaase te Goes; G. H, Gillissen te Middelburg, leerlingen van de Ma- chinistenschool te Middelburg.